Ειδοποίηση συμμόρφωσης

40.—(1) Η αρμόδια αρχή αφού διαπιστώσει μη συμμόρφωση προϊόντος προς οποιαδήποτε πρόνοια του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών επιδίδει ειδοποίηση στον κατασκευαστή ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του ή στον εισαγωγέα ή στο διανομέα, ανάλογα με την περίπτωση, στην οποία του επισημαίνει την παράβαση και τον καλεί να συμμορφωθεί με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών, μέσα στο χρονικό διάστημα που καθορίζεται στην ειδοποίηση ανάλογα με τη φύση της παράβασης.

(2) Η ειδοποίηση συμμόρφωσης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(α) Μέτρα στα οποία θα προβεί η αρμόδια αρχή σε περίπτωση που ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του ή ο εισαγωγέας ή ο διανομέας ανάλογα με την περίπτωση, δε συμμορφωθεί·

(β) τα μέτρα στα οποία οφείλει να προβεί ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του ή ο εισαγωγέας ή ο διανομέας, ανάλογα με την περίπτωση, για να θεωρηθεί ότι συμμορφώθηκε με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών

(γ) προθεσμία η οποία δεν είναι μικρότερη των δέκα ημερών και στην οποία ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του ή ο εισαγωγέας ή ο διανομέας, ανάλογα με την περίπτωση, οφείλει να διαβιβάσει γραπτώς τις απόψεις του για την παράβαση στην αρμόδια αρχή.

(2Α)(α)  Η αρμόδια αρχή δύναται να λαμβάνει προσωρινά μέτρα για το χρονικό διάστημα στο οποίο  ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του ή ο εισαγωγέας ή ο διανομέας, ανάλογα με την περίπτωση, καλείται να συμμορφωθεί.

(β) Η αρμόδια αρχή δύναται να καθορίζει το χρονικό διάστημα στο οποίο ισχύουν τα προσωρινά μέτρα.

(3) Σε περίπτωση πλήρους συμμόρφωσης με την ειδοποίηση συμμόρφωσης, η αρμόδια αρχή οφείλει να απέχει από τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων προτίθετο να λάβει.

(4) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η αρμόδια αρχή δύναται να λαμβάνει οποιαδήποτε μέτρα κρίνει κατάλληλα, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, νοουμένου ότι άλλα μέτρα έχουν αποτύχει ή δε θεωρούνται ικανοποιητικά.