Επίθεση άλλων σημάνσεων

29. Η επίθεση άλλων σημάνσεων επί του προϊόντος επιτρέπεται μόνο εφόσον οι σημάνσεις αυτές εκπληρώνουν διαφορετική λειτουργία από αυτή της σήμανσης συμμόρφωσης, δεν είναι ικανές να προκαλέσουν σύγχυση με αυτή και δεν επηρεάζουν με οποιοδήποτε τρόπο την εύκολη ανάγνωση και θέα της.