Τεχνική τεκμηρίωση

14.—(1) Ο κατασκευαστής υποχρεούται να συντάσσει τεχνική τεκμηρίωση η οποία να περιέχει πληροφορίες που αποδεικνύουν τη συμμόρφωση του προϊόντος προς τις βασικές απαιτήσεις εκτός εάν προνοείται διαφορετικά σε Κανονισμούς για συγκεκριμένο προϊόν.

(2) Η τεχνική τεκμηρίωση δύναται να αποτελεί μέρος της τεκμηρίωσης του συστήματος διασφάλισης της ποιότητας, σε περιπτώσεις όπου Κανονισμοί προβλέπουν διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης, βάσει συστήματος διασφάλισης της ποιότητας.

(3) Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του ή ο εισαγωγέας, ανάλογα με την περίπτωση και όπως καθορίζεται σε Κανονισμούς, οφείλουν να διατηρούν την τεχνική τεκμηρίωση για δέκα τουλάχιστο χρόνια από την τελευταία ημερομηνία κατασκευής του προϊόντος, εκτός εάν Κανονισμοί προνοούν διαφορετικά για συγκεκριμένο προϊόν.

(4) Η τεχνική τεκμηρίωση συντάσσεται σε επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους στο οποίο διεξάγεται η διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης ή στο οποίο βρίσκεται εγκατεστημένος ο κοινοποιημένος οργανισμός ή σε γλώσσα αποδεκτή από αυτόν, νοουμένου ότι  η γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί είναι πάντοτε κατανοητή από τον κοινοποιημένο οργανισμό, εκτός εάν Κανονισμοί προβλέπουν διαφορετικά.