Εφαρμογή εναρμονισμένων προτύπων για τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας

13.—(1) Σε περίπτωση κατά την οποία για τη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης ο κατασκευαστής επιλέγει την εφαρμογή ενός συστήματος διασφάλισης της ποιότητας, η εφαρμογή των συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας με βάση εναρμονισμένα πρότυπα, παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης προς τις αντίστοιχες διαδικασίες συμμόρφωσης τις οποίες καλύπτουν τα εν λόγω πρότυπα, νοουμένου ότι το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας παρέχει τη δυνατότητα στον κατασκευαστή να αποδεικνύει ότι το προϊόν πληροί τις σχετικές βασικές απαιτήσεις.

(2) Για σκοπούς συμμόρφωσης με τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς, ο κατασκευαστής, στην περίπτωση του πιο πάνω εδαφίου, οφείλει να διασφαλίζει ότι το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας εφαρμόζεται με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωση του προϊόντος με τις σχετικές βασικές απαιτήσεις.