Διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης

12.—(1) Ο κατασκευαστής υποχρεούται να θέτει το προϊόν σε διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσής του προς τις βασικές απαιτήσεις, είτε κατά το στάδιο σχεδιασμού του είτε κατά το στάδιο της παραγωγής του είτε και στα δύο, ανάλογα με τις πρόνοιες των Κανονισμών.

(2) Η διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης που εφαρμόζεται για κάθε προϊόν καθορίζεται στους σχετικούς με το προϊόν Κανονισμούς.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία για τη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης απαιτείται επαλήθευση από τρίτο μέρος, μόνο κοινοποιημένοι οργανισμοί κατά την έννοια του παρόντος Νόμου και των σχετικών με το προϊόν Κανονισμών επιτρέπεται να διεξάγουν τη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης.