Υπεύθυνος συναρμολόγησης και υπεύθυνος εγκατάστασης

11Ε. Κανονισμοί για συγκεκριμένο προϊόν δύνανται να προβλέπουν τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες ο υπεύθυνος συναρμολόγησης και ο υπεύθυνος εγκατάστασης προϊόντος φέρουν υποχρεώσεις σε σχέση με τη συμμόρφωση του προϊόντος προς τις βασικές απαιτήσεις καθώς και να καθορίζουν τις υποχρεώσεις αυτές.