Σκοπός του παρόντος Νόμου

4.Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι:

(α) η διασφάλιση της διάθεσης στην αγορά και/ή της θέσης σε λειτουργία προϊόντων τα οποία δε θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και υγεία των προσώπων, ή την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των κατοικίδιων ζώων, ή την περιουσία οποιουδήποτε προσώπου, νοουμένου ότι τα προϊόντα αυτά εγκαθίστανται, συντηρούντα και χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται ή, ανάλογα με την κατηγορία του προϊόντος, χρησιμοποιούνται με άλλο προβλεπτό τρόπο σε σχέση με τη συμπεριφορά του τελικού χρήση, όπως αυτό καθορίζεται σε Κανονισμούς.

(β) η αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 765/2008·

(γ) η αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009.