Πεδίο Εφαρμογής

3.-(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε κάθε προϊόν, που εμπίπτει σε οποιαδήποτε κατηγορία προϊόντων ή διέπεται από τις φυσικές ιδιότητες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα, στην έκταση και όπως καθορίζεται στους Κανονισμούς.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), οι διατάξεις του παρόντος Νόμου που αφορούν τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008 εφαρμόζονται στα προϊόντα τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω Κανονισμού.