Πεδίο Εφαρμογής

3. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε κάθε προϊόν, που εμπίπτει σε οποιαδήποτε κατηγορία προϊόντων ή διέπεται από τις φυσικές ιδιότητες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα, στην έκταση και όπως καθορίζεται στους Κανονισμούς.