Ερμηνεία

2. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αγορά» σημαίνει την κοινοτική αγορά·

«ανάκληση» σημαίνει κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην επιστροφή προϊόντος που έχει ήδη καταστεί διαθέσιμο στον τελικό χρήστη·

«αριθμός αναγνώρισης» σημαίνει αριθμό τον οποίο παραχωρεί η Επιτροπή σε κυπριακό κοινοποιημένο οργανισμό κατά την κοινοποίησή του από το Υπουργείο δυνάμει του άρθρου 21 και σε κοινοποιημένο από κράτος μέλος οργανισμό·

«αρμόδια αρχή» σημαίνει την καθοριζόμενη με Κανονισμούς για κάθε προϊόν αρχή για την εφαρμογή των σχετικών με αυτό Κανονισμών και την επιτήρηση της αγοράς·

«βασικές απαιτήσεις» σημαίνει τις απαιτήσεις ασφάλειας, προστασίας και υγείας τις οποίες απαιτείται να πληροί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου το προϊόν και οι οποίες καθορίζονται στους Κανονισμούς·

«δήλωση ΕΚ συμμόρφωσης» έχει την έννοια που αποδίδεται σε αυτή από το άρθρο 15 του παρόντος Νόμου·

«διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης» σημαίνει τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 12 του παρόντος Νόμου με βάση την οποία τεκμηριώνεται η συμμόρφωση προϊόντος με τις βασικές απαιτήσεις·

«διαδικασία επίκλησης ρήτρας διασφάλισης» σημαίνει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 41 του παρόντος Νόμου·

«διάθεση στην αγορά» σημαίνει την  πρώτη φορά κατά την οποία ένα προϊόν καθίσταται διαθέσιμο στην Κοινοτική αγορά· ο όρος “διαθέτω στην αγορά” τυγχάνει ανάλογης ερμηνείας·

«διαθεσιμότητα στην αγορά» σημαίνει κάθε προσφορά προϊόντος για διανομή, κατανάλωση ή χρήση στην Κοινοτική αγορά στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν·

«διανομέας» σημαίνει πρόσωπο το οποίο αναλαμβάνει εμπορική δράση, αφού το προϊόν διατεθεί στην αγορά με σκοπό την προώθηση του προϊόντος προς τον τελικό χρήστη-

«διαπίστευση» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμου·

«εγκεκριμένος οργανισμός» σημαίνει ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο το οποίο εμπίπτει στη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας και πληροί τις προβλεπόμενες από τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς προϋποθέσεις για την εκτέλεση εργασιών σχετικών με τη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης προϊόντων, το οποίο εγκρίνεται για το σκοπό αυτό από την Κοινοποιούσα Αρχή·

«Εθνικός Φορέας Τυποποίησης» σημαίνει το αρμόδιο για την τυποποίηση πρόσωπο δυνάμει του περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμου του 2002˙

«εισαγωγέας» σημαίνει πρόσωπο το οποίο διαθέτει στην αγορά προϊόν που προέρχεται από τρίτη χώρα ή το οποίο διαμεσολαβεί για τη διάθεση στην αγορά τέτοιου προϊόντος·

«εναρμονισμένο πρότυπο» σημαίνει Ευρωπαϊκό πρότυπο το οποίο σύμφωνα με δημοσίευση της Επιτροπής στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  ανταποκρίνεται στις βασικές απαιτήσεις που πρέπει να πληροί το προϊόν στο οποίο αναφέρεται δυνάμει των σχετικών με αυτό Οδηγιών, το οποίο καταρτίζεται σύμφωνα με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές που συμφωνούνται μεταξύ της Επιτροπής και των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης οι οποίοι ακολουθούν εντολή που εκδίδεται από την Επιτροπή μετά από διαβούλευση με τα κράτη μέλη και εγκρίνεται από τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης

«εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος» σημαίνει πρόσωπο το οποίο βρίσκεται εγκατεστημένο στην Κοινότητα και εξουσιοδοτείται από τον κατασκευαστή, ο οποίος βρίσκεται εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα, να τον εκπροσωπεί σε σχέση με τις υποχρεώσεις του που προκύπτουν από τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς-

«επιτήρηση της αγοράς» σημαίνει την παρακολούθηση, από την αρμόδια αρχή της Κυπριακής αγοράς, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η διάθεση σε αυτή προϊόντων τα οποία συμμορφώνονται με τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς και την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο Μέρος VI του παρόντος Νόμου, προς επιβολή της συμμόρφωσης όπου αυτό απαιτείται-

«Επιτροπή» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

«Επιτροπή Έγκρισης» [Διαγράφηκε]·

«Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI)·

«θέση σε λειτουργία» σημαίνει την πρώτη χρήση του προϊόντος εντός της Κοινότητας από τον τελικό χρήστη·

«Κανονισμοί» σημαίνει τους Κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 59 του παρόντος Νόμου για κάθε συγκεκριμένο προϊόν οι οποίοι μεταξύ άλλων ενσωματώνουν τις πρόνοιες των Οδηγιών·

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου», όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1222/2009» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τη σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την εξοικονόμηση καυσίμου και άλλες ουσιώδεις παραμέτρους», όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«κατασκευαστής», με οποιαδήποτε εξειδικευμένη ονομασία δυνατό να αναφέρεται σε Κανονισμούς για συγκεκριμένο προϊόν, σημαίνει νομικό ή φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι υπεύθυνο για το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη συσκευασία και τη σήμανση ενός προϊόντος, προκειμένου αυτό να διατεθεί στην αγορά υπό την επωνυμία του, ανεξάρτητα από το κατά πόσο οι ενέργειες αυτές αναλαμβάνονται από το ίδιο ή από τρίτο πρόσωπο για λογαριασμό του και περιλαμβάνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο τροποποιεί την προτιθέμενη χρήση ενός προϊόντος με τρόπο ώστε να καθίστανται εφαρμοστέες διαφορετικές ή πρόσθετες βασικές απαιτήσεις, ή τροποποιεί ουσιωδώς ή ανακατασκευάζει ένα προϊόν, δημιουργώντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο  νέο προϊόν, προκειμένου να το διαθέσει στην αγορά×ή εγκαθιστά το προϊόν όπου αυτό προνοείται σε Κανονισμούς για συγκεκριμένο προϊόν·

«κοινοποιημένος οργανισμός» σημαίνει κυπριακό κοινοποιημένο οργανισμό και κάθε οργανισμό ο οποίος εγκρίνεται και κοινοποιείται από κράτος μέλος στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, για σκοπούς εκτέλεσης της διαδικασίας εκτίμησης της συμμόρφωσης δυνάμει των σχετικών με το προϊόν Οδηγιών, και ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο κοινοποιημένων οργανισμών που δημοσιεύεται από την Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει οργανισμούς οι οποίοι δυνατό να αναφέρονται σε Κανονισμούς ως αναγνωρισμένοι τρίτοι φορείς, οργανισμοί επιθεώρησης, ελεγκτικές υπηρεσίες των χρηστών, εργαστήρια δοκιμών και οργανισμοί πιστοποίησης·

«κοινοποίηση» σημαίνει την πράξη με την οποία το Υπουργείο ή κράτος μέλος γνωστοποιεί στην Επιτροπή, αφού αυτή παραχωρήσει τον αριθμό αναγνώρισης, και στα άλλα κράτη μέλη, τους οργανισμούς που επιλέγει για την εκτέλεση της διαδικασίας εκτίμησης της συμμόρφωσης προϊόντος·

«Κοινοποιούσα Αρχή» σημαίνει την Επιτροπή που εγκαθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 18∙

«Κοινοτική αγορά» σημαίνει την αγορά των κρατών μελών˙

«κράτος μέλος» σημαίνει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει τα κράτη μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο·

«κυπριακός κοινοποιημένος οργανισμόςʼ σημαίνει εγκεκριμένο οργανισμό, ο οποίος εγκρίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Μέρους ΙV και κοινοποιείται από την Κοινοποιούσα Αρχή στην Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 21·».

«Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας» σημαίνει τον οργανισμό που εγκαθιδρύεται δυνάμει του περί Τυποποίησης, Διαπίστευσης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμου του 2002˙

«κυπριακό πρότυπο» σημαίνει πρότυπο που εκδίδεται ή υιοθετείται από τον Εθνικό Φορέα Τυποποίησης˙

«Οδηγίες» σημαίνει τις Οδηγίες Νέας Προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που ισχύουν για τα καθορισμένα προϊόντα˙

«προϊόν» σημαίνει-

(α) κάθε καινούργιο προϊόν, ανεξάρτητα από το αν κατασκευάστηκε στη Δημοκρατία, σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, είτε

(β) κάθε μεταχειρισμένο ή χρησιμοποιημένο προϊόν που εισάγεται από τρίτη χώρα, είτε

(γ) κάθε τροποποιημένο με τέτοιο τρόπο προϊόν ώστε να αποτελεί νέο προϊόν, το οποίο περιλαμβάνεται στις κατηγορίες προϊόντων ή διέπεται από τις φυσικές ιδιότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα και το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των Κανονισμών στην έκταση και με τον τρόπο που καθορίζεται σε αυτούς·

«πρότυπο» σημαίνει τεχνική προδιαγραφή η οποία εγκρίνεται από αναγνωρισμένο φορέα τυποποίησης για επαναλαμβανόμενη ή συνεχή εφαρμογή, με την οποία η συμμόρφωση δεν είναι υποχρεωτική και το οποίο μπορεί να είναι ένα από τα πιο κάτω:

(α) Διεθνές πρότυπο το οποίο εκδίδεται από διεθνή φορέα τυποποίησης και το οποίο δημοσιεύεται,

(β) Ευρωπαϊκό πρότυπο το οποίο εκδίδεται από Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης και το οποίο δημοσιεύεται,

(γ) εθνικό πρότυπο το οποίο εκδίδεται από εθνικό φορέα τυποποίησης οποιουδήποτε κράτους και το οποίο δημοσιεύεται·

«σήμανση συμμόρφωσης» σημαίνει τη σήμανση η οποία επιτίθεται επί του προϊόντος σύμφωνα με τις πρόνοιες του Μέρους V και η οποία υποδηλώνει τη συμμόρφωσή του με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών και την ολοκλήρωση της σχετικής με το προϊόν διαδικασίας εκτίμησης της συμμόρφωσης και περιλαμβάνει οποιεσδήποτε ενδείξεις ή άλλες σημάνσεις δυνατό να προβλέπονται σε Κανονισμούς για συγκεκριμένο προϊόν·

«τεχνικές προδιαγραφές> σημαίνει προδιαγραφές που περιλαμβάνονται σε έγγραφο το οποίο αναφέρει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά για ένα προϊόν όπως τα επίπεδα ποιότητας, την απόδοση, την ασφάλεια ή τις διαστάσεις του,  περιλαμβανομένων απαιτήσεων σε σχέση με το προϊόν αναφορικά με την ονομασία υπό την οποία πωλείται, την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και τις μεθόδους δοκιμών, τη συσκευασία, τη σήμανση ή επικόλληση ετικέτας και τις διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης·

«τεχνική τεκμηρίωση» σημαίνει το σύνολο των εγγράφων και πληροφοριών για το προϊόν όπως αυτά καθορίζονται στους Κανονισμούς·

«τρίτη χώρα» σημαίνει χώρα μη κράτος μέλος·

«Υπουργείο» σημαίνει το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.