Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμος του 2002. ΜΕΡΟΣ I - ΕΡΜΗΝΕΙΑ - ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ