Ερμηνεία

2. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αγορά» σημαίνει την κυπριακή αγορά·

«αριθμός αναγνώρισης» σημαίνει αριθμό τον οποίο παραχωρεί η Επιτροπή σε κυπριακό κοινοποιημένο οργανισμό κατά την κοινοποίησή του από το Υπουργείο δυνάμει του άρθρου 21 και σε κοινοποιημένο από κράτος μέλος οργανισμό·

«αρμόδια αρχή» σημαίνει την καθοριζόμενη με Κανονισμούς για κάθε προϊόν αρχή για την εφαρμογή των σχετικών με αυτό Κανονισμών και την επιτήρηση της αγοράς·

«βασικές απαιτήσεις» σημαίνει τις απαιτήσεις ασφάλειας, προστασίας και υγείας τις οποίες απαιτείται να πληροί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου το προϊόν και οι οποίες καθορίζονται στους Κανονισμούς·

«δήλωση ΕΚ συμμόρφωσης» έχει την έννοια που αποδίδεται σε αυτή από το άρθρο 15 του παρόντος Νόμου·

«διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης» σημαίνει τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 12 του παρόντος Νόμου με βάση την οποία τεκμηριώνεται η συμμόρφωση προϊόντος με τις βασικές απαιτήσεις·

«διαδικασία επίκλησης ρήτρας διασφάλισης» σημαίνει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 41 του παρόντος Νόμου·

«διάθεση στην αγορά» σημαίνει την παράδοση ή πρόταση για παράδοση ή τη μεταβίβαση της κυριότητας προϊόντος, για διανομή ή χρήση, περιλαμβανομένης της ίδιας χρήσης, είτε έναντι πληρωμής είτε δωρεάν, για πρώτη φορά στο έδαφος της Δημοκρατίας, αλλά δε θεωρείται ότι διατίθεται στην αγορά προϊόν το οποίο-

(α) Παραδίδεται από τον κατασκευαστή, ο οποίος βρίσκεται εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα, στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του στη Δημοκρατία, σε περίπτωση που ο κατασκευαστής εξουσιοδότησε το δεύτερο να διασφαλίσει τη συμμόρφωση του προϊόντος με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου·

(β) παραδίδεται στον κατασκευαστή για τη λήψη περαιτέρω μέτρων, περιλαμβανομένης της συναρμολόγησης, συσκευασίας, επεξεργασίας και σήμανσης·

(γ) δεν έχει εξασφαλίσει ακόμη άδεια ελεύθερης κυκλοφορίας από το Τελωνείο, ή έχει τεθεί κάτω από διαφορετικό τελωνειακό καθεστώς ή έχει τεθεί σε ελεύθερη ζώνη ή σε ελεύθερη αποθήκη-

(δ) έχει κατασκευαστεί στη Δημοκρατία ή σε κράτος μέλος με σκοπό την εξαγωγή του σε τρίτη χώρα-

(ε) εκτίθεται για σκοπούς επίδειξης σε εκθέσεις, νοουμένου ότι ορατό σήμα καταδεικνύει σαφώς ότι το προϊόν δε θεωρείται ότι διατίθεται στην αγορά και /ή τίθεται σε λειτουργία·

(στ) αποτελεί μέρος των αποθεμάτων του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου του αντιπροσώπου σε περίπτωση κατά την οποία αυτό δεν έχει ακόμα διατεθεί στην αγορά:

Νοείται ότι, Κανονισμοί δύνανται να καθορίζουν ότι προϊόν διατίθεται στην αγορά παρά τις πιο πάνω πρόνοιες·

«διανομέας» σημαίνει πρόσωπο το οποίο αναλαμβάνει εμπορική δράση, αφού το προϊόν διατεθεί στην αγορά με σκοπό την προώθηση του προϊόντος προς τον τελικό χρήστη-

«εγκεκριμένος οργανισμός» σημαίνει ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο το οποίο εμπίπτει στη δικαιοδοσία της Δημοκρατίας και πληροί τις προβλεπόμενες από τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς προϋποθέσεις για την εκτέλεση εργασιών σχετικών με τη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης προϊόντων, το οποίο εγκρίνεται για το σκοπό αυτό από την Επιτροπή Έγκρισης-

«εισαγωγέας» σημαίνει πρόσωπο το οποίο διαθέτει στην αγορά προϊόν που προέρχεται από άλλη χώρα ή το οποίο διαμεσολαβεί για τη διάθεση στην αγορά τέτοιου προϊόντος·

«εναρμονισμένο πρότυπο» σημαίνει Ευρωπαϊκό πρότυπο το οποίο εγκρίνεται από τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης, καταρτίζεται σύμφωνα με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές που συμφωνούνται μεταξύ της Επιτροπής και των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης οι οποίοι ακολουθούν εντολή που εκδίδεται από την Επιτροπή μετά από διαβούλευση με τα κράτη μέλη, το οποίο υιοθετείται από τον εθνικό φορέα Τυποποίησης ο οποίος καθορίζεται με Νόμο, ως κυπριακό πρότυπο δυνάμει του οικείου Νόμου του ή από οποιοδήποτε άλλο οργανισμό τυποποίησης κράτους μέλους-

«εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος» σημαίνει πρόσωπο το οποίο βρίσκεται εγκατεστημένο στη Δημοκρατία και εξουσιοδοτείται από τον κατασκευαστή, ο οποίος βρίσκεται εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα, να τον εκπροσωπεί σε σχέση με τις υποχρεώσεις του που προκύπτουν από τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς-

«επιτήρηση της αγοράς» σημαίνει την παρακολούθηση, από την αρμόδια αρχή της αγοράς, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η διάθεση σε αυτή προϊόντων τα οποία συμμορφώνονται με τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς και την άσκηση των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που αναφέρονται στο Μέρος VI του παρόντος Νόμου, προς επιβολή της συμμόρφωσης όπου αυτό απαιτείται-

«Επιτροπή» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή-

«Επιτροπή Έγκρισης» σημαίνει την Επιτροπή που εγκαθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 18 του παρόντος Νόμου·

«Ευρωπαϊκός Οργανισμός Τυποποίησης» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI)·

«θέση σε λειτουργία» σημαίνει την πρώτη χρήση του προϊόντος εντός της Δημοκρατίας από τον τελικό χρήστη·

«Κανονισμοί» σημαίνει τους Κανονισμούς οι οποίοι εκδίδονται με βάση το άρθρο 59 του παρόντος Νόμου για κάθε συγκεκριμένο προϊόν

«κατασκευαστής» σημαίνει πρόσωπο το οποίο είναι υπεύθυνο για την κατασκευή προϊόντος για το οποίο αναλαμβάνει την ευθύνη δυνάμει του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών και το οποίο σκοπεύει να διαθέσει στην αγορά υπό την επωνυμία του·

«κοινοποιημένος οργανισμός» σημαίνει κάθε κυπριακό κοινοποιημένο οργανισμό και κάθε οργανισμό ο οποίος γνωστοποιείται από κράτος μέλος στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη, για σκοπούς εκτέλεσης της διαδικασίας εκτίμησης της συμμόρφωσης, και ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο κοινοποιημένων οργανισμών που δημοσιεύει το Υπουργείο στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας δυνάμει του άρθρου 21 ·

«κοινοποίηση» σημαίνει την πράξη με την οποία το Υπουργείο ή κράτος μέλος γνωστοποιεί στην Επιτροπή, αφού αυτή παραχωρήσει τον αριθμό αναγνώρισης, και στα άλλα κράτη μέλη, τους οργανισμούς που επιλέγει για την εκτέλεση της διαδικασίας εκτίμησης της συμμόρφωσης προϊόντος·

«κράτος μέλος» σημαίνει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει τα κράτη μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο·

«κυπριακός κοινοποιημένος οργανισμός» σημαίνει εγκεκριμένο οργανισμό ο οποίος κοινοποιείται από το Υπουργείο στην Επιτροπή δυνάμει του άρθρου 21 ·

«κυπριακό πρότυπο» σημαίνει πρότυπο που εκδίδεται ή υιοθετείται από τον εθνικό φορέα Τυποποίησης ο οποίος καθορίζεται με Νόμο.

«προϊόν» σημαίνει-

(α) κάθε καινούργιο προϊόν, ανεξάρτητα από το αν κατασκευάστηκε στη Δημοκρατία, σε κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα, είτε

(β) κάθε μεταχειρισμένο ή χρησιμοποιημένο προϊόν που εισάγεται από τρίτη χώρα, είτε

(γ) κάθε τροποποιημένο με τέτοιο τρόπο προϊόν ώστε να αποτελεί νέο προϊόν, το οποίο περιλαμβάνεται στις κατηγορίες προϊόντων ή διέπεται από τις φυσικές ιδιότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα και το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των Κανονισμών στην έκταση και με τον τρόπο που καθορίζεται σε αυτούς·

«σήμανση συμμόρφωσης» σημαίνει τη σήμανση η οποία επιτίθεται επί του προϊόντος σύμφωνα με τις πρόνοιες του Μέρους V και η οποία υποδηλώνει τη συμμόρφωσή του με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών και την ολοκλήρωση της σχετικής με το προϊόν διαδικασίας εκτίμησης της συμμόρφωσης·

«τεχνικές προδιαγραφές» σημαίνει-

(α) εναρμονισμένο πρότυπο, ή

(β) κυπριακό πρότυπο, σε περίπτωση ανυπαρξίας εναρμονισμένου προτύπου, το οποίο η Επιτροπή βεβαιώνει ότι ανταποκρίνεται πλήρως στις βασικές απαιτήσεις μετά από σχετική ενημέρωσή της από τον εθνικό φορέα Τυποποίησης ο οποίος καθορίζεται με Νόμο, ή

(γ) ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις όπως αυτές δυνατό να καθορίζονται σε Κανονισμούς σε σχέση με συγκεκριμένο προϊόν, ή

(δ) οποιεσδήποτε άλλες προδιαγραφές καθορίζονται σε Κανονισμούς για συγκεκριμένο προϊόν,

οι οποίες παρέχουν τεκμήριο συμμόρφωσης του προϊόντος με τις βασικές απαιτήσεις δυνάμει του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου και οι οποίες καθορίζονται στους Κανονισμούς για κάθε συγκεκριμένο προϊόν

«τεχνική τεκμηρίωση» σημαίνει το σύνολο των εγγράφων και πληροφοριών για το προϊόν όπως αυτά καθορίζονται στους Κανονισμούς·

«τρίτη χώρα» σημαίνει χώρα μη κράτος μέλος·

«Υπουργείο» σημαίνει το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού·