Διάθεση προϊόντων στην αγορά και θέση σε λειτουργία

5.—(1) Προϊόν επιτρέπεται να διατίθεται στην αγορά και/ή να τίθεται σε λειτουργία και /ή να εγκαθίσταται, μόνο εφόσον συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών.

(2) Με την επιφύλαξη των άρθρων 41 μέχρι 43 δεν είναι δυνατό να απαγορευθεί, περιοριστεί ή παρεμποδιστεί η διάθεση στην αγορά και/ή η θέση σε λειτουργία και/ή η εγκατάσταση προϊόντος το οποίο συμμορφώνεται με τις διατάξεις τους παρόντος Νόμου και των Κανονισμών.

(3) Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες του πιο πάνω εδαφίου, Κανονισμοί δύνανται να προβλέπουν περιορισμούς για τη διάθεση στην κυπριακή αγορά και τη θέση σε λειτουργία συγκεκριμένων προϊόντων.

(4) Κάθε προϊόν πρέπει να συνοδεύεται από οδηγίες εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης και τις απαραίτητες προειδοποιήσεις, γραπτώς με σαφή και ευκόλως κατανοητό τρόπο στην ελληνική γλώσσα, χωρίς να απαγορεύεται η χρήση άλλης επιπρόσθετης γλώσσας, εκτός αν προνοείται διαφορετικά σε Κανονισμούς.