Συμμόρφωση προϊόντος

6.—(1) Προϊόν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών όταν πληροί τις βασικές απαιτήσεις και φέρει την προβλεπόμενη σήμανση συμμόρφωσης, εκτός εάν προνοείται διαφορετικά σε Κανονισμούς.

(2) Συμμόρφωση προϊόντος με τεχνικές προδιαγραφές, των οποίων τα στοιχεία  δημοσιεύονται από την Επιτροπή στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στην περίπτωση των εναρμονισμένων προτύπων  υιοθετούνται επίσης ως κυπριακά πρότυπα από τον Εθνικό Φορέα Τυποποίησης ή από οποιοδήποτε άλλο εθνικό φορέα τυποποίησης κράτους μέλους, παρέχει τεκμήριο συμμόρφωσης του προϊόντος με τις αντίστοιχες βασικές απαιτήσεις.

(3) Προϊόν για το οποίο ο κατασκευαστής δεν έχει εφαρμόσει ή έχει εφαρμόσει μόνο μερικώς τεχνική προδιαγραφή ή για το οποίο δεν εκδόθηκε τέτοια προδιαγραφή θεωρείται, εκτός αν προνοείται διαφορετικά στους Κανονισμούς, ότι συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις, μετά τη σύνταξη δήλωσης ΕΚ συμμόρφωσης, δυνάμει του άρθρου 15, όπου αυτό απαιτείται δυνάμει των σχετικών με το προϊόν Κανονισμών, και την επίθεση της σήμανσης συμμόρφωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27.

(4) [Διαγράφηκε]