Απόσυρση τεκμηρίου συμμόρφωσης

6Α. Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή κρίνει ότι τεχνική προδιαγραφή δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις βασικές απαιτήσεις για το συγκεκριμένο προϊόν, ενημερώνει σχετικά το Υπουργείο παραθέτοντας τους λόγους πάνω στους οποίους βασίζεται η ενέργειά της αυτή, το οποίο ενημερώνει την επιτροπή που καθιδρύεται δυνάμει της Οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998 για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και κανονισμών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών, εκτός αν προνοείται διαφορετικά στους Κανονισμούς.

(2) [Διαγράφηκε]