Δημοσίευση τεχνικών προδιαγραφών

7. Εξαιρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 6, ο τίτλος και ο αριθμός των τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν συγκεκριμένο προϊόν, των οποίων η εφαρμογή από τον κατασκευαστή προσδίδει τεκμήριο συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις, καθώς και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις αυτού, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας από την αρμόδια αρχή.