Ταυτόχρονη εφαρμογή Κανονισμών επί προϊόντος

8. Προϊόν για το οποίο τυγχάνουν εφαρμογής περισσότεροι από ένας Κανονισμοί, διατίθεται στην αγορά και /ή τίθεται σε λειτουργία μόνο σε περίπτωση κατά την οποία συμμορφώνεται πλήρως με όλους τους σχετικούς με αυτό Κανονισμούς.