Σκοπός του Νόμου

4. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι να διασφαλίσει τη διάθεση στην αγορά και/ ή τη θέση σε λειτουργία προϊόντων τα οποία δε θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και υγεία των προσώπων, ή την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των κατοικίδιων ζώων, ή την περιουσία οποιουδήποτε προσώπου, νοουμένου ότι τα προϊόντα αυτά εγκαθίστανται, συντηρούνται και χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται ή, ανάλογα με την κατηγορία του προϊόντος, χρησιμοποιούνται με άλλο προβλεπτό τρόπο σε σχέση με τη συμπεριφορά του τελικού χρήστη, όπως αυτό καθορίζεται στους Κανονισμούς.