Διαδικασίες και κριτήρια έγκρισης κοινοποιημένων οργανισμών για σκοπούς άλλους από τη διεξαγωγή της διαδικασίας εκτίμησης της συμμόρφωσης

26Α.-(1) Η Κοινοποιούσα Αρχή κοινοποιεί στην Επιτροπή, οργανισμούς για σκοπούς χορήγησης εγκρίσεων σε σχέση με τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν συγκεκριμένα προϊόντα, σύμφωνα με διαδικασίες και κριτήρια που καθορίζονται για τα προϊόντα αυτά σε Κανονισμούς.

(2) Κανονισμοί δύνανται να προβλέπουν διαφορετικές διαδικασίες και διαφορετικά ή περαιτέρω κριτήρια από το αναφερόμενα στο παρόν Μέρος, για την έγκριση αναγνωρισμένων τρίτων φορέων, οργανισμών επιθεώρησης, ελεγκτικών υπηρεσιών των χρηστών, εργαστηρίων δοκιμών και οργανισμών πιστοποίησης αναφορικά με συγκεκριμένα προϊόντα.