Υποχρεωτική επίθεση της σήμανσης συμμόρφωσης

27.-(1) Η σήμανση συμμόρφωσης για κάθε προϊόν, καθορίζεται στους Κανονισμούς και απαιτείται να επιτίθεται σε κάθε προϊόν το οποίο συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και για το οποίο έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης και το οποίο διατίθεται στην αγορά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του πιο πάνω εδαφίου, Κανονισμοί δύνανται να καθορίζουν ότι  για ορισμένα προϊόντα απαιτείται η επίθεση άλλων ενδείξεων ή σημάνσεων επί αυτών, αντί της σήμανσης συμμόρφωσης ή ότι δεν απαιτείται η επίθεση σήμανσης συμμόρφωσης.