Υποχρεωτική επίθεση της σήμανσης συμμόρφωσης

27. Η σήμανση συμμόρφωσης για κάθε προϊόν, καθορίζεται στους Κανονισμούς και απαιτείται να επιτίθεται σε κάθε προϊόν το οποίο συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και για το οποίο έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης και το οποίο διατίθεται στην αγορά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους.