Υπεργολαβική ανάθεση καθηκόντων από κοινοποιημένους οργανισμούς

26.—(1) Κυπριακός κοινοποιημένος οργανισμός δύναται να αναθέσει με υπεργολαβία μέρος των εργασιών που ο ίδιος οφείλει να εκπληρώσει, σε άλλο οργανισμό αφού πρώτα ενημερώσει για την πρόθεση του αυτή την Κοινοποιούσα Αρχή.

(2) Οργανισμός ο οποίος αναλαμβάνει με υπεργολαβία την εκτέλεση των πιο πάνω αναφερόμενων εργασιών, δεν είναι απαραίτητο να είναι εγκεκριμένος και κοινοποιημένος αλλά οφείλει να κατέχει την απαραίτητη τεχνική ικανότητα και να επιδεικνύει την ίδια ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα η οποία απαιτείται από τους κοινοποιημένους οργανισμούς.

(3) Ο κοινοποιημένος οργανισμός δικαιούται να αναθέτει με υπεργολαβία δυνάμει του εδαφίου (1), αυστηρά περιορισμένες τεχνικές αρμοδιότητες, ενόσω αυτές μπορούν να θεωρηθούν ως σημαντικές και συναφείς με τις τεχνικές πτυχές της διαδικασίας εκτίμησης της συμμόρφωσης και σε καμία περίπτωση δε δικαιούται να αναθέτει με υπεργολαβία όλες του τις αρμοδιότητες.

(4) Η ανάθεση με υπεργολαβία μέρος των εργασιών κοινοποιημένου οργανισμού σε άλλο οργανισμό γίνεται βάσει συμβολαίου το οποίο διασφαλίζει την εκπλήρωση των γενικότερων υποχρεώσεων του κοινοποιημένου οργανισμού, καθώς και τη διαφάνεια και εμπιστευτικότητα που πρέπει να διέπει τις εργασίες τόσο του κοινοποιημένου οργανισμού όσο και του οργανισμού, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα με υπεργολαβία.

(5) Ο κοινοποιημένος οργανισμός τηρεί μητρώο με όλες τις δραστηριότητες τις οποίες αναθέτει με υπεργολαβία σε άλλους οργανισμούς, το οποίο και ενημερώνει συστηματικά και το οποίο θέτει στη διάθεση της  Κοινοποιούσας Αρχής όποτε αυτό του ζητηθεί.

(6) Ανεξάρτητα από την ανάθεση οποιουδήποτε μέρους των εργασιών της διαδικασίας εκτίμησης της συμμόρφωσης σε άλλο οργανισμό, ο κοινοποιημένος οργανισμός παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για τις εργασίες που διεξάγονται από τον άλλο οργανισμό.