Γενικές υποχρεώσεις κοινοποιημένων οργανισμών

25.-(1) Οι κυπριακοί κοινοποιημένοι οργανισμοί έχουν υποχρέωση να-

(α) παραχωρούν στην Κοινοποιούσα Αρχή-

(i) οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τη σωστή εφαρμογή των προϋποθέσεων βάσει των οποίων κοινοποιήθηκαν και, εφόσον τους ζητηθεί, όλες τις πληροφορίες και έγγραφα, περιλαμβανομένων των εγγράφων του προϋπολογισμού, τα οποία χρειάζεται η Κοινοποιούσα Αρχή για να ελέγχει την τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου· και

(ii) οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικές με τις δραστηριότητές τους·

(β) ενημερώνουν την Κοινοποιούσα Αρχή και τους άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς για όλα τα πιστοποιητικά τα οποία ανακαλούν ή των οποίων αναστέλλουν την εφαρμογή και σε περίπτωση που τους ζητηθεί, τα πιστοποιητικά που παραχωρούν ή των οποίων αρνούνται την παραχώρηση·

(β1) ενημερώνουν την αρμόδια αρχή σχετικά με την ανάκληση ή την αναστολή εφαρμογής πιστοποιητικού και κατά πόσο είναι αναγκαία η λήψη μέτρων εκ μέρους της, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(γ) παραχωρούν στην αρμόδια αρχή, και όπου προβλέπεται σε Κανονισμούς, στις αρμόδιες αρχές επιτήρησης της αγοράς των κρατών μελών, σχετικές πληροφορίες για σκοπούς επιτήρησης της αγοράς·

(δ) παραχωρούν, σε περίπτωση που αυτό τους ζητηθεί, στις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής πληροφορίες σχετικές με το προϊόν ή τη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης·

(ε) παραμένουν τρίτα μέρη ανεξάρτητα από τους πελάτες τους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη·

(ε1) εφαρμόζουν διαδικασίες και υιοθετούν δομές που να διασφαλίζουν την ουδετερότητα, την αντικειμενικότητα, την ανεξαρτησία και αμεροληψία τους·

(ε2) εφαρμόζουν πολιτικές και διαδικασίες οι οποίες σαφώς διακρίνουν μεταξύ των καθηκόντων που διεξάγουν ως κοινοποιημένοι οργανισμοί και τυχόν άλλων δραστηριοτήτων στις οποίες είναι αναμεμειγμένοι, καθιστώντας τη διάκριση αυτή σαφή στους πελάτες τους·

(ε3) διασφαλίζουν ότι τυχόν άλλες δραστηριότητές τους εκτός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών, δεν επηρεάζουν ή δεν περιορίζουν την εμπιστοσύνη στην αρμοδιότητα, στην αντικειμενικότητα, στην αμεροληψία ή στην επιχειρησιακή τους αξιοπιστία ως κοινοποιημένοι οργανισμοί·

(ε4) εφαρμόζουν τεκμηριωμένες διαδικασίες για την αναγνώριση, τη διερεύνηση και την επίλυση όλων των περιπτώσεων στις οποίες υπάρχει υποψία ή απόδειξη συγκρούσεως συμφερόντων και να ζητούν από το προσωπικό που ενεργεί εξ ονόματός τους να δηλώνουν οποιαδήποτε ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων·

(στ) να διαθέτουν το απαραίτητο προσωπικό, το οποίο έχει επαρκή γνώση και πείρα σχετικά με τα προϊόντα και τη σχετική διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης, και το οποίο υπόκειται σε κατάλληλη κατάρτιση·

(στ1) βρίσκονται σε θέση να διαχειρίζονται, να ελέγχουν και να είναι υπεύθυνοι για τις επιδόσεις του προσωπικού τους και να διατηρούν πλήρη αρχεία τα οποία περιλαμβάνουν την καταλληλότητα όλου του προσωπικού το οποίο αξιοποιείται σε ιδιαίτερους τομείς είτε είναι υπάλληλοί του, είτε απασχολούνται με σύμβαση είτε παρέχονται από άλλους οργανισμούς·

(στ2) διαθέτουν κατάλληλες δομές και διαδικασίες ώστε να διασφαλίζουν ότι ο τρόπος διεξαγωγής της διαδικασίας εκτίμησης της συμμόρφωσης, η άρνηση έκδοσης των σχετικών πιστοποιητικών, η άρση και ανάκληση των σχετικών πιστοποιητικών, οι αιτήσεις που απευθύνονται στον κατασκευαστή ώστε να λαμβάνει διορθωτικά μέτρα και το περιεχόμενο των σχετικών εκθέσεων που υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιόν τους

(ζ) διατηρούν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που κατέχουν κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας εκτίμησης της συμμόρφωσης και ειδικότερα να διασφαλίζουν ότι κανένα αποτέλεσμα ή άλλη πληροφορία δεν αποκαλύπτεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο πέραν από την Κοινοποιούσα Αρχή και την αρμόδια αρχή, όταν αυτό ζητηθεί, και τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του·

(η) ενημερώνουν την Κοινοποιούσα Αρχή για την πρόθεσή τους για οποιαδήποτε υπεργολαβική ανάθεση σε άλλο οργανισμό, μέρους των εργασιών τους·

(θ) ασφαλίζονται με οποιοδήποτε ασφαλιστή έναντι της αστικής τους ευθύνης·

(ι) συμμετέχουν σε δραστηριότητες συνεργασίας μεταξύ άλλων κοινοποιημένων οργανισμών, των κρατών μελών και της Επιτροπής-

(κ) αποδεικνύουν ότι ενημερώνονται με οποιοδήποτε τρόπο για την πορεία των σχετικών με τη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης για την οποία κοινοποιούνται, τεχνικών προδιαγραφών.

(2) Η Κοινοποιούσα Αρχή ενημερώνει σχετικά τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή στις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β), (β1), (γ) και (δ) του εδαφίου (1).