Επιβολή διοικητικού προστίμου για παραβάσεις του Νόμου

53.-(1) Ανεξάρτητα από την ποινική ευθύνη ή την ποινική δίωξη οποιουδήποτε προσώπου, η  αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλλει πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις έξι χιλιάδες ευρώ (€6.000) και, σε περίπτωση διάπραξης παρόμοιας παράβασης κατά το παρελθόν, σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες ευρώ (€12.000) -

(α) στον κατασκευαστή ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του ή στον εισαγωγέα ή στο διανομέα, ανάλογα με την περίπτωση, σε περίπτωση που δεν παραχωρούν σε αυτή, μέσα σε τακτή προθεσμία, δείγματα του προϊόντος ή/και πληροφορίες για το χώρο στον οποίο βρίσκεται το προϊόν, καθώς και για τις ποσότητες του προϊόντος που έχουν διατεθεί ή/και βρίσκονται αποθηκευμένες, ή/και τη δήλωση ΕΚ συμμόρφωσης, ή/και τη σήμανση συμμόρφωσης ή/και τα απαιτούμενα έγγραφα ή/και πληροφορίες που αφορούν τη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης, ή/και την τεχνική τεκμηρίωση, ή/και που εμποδίζουν ή/και παρακωλύουν με οποιοδήποτε τρόπο τις διαδικασίες αυτές, ή που παραχωρούν ψευδείς ή/και παραπλανητικές πληροφορίες·

(β) σε οποιοδήποτε πρόσωπο, παρουσιάζεται, χωρίς την απαιτούμενη από τον παρόντα Νόμο έγκριση, ως κοινοποιημένος οργανισμός·

(γ) σε οποιοδήποτε πρόσωπο εκδίδει χωρίς οποιαδήποτε έγκριση, πιστοποιητικό ή/και άλλο έγγραφο το οποίο εκδίδεται από κοινοποιημένο οργανισμό σε σχέση με τη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης·

(δ) σε οποιοδήποτε πρόσωπο που εσκεμμένα παρακωλύει εξουσιοδοτημένο λειτουργό της αρμόδιας αρχής ή/και οποιοδήποτε τελωνειακό λειτουργό ο οποίος ενεργεί κατ’ εφαρμογή οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου·

(ε) σε οποιοδήποτε πρόσωπο διαθέτει στην αγορά οποιοδήποτε προϊόν χωρίς την απαιτούμενη δήλωση ΕΚ συμμόρφωσης ή/και την απαιτούμενη σήμανση συμμόρφωσης·

(στ) σε οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει ειδοποίηση ή/και απόφαση της αρμόδιας αρχής∙

(ζ) σε οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει το Άρθρο 30 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008∙

(η) σε οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείπει να συμμορφωθεί ή παραβαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1222/2009.

(2) Σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης, η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλλει πρόστιμο από εκατόν μέχρι και διακόσια ευρώ (€100-€200) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης,  την έκαστη παράβαση κάθε ημέραςανάλογα με τη βαρύτητα αυτής.