Ποινικά αδικήματα

52.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 40, πρόσωπο το οποίο προβαίνει σε οποιαδήποτε από τις πιο κάτω πράξεις, διαπράττει αδίκημα:

(α) Διαθέτει στην αγορά ή/και θέτει σε λειτουργία προϊόν το οποίο δε συμμορφώνεται με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου ή/και των Κανονισμών· ή/και

(β) χρησιμοποιεί τη σήμανση συμμόρφωσης ή/και οποιοδήποτε πιστοποιητικό ή/και άλλο έγγραφο που εκδίδεται από κοινοποιημένο οργανισμό σε σχέση με τη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης, χωρίς οποιαδήποτε εξουσιοδότηση ή/και παραπλανητικά· ή/και

(γ) διαθέτει ή/και διανέμει στην αγορά οποιοδήποτε προϊόν, χωρίς την απαιτούμενη δήλωση ΕΚ συμμόρφωσης ή/και με ψευδή ή/και μη εξουσιοδοτημένη δήλωση ΕΚ συμμόρφωση· ή/και

(δ) επιθέτει σήμανση συμμόρφωσης σε προϊόν το οποίο δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου· ή/και

(ε) επιθέτει σήμανση συμμόρφωσης σε προϊόν το οποίο εν γνώσει του δε συμμορφώνεται με τον παρόντα Νόμο ή/και τους Κανονισμούς· ή/και

(στ) εκδίδει πιστοποιητικά ή/και άλλα έγγραφα σε σχέση με τη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης, χωρίς να είναι εγκεκριμένος και κοινοποιημένος οργανισμός.

(2) Πρόσωπο το οποίο προβαίνει σε οποιαδήποτε από τις πιο κάτω πράξεις, διαπράττει αδίκημα:

(α) πλαστογραφεί ή/και παραποιεί οποιοδήποτε από τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) ή/και τη σήμανση συμμόρφωσης· ή/και

(β) διαθέτει ή/και διανέμει στην αγορά  οποιοδήποτε προϊόν, χωρίς την απαιτούμενη  σήμανση συμμόρφωσης· ή/και

(γ) παραβαίνει ειδοποίηση αναστολής ή/και απόσυρσης ή/και ανάκλησης προϊόντος που επιδίδεται δυνάμει του άρθρου 42· ή/και

(δ) παραβαίνει ειδοποίηση ή/και απόφαση της αρμόδιας αρχής.

(3) Πρόσωπο το οποίο παραλείπει να συμμορφωθεί ή παραβαίνει -

(α) το Άρθρο 30 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008·

(β) τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1222/2009·

διαπράττει αδίκημα.

(4) Πρόσωπο το οποίο διαπράττει αδίκημα δυνάμει των εδαφίων (1), (2) ή/και (3) υπόκειται-

(α) σε περίπτωση πρώτης καταδίκης, σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) ή και στις δύο ποινές μαζί. και

(β) σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4) χρόνια ή σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες ευρώ (€40.000) ή/και στις δύο ποινές μαζί.