Συνεργασία μεταξύ κρατών μελών και της Επιτροπής

51Α.-(1) Η αρμόδια αρχή συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών και την Επιτροπή και ανταλλάσσουν τις απαιτούμενες πληροφορίες, ούτως ώστε οι διατάξεις του παρόντος Νόμου, των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού και των Οδηγιών να τυγχάνουν ομοιόμορφης εφαρμογής.

(2) Εξαιρουμένων των περιπτώσεων κατά τις οποίες ο παρών Νόμος, Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει αυτού και/ ή Οδηγίες προβλέπουν ειδικές διατάξεις, η συνεργασία που αναφέρεται στο εδάφιο (1), μπορεί να εντάσσεται στο πλαίσιο πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται σε διεθνές επίπεδο.