Συνεργασία μεταξύ κρατικών αρχών

51. Η αρμόδια αρχή, κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων της δυνάμει του παρόντος Νόμου, δύναται να συνεργάζεται με άλλες υπηρεσίες της Δημοκρατίας, όπως αυτό θα καθορίζεται στους Κανονισμούς, και οι δεόντως εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί των Υπηρεσιών αυτών δύνανται να ενεργούν για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ως λειτουργοί της αρμόδιας αρχής σε σχέση με τις δραστηριότητες που θα εξουσιοδοτούνται για συγκεκριμένο προϊόν.