Εξουσίες αρμόδιας αρχής σε σχέση με εισαγόμενα από τρίτες Χώρες προϊόντα

50. Η αρμόδια αρχή έχει υποχρέωση να ενημερώνει το Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων για τα αποτελέσματα του ελέγχου της στα εισαγόμενα από τρίτες χώρες προϊόντα, και σε περίπτωση-

(α)  καταναλωτικών προϊόντων κατά την έννοια του περί της Γενικής Ασφάλειας των Προϊόντων Νόμου, τα οποία δεν είναι ασφαλή δυνάμει του εν λόγω νόμου και τα οποία εμπίπτουν και στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του εν λόγω νόμου σε σχέση ιδίως με το σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών·

(β) προϊόντων τα οποία δε συνοδεύονται από τα απαραίτητα έγγραφα ή δε φέρουν την απαιτούμενη σήμανση συμμόρφωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις της εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακής νομοθεσίας·

(γ) προϊόντων τα οποία συνοδεύονται από τα απαραίτητα έγγραφα και φέρουν την απαιτούμενη σήμανση συμμόρφωσης, αλλά κατά την αρμόδια αρχή παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια και υγεία, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου σε σχέση με τη διαδικασία επίκλησης της ρήτρας διασφάλισης.