Ευθύνη εργοδοτών

10.—(1) Τηρουμένων των προνοιών του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου του 1996 καθώς και οποιουδήποτε άλλου νόμου τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά, ο εργοδότης οφείλει να προμηθεύεται ή να χρησιμοποιεί, μόνο προϊόντα τα οποία συμμορφώνονται με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών.

(2) Κανονισμοί δύνανται να προβλέπουν περαιτέρω υποχρεώσεις του εργοδότη σε σχέση με συγκεκριμένα προϊόντα.