Εφαρμογή νομοθεσίας κρατών μελών

10Α. Οποιεσδήποτε αναφορές στον παρόντα Νόμο για συμμόρφωση με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών, σε σχέση με πράξεις που διεξάγονται στο έδαφος κράτους μέλους άλλου από τη Δημοκρατία, θεωρούνται αναφορές για συμμόρφωση με τις πρόνοιες της νομοθεσίας εκείνου του κράτους μέλους, η οποία ενσωματώνει τις Οδηγίες και σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοια νομοθεσία, θεωρούνται αναφορές για συμμόρφωση με τις πρόνοιες των Οδηγιών.