Νομική ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα

11. Οι διατάξεις του περί Ελαττωματικών Προϊόντων (Αστική Ευθύνη) Νόμου, καθώς και οποιουδήποτε άλλου νόμου τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά, εφαρμόζονται ανάλογα, σε σχέση με προϊόν το οποίο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, και σε τέτοια περίπτωση ο κατασκευαστής θεωρείται ως παραγωγός.