Γενικές υποχρεώσεις κατασκευαστή

11Α. (1) Ο κατασκευαστής φέρει αποκλειστική και τελική ευθύνη για τη συμμόρφωση του προϊόντος με τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς, είτε έχει σχεδιάσει και κατασκευάσει ο ίδιος το προϊόν είτε θεωρείται ως κατασκευαστής λόγω του ότι το προϊόν διατίθεται στην αγορά υπό την επωνυμία του.

(2) Ο κατασκευαστής είναι υπεύθυνος για:

(α) Το σχεδιασμό και την κατασκευή του προϊόντος σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις,

(β) την υλοποίηση της διαδικασίας εκτίμησης της συμμόρφωσης όπως αυτή καθορίζεται στους Κανονισμούς,

(γ) την τοποθέτηση των απαραίτητων σημάνσεων συμμόρφωσης δυνάμει του άρθρου 27,

(δ) τον καταρτισμό της τεχνικής τεκμηρίωσης, και

(ε) τη σύνταξη της δήλωσης ΕΚ συμμόρφωσης όπου αυτό απαιτείται.

(3) Σε περίπτωση υπεργολαβικής ανάθεσης, ο κατασκευαστής οφείλει να διατηρεί τον έλεγχο για το προϊόν και να διασφαλίζει ότι λαμβάνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να μπορεί να αντεπεξέλθει στα καθήκοντά του δυνάμει του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών.

(4) Ο κατασκευαστής δεν απαλλάσσεται  από τις υποχρεώσεις του με την εκχώρηση μέρους ή του συνόλου τους σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

(5) Σε περίπτωση που προϊόν τίθεται σε λειτουργία χωρίς προηγούμενη διάθεση στην αγορά, το πρόσωπο το οποίο θέτει το προϊόν σε λειτουργία θεωρείται κατασκευαστής για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου.

(6) Κατασκευαστής ο οποίος βρίσκεται εγκατεστημένος σε τρίτη χώρα δύναται, εκτός εάν Κανονισμοί προνοούν  υποχρέωσή του, να ορίζει εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, με γραπτή και ρητή εκχώρηση αρμοδιοτήτων, η οποία να καθορίζει σαφώς το περιεχόμενο των υποχρεώσεων και τα όρια των αρμοδιοτήτων του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου.

(7) Κανονισμοί δύνανται να προβλέπουν επιπρόσθετες από τις πιο πάνω υποχρεώσεις για τον κατασκευαστή.