Υποχρεώσεις εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου

11Β. (1) Οι υποχρεώσεις του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, οι οποίες πρέπει να είναι διοικητικής μόνο φύσης, καθορίζονται σε γραπτή εκχώρηση αρμοδιοτήτων του κατασκευαστή, η οποία δύναται να περιλαμβάνει ειδικότερα:

(α) Αρμοδιότητα να διασφαλίζει και να δηλώνει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις·

(β) την τοποθέτηση των απαραίτητων σημάνσεων συμμόρφωσης και του αριθμού αναγνώρισης κοινοποιημένου οργανισμού επί του προϊόντος·

(γ) τη σύνταξη και υπογραφή της δήλωσης ΕΚ συμμόρφωσης·

(δ) την τήρηση και θέση στη διάθεση των αρμόδιων αρχών της τεχνικής τεκμηρίωσης.

(2) Σε περίπτωση που στο πρόσωπο του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου συμπίπτουν και οι ιδιότητες του υπεργολάβου ή/και του εισαγωγέα ή/και του διανομέα, οι υποχρεώσεις του προσδιορίζονται ανάλογα με την περίπτωση.

(3) Κανονισμοί προβλέπουν τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις και δικαιώματα του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου για συγκεκριμένο προϊόν, οι οποίες δυνατό να είναι επιπρόσθετες από τις πιο πάνω αναφερόμενες.