Ανάκτηση δαπανών εκτέλεσης

55.-(1) Σε περίπτωση που δικαστήριο καταδικάζει πρόσωπο για οποιοδήποτε από τα αδικήματα του άρθρου 52, σε σχέση με οποιοδήποτε προϊόν ή εκδίδει διάταγμα για δήμευση προϊόντων δυνάμει του άρθρου 43, έχει εξουσία, επιπρόσθετα από οποιαδήποτε άλλη διαταγή για έξοδα ή δαπάνες να διατάξει το καταδικαζόμενο πρόσωπο, ή ανάλογα με την περίπτωση, οποιοδήποτε πρόσωπο έχει συμφέρον επί των προϊόντων, να αποζημιώσει την αρμόδια αρχή για οποιαδήποτε δαπάνη στην οποία υποβλήθηκε ή δυνατό να υποβληθεί-

(α) Σε σχέση με οποιαδήποτε κατάσχεση ή κατακράτηση προϊόντων από ή για λογαριασμό της αρμόδιας αρχής·

(β) σε σχέση με συμμόρφωση της αρμόδιας αρχής με οδηγίες του Δικαστηρίου για τη δήμευση οποιουδήποτε προϊόντος·

(γ) σε σχέση με οποιαδήποτε έξοδα επιβαρύνθηκε η αρμόδια αρχή κατά την ενάσκηση των εξουσιών της δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2)(α)  Όταν οποιαδήποτε προϊόντα υποβάλλονται σε εξέταση ή δοκιμή ή/και έγγραφα υποβάλλονται σε έλεγχο, και, βάσει των πορισμάτων της εξέτασης, δοκιμής ή/και ελέγχου, η αρμόδια αρχή επιδίδει ειδοποίηση αναστολής ή απόσυρσης ή ανάκλησης δυνάμει του άρθρου 42, η αρμόδια αρχή ζητεί από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή τον εισαγωγέα ή το διανομέα, ανάλογα με την περίπτωση, να της καταβάλει οποιαδήποτε έξοδα έχει υποστεί για την αγορά, εξέταση ή/και δοκιμή του προϊόντος ή/και τον έλεγχο εγγράφων.

(β) Σε περίπτωση που η προαναφερόμενη στην παράγραφο (α) ειδοποίηση ανακληθεί από την αρμόδια αρχή ή ακυρωθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο, δυνάμει του Άρθρου 146 του Συντάγματος, η αρμόδια αρχή επιστρέφει οποιοδήποτε ποσό εισέπραξε βάσει της παραγράφου (α) στο πρόσωπο το οποίο το κατέβαλε.