Αποζημιώσεις για λήψη εσφαλμένων μέτρων επιτήρησης της αγοράς

56. Όταν η αρμόδια αρχή κατά την ενάσκηση οποιασδήποτε εξουσίας ή αρμοδιότητας δυνάμει του παρόντος Νόμου για σκοπούς επιτήρησης της αγοράς, επιφέρει απώλεια ή ζημιά στον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο του αντιπρόσωπο ή στον εισαγωγέα ή στο διανομέα ή στο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά, ανάλογα με την περίπτωση, φέρει ευθύνη για την καταβολή αποζημιώσεων στο σχετικό πρόσωπο αναφορικά με την απώλεια ή ζημία που προκαλείται συνεπεία της άσκησης της εν λόγω εξουσίας ή αρμοδιότητας, εκτός εάν ενήργησε καλόπιστα, εφόσον-

(α) Δεν υπήρξε οποιαδήποτε παράβαση του παρόντος Νόμου σε σχέση με το προϊόν·

(β) η άσκηση της εξουσίας αυτής δεν οφείλεται σε οποιαδήποτε αμέλεια ή παράλειψη εκ μέρους του προσώπου αυτού.