Προστασία των Λειτουργών αρμόδιας αρχής από πολιτική ή ποινική δίωξη

56Α. Δεν επιτρέπεται η καταχώρηση αγωγής ή η ποινική δίωξη εναντίον οποιουδήποτε λειτουργού αρμόδιας αρχής, σε σχέση με οτιδήποτε έπραξε ή διετάχθη να πράξει, καλή τη πίστη με βάση τον παρόντα Νόμο ή/και τους Κανονισμούς.