Έκδοση Διαταγμάτων από τον Υπουργό

60. Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει Διατάγματα με τα οποία να τροποποιεί το Παράρτημα του παρόντος Νόμου.