Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

61. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός από τα άρθρα 59 και 60 τα οποία τίθενται σε ισχύ με τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.