ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

(Άρθρα 2, 3 και 59)

Οι πιο κάτω κατηγορίες προϊόντων ή φαινόμενα που διέπουν κατηγορίες προϊόντων εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου:

1. Εξοπλισμός χαμηλής τάσεως.

2. Απλά δοχεία πιέσεως.

3. Παιχνίδια.

4. Προϊόντα δομικών κατασκευών.

5. Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

6. Μηχανήματα.

7. Μέσα ατομικής προστασίας.

8. Μη αυτόματα όργανα ζύγισης.

9. Ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα.

10. Συσκευές αερίου.

11. Λέβητες θερμού ύδατος.

12. Εκρηκτικές ύλες εμπορικής χρήσεως.

13. Ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

14. Ηλεκτρικός εξοπλισμός και συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες.

15. Σκάφη αναψυχής.

16. Ανελκυστήρες.

17. Συσκευές ψύξεως.

18. Εξοπλισμός πίεσης.

19. Ιατροτεχνολογικά βοηθήματα διάγνωσης in vitro.

20. Εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα για τη μεταφορά του κοινού.

21. Εκπομπές θορύβου από εξοπλισμό εξωτερικών χώρων.

22. Στραγγαλιστικά πηνία για λάμπες φθορισμού.