ΜΕΡΟΣ Χ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αστική ευθύνη

57.—(1) Παραβίαση υποχρέωσης που επιβάλλεται από τον παρόντα Νόμο και τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού ή/και το Άρθρο 30 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009, αποτελεί αστικό αδίκημα δυνάμει του περί Αστικών Αδικημάτων Νόμου, έναντι οποιουδήποτε προσώπου μπορεί να υποστεί ζημιά από την παράβαση της υποχρέωσης αυτής.

(2) Παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης δυνάμει του παρόντος Νόμου ή/και του Άρθρου 30 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1222/2009 από οποιοδήποτε πρόσωπο δημιουργεί, με την επιφύλαξη των νομικών αρχών που εφαρμόζονται σε αγωγές για αθέτηση θέσμιων καθηκόντων, αγώγιμο δικαίωμα προς όφελος του ζημιωθέντος προσώπου.

(3) Η δυνάμει του πιο πάνω εδαφίου ευθύνη, δε δύναται να περιοριστεί ή να αποκλειστεί με οποιοδήποτε συμβατικό όρο, με οποιαδήποτε ειδοποίηση ή με οποιαδήποτε άλλη πρόνοια.

(4) Στο παρόν άρθρο ο όρος «ζημιά» σημαίνει σωματική βλάβη και θάνατο.

Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις Υπουργείου

58.-(1) Το Υπουργείο, άνευ επηρεασμού οποιωνδήποτε άλλων αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεών του που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο ή σε Κανονισμούς,  είναι υπεύθυνο για -

(α) τη λειτουργία της Κοινοποιούσας Αρχής·

(β) την κοινοποίηση εγκεκριμένων οργανισμών, δυνάμει του άρθρου 21·

(γ) την ενημέρωση της Επιτροπής για τις διαδικασίες αξιολόγησης και κοινοποίησης των εγκεκριμένων οργανισμών, την παρακολούθηση των κυπριακών κοινοποιημένων οργανισμών, καθώς και για τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες αυτές∙

(δ) την ενημέρωση του εμπορικού και βιομηχανικού κόσμου για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου·

(ε) το συντονισμό για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου·

(στ) την παροχή συμβουλών και την καθοδήγηση των αρμόδιων αρχών, σε σχέση με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

(2) Το Υπουργείο οφείλει να τηρεί την εμπιστευτικότητα οποιωνδήποτε πληροφοριών λαμβάνει κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών που του παραχωρούνται από τον παρόντα Νόμο.

Έκδοση Κανονισμών

59.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς οι οποίοι εγκρίνονται από τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του πιο πάνω εδαφίου, το Υπουργικό Συμβούλιο εγκρίνει Κανονισμούς, οι οποίοι κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, για κάθε συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων του Παραρτήματος του παρόντος Νόμου, οι οποίοι δύνανται να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

(α) Τις βασικές απαιτήσεις που πρέπει να πληροί το κάθε συγκεκριμένο προϊόν

(β) τις διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης του κάθε προϊόντος με τις βασικές απαιτήσεις που οφείλει να εφαρμόζει ο κατασκευαστής·

(γ) τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του κατασκευαστή, του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, του εισαγωγέα, του διανομέα και του υπεύθυνου εγκατάστασης προϊόντος, όπου αυτό είναι εφαρμόσιμο·

(δ) τυχόν συστήματα επαγρύπνησης που απαιτείται να λειτουργούν σε σχέση με συγκεκριμένα προϊόντα·

(ε) τυχόν εγκρίσεις που δυνατό να απαιτούνται για τη μεταφορά συγκεκριμένων προϊόντων στη Δημοκρατία·

(στ) τη σήμανση συμμόρφωσης που πρέπει να φέρουν τα προϊόντα·

(ζ) τη δυνατότητα έκδοσης διαταγμάτων από την αρμόδια αρχή ή το Υπουργικό Συμβούλιο για την εφαρμογή των Κανονισμών για συγκεκριμένα προϊόντα, τα οποία δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας·

(η) τη συνεργασία μεταξύ περισσότερων αρμόδιων αρχών για την επιτήρηση της αγοράς·

(θ) οποιαδήποτε άλλα θέματα για τα οποία ο παρών Νόμος παρέχει εξουσιοδοτήσεις για την έκδοση Κανονισμών.

(ι) την έκδοση εγκρίσεως ή συγκαταθέσεων  μεταφοράς και διαμετακομίσεως σε σχέση με συγκεκριμένα προϊόντα·

(ια) την εξουσία κατάσχεσης και δήμευσης συγκεκριμένων προϊόντων από την αρμόδια αρχή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με διατάξεις που αφορούν τη μεταφορά και διαμετακόμιση των προϊόντων αυτών·

(ιβ) τον καθορισμό τελών τα οποία εισπράττει η αρμόδια αρχή για την έκδοση εγκρίσεων, αδειών ή την παραχώρηση δικαιωμάτων, όπου αυτό απαιτείται από του Κανονισμούς·

(ιγ) τη δημιουργία αδικημάτων για την παράβαση διατάξεων τους και να προβλέπουν ποινές, ανάλογα με τη φύση της παράβασης, οι οποίες δεν δύνανται να υπερβαίνουν, σε περίπτωση φυλάκισης τα πέντε έτη και σε περίπτωση χρηματικής ποινής τις δέκα χιλιάδες λίρες.

Έκδοση Διαταγμάτων από τον Υπουργό

60. Ο Υπουργός δύναται να εκδίδει Διατάγματα με τα οποία να τροποποιεί το Παράρτημα του παρόντος Νόμου.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

61. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός από τα άρθρα 59 και 60 τα οποία τίθενται σε ισχύ με τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.