Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις Υπουργείου

58.-(1) Το Υπουργείο, άνευ επηρεασμού οποιωνδήποτε άλλων αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεών του που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο ή σε Κανονισμούς,  είναι υπεύθυνο για -

(α) τη λειτουργία της Κοινοποιούσας Αρχής·

(β) την κοινοποίηση εγκεκριμένων οργανισμών, δυνάμει του άρθρου 21·

(γ) την ενημέρωση της Επιτροπής για τις διαδικασίες αξιολόγησης και κοινοποίησης των εγκεκριμένων οργανισμών, την παρακολούθηση των κυπριακών κοινοποιημένων οργανισμών, καθώς και για τυχόν αλλαγές στις πληροφορίες αυτές∙

(δ) την ενημέρωση του εμπορικού και βιομηχανικού κόσμου για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου·

(ε) το συντονισμό για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου·

(στ) την παροχή συμβουλών και την καθοδήγηση των αρμόδιων αρχών, σε σχέση με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

(2) Το Υπουργείο οφείλει να τηρεί την εμπιστευτικότητα οποιωνδήποτε πληροφοριών λαμβάνει κατά την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων και εξουσιών που του παραχωρούνται από τον παρόντα Νόμο.