Σημείωση
35 του Ν.29(I)/2003Έναρξη της ισχύος του Ν.29(I)/2003

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.29(I)/2003] τίθεται σε ισχύ με Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός από το άρθρο 34 το οποίο τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.29(I)/2003] στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.