Επίθεση σήμανσης συμμόρφωσης

28.—(1) Η σήμανση συμμόρφωσης επιτίθεται στο προϊόν από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του και υπό προϋποθέσεις από τον εισαγωγέα, στη μορφή που καθορίζεται στους Κανονισμούς.

(2) Η σήμανση συμμόρφωσης τοποθετείται κατά τρόπο εμφανή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο πάνω στο προϊόν ή στον πίνακα δεδομένων του και, όπου αυτό δεν είναι δυνατό ή δεν είναι διασφαλισμένη η διατήρησή της λόγω της φύσης του προϊόντος, πρέπει να τοποθετείται στη συσκευασία, εφόσον υπάρχει, και στα συνοδευτικά του προϊόντος έγγραφα, όπου αυτό προβλέπεται από τους Κανονισμούς:

Νοείται ότι η σήμανση συμμόρφωσης του προϊόντος δεν παραλείπεται ούτε υποκαθίσταται με σήμανση που τοποθετείται στη συσκευασία του προϊόντος ή στα συνοδευτικά έγγραφα, για αισθητικούς λόγους.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία στη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις, απαιτείται να συμμετέχει και κοινοποιημένος οργανισμός, τη σήμανση συμμόρφωσης ακολουθεί ο αριθμός αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού, μόνο όμως σε περίπτωση που ο κοινοποιημένος οργανισμός συμμετέχει στη φάση παραγωγής του προϊόντος, και ο οποίος τοποθετείται υπό την ευθύνη του κοινοποιημένου οργανισμού, από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του:

Νοείται ότι σε περίπτωση συμμετοχής περισσότερων κοινοποιημένων οργανισμών στη φάση παραγωγής του προϊόντος, τη σήμανση συμμόρφωσης ακολουθούν οι αριθμοί αναγνώρισης όλων των κοινοποιημένων οργανισμών.