Ιεραρχική Προσφυγή κατά της απόφασης ανάκλησης της έγκρισης και της κοινοποίησης

24.—(1) Η απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης να ανακαλέσει την έγκριση κυπριακού κοινοποιημένου οργανισμού, υπόκειται σε ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία ασκείται μέσα σε τριάντα ημέρες από την ημέρα που ο κυπριακός κοινοποιημένος οργανισμός λαμβάνει γνώση της απόφασης.

(2) Η απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης για ανάκληση της έγκρισης δεν καθίσταται εκτελεστή πριν από την πάροδο της πιο πάνω προβλεπόμενης προθεσμίας για άσκηση ιεραρχικής προσφυγής και σε περίπτωση άσκησης ιεραρχικής προσφυγής από τον κυπριακό κοινοποιημένο οργανισμό, πριν από την έκδοση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, η οποία εκδίδεται μέσα σε ενενήντα ημέρες από την ημερομηνία άσκησης της ιεραρχικής προσφυγής.