Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με με τίτλο

«Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου»,

«Οδηγία 2004/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004 για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας, όσον αφορά τους μηχανισμούς έργων του πρωτοκόλλου του Κιότο»,

«Οδηγία 2008/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ ώστε να ενταχθούν οι αεροπορικές δραστηριότητες στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας»,

«Οδηγία 2009/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας»,

Για σκοπούς ορθότερης εναρμόνισης με τις διατάξεις του άρθρου 6, παράγραφος 2, σημείο ε), του άρθρου 16, παράγραφος 6 και του άρθρου 18α, παράγραφος 1, σημείο α), της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -

«Oδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου», όπως αυτή τροποποιήθηκε μέχρι και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 421/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου Νόμος του 2011.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«άδεια εκπομπής αερίων θερμοκηπίου» σημαίνει άδεια εκπομπής αερίων θερμοκηπίου που εκδίδεται σύμφωνα µε το άρθρο 15·

«αέρια θερμοκηπίου» σημαίνει τα αέρια που απαριθµούνται στο Παράρτηµα Ι και άλλα αέρια συστατικά της ατμόσφαιρας, τόσο φυσικά όσο και ανθρωπογενή, τα οποία απορροφούν και επανεκπέμπουν υπέρυθρη ακτινοβολία·

«αποδιδόμενες στις αεροπορικές μεταφορές εκπομπές» σημαίνει τις εκπομπές από όλες τις πτήσεις από αεροδρόμιο ευρισκόμενο στο έδαφος κράτους μέλους και τις πτήσεις που φθάνουν στο αεροδρόμιο αυτό από τρίτη χώρα, οι οποίες οφείλονται στις αεροπορικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες δραστηριοτήτων του Παραρτήματος ΙΙ·

«Αρμόδια Αρχή» σημαίνει τον Υπουργό·

«αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης» σημαίνει δήμο ή κοινοτικό συμβούλιο·

«Αρχιεπιθεωρητής» σημαίνει το λειτουργό που εξουσιοδοτείται να ενεργεί ως αρχιεπιθεωρητής με βάση το άρθρο 43·

«δημόσια αρχή» σημαίνει το κράτος, κρατική υπηρεσία, αρχή που καθιδρύεται με βάση νόμο, αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμό δημοσίου δικαίου, τις ενώσεις που συγκροτούνται από μία ή περισσότερες από αυτές τις αρχές ή από ένα ή περισσότερους από αυτούς τους οργανισμούς και περιλαμβάνει δημόσια επιχείρηση·

«δημόσια επιχείρηση» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου·

«δικαίωμα» σημαίνει το δικαίωμα εκπομπής ενός (1) τόνου ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα κατά τη διάρκεια καθορισμένης περιόδου, το οποίο ισχύει μόνο για τους σκοπούς της τήρησης των απαιτήσεων του παρόντος Νόμου και το οποίο μπορεί να μεταβιβάζεται σύμφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

«δραστηριότητα έργου» σημαίνει δραστηριότητα έργου, η οποία έχει εγκριθεί από ένα ή περισσότερα μέρη του Παραρτήματος Ι της Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 6 ή 12 του Πρωτοκόλλου και τις αποφάσεις που λαμβάνονται με βάση τη Σύμβαση και το Πρωτόκολλο·

«εγκατάσταση» σημαίνει τη σταθερή τεχνική μονάδα όπου διεξάγονται µία ή περισσότερες δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες δραστηριοτήτων του Παραρτήματος ΙΙ και οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες άμεσα σχετιζόµενες µε αυτές, οι οποίες συνδέονται, τεχνικά, µε τις διεξαγόμενες δραστηριότητες στο συγκεκριμένο τόπο και θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στις εκπομπές και τη ρύπανση·

«εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου» σημαίνει την απελευθέρωση αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα από πηγές μιας εγκατάστασης ή την απελευθέρωση από αεροσκάφος που εκτελεί δραστηριότητα που περιλαμβάνεται στις κατηγορίες δραστηριοτήτων του Παραρτήματος ΙΙ των προσδιοριζόμενων σε σχέση με τη δραστηριότητα αυτή αερίων·

«ελεγκτής» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το παράρτημα Ι σημείο 5 στοιχεία (ιγ) της απόφασης 2007/589/ΕΚ της Επιτροπής·

«εντεταλμένο κράτος μέλος» σημαίνει το κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για τη διαχείριση του ΣΕΔΕ της ΕΕ ως προς έναν φορέα εκμετάλλευσης αεροσκάφους σύμφωνα με το άρθρο 34·

«Επιτροπή» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

«ιστορικές εκπομπές των αεροπορικών μεταφορών» σημαίνει τον αριθμητικό μέσο των ετήσιων εκπομπών κατά τα ημερολογιακά έτη 2004, 2005 και 2006 από αεροσκάφη που εκτελούσαν αεροπορικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες δραστηριοτήτων του Παραρτήματος ΙΙ·

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1031/2010» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 της Επιτροπής της 12ης Νοεμβρίου 2010 για τον χρόνο διεξαγωγής, τη διαχείριση και τις λοιπές πτυχές των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου κατ΄ εφαρμογήν της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση ΣΕΔΕ της ΕΕε μπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Ένωσης»·

«Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2407/92» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2407/92 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992 περί της εκδόσεως αδειών των αερομεταφορέων·

«καύση» σημαίνει κάθε οξείδωση καυσίμων, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η παραγόμενη από τη διαδικασία αυτήν θερμότητα ή ηλεκτρική ή μηχανική ενέργεια και οποιεσδήποτε άλλες άμεσα συνδεόμενες δραστηριότητες, περιλαμβανομένου του καθαρισμού απαερίων·

«κοινό» σημαίνει ένα ή περισσότερα πρόσωπα και περιλαμβάνει ενώσεις, οργανώσεις ή ομάδες προσώπων·

«νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης» σημαίνει το σύνολο των κανονισμών, οδηγιών και αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι δεσμευτικές για όλα τα κράτη μέλη·

«κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» σημαίνει τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει τις προσωρινές παρεκκλίσεις κρατών μελών, της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, όπως καθορίζονται στις οικείες Συνθήκες Προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

«κοινό» σημαίνει ένα ή περισσότερα πρόσωπα και περιλαμβάνει ενώσεις, οργανώσεις ή ομάδες προσώπων·

«κρατική υπηρεσία» σημαίνει υπουργείο ή υπηρεσία που υπάγεται σε υπουργείο ή σε ανεξάρτητο αξιωματούχο της Δημοκρατίας και περιλαμβάνει τμήμα, κλάδο ή υπηρεσία υπουργείου·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει τα κράτη που αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία·

«μέρος του Παραρτήματος Ι της Σύμβασης» σημαίνει συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης, το οποίο αναφέρεται στο Παράρτημα Ι της Σύμβασης και έχει επικυρώσει το Πρωτόκολλο, σύμφωνα με το σημείο 7 του Άρθρου 1 του Πρωτοκόλλου·

«μητρώο» σημαίνει το μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 19 της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ·

«μηχανισμός καθαρής ανάπτυξης» ή «CDM» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το Άρθρο 12 του Πρωτοκόλλου·

«μηχανισμός κοινής εφαρμογής» ή «JI» σημαίνει το μηχανισμό κοινής εφαρμογής που προβλέπεται στο Πρωτόκολλο·

«μονάδα μείωσης των εκπομπών» ή «ERU» σημαίνει μονάδα, η οποία εκχωρείται σύμφωνα με το Άρθρο 6 του Πρωτοκόλλου και τις αποφάσεις που λαμβάνονται με βάση τη Σύμβαση και το Πρωτόκολλο·

«νεοεισερχόμενος» σημαίνει κάθε εγκατάσταση όπου διεξάγεται μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ, και στην οποία έχει χορηγηθεί άδεια εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για πρώτη φορά εντός περιόδου που αρχίζει τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής του καταλόγου δυνάμει του άρθρου 25, και λήγει τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής του επόμενου καταλόγου δυνάμει του εν λόγω άρθρου·

«νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης» σημαίνει το σύνολο των κανονισμών, οδηγιών και αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι δεσμευτικές για όλα τα κράτη μέλη·

«Οδηγία 2003/87/ΕΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Ένωσης και την τροποποίηση της Οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2009/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009·

«οργανισμός δημοσίου δικαίου» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου·

«πιστοποιημένη μείωση των εκπομπών» ή «CER» σημαίνει μονάδα, η οποία εκχωρείται σύμφωνα με το Άρθρο 12 του Πρωτοκόλλου και τις αποφάσεις που λαμβάνονται με βάση τη Σύμβαση και το Πρωτόκολλο·

«Πρωτόκολλο» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί του Πρωτοκόλλου του Κιότο για τις Εκπομπές Αερίων που Συμβάλλουν στο Φαινόμενο του Θερμοκηπίου (Κυρωτικού) Νόμου·

«ΣΕΔΕ της ΕΕ» σημαίνει Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης∙

«Σύμβαση» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί της Σύμβασης - Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Μεταβολές (Κυρωτικού) Νόμου·

«Συμβουλευτική Επιτροπή» σημαίνει την επιτροπή που ιδρύεται με βάση το άρθρο 41·

«Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο» σημαίνει τη Συμφωνία που υπογράφηκε στο Οπόρτο την 2α Μαΐου 1992 και προσαρμόστηκε από το Πρωτόκολλο το οποίο υπογράφηκε στις Βρυξέλλες την 17η Μαΐου 1993 και όπως αυτή περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«σύστημα» σημαίνει το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θεσπίζεται με βάση την Οδηγία 2003/87/ΕΚ·

«Σχέδιο» σημαίνει το Εθνικό Σχέδιο Κατανομής που αναφέρεται στο άρθρο 25·

«τόνος ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα» σημαίνει ένα μετρικό τόνο διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ή ποσότητα οποιουδήποτε άλλου αερίου θερμοκηπίου απαριθµούµενου στο Παράρτημα Ι, µε ένα ισοδύναμο δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη·

«τρίτη χώρα» σημαίνει χώρα που δεν είναι κράτος μέλος·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

«υφιστάμενη εγκατάσταση» σημαίνει εγκατάσταση που λειτουργεί κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου·

«"φορέας εκμετάλλευσης»" σημαίνει το φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, το φορέα εκμετάλλευσης εγκατάστασης και το φορέα εμπορικής εκμετάλλευσης αεροπορικών μεταφορών·

«φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών» σημαίνει το πρόσωπο που εκμεταλλεύεται ένα αεροσκάφος κατά το χρόνο που αυτό εκτελεί δραστηριότητα που περιλαμβάνεται στις κατηγορίες δραστηριοτήτων του Παραρτήματος ΙΙ ή ο ιδιοκτήτης του αεροσκάφους, εάν το πρόσωπο δεν είναι γνωστό ή η ταυτότητά του δεν προσδιορίζεται από τον ιδιοκτήτη του αεροσκάφους·

«φορέας εκμετάλλευσης δικτύου» σημαίνει τον Ιδιοκτήτη Συστήματος Διανομής, όπως αυτός ορίζεται στον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο·

«φορέας εκμετάλλευσης εγκατάστασης» σημαίνει κάθε πρόσωπο το οποίο εκμεταλλεύεται ή διευθύνει την εγκατάσταση ή στο οποίο έχουν μεταβιβασθεί αποφασιστικές οικονομικές εξουσίες όσον αφορά την τεχνική λειτουργία της εγκατάστασης·

«φορέας εμπορικής εκμετάλλευσης αεροπορικών μεταφορών» σημαίνει φορέα εκμετάλλευσης ο οποίος παρέχει, επ’ αμοιβή, στο κοινό προγραμματισμένες ή μη προγραμματισμένες υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών για τη μεταφορά επιβατών, φορτίου ή ταχυδρομείου·

«φορέας εκμετάλλευσης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας» σημαίνει κάθε πρόσωπο το οποίο εκμεταλλεύεται ή διευθύνει την εγκατάσταση ή στο οποίο έχουν μεταβιβασθεί αποφασιστικές οικονομικές εξουσίες όσον αφορά την τεχνική λειτουργία της εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω καύσης καυσίμων με συνολική ονομαστική θερμική κατανάλωση άνω των είκοσι (20) MW.

(2) Στον παρόντα Νόμο, αναφορά σε πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει την εν λόγω πράξη όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου

3. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι -

(1)(α) η καθιέρωση ενός ΣΕΔΕ της ΕΕ εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, από τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες δραστηριοτήτων του Παραρτήματος ΙΙ και στα αέρια του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι, προκειμένου να προωθηθεί η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τρόπο αποδοτικό, από πλευράς κόστους και οικονομικά αποτελεσματικό, και

(β) η αποτελεσματική εφαρμογή από την Αρμόδια Αρχή των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

(2) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που απορρέουν από τον περί Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόμου.

Άσκηση εξουσιών και εκτέλεση καθηκόντων κρατικών λειτουργών και αξιωματούχων

4.-(1)(α) Ο Υπουργός έχει εξουσία να μεταβιβάζει γραπτώς την άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας, εξαιρουμένης της εξουσίας περί έκδοσης διαταγμάτων, και την εκτέλεση οποιουδήποτε καθήκοντος που ο παρών Νόμος ή οι εκδιδόμενοι δυνάμει αυτού κανονισμοί χορηγούν ή αναθέτουν, αντίστοιχα, στην Αρμόδια Αρχή, στο Διευθυντή ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο υπηρετεί στο Τμήμα Περιβάλλοντος·

(β) Σε περίπτωση τέτοιας μεταβίβασης, ο Υπουργός διατηρεί την εξουσία να ασκεί την ούτως μεταβιβαζόμενη εξουσία και να εκτελεί το ούτως μεταβιβαζόμενο καθήκον, από και κατά τη διάρκεια της εν λόγω μεταβίβασης.

(2) Πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η άσκηση εξουσίας ή η εκτέλεση καθήκοντος, δυνάμει του εδαφίου (1), έχει υποχρέωση να ασκεί την εξουσία και να εκτελεί το καθήκον σύμφωνα με τις τυχόν οδηγίες του Υπουργού.

(3) Ο Υπουργός έχει εξουσία να τροποποιεί και να ανακαλεί μεταβίβαση που έκανε δυνάμει του εδαφίου (1) με γραπτή ειδοποίηση προς το πρόσωπο στο οποίο έγινε η μεταβίβαση.

(4) Σε περίπτωση που δυνάμει του παρόντος άρθρου δύο ή περισσότερα πρόσωπα ταυτόχρονα ασκούν την ίδια εξουσία ή εκτελούν το ίδιο καθήκον, ο ιεραρχικά υφιστάμενος από τα εν λόγω πρόσωπα λαμβάνει τα δέοντα μέτρα ούτως ώστε να μην ασκεί την εξουσία ή εκτελεί το καθήκον στα ίδια πραγματικά γεγονότα με τον ιεραρχικά ανώτερό του, εκτός εάν ο τελευταίος το επιτρέπει και σύμφωνα με τυχόν οδηγίες του τελευταίου.

(5) Σε περίπτωση που δυνάμει του παρόντος άρθρου πρόσωπο ασκεί εξουσία ή εκτελεί καθήκον, που ο παρών Νόμος ή οι εκδιδόμενοι δυνάμει αυτού κανονισμοί χορηγούν ή αναθέτουν, αντίστοιχα, σε άλλο πρόσωπο, ο παρών Νόμος και οι εκδιδόμενοι δυνάμει αυτού κανονισμοί εφαρμόζονται ως εάν να είχαν χορηγήσει ρητά την εν λόγω εξουσία στο ασκών αυτήν πρόσωπο και είχαν αναθέσει ρητά το εν λόγω καθήκον στο εκτελών αυτό πρόσωπο.

Συντονισμός διαδικασιών

5. Η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι για τις εγκαταστάσεις στις οποίες διεξάγονται δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι του περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμου οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης αδείας εκπομπής αερίων θερμοκηπίου συντονίζονται με τις αντίστοιχες για τη χορήγηση άδειας που προβλέπονται στους εν λόγω νόμους.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Μέρους

6. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρμόζονται στην κατανομή και την εκχώρηση δικαιωμάτων για τις αεροπορικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες δραστηριοτήτων του Παραρτήματος IΙ.

Συνολική ποσότητα δικαιωμάτων για τις αεροπορικές μεταφορές

7.-(1) Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012, η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων προς κατανομή σε φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών ισοδυναμεί με το 97% των ιστορικών εκπομπών των αεροπορικών μεταφορών.

(2) Για την αναφερόμενη στο άρθρο 29 περίοδο και, ελλείψει τροποποιήσεων συνεπεία της επανεξέτασης που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 30 της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ, για κάθε περίοδο που ακολουθεί, η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων προς κατανομή σε φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών ισοδυναμεί με το ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του γινομένου των ιστορικών εκπομπών των αεροπορικών μεταφορών επί τον αριθμό ετών της περιόδου.

Μέθοδος κατανομής των δικαιωμάτων για τις αεροπορικές μεταφορές μέσω πλειστηριασμού

8.-(1) Κατά την περίοδο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 7, το 15 % των δικαιωμάτων τίθεται σε πλειστηριασμό.

(2) Από 1η Ιανουαρίου 2013, το 15% των δικαιωμάτων τίθεται σε πλειστηριασμό.

(3)(α) Τα έσοδα από τον εκπλειστηριασμό των δικαιωμάτων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρίτες χώρες, ιδίως σε αναπτυσσόμενες χώρες, τη χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης για το μετριασμό και την προσαρμογή, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των τομέων της αεροπλοΐας και των αεροπορικών μεταφορών, για τη μείωση των εκπομπών μέσω των μεταφορών με χαμηλές εκπομπές και για την κάλυψη του κόστους διαχείρισης του κοινοτικού ΣΕΔΕ της ΕΕ. Με τα έσοδα από τον πλειστηριασμό θα πρέπει επίσης να χρηματοδοτούνται οι συνεισφορές στο Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και τα μέτρα για την αποτροπή της αποψίλωσης και τη διευκόλυνση της προσαρμογής των αναπτυσσόμενων χωρών·

(β) Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει την Επιτροπή, τη Βουλή των Αντιπροσώπων, και μέσω διαδικτύου το κοινό, σχετικά με τις δράσεις που αναλαμβάνονται από την Κυπριακή Δημοκρατία κατ’ εφαρμογή του παρόντος εδαφίου:

Νοείται ότι η Αρμόδια Αρχή υποβάλλει γραπτώς στη Βουλή των Αντιπροσώπων κάθε έτος το σχεδιασμό του επόμενου έτους αναφορικά με τη χρήση των εσόδων που θα προκύψουν από τη δημοπράτηση των δικαιωμάτων, στον οποίο παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανομή των εσόδων προς κάθε σκοπό που αναφέρεται στο παρόν εδάφιο:

Νοείται περαιτέρω ότι η Αρμόδια Αρχή υποβάλλει ετησίως στη Βουλή των Αντιπροσώπων αναλυτική κατάσταση στην οποία παρουσιάζεται η κατανομή του συνόλου των εσόδων που πραγματοποιήθηκαν από τον πλειστηριασμό των δικαιωμάτων του προηγούμενου έτους.

Κατανομή και εκχώρηση δικαιωμάτων σε φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών

9.-(1) Για κάθε περίοδο που ορίζει το άρθρο 7, κάθε φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών του οποίου εντεταλμένο κράτος μέλος είναι η Κυπριακή Δημοκρατία δύναται να καταθέσει αίτηση για δικαιώματα που πρόκειται να κατανεμηθούν δωρεάν. Η αίτηση αυτή μπορεί να κατατεθεί με την υποβολή στην Αρμόδια Αρχή εξακριβωμένων τονοχιλιομετρικών δεδομένων για τις αεροπορικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες δραστηριοτήτων του Παραρτήματος ΙΙ που άσκησε ο εν λόγω φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών κατά το έτος παρακολούθησης. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, το έτος παρακολούθησης είναι το ημερολογιακό έτος που λήγει είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν από την έναρξη της περιόδου την οποία αφορά η αίτηση σύμφωνα με τα Παραρτήματα ΙV και V, ή, όσον αφορά την περίοδο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 7, το έτος 2010. Οι αιτήσεις υποβάλλονται τουλάχιστον είκοσι ένα (21) μήνες πριν από την έναρξη της περιόδου στην οποία αφορούν., ή, όσον αφορά την περίοδο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 7, έως την 31η Μαρτίου 2011

(2) Η Αρμόδια Αρχή υποβάλλει στη Επιτροπή τις αιτήσεις που λαμβάνει βάσει του εδαφίου (1) τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) μήνες πριν από την έναρξη της περιόδου την οποία αφορούν ή, όσον αφορά την περίοδο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 7, έως την 30η Ιουνίου 2011.

(3) Εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης απόφασης της Επιτροπής δυνάμει του Άρθρου 3ε, παράγραφος 3, της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ, η Αρμόδια Αρχή υπολογίζει και δημοσιεύει για τις περιπτώσεις που εντεταλμένο κράτος μέλος είναι η Κυπριακή Δημοκρατία:

(α) τη συνολική κατανομή δικαιωμάτων για τη συγκεκριμένη περίοδο σε κάθε φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών του οποίου η αίτηση υποβλήθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα με το έδαφιο (2), υπολογιζόμενη με πολλαπλασιασμό των τονοχιλιομετρικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση επί τον συντελεστή σύγκρισης που προβλέπεται στο Άρθρο 3ε, παράγραφος 3, της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ· και

(β) την κατανομή δικαιωμάτων σε κάθε φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών ανά έτος, προσδιοριζόμενη με διαίρεση της οικείας συνολικής κατανομής δικαιωμάτων για την περίοδο, όπως υπολογίζεται δυνάμει της παραγράφου (α), του παρόντος εδαφίου διά του αριθμού ετών της περιόδου κατά την οποία ο εν λόγω φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών άσκησε αεροπορική δραστηριότητα που περιλαμβάνεται στις κατηγορίες δραστηριοτήτων του Παραρτήματος ΙΙ.

(4) Η Αρμόδια Αρχή εκχωρεί σε κάθε φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών του οποίου εντεταλμένο κράτος μέλος είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2012 και μέχρι την 28η Φεβρουαρίου κάθε επόμενου έτους, τον αριθμό δικαιωμάτων που του αναλογεί βάσει της κατανομής για το δεδομένο έτος, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου ή του άρθρου 10.

(5) Η Αρμόδια Αρχή τηρεί μητρώο προς επακριβή καταγραφή κάθε εκχώρησης, κατοχής, μεταβίβασης και ακύρωσης δικαιωμάτων.

Ειδικό αποθεματικό για ορισμένους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών

10.-(1) Σε κάθε περίοδο προβλεπόμενη στο εδάφιο (2) του άρθρου 7, το 3% του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων προς κατανομή εγγράφεται σε ειδικό αποθεματικό για τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών -

(α) οι οποίοι αρχίζουν να εκτελούν αεροπορικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες δραστηριοτήτων του Παραρτήματος ΙΙ μετά το έτος παρακολούθησης σχετικά με το οποίο υπεβλήθησαν τονοχιλιομετρικά δεδομένα δυνάμει του εδαφίου (1), του άρθρου 9, όσον αφορά την περίοδο που προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 7· ή

(β) των οποίων τα τονοχιλιομετρικά δεδομένα δείχνουν μέση ετήσια αύξηση άνω του 18% μεταξύ του έτους παρακολούθησης για το οποίο υπεβλήθησαν τονοχιλιομετρικά δεδομένα δυνάμει του εδαφίου (1), του άρθρου 9, όσον αφορά την περίοδο που προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 7 και του δεύτερου ημερολογιακού έτους αυτής της περιόδου και των οποίων η δραστηριότητα που προβλέπεται στην παράγραφο (α) ή η πρόσθετη δραστηριότητα που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο δεν αποτελεί, είτε εξ ολοκλήρου είτε εν μέρει, τη συνέχιση αεροπορικής δραστηριότητας που εκτελούσε προηγουμένως άλλος φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών.

(2)(α) Ο φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών του οποίου εντεταλμένο κράτος μέλος είναι η Κυπριακή Δημοκρατία που είναι επιλέξιμος δυνάμει του εδαφίου (1) δύναται να ζητήσει δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων από το ειδικό αποθεματικό υποβάλλοντας αίτηση στην Αρμόδια Αρχή. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι την 30ή Ιουνίου του τρίτου έτους της σχετικής περιόδου που αναφέρεται στο εδάφιο (2), του άρθρου 7.

(β) Μία κατανομή σε φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών βάσει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) δικαιώματα.

(3) Η αίτηση που προβλέπεται στο εδάφιο (2) -

(α) περιλαμβάνει εξακριβωμένα τονοχιλιομετρικά δεδομένα κατά τα προβλεπόμενα στα Παραρτήματα IV και V για τις αεροπορικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες δραστηριοτήτων του Παραρτήματος IΙ, τις οποίες έχει εκτελέσει ο φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος της σχετικής με την αίτηση περιόδου που αναφέρεται στο εδάφιο (2), του άρθρου 7·

(β) παρέχει αποδείξεις ότι πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας του εδαφίου (1), και

(γ) στην περίπτωση φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου (β), του εδαφίου (1) αναφέρει-

(i) την ποσοστιαία αύξηση τονοχιλιομέτρων που διήνυσε ο συγκεκριμένος φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών μεταξύ του έτους παρακολούθησης για το οποίο υποβλήθηκαν τονοχιλιομετρικά δεδομένα δυνάμει του εδαφίου (1), του άρθρου 9, σε σχέση με την περίοδο προβλεπόμενη στο εδάφιο (2), του άρθρου 7 περίοδο και το δεύτερο ημερολογιακό έτος αυτής της περιόδου·

(ii) την απόλυτη αύξηση τονοχιλιομέτρων που διήνυσε ο συγκεκριμένος φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών μεταξύ του έτους παρακολούθησης για το οποίο υποβλήθηκαν τονοχιλιομετρικά δεδομένα δυνάμει του εδαφίου (1), του άρθρου 9, σε σχέση με την περίοδο προβλεπόμενη στο εδάφιο (2) του άρθρου 7 περίοδο και το δεύτερο ημερολογιακό έτος αυτής της περιόδου·

(iii) την απόλυτη αύξηση τονοχιλιομέτρων που διήνυσε ο συγκεκριμένος φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών μεταξύ του έτους παρακολούθησης για το οποίο υποβλήθηκαν τονοχιλιομετρικά δεδομένα δυνάμει του εδαφίου (1), του άρθρου 9, σε σχέση με τηνπερίοδο προβλεπόμενη στο εδάφιο (2), του άρθρου 7 περίοδο και το δεύτερο ημερολογιακό έτος αυτής της περιόδου, η οποία υπερβαίνει το ποσοστό που ορίζεται στην παράγραφο (β), του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου.

(4) Το αργότερο έξι (6) μήνες από την προθεσμία υποβολής αίτησης δυνάμει της παραγράφου (α), του εδαφίου (2), η Αρμόδια Αρχή υποβάλλει στην Επιτροπή τις αιτήσεις που παρέλαβε δυνάμει των διατάξεων αυτών.

(5) Εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία η Επιτροπή εκδίδει απόφαση δυνάμει του Άρθρου 3στ, παράγραφος 5, της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ, η Αρμόδια Αρχή υπολογίζει και δημοσιεύει για τις περιπτώσεις που εντεταλμένο κράτος μέλος είναι η Κυπριακή Δημοκρατία-

(α) την κατανομή δικαιωμάτων από το ειδικό αποθεματικό προς κάθε φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών που υπέβαλε αίτηση προς την Επιτροπή σύμφωνα με το εδάφιο (4). Η κατανομή αυτή υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό του συντελεστή σύγκρισης που προβλέπει το Άρθρο 3στ, παράγραφος 5, της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ·

(i) στην περίπτωση φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου (α), του εδαφίου (1), τα τονοχιλιομετρικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στην αίτηση, η οποία υποβάλλεται προς την Επιτροπή δυνάμει της παραγράφου (α), του εδαφίου (3) και του εδαφίου (4)·

(ii) στην περίπτωση φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου (β), του εδαφίου (1), την απόλυτη αύξηση τονοχιλιομέτρων που υπερβαίνει το ποσοστό που ορίζεται στην παράγραφο (β), του εδαφίου (1) τα οποία περιλαμβάνονται στην αίτηση που υποβάλλεται προς την Επιτροπή δυνάμει της υποπαραγράφου (iii), της παραγράφου (γ), του εδαφίου (3) και του εδαφίου (4)· και

(β) την κατανομή δικαιωμάτων για κάθε φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών και για κάθε έτος, η οποία καθορίζεται με διαίρεση της οικείας κατανομής δικαιωμάτων δυνάμει της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου διά του αριθμού των πλήρων ημερολογιακών ετών που απομένουν κατά την περίοδο που προβλέπει το εδάφιο (2), του άρθρου 7, το οποίο αφορά η κατανομή.

(6) Δικαιώματα του ειδικού αποθεματικού που δεν κατανεμήθηκαν εκπλειστηριάζονται από την Αρμόδια Αρχή.

Σχέδια παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων

11. Η Αρμόδια Αρχή, για τις περιπτώσεις για τις οποίες εντεταλμένο κράτος μέλος είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, μεριμνά ώστε κάθε φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών να υποβάλλει σε αυτή σχέδιο παρακολούθησης, στο οποίο καθορίζονται μέτρα για την παρακολούθηση και την υποβολή σχετικής έκθεσης όσον αφορά τις εκπομπές και τα τονοχιλιομετρικά δεδομένα, προκειμένου για αιτήσεις του άρθρου 10, ώστε τα σχέδια αυτά να εγκρίνονται από την Αρμόδια Αρχή σύμφωνα με πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκδίδει η Επιτροπή δυνάμει του Άρθρου 14 της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Μέρους

12. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρμόζονται στις άδειες εκπομπής αερίων θερμοκηπίου και στην κατανομή και εκχώρηση δικαιωμάτων για τις δραστηριότητες που περιλαμβάνοται στις του Παραρτήματος ΙI, εκτός των αεροπορικών δραστηριοτήτων.

Άδεια εκποµπής αερίων θερµοκηπίου

13. Κάθε εγκατάσταση που πραγματοποιεί οποιαδήποτε δραστηριότητα που περιλαμβάνεται στις κατηγορίες δραστηιροτήτων του Παραρτήματος ΙΙ, η οποία οδηγεί σε εκπομπές οριζόμενες σε σχέση µε την εν λόγω δραστηριότητα, οφείλει να εξασφαλίσει άδεια εκπομπής αερίων θερμοκηπίου από την Αρμόδια Αρχή για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός εάν ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης είναι κάτοχος άδειας εκδοθείσας από την Αρμόδια Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 15, είτε η εγκατάσταση εξαιρείται από το ΣΕΔΕ της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 40. Η εν λόγω υποχρέωση εφαρμόζεται επίσης στις εγκαταστάσεις που εντάχθηκαν βάσει του άρθρου 38.

Αιτήσεις, προϋποθέσεις και περιεχόμενο αδειών εκπομπής αερίων θερμοκηπίου

14.-(1) Κάθε υφιστάμενη εγκατάσταση οφείλει να υποβάλει αίτηση στην Αρμόδια Αρχή για χορήγηση άδειας εκπομπής αερίων θερμοκηπίου μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου·

(2) Κάθε νέα εγκατάσταση οφείλει να υποβάλει αίτηση στην Αρμόδια Αρχή για χορήγηση άδειας εκπομπής αερίων θερμοκηπίου πριν αυτή τεθεί σε λειτουργία.

(3) Αίτηση για χορήγηση άδειας εκπομπής αερίων θερμοκηπίου θα υποβάλλεται στην Αρμόδια Αρχή σε ειδικό έντυπο το οποίο περιλαμβάνει περιγραφή τουλάχιστον των πιο κάτω:

(α) της εγκατάστασης και των δραστηριοτήτων της, καθώς και της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας·

(β) των πρώτων και των βοηθητικών υλών, η χρήση των οποίων είναι πιθανόν να οδηγήσει σε εκπομπές αερίων απαριθμούμενων στο Παράρτημα Ι·

(γ) των πηγών των απαριθμούμενων στο Παράρτημα Ι αερίων τα οποία εκπέμπονται από την εγκατάσταση· και

(δ) των μέτρων παρακολούθησης των εκπομπών και των σχετικών εκθέσεων, σύμφωνα με πράξεις της Επιτροπής που θεσπίζεται δυνάμει του Άρθρου 14, της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

(4) Επιπρόσθετα από τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (3), στο έντυπο πρέπει να περιλαμβάνεται, μη τεχνικού περιεχομένου περίληψη των λεπτομερειών αναφορικά με τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (3).

(5) Εφόσον αυτό αιτιολογείται από τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης, μαζί με τις άλλες πληροφορίες που υποβάλλονται, είναι δυνατό να ζητείται και η υποβολή οποιασδήποτε πρόσθετης πληροφορίας, στοιχείου ή μελέτης που ο Υπουργός κρίνει αναγκαία για την πλήρη αξιολόγηση της υποβληθείσας αίτησης.

(6) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις που υπέβαλαν αίτηση, πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, δυνάμει των διατάξεων του περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου Νόμου, δεν υποχρεούνται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση.

Έκδοση άδειας

15.-(1) Η άδεια εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εκδίδεται από την Αρμόδια Αρχή, μετά από γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Εφόσον η Αρμόδια Αρχή κρίνει ότι ο φορέας εκμετάλλευσης εγκατάστασης είναι ικανός να υπολογίζει τις εκπομπές και να υποβάλλει εκθέσεις γι' αυτές, εκδίδει άδεια με την οποία επιτρέπονται οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από ολόκληρη την εγκατάσταση ή τμήμα της.

(2) Η άδεια που αναφέρεται στο εδάφιο (1) δύναται να καλύπτει µία ή περισσότερες εγκαταστάσεις που λειτουργούν στον ίδιο τόπο και υπό τον ίδιο φορέα εκμετάλλευσης εγκατάστασης·

(3) [Καταργήθηκε].

(4) Η άδεια που αναφέρεται στο εδάφιο (1) περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

(α) το όνομα και τη διεύθυνση του φορέα εκμετάλλευσης·

(β) περιγραφή των δραστηριοτήτων και των εκπομπών από την εγκατάσταση·

(γ) σχέδιο παρακολούθησης που πληροί τις απαιτήσεις δυνάμει των πράξεων της Επιτροπής που θεσπίζεται δυνάμει του Άρθρου 14, της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Η Αρμόδια Αρχή δύναται να επιτρέπει στους φορείς εκμετάλλευσης εγκατάστασης να ενημερώνουν τα σχέδια παρακολούθησης χωρίς να τροποποιούν την άδεια. Οι φορείς εκμετάλλευσης εγκατάστασης υποβάλλουν τα τυχόν ενημερωμένα σχέδια παρακολούθησης στην Αρμόδια Αρχή προς έγκριση·

(δ) απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων δυνάμει του άρθρου 30· και

(ε) υποχρέωση παράδοσης δικαιωμάτων, εκτός των δικαιωμάτων που έχουν εκχωρηθεί δυνάμει των άρθρων 6, 7, 8, 9, 10 και 11, ίσων με τις συνολικές εκπομπές της εγκατάστασης ανά ημερολογιακό έτος, όπως πιστοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 31, μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη του εν λόγω έτους.

(5) Η άδεια που αναφέρεται στο εδάφιο (1) ισχύει για την περίοδο που η Αρμόδια Αρχή ορίζει για κάθε εγκατάσταση και δύναται να ανανεωθεί μετά από αίτηση για ανανέωση, η οποία υποβάλλεται από τον φορέα εκμετάλλευσης εγκατάστασης τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από τη λήξη της άδειας.

Όροι άδειας εκπομπής αερίων θερμοκηπίου

16.-(1) Κατά τη χορήγηση ή την ανανέωση της άδειας, η Αρμόδια Αρχή δύναται να επισυνάψει σε αυτήν οποιουσδήποτε όρους οι οποίοι πρέπει να τηρούνται κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(2) Οι όροι που αναφέρονται στο εδάφιο (1) περιλαμβάνουν-

(α) όρους τους οποίους η Αρμόδια Αρχή θεωρεί κατάλληλους για να διασφαλίζεται ότι οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από την εγκατάσταση παρακολουθούνται και καταγράφονται και οι οποίοι όροι περιλαμβάνουν περιγραφή τουλάχιστον των πιο κάτω:

(i) των μεθόδων παρακολούθησης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της συχνότητας παρακολούθησης που πρέπει ο φορέας εκμετάλλευσης εγκατάστασης να εφαρμόζει, και

(ii) των εκθέσεων που θα πρέπει να υποβάλλονται από το φορέα εκμετάλλευσης εγκατάστασης αναφορικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου της εγκατάστασης·

(β) τη διαδικασία εξακρίβωσης των εκθέσεων που θα υποβάλλονται, σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στο Παράρτημα V·

(γ) τις υποχρεώσεις για ενημέρωση της Αρμόδιας Αρχής από το φορέα εκμετάλλευσης εγκατάστασης για απρόοπτους παράγοντες που τυχόν προκύπτουν και που πιθανόν να επηρεάσουν την εγκατάσταση ως προς τη συμμόρφωση με τους όρους της άδειας.

(3) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να επισυνάπτει στην άδεια όρους οι οποίοι θα διασφαλίζουν ότι ο φορέας εκμετάλλευσης κάθε εγκατάστασης θα παραδίδει μέχρι την 30ή Απριλίου κάθε έτους αριθμό δικαιωμάτων που αντιστοιχεί στις συνολικές εκπομπές από την εν λόγω εγκατάσταση κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

(4) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να επισυνάπτει στην άδεια όρους οι οποίοι αφορούν την περίοδο όπου η εγκατάσταση έχει τυχόν εγκριθεί για προσωρινή εξαίρεση, σύμφωνα με το άρθρο 40 και οι οποίοι όροι περιλαμβάνουν-

(α) την υποχρέωση του φορέα εκμετάλλευσης εγκατάστασης να υπόκειται σε απαιτήσεις παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και εξακρίβωσης ισοδύναμες προς εκείνες των εδαφίων (2) και (3), και

(β) την υποχρέωση του φορέα εκμετάλλευσης εγκατάστασης να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για κάθε σχεδιαζόμενη αλλαγή της φύσης ή της λειτουργίας ή κάθε επέκταση της εγκατάστασης η οποία μπορεί να απαιτεί ενημέρωση της άδειας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την περίοδο της προσωρινής εξαίρεσης, τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν τη λήξη της περιόδου προσωρινής εξαίρεσης.

Αλλαγές που σχετίζονται με τις εγκαταστάσεις

17.-(1) Ο φορέας εκμετάλλευσης εγκατάστασης οφείλει να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για κάθε σχεδιαζόμενη αλλαγή της φύσης ή της λειτουργίας της εγκατάστασης ή κάθε επέκτασή ή σημαντική μείωση της παραγωγικής ικανότητας της εγκατάστασης, η οποία μπορεί να απαιτεί ενημέρωση της άδειας εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, και εάν ενδείκνυται, η Αρμόδια Αρχή τροποποιεί κατάλληλα την άδεια.

(2) Σε περίπτωση αλλαγής στην ταυτότητα του φορέα εκμετάλλευσης εγκατάστασης , η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει την άδεια ώστε να περιληφθεί το όνομα και η διεύθυνση του νέου φορέα εκμετάλλευσης εγκατάστασης.

Ανάκληση ή τροποποίηση της άδειας

18.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η Αρμόδια Αρχή δύναται να ανακαλέσει ή τροποποιήσει την άδεια εκπομπής αερίων θερμοκηπίου ή οποιοδήποτε όρο έχει τεθεί σε αυτήν ή να προσθέσει νέο όρο σε αυτήν, όταν προκύψουν τέτοιες αλλαγές σχετικά με την εγκατάσταση.

(2)(α) Η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει τη σχετική απόφαση για ανάκληση ή τροποποίηση της άδειας εκπομπής αερίων θερμοκηπίου ή των όρων της άδειας, αφού λάβει και σχετική γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής.

(β) Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει γραπτώς το φορέα εκμετάλλευσης εγκατάστασης για την απόφασή της για ανάκληση ή τροποποίηση της άδειας.

Κοινοτική ποσότητα των εκχωρητέων κάθε χρόνο δικαιωμάτων

19. Η κοινοτική ποσότητα των εκχωρητέων κάθε χρόνο δικαιωμάτων, αρχής γενομένης από το 2013 μειώνεται γραμμικά με βάση το μέσο όρο της περιόδου 2008 έως 2012. Η ποσότητα μειώνεται κατά γραμμικό συντελεστή 1,74 % σε σύγκριση με τη μέση ετήσια συνολική ποσότητα των δικαιωμάτων που εκχωρούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με τα εθνικά σχέδια κατανομής τους για την περίοδο 2008 έως 2012. Από το 2021 και μετά ο γραμμικός συντελεστής είναι  2,2%.

Προσαρμογή της κοινοτικής ποσότητας δικαιωμάτων

20.-(1) Αναφορικά με τις εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονταν στο ΣΕΔΕ της ΕΕ κατά την περίοδο 2008 έως 2012, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 38, η ποσότητα των δικαιωμάτων που είναι εκχωρητέα από την 1η Ιανουαρίου 2013 πρέπει να προσαρμόζεται ώστε να αντικατοπτρίζει τη μέση ετήσια ποσότητα των εκχωρητέων δικαιωμάτων προς τις εν λόγω εγκαταστάσεις κατά την περίοδο συμπερίληψής τους στο ΣΕΔΕ της ΕΕ, προσαρμοσμένη βάσει του γραμμικού συντελεστή που αναφέρεται στο άρθρο 19.

(2) Αναφορικά με τις εγκαταστάσεις που αναλαμβάνουν δραστηριότητες οι οποίες περιλαμβάνονται στις κατηγορίες δραστηριοτήτων του Παραρτήματος ΙΙ και περιλαμβάνονται στο ΣΕΔΕ της ΕΕ μόνο από το 2013 και μετά, οι φορείς εκμετάλλευσης υποβάλλουν δεόντως τεκμηριωμένα και ελεγμένα από ανεξάρτητο φορέαελεγκτή δεδομένα εκπομπών, ούτως ώστε αυτά να λαμβάνονται υπόψη για την προσαρμογή της ποσότητας των εκχωρητέων δικαιωμάτων για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

(3) Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται στην Αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 31.

(4) Εάν τα υποβληθέντα δεδομένα τεκμηριώνονται δεόντως, τότε η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή, τη Βουλή των Αντιπροσώπων, και μέσω διαδικτύου το κοινό, και η ποσότητα των εκχωρητέων δικαιωμάτων, προσαρμοσμένη κατά τον γραμμικό συντελεστή που αναφέρεται στο άρθρο 19, προσαρμόζεται αναλόγως.

(5) Στην περίπτωση εγκαταστάσεων που εκπέμπουν άλλα αέρια θερμοκηπίου, διαφορετικά του διοξειδίου του άνθρακαCO2, η Αρμόδια Αρχή μπορεί να δηλώνει μικρότερη ποσότητα εκπομπών, σύμφωνα με τις δυνατότητες μείωσης των εκπομπών των εγκαταστάσεων αυτών.

Πλειστηριασμός δικαιωμάτων

21.-(1)(α) Από το 2019 και μετά η Αρμόδια Αρχή θέτει σε πλειστηριασμό όλα τα δικαιώματα που δεν έχουν κατανεμηθεί δωρεάν, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 22 και 24 και δεν έχουν τοποθετηθεί στο αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς που θεσπίστηκε με την απόφαση (ΕΕ) 2015/1814 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς») ή δεν έχουν ακυρωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (6) του άρθρου 28.

(β) Από το 2021 και μετά, και με την επιφύλαξη πιθανής μείωσης δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (5) του άρθρου 22, το ποσοστό των δικαιωμάτων προς πλειστηριασμό είναι πενήντα επτά τοις εκατό (57%).

(γ) Ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) της συνολικής ποσότητας δικαιωμάτων από το 2021 έως το 2030 εκπλειστηριάζεται προκειμένου να δημιουργηθεί το Ταμείο Εκσυγχρονισμού, σύμφωνα με το άρθρο 10δ της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ και το άρθρο 22Α.

(δ) Η συνολική υπολειπόμενη ποσότητα δικαιωμάτων προς πλειστη-ριασμό από την Αρμόδια Αρχή διανέμεται σύμφωνα με το εδάφιο (3).

(2) Αν η ποσότητα των δικαιωμάτων που τίθεται σε πλειστηριασμό από την Αρμόδια Αρχή κατά το τελευταίο έτος κάθε περιόδου που εμφαίνεται στο άρθρο 29 υπερβαίνει κατά τριάντα τοις εκατό (30%) ή και περισσότερο την αναμενόμενη μέση ποσότητα που θα τεθεί σε πλειστηριασμό κατά τα πρώτα δύο (2) έτη της επόμενης περιόδου πριν από την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 1 της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814, τα δύο τρίτα (2/3) της διαφοράς των ποσοτήτων αφαιρούνται από τις ποσότητες που θα τεθούν σε πλειστηριασμό κατά το τελευταίο έτος της περιόδου και προστίθενται ισόποσα στις ποσότητες που πρόκειται να τεθούν σε πλειστηριασμό από την Αρμόδια Αρχή κατά τα πρώτα δύο (2) έτη της επόμενης περιόδου.

(3)(α) Η συνολική ποσότητα των δικαιωμάτων που τίθενται προς πλειστηριασμό από την Αρμόδια Αρχή συνίσταται στα ακόλουθα:

(i)Ενενήντα τοις εκατό (90%) της συνολικής ποσότητας δικαιωμάτων που τίθενται προς πλειστηριασμό, η οποία διανέμεται μεταξύ των κρατών μελών σε μερίδια ίσα με το μερίδιο των ελεγμένων εκπομπών του εκάστοτε κράτους μέλους υπό το ΣΕΔΕ της ΕΕ για το 2005 ή τη μέση τιμή της χρονικής περιόδου 2005 έως 2007, εάν αυτή είναι μεγαλύτερη·

(ii)δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής ποσότητας δικαιωμάτων που τίθενται προς πλειστηριασμό, η οποία διανέμεται μεταξύ ορισμένων κρατών μελών για τους σκοπούς της αλληλεγγύης, της ανάπτυξης και των διασυνδέσεων εντός της Ένωσης, με αποτέλεσμα η ποσότητα των δικαιωμάτων που τα κράτη μέλη θέτουν σε πλειστηριασμό, δυνάμει της υποπαραγράφου (i), να προσαυξάνεται επί των ποσοστών που καθορίζονται στο Παράρτημα VI.

(β) Για τους σκοπούς της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (α) σε περίπτωση που η Δημοκρατία δεν συμμετείχε στο ΣΕΔΕ της ΕΕ το 2005, το μερίδιό της υπολογίζεται βάσει των ελεγμένων εκπομπών στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ της ΕΕ για το 2007.

(γ) Αν χρειάζεται, τα ποσοστά που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (α) προσαρμόζονται αναλογικά ώστε να διασφαλίζεται ότι η κατανομή είναι της τάξης του δέκα τις εκατό (10%).

(4)(α) Τα έσοδα που προκύπτουν από τη δημοπράτηση των δικαιωμάτων κατατίθενται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

(β) Ο Υπουργός Οικονομικών, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις της Αρμόδιας Αρχής, στο πλαίσιο του καταρτισμού του ετήσιου προϋπολογισμού και τηρουμένων των διατάξεων του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, περιλαμβάνει προτάσεις που ισούνται τουλάχιστον με πενήντα τοις εκατό (50%) των εισπράξεων που προέρχονται από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων που αναφέρονται στο εδάφιο (3) ή ποσό ίσο με τις συγκεκριμένες εισπράξεις για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους σκοπούς:

(i)Τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, περιλαμβανομένης της συνεισφοράς στο Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και το Ταμείο Προσαρμογής όπως καθίσταται λειτουργικό από τη διάσκεψη του Πόζναν για την αλλαγή του κλίματος (COP 14 και COP/MOP 4), με στόχο την προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος και τη χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και έργων επίδειξης για τη μείωση των εκπομπών και την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές, περιλαμβανομένης της συμμετοχής σε πρωτοβουλίες, στο πλαίσιο του στρατηγικού ευρωπαϊκού σχεδίου ενεργειακών τεχνολογιών και των ευρωπαϊκών τεχνολογικών πλατφορμών·

(ii)την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με στόχο την τήρηση της δέσμευσης της Ένωσης για χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και την ανάπτυξη άλλων τεχνολογιών που συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια ασφαλή και βιώσιμη οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και τη συμβολή στην τήρηση της δέσμευσης της Ένωσης για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στα επίπεδα που συμφωνούνται στις σχετικές νομοθετικές πράξεις·

(iii)μέτρα με στόχο την αποφυγή της αποδάσωσης και μέτρα για την αύξηση της δάσωσης και της αναδάσωσης σε αναπτυσσόμενες χώρες που θα έχουν κυρώσει τη μελλοντική διεθνή συμφωνία για την κλιματική αλλαγή, καθώς και μέτρα για τη μεταφορά τεχνολογιών και τη διευκόλυνση της προσαρμογής στις αρνητικές συνέπειες της αλλαγής του κλίματος στις χώρες αυτές·

(iv)την απομόνωση του CO2 από τα δάση στην Ένωση·

(v)την περιβαλλοντικώς ασφαλή δέσμευση και γεωλογική αποθήκευση του CO2, ιδίως από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με χρήση στερεών ορυκτών καυσίμων και από φάσμα κλάδων και επιμέρους κλάδων της βιομηχανίας, περιλαμβανομένων και εκείνων σε τρίτες χώρες·

(vi)την ενθάρρυνση της στροφής προς τα χαμηλών εκπομπών και δημόσια μέσα συγκοινωνίας·

(vii) τη χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και των καθαρών τεχνολογιών στους τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου·

(viii) μέτρα που αποσκοπούν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, των συστημάτων τηλεθέρμανσης και της μόνωσης ή στην παροχή οικονομικής υποστήριξης για την αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων που αφορούν νοικοκυριά με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα·

(ix)την κάλυψη των διοικητικών δαπανών για τη διαχείριση του ΣΕΔΕ της ΕΕ·

(x)τη χρηματοδότηση δράσεων για το κλίμα σε ευάλωτες τρίτες χώρες, περιλαμβανομένης της προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής·

(xi)την προώθηση της δημιουργίας δεξιοτήτων και της ανακατανομής του εργατικού δυναμικού, ως συμβολή στη δίκαιη μετάβαση σε οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ιδίως στις περιφέρειες (όπου εφαρμόζεται) που επηρεάζονται περισσότερο από τη μετάβαση των θέσεων απασχόλησης, σε στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους.

(γ) Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει την Επιτροπή και τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τη χρήση των εσόδων και για τα μέτρα που έχουν ληφθεί, στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, στις εκθέσεις που υποβάλλει κατ’ εφαρμογή της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ.

(5) Η Αρμόδια Αρχή υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την ορθή εφαρμογή των κανόνων πλειστηριασμού σε κάθε πλειστηριασμό, ιδίως όσον αφορά τη δίκαιη και ανοικτή πρόσβαση, τη διαφάνεια, τη διαμόρφωση των τιμών και τις τεχνικές και λειτουργικές πτυχές∙ οι εκθέσεις αυτές υποβάλλονται εντός ενός μηνός από τη διενέργεια του πλειστηριασμού.

Μεταβατικοί ενωσιακοί κανόνες για εναρμονισμένη δωρεάν κατανομή

22.-(1) Η κατανομή των δικαιωμάτων που αναφέρονται στις διατάξεις των εδαφίων (4), (5)(α), (7) και (9) γίνεται σύμφωνα με τους πλήρως εναρμονισμένους κανόνες που ισχύουν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση τους οποίους υιοθετεί η Επιτροπή δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 10α της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

(2) Δεν πραγματοποιείται δωρεάν κατανομή σε κανέναν παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας, εκτός από τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 24 και για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από απαέρια.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου και του άρθρου 10α, παράγραφος 8 της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ, δεν παρέχεται δωρεάν κατανομή σε παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος, σε εγκαταστάσεις δέσμευσης, σε αγωγούς μεταφοράς ή σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης CO2.

(4) Δωρεάν κατανομή παρέχεται στην αστική τηλεθέρμανση, καθώς και στη συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, όπως ορίζεται στον περί Προώθησης της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Νόμο για την οικονομικώς δικαιολογημένη ζήτηση, όσον αφορά την παραγωγή θέρμανσης ή ψύξης και κάθε επόμενο έτος μετά το 2013 η συνολική κατανομή σε αυτές τις εγκαταστάσεις, όσον αφορά την παραγωγή αυτής της θερμότητας, προσαρμόζεται βάσει του γραμμικού συντελεστή, που αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 19, με εξαίρεση τα έτη κατά τα οποία οι κατανομές αυτές προσαρμόζονται με ομοιόμορφο τρόπο σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (5)(α).

(5)(α) Για να τηρηθεί το ποσοστό προς πλειστηριασμό που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 21, για κάθε έτος κατά το οποίο το σύνολο των δωρεάν δικαιωμάτων δεν επιτυγχάνει το μέγιστο ποσό που τηρείται, όσον αφορά το ποσοστό προς πλειστηριασμό, χρησιμοποιούνται τα εναπομείναντα δικαιώματα έως εκείνο το ποσό για την πρόληψη ή τον περιορισμό της μείωσης των δωρεάν δικαιωμάτων για την τήρηση του ποσοστού προς πλειστηριασμό κατά τα επόμενα έτη∙ όταν, ωστόσο, επιτυγχάνεται το μέγιστο ποσό, τα δωρεάν δικαιώματα προσαρμόζονται αναλόγως, οποιαδήποτε δε τέτοια προσαρμογή πραγματοποιείται με ομοιόμορφο τρόπο.

(β) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου (α), ένα πρόσθετο ποσό ύψους μέχρι τρία τοις εκατό (3%) της συνολικής ποσότητας δικαιωμάτων χρησιμοποιείται, στον βαθμό που είναι αναγκαίο, για να αυξηθεί το ανώτατο ποσόν που διατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α).

(γ) Εάν λιγότερο του τρία τοις εκατό (3%) της συνολικής ποσότητας δικαιωμάτων απαιτείται, για να αυξηθεί το ανώτατο ποσό που διατίθεται σύμφωνα με την παράγραφο (α):

(i)κατ' ανώτατο όριο πενήντα (50) εκατομμύρια δικαιώματα χρησιμοποιούνται, για να αυξηθεί το ποσό δικαιωμάτων που διατίθενται για τη στήριξη της καινοτομίας, σύμφωνα με το άρθρο 10α, παράγραφος 8 της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ· και

(ii) κατ' ανώτατο όριο μισό τοις εκατό (0,5%) της συνολικής ποσότητας δικαιωμάτων χρησιμοποιείται, για να αυξηθεί το ποσό δικαιωμάτων που διατίθενται για τον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών συστημάτων ορισμένων κρατών μελών, σύμφωνα με το άρθρο 22Α και το άρθρο 10δ της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

(6)(α) Η Αρμόδια Αρχή θεσπίζει χρηματοδοτικά μέτρα για τους σκοπούς της παραγράφου (β) και του άρθρου 10α, παράγραφος 6, τέταρτο εδάφιο της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ  υπέρ τομέων ή υποτομέων οι οποίοι εκτίθενται σε πραγματικό κίνδυνο διαρροής διοξειδίου του άνθρακα λόγω σημαντικού έμμεσου κόστους που προκύπτει από το κόστος εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που μετακυλίεται στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι τα εν λόγω χρηματοδοτικά μέτρα είναι σύμφωνα με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις και ιδίως ότι δεν προκαλούν αδικαιολόγητες στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά∙ όταν το ποσόν που διατίθεται για αυτά τα χρηματοδοτικά μέτρα υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εσόδων που προέρχονται από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων, η Αρμόδια Αρχή παραθέτει τους λόγους υπέρβασης του ποσού αυτού.

(β) Ο Υπουργός Οικονομικών, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις  της Αρμόδιας Αρχής, στο πλαίσιο του καταρτισμού του ετήσιου προϋπολογισμού και τηρουμένων των διατάξεων του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, δύναται να περιλάβει προτάσεις που δεν υπερβαίνουν το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των εσόδων που προέρχονται από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων για τα χρηματοδοτικά μέτρα που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (α)∙ εντός τριών (3) μηνών από το τέλος κάθε έτους, η Αρμόδια Αρχή θέτει στη διάθεση του κοινού σε εύκολα προσβάσιμη μορφή το συνολικό ποσό αποζημίωσης που χορηγείται ανά δικαιούχο τομέα και υποτομέα∙ από το 2018, σε κάθε έτος που η Αρμόδια Αρχή χρησιμοποιεί περισσότερο από το είκοσι πέντε τις εκατό (25%) των εσόδων που προέρχονται από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων για τους σκοπούς αυτούς, δημοσιεύει έκθεση στην οποία περιγράφονται οι λόγοι υπέρβασης του ποσού αυτού, η δε έκθεση καλύπτει τις πληροφορίες που αφορούν τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τους μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές που επωφελούνται από αυτά τα χρηματοδοτικά μέτρα, με την επιφύλαξη των απαιτήσεων, όσον αφορά την προστασία των εμπιστευτικών πληροφοριών και η έκθεση περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με το εάν ελήφθησαν δεόντως υπόψη και άλλα μέτρα για τη βιώσιμη μείωση του έμμεσου κόστους ανθρακούχων εκπομπών σε μεσοπρόθεσμη έως μακροπρόθεσμη βάση.

(7)(α) Δικαιώματα από το μέγιστο ποσό που αναφέρεται στις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (5) τα οποία δεν κατανεμήθηκαν δωρεάν έως το 2020 δεσμεύονται για τους νεοεισερχομένους, μαζί με διακόσια (200) εκατομμύρια δικαιώματα που εγγράφονται στο αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1 της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814.

(β) Από τα δικαιώματα που έχουν δεσμευθεί, έως διακόσια (200) εκατομμύρια επιστρέφονται στο αποθεματικό για τη σταθερότητα της αγοράς κατά το πέρας της περιόδου από το 2021 έως το 2030.

(γ) Οι κατανομές προσαρμόζονται βάσει του γραμμικού συντελεστή, που αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 19.

(δ) Δεν προβλέπεται δωρεάν κατανομή για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από νεοεισερχόμενους.

(8) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 10β της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ, η ποσότητα των δωρεάν κατανεμητέων δικαιωμάτων δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (4) έως (7) για το 2013 αντιστοιχεί σε ογδόντα τοις εκατό (80%) της ποσότητας που καθορίζεται σύμφωνα με τα μέτρα που εκδίδονται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10α της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ, στη συνέχεια δε η δωρεάν κατανομή μειώνεται ισόποσα ετησίως έως ότου φτάσει στο τριάντα τοις εκατό (30%) το 2020.

(9) Δεν χορηγείται δωρεάν δικαίωμα σε εγκατάσταση που διέκοψε τη λειτουργία της, εκτός αν ο φορέας εκμετάλλευσης αποδείξει στην Αρμόδια Αρχή ότι η εν λόγω εγκατάσταση θα επαναλειτουργήσει εντός καθορισμένου και εύλογου χρονικού διαστήματος∙ εγκαταστάσεις για τις οποίες έχει λήξει ή έχει ανασταλεί η άδεια εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και εγκαταστάσεις των οποίων η λειτουργία ή η επαναλειτουργία είναι τεχνικώς αδύνατη θεωρούνται ότι έχουν διακόψει τη λειτουργία τους.

(10) Το ύψος των δωρεάν δικαιωμάτων που δίδονται σε εγκαταστάσεις των οποίων η λειτουργία έχει αυξηθεί ή μειωθεί, όπως εκτιμάται με βάση κυλιόμενο μέσο όρο δύο (2) ετών, κατά περισσότερο από δεκαπέντε τοις εκατό (15%) σε σχέση με το ύψος που χρησιμοποιήθηκε αρχικά για τον καθορισμό της δωρεάν κατανομής για τη σχετική περίοδο που αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 25, αναπροσαρμόζεται κατά περίπτωση∙ οι προσαρμογές αυτές πραγματοποιούνται με δικαιώματα από το ποσό των δικαιωμάτων που δεσμεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (7) του παρόντος άρθρου ή με την προσθήκη δικαιωμάτων στο ποσό αυτό.

Ταμείο Εκσυγχρονισμού

22Α.-(1) Η Αρμόδια Αρχή μπορεί να χρησιμοποιεί το σύνολο της δωρεάν κατανομής που χορηγείται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 10γ της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ ή μέρος της εν λόγω κατανομής και η ποσότητα δικαιωμάτων που κατανέμονται για σκοπούς αλληλεγγύης, ανάπτυξης και διασυνδέσεων εντός της Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 21 ή μέρος της εν λόγω κατανομής, σύμφωνα με το άρθρο 10δ της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ, με σκοπό τη στήριξη επενδύσεων στο πλαίσιο του Ταμείου Εκσυγχρονισμού, αυξάνοντας έτσι τους πόρους που κατανέμονται στη Δημοκρατία.

(2)(α) Πριν η Αρμόδια Αρχή αποφασίσει για τη χρηματοδότηση επενδύσεων από το ποσοστό της Δημοκρατίας στο Ταμείο Εκσυγχρονισμού, υποβάλλει το επενδυτικό σχέδιο στην επιτροπή επενδύσεων που συγκροτείται δυνάμει του άρθρου 10δ της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ και στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

(β) Όταν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων επιβεβαιώνει ότι μια επένδυση εμπίπτει στους τομείς που απαριθμούνται στο άρθρο 10δ της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ, η Αρμόδια Αρχή μπορεί να προχωρήσει στη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου από το οικείο ποσοστό.

(3) Σε περίπτωση που η Δημοκρατία αποτελεί δικαιούχο κράτος μέλος, η Αρμόδια Αρχή παρακολουθεί την εφαρμογή σε σχέση με τα επιλεγμένα έργα.

(4) Η Αρμόδια Αρχή υποβάλλει στην Επιτροπή ετήσια έκθεση για επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Εκσυγχρονισμού∙ η έκθεση δημοσιοποιείται και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(α) Πληροφορίες σχετικά με τις επενδύσεις που χρηματοδοτούνται στη Δημοκρατία·

(β) αξιολόγηση της προστιθέμενης αξίας ως προς την ενεργειακή απόδοση ή τον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού συστήματος που επιτυγχάνεται μέσω της επένδυσης.

Μητρώο

23. Τα δικαιώματα που εκχωρούνται από την 1η Ιανουαρίου 2012 και μετά τηρούνται στο μητρώο της Ένωσης για την εκτέλεση των διαδικασιών που σχετίζονται με τη διατήρηση των λογαριασμών που έχουν ανοιχθεί στα κράτη μέλη και με την κατανομή, επιστροφή και ακύρωση δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις πράξεις της Επιτροπής που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 19 της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

Επιλογή μεταβατικής δωρεάν κατανομής για τον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού τομέα

24.-(1)(α) Σε περίπτωση που η Δημοκρατία είχε το 2013 κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε τιμές αγοράς (σε ευρώ) κάτω του εξήντα τοις εκατό (60%) του μέσου όρου της Ένωσης, η Αρμόδια Αρχή μπορεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10γ της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ, να παράσχει μεταβατική δωρεάν κατανομή σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τον εκσυγχρονισμό, τη διαφοροποίηση και τον βιώσιμο μετασχηματισμό του ενεργειακού τομέα.

(β) Οι επενδύσεις που χρηματοδοτούνται συνάδουν με τη μετάβαση προς ασφαλή και βιώσιμη οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, τους στόχους του πλαισίου πολιτικής της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια για το έτος 2030 και επιτυγχάνουν τους μακροπρόθεσμους στόχους όπως διατυπώνονται στη Συμφωνία των Παρισίων.

(γ) Η παρέκκλιση που προβλέπεται στο παρόν εδάφιο παύει να ισχύει την 31η Δεκεμβρίου 2030.

(2) Η Αρμόδια Αρχή οργανώνει ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, η οποία προβλέπεται να πραγματοποιηθεί σε έναν ή περισσότερους γύρους μεταξύ του έτους 2021 και του έτους 2030, για έργα με συνολικό ποσό επένδυσης που υπερβαίνει τα δωδεκάμισι εκατομμύρια ευρώ (€12.500.000) για την επιλογή επενδύσεων της Δημοκρατίας που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν με δωρεάν κατανομή∙ η εν λόγω ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών-

(α) συμμορφώνεται με τις αρχές της διαφάνειας, της μη διάκρισης, της ίσης μεταχείρισης και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης·

(β) εξασφαλίζει ότι μόνο τα έργα που συμβάλλουν στη διαφοροποίηση του ενεργειακού τους μείγματος και των πηγών εφοδιασμού, στην απαραίτητη αναδιάρθρωση, στην περιβαλλοντική αναβάθμιση και στη μετασκευή των υποδομών, στις καθαρές τεχνολογίες, όπως οι τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή στον εκσυγχρονισμό του τομέα παραγωγής ενέργειας, όπως αποτελεσματική και βιώσιμη τηλεθέρμανση, του τομέα μεταφοράς και του τομέα διανομής είναι επιλέξιμα για την υποβολή προσφοράς·

(γ) καθορίζει σαφή, αντικειμενικά, διαφανή και αμερόληπτα κριτήρια επιλογής για την κατάταξη των έργων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι επιλέγονται μόνο έργα που-

(i) με βάση ανάλυση κόστους-ωφέλειας, εξασφαλίζουν καθαρό θετικό κέρδος από την άποψη της μείωσης των εκπομπών και επιτυγχάνουν ένα προκαθορισμένο σημαντικό ποσοστό μειώσεων εκπομπών CO2 λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος των έργων·

(ii) είναι συμπληρωματικά, ανταποκρίνονται σαφώς στις ανάγκες αντικατάστασης και εκσυγχρονισμού και δεν παρέχουν αγοραστρεφή αύξηση της ζήτησης ενέργειας·

(iii) προσφέρουν την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά· και

(iv) δεν συμβάλλουν ή δεν βελτιώνουν την οικονομική βιωσιμότητα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που παρουσιάζει πολύ μεγάλη ένταση εκπομπών ή αυξάνουν την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα με μεγάλη ένταση εκπομπών.

(3)(α) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των εδαφίων (1) μέχρι και (5)(α) του άρθρου 22 και τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, στην περίπτωση ακύρωσης επενδύσεων που επιλέγονται μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών ή μη επίτευξης της προσδοκώμενης επίδοσης, τα δικαιώματα που έχουν δεσμευθεί μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσω ενός μόνου επιπλέον γύρου της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, το νωρίτερο μετά από ένα (1) έτος για τη χρηματοδότηση άλλων επενδύσεων.

(β) Σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή προτίθεται να κάνει χρήση της προαιρετικής μεταβατικής δωρεάν κατανομής για τον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού τομέα, δημοσιεύει διεξοδικό εθνικό πλαίσιο που καθορίζει τα κριτήρια της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, καθώς και τον προβλεπόμενο αριθμό γύρων που αναφέρονται στις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) και τα κριτήρια επιλογής τα οποία υποβάλλει για δημόσιο σχολιασμό.

(4) Όταν επενδύσεις αξίας μικρότερης των δωδεκάμισι εκατομμυρίων ευρώ (€12.500.000) στηρίζονται σε δωρεάν κατανομή και δεν επιλέγονται μέσω της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών που αναφέρεται στις διατάξεις των εδαφίων (2) και (3), η Αρμόδια Αρχή επιλέγει τα έργα με βάση αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια∙ τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας επιλογής δημοσιεύονται για δημόσιο σχολιασμό και σε αυτή τη βάση, η Αρμόδια Αρχή καταρτίζει, δημοσιεύει και υποβάλλει κατάλογο των επενδύσεων στην Επιτροπή∙ όταν περισσότερες από μία επενδύσεις πραγματοποιούνται στην ίδια εγκατάσταση, τότε αξιολογούνται ως σύνολο προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπερβαίνει ή όχι την κατώτατη αξία των δωδεκάμισι εκατομμυρίων ευρώ (€12.500.000), εκτός εάν οι εν λόγω επενδύσεις είναι ανεξάρτητα βιώσιμες από τεχνική ή οικονομική άποψη.

(5) Η αξία των σχεδιαζόμενων επενδύσεων ισούται τουλάχιστον με την αγοραία αξία της δωρεάν κατανομής, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την ανάγκη περιορισμού των άμεσα συνδεόμενων αυξήσεων των τιμών∙ η αγοραία αξία είναι ο μέσος όρος της τιμής των δικαιωμάτων για τον κοινό χώρο πλειστηριασμών κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος∙ έως και το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του σχετικού κόστους μιας επένδυσης μπορεί να υποστηρίζεται με τη χρήση δωρεάν κατανομής, υπό την προϋπόθεση ότι το υπόλοιπο κόστος χρηματοδοτείται από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. 

(6) Οι μεταβατικές δωρεάν κατανομές αφαιρούνται από την ποσότητα δικαιωμάτων που διαφορετικά θα έθετε σε πλειστηριασμό η Αρμόδια Αρχή∙ η συνολική δωρεάν κατανομή δεν υπερβαίνει το σαράντα τοις εκατό (40%) των δικαιωμάτων που θα λάβει η Δημοκρατία, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 21, κατά την περίοδο από το έτος 2021 έως το έτος 2030, τα οποία είναι κατανεμημένα σε ίσες ετήσιες ποσότητες κατά την εν λόγω περίοδο.

(7)(α) Όταν η Αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 22A, κάνει χρήση δικαιωμάτων που διανέμονται για τους σκοπούς της αλληλεγγύης, της ανάπτυξης και των διασυνδέσεων εντός της Ένωσης σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 21, η Αρμόδια Αρχή δύναται, κατά παρέκκλιση του εδαφίου (6) του παρόντος άρθρου, να χρησιμοποιήσει για μεταβατική δωρεάν κατανομή συνολική ποσότητα έως του εξήντα τοις εκατό (60%) των δικαιωμάτων που λαμβάνονται κατά την περίοδο από το έτος 2021 έως το έτος 2030, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 21, χρησιμοποιώντας αντίστοιχο ποσό των δικαιωμάτων που διανέμονται σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 21.

(β) Τα δικαιώματα που δεν έχουν κατανεμηθεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου έως το έτος 2020 μπορούν να κατανεμηθούν κατά την περίοδο από το έτος 2021 έως το έτος 2030 σε επενδύσεις επιλεγμένες μέσω της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών που αναφέρονται στις διατάξεις των εδαφίων (2), (3) και (4), εκτός εάν η Αρμόδια Αρχή ενημερώσει την Επιτροπή σχετικά με την πρόθεσή της να μην κατανείμει το σύνολο ή μέρος των εν λόγω δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια της περιόδου από το έτος 2021 έως το έτος 2030 και σχετικά με την ποσότητα των δικαιωμάτων που πρόκειται αντιθέτως να τεθούν σε πλειστηριασμό το έτος 2020∙ εφόσον τα δικαιώματα αυτά κατανέμονται κατά τη διάρκεια της περιόδου από το έτος 2021 έως το έτος 2030, αντίστοιχο ποσόν δικαιωμάτων λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή του ορίου του εξήντα τοις εκατό (60%) που ορίζεται στις διατάξεις της παραγράφου (α).

(8) Οι κατανομές σε επιχειρήσεις γίνονται κατόπιν απόδειξης ότι η επένδυση που επιλέχθηκε πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών∙ εάν μια επένδυση επιφέρει επιπρόσθετη δυναμικότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ο ενδιαφερόμενος φορέας εκμετάλλευσης αποδεικνύει επίσης ότι αντίστοιχη ποσότητα δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με μεγαλύτερη ένταση εκπομπών παύθηκε από τον ίδιο ή άλλον συνδεδεμένο φορέα εκμετάλλευσης κατά την έναρξη λειτουργίας της επιπρόσθετης δυναμικότητας.

(9) Η Αρμόδια Αρχή απαιτεί από τους δικαιούχους φορείς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύου να υποβάλλουν, έως τις 28 Φεβρουαρίου κάθε έτους, έκθεση σχετικά με την υλοποίηση των επιλεγμένων επενδύσεων, μεταξύ άλλων όσον αφορά το υπόλοιπο της δωρεάν κατανομής και τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες επενδύσεων και τα είδη των επενδύσεων που υποστηρίζονται, η Αρμόδια Αρχή υποβάλλει προς τούτο έκθεση στην Επιτροπή.

Εθνικά μέτρα εφαρμογής

25.-(1)(α) Η Αρμόδια Αρχή δημοσιεύει και υποβάλλει στην Επιτροπή, έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2011, κατάλογο με τις εγκαταστάσεις που καλύπτονται από τον παρόντα Νόμο στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας και οποιαδήποτε δωρεάν κατανομή σε κάθε εγκατάσταση στην επικράτεια αυτής, η οποία έχει υπολογιστεί σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 22 και σύμφωνα με το άρθρο 24·

(β) Ο κατάλογος των εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου για την πενταετή περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2021 υποβάλλεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 και οι κατάλογοι για κάθε επόμενη περίοδο πέντε (5) ετών υποβάλλονται στη συνέχεια ανά πενταετία∙ κάθε κατάλογος περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα παραγωγής, τη μεταφορά θερμότητας και αερίων, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και εκπομπών σε επίπεδο επιμέρους εγκατάστασης κατά τα πέντε ημερολογιακά έτη που προηγούνται της υποβολής∙ οι δωρεάν κατανομές δίδονται σε εγκαταστάσεις μόνο στις περιπτώσεις που παρέχονται αυτές οι πληροφορίες.

(2) Γιά την περίοδο 2013 και μετέπειτα, έως την 28η Φεβρουαρίου κάθε χρόνου, η Αρμόδια Αρχή εκχωρεί την ποσότητα δικαιωμάτων που πρόκειται να κατανεμηθούν για το εκάστοτε έτος, υπολογισμένες σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 24·

(3) Για την περίοδο 2008 έως 2012, έως την 28η Φεβρουαρίου κάθε χρόνο, η Αρμόδια Αρχή εκχωρεί δωρεάν την ποσότητα δικαιωμάτων που πρόκειται να κατανεμηθούν στις σταθερές εγκαταστάσεις σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου για την περίοδο 2008 έως 2012 το οποίο παρατίθεται στο Παράρτημα VΙΙΙ, ως αυτό εκάστοτε τροποποιείται από την Επιτροπή.

(4) Η Αρμόδια Αρχή δεν εκχωρεί, με βάση το εδάφιο (2), δωρεάν δικαιώματα σε εγκαταστάσεις των οποίων η εγγραφή στον κατάλογο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) απορρίφθηκε από την Επιτροπή.

ΜΕΡΟΣ ΙV ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Χρήση CER και ERU που απορρέουν από δραστηριότητες έργων

26.-(1) Στο βαθμό που τα επιτρεπόμενα από την Κυπριακή Δημοκρατία επίπεδα χρήσης μορίων CER/ERU εκ μέρους των φορέων εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων ή των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών, για την περίοδο 2008 έως 2012 δεν έχουν εξαντληθεί ή έχει χορηγηθεί δικαίωμα χρήσης των μορίων βάσει του εδαφίου (8), οι φορείς εκμετάλλευσης δύνανται να αιτηθούν από την Αρμόδια Αρχή, την εκχώρηση των δικαιωμάτων αυτών για λογαριασμό τους με ισχύ από το 2013 και μετά σε αντάλλαγμα με μόρια CER και ERU που έχουν εκχωρηθεί για τις μειώσεις εκπομπών έως το 2012 από τύπους έργων τα οποία ήταν επιλέξιμα για χρήση στο κοινοτικό σύστημα κατά την περίοδο 2008 έως 2012.

(2) Έως την 31η Μαρτίου 2015, η Αρμόδια Αρχή πραγματοποιεί τέτοια ανταλλαγή κατόπιν σχετικού αιτήματος.

(3)(α) Στο βαθμό που τα επίπεδα της χρήσης μορίων CER/ERU, τα οποία επιτρέπονται σε φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων ή φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών από την Κυπριακή Δημοκρατία για την περίοδο 2008 έως 2012, δεν έχουν εξαντληθεί ή έχει χορηγηθεί δικαίωμα χρήσης των μορίων βάσει του εδαφίου (8), η Αρμόδια Αρχή επιτρέπει στους φορείς εκμετάλλευσης να ανταλλάσσουν μόρια CER και ERU που απορρέουν από έργα τα οποία έχουν καταχωρηθεί πριν από το 2013 και έχουν εκχωρηθεί για μειώσεις εκπομπών από το 2013 και μετά, με δικαιώματα με ισχύ από το 2013 και μετά.

(β) Το παρόν εδάφιο εφαρμόζεται στα CER και ERU για όλους τους τύπους έργων που είναι επιλέξιμα για χρήση στο ΣΕΔΕ της ΕΕ κατά την περίοδο 2008 έως 2012.

(4)(α) Στο βαθμό που τα επίπεδα της χρήσης μορίων CER/ERU, τα οποία επιτρέπονται σε φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων ή φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών από την Κυπριακή Δημοκρατία για την περίοδο 2008 έως 2012, δεν έχουν εξαντληθεί ή έχει χορηγηθεί δικαίωμα χρήσης των μορίων βάσει του εδαφίου (8), η Αρμόδια Αρχή επιτρέπει στους φορείς εκμετάλλευσης να ανταλλάσσουν μόρια CER που έχουν εκχωρηθεί για μειώσεις εκπομπών από το 2013 και μετά, με δικαιώματα νέων έργων που ξεκινούν από το 2013 και μετά σε λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.

(β) Το παρόν εδάφιο ισχύει για μόρια CER για όλους τους τύπους έργων που είναι επιλέξιμα για χρήση στο σύστημα κατά την περίοδο 2008 έως 2012, μέχρι οι χώρες αυτές να επικυρώσουν σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή μέχρι το 2020, ανάλογα με το ποιο από τα δύο λαμβάνει χώραν πρώτο.

(5)(α) Στο βαθμό που τα επίπεδα της χρήσης μορίων CER/ERU, τα οποία επιτρέπονται σε φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων ή φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών από την Κυπριακή Δημοκρατία για την περίοδο 2008 έως 2012, δεν έχουν εξαντληθεί ή έχει χορηγηθεί δικαίωμα χρήσης των μορίων βάσει του εδαφίου (8) μπορούν να χρησιμοποιούνται στο ΣΕΔΕ της ΕΕ πιστωτικά μόρια που απορρέουν από έργα ή άλλες δραστηριότητες μείωσης εκπομπών με βάση συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τρίτες χώρες, καθορίζοντας τα επίπεδα χρήσης.

(β) Σύμφωνα με τις συμφωνίες αυτές, οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να χρησιμοποιούν πιστωτικά μόρια που απορρέουν από δραστηριότητες έργων σε αυτές τις τρίτες χώρες, ώστε να πληρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το ΣΕΔΕ της ΕΕ.

(6) Οι συμφωνίες που αναφέρονται στο εδάφιο (5) προβλέπουν τη χρήση πιστωτικών μορίων στο ΣΕΔΕ της ΕΕ από τύπους έργων που είναι επιλέξιμοι για χρήση στο ΣΕΔΕ της ΕΕ κατά την περίοδο 2008 έως 2012, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή για ενεργειακή απόδοση, που προάγουν τη μεταφορά τεχνολογίας και την αειφόρο ανάπτυξη. Οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία δύναται επίσης να προβλέπει τη χρήση πιστωτικών μορίων που απορρέουν από έργα όπου η βάση που χρησιμοποιείται είναι χαμηλότερη από το επίπεδο της δωρεάν κατανομής δυνάμει των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 22 ή κάτω από τα επίπεδα που απαιτεί η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(7) Μετά τη σύναψη μίας διεθνούς συμφωνίας για τις κλιματικές αλλαγές, από 1η Ιανουαρίου 2013 δεκτά στο ΣΕΔΕ της ΕΕ θα είναι μόνο μόρια από έργα σε τρίτες χώρες οι οποίες έχουν επικυρώσει την εν λόγω συμφωνία.

(8) [Διαγράφηκε].

Δραστηριότητες έργων

27.-(1) Η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο προκειμένου να διασφαλίζει ότι οι γραμμές βάσης για τις δραστηριότητες έργων, όπως ορίζονται με μεταγενέστερες αποφάσεις που λαμβάνονται βάσει της Σύμβασης ή του Πρωτοκόλλου, οι οποίες δραστηριότητες έργων αναλαμβάνονται σε χώρες που έχουν υπογράψει τη Συνθήκη Προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι απολύτως σύμφωνες με το κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών παρεκκλίσεων που ορίζονται στη Συνθήκη Προσχώρησης.

(2) Η Αρμόδια Αρχή επιτρέπει μόνο δραστηριότητες έργων οι φορείς εκμετάλλευσης των οποίων εδρεύουν είτε σε χώρα η οποία έχει προσυπογράψει τη Σύμβαση για τα έργα αυτά, είτε σε χώρα ή υπο-ομοσπονδιακή ή περιφερειακή οντότητα που είναι συνδεδεμένη με το κοινοτικό ΣΕΔΕ της ΕΕ σύμφωνα με το Άρθρο 25, της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

(3) Εξαιρουμένων των περιπτώσεων που προβλέπονται στα εδάφια (4) και (5), η Αρμόδια Αρχή στην περίπτωση που φιλοξενεί δραστηριότητες έργων, φροντίζει να μην εκχωρούνται ERU ή CER για μειώσεις ή περιορισμούς των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου.

(4) Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012, για τις δραστηριότητες έργων JI και CDM που μειώνουν ή περιορίζουν άμεσα τις εκπομπές μίας εγκατάστασης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, η Αρμόδια Αρχή δύναται να εκχωρεί ERU και CER μόνο εφόσον ακυρωθούν ισάριθμα δικαιώματα από το φορέα εκμετάλλευσης της συγκεκριμένης εγκατάστασης.

(5) Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012, για τις δραστηριότητες έργων JI και CDM που μειώνουν ή περιορίζουν έμμεσα τις εκπομπές εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, η Αρμόδια Αρχή δύναται να εκχωρεί ERU και CER μόνον εφόσον ακυρωθούν ισάριθμα δικαιώματα από το εθνικό μητρώομητρώο του κράτους μέλους προέλευσης των ERU ή CER.

(6) Σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή επιτρέπει σε ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς να συμμετέχουν σε δραστηριότητες έργων, διατηρεί την ευθύνη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της δυνάμει της Σύμβασης και του Πρωτοκόλλου και πρέπει να εξασφαλίζει ότι αυτή η συμμετοχή είναι συμβατή με τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές, τους όρους και τις διαδικασίες που εγκρίθηκαν με βάση την Σύμβαση και το Πρωτόκολλο.

(7) Σε περίπτωση δραστηριοτήτων υδροηλεκτρικών έργων με δυνατότητα παραγωγής άνω των είκοσι (20) MW, η Αρμόδια Αρχή, όταν εγκρίνει ανάλογες δραστηριότητες έργων, εξασφαλίζει ότι, κατά την εκτέλεση αυτών των δραστηριοτήτων έργων, γίνονται σεβαστά σχετικά διεθνή κριτήρια και κατευθυντήριες γραμμές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιέχονται στην έκθεση του Νοεμβρίου 2000 της Παγκόσμιας Επιτροπής για τα Φράγματα «Φράγματα και Ανάπτυξη - Νέο πλαίσιο λήψεως αποφάσεων».

(8) [Διαγράφηκε].

Μεταβίβαση, επιστροφή και ακύρωση δικαιωμάτων

28.-(1) Η Αρμόδια Αρχή μεριμνά ώστε να μπορούν να μεταβιβάζονται δικαιώματα μεταξύ -

(α) προσώπων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

(β) προσώπων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσώπων σε τρίτες χώρες, όπου τέτοια δικαιώματα αναγνωρίζονται με τη διαδικασία του Άρθρου 25, της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ χωρίς άλλους περιορισμούς, εκτός από εκείνους που περιλαμβάνονται στον παρόντα Νόμο ή θεσπίζονται βάσει αυτού.

(2) Η Αρμόδια Αρχή μεριμνά ώστε τα δικαιώματα που εκχωρούνται από την Αρμόδια Αρχή άλλου κράτους μέλους να αναγνωρίζονται για τους σκοπούς τήρησης των υποχρεώσεων φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών βάσει του εδαφίου (3) ή τήρησης των υποχρεώσεων φορέα εκμετάλλευσης βάσει του εδαφίου (5).

(3) Η Αρμόδια Αρχή στην περίπτωση που η Κυπριακή Δημοκρατία είναι εντεταλμένο κράτος μέλος, μεριμνά ώστε, το αργότερο έως την 30ή Απριλίου κάθε έτους, κάθε φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών παραδίδει αριθμό δικαιωμάτων που αντιστοιχεί στις συνολικές εκπομπές κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, όπως έχουν εξακριβωθεί σύμφωνα με το άρθρο 31, από αεροπορικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες δραστηριοτήτων του Παραρτήματος ΙΙ, τις οποίες άσκησε ο συγκεκριμένος φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών. Η Αρμόδια Αρχή μεριμνά, στη συνέχεια, για την ακύρωση των δικαιωμάτων που παραδίδονται σύμφωνα με το παρόν εδάφιο.

(4) Η Αρμόδια Αρχή μεριμνά ώστε, το αργότερο έως την 30ή Απριλίου κάθε έτους, ο φορέας εκμετάλλευσης εγκατάστασης παραδίδει αριθμό δικαιωμάτων, εκτός των δικαιωμάτων που έχουν εκχωρηθεί δυνάμει του Μέρους ΙΙΙ, που αντιστοιχεί στις συνολικές εκπομπές από την εν λόγω εγκατάσταση κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, όπως έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 31 και στη συνέχεια τα εν λόγω δικαιώματα να ακυρώνονται.

(5) Υποχρέωση παραχώρησης δικαιωμάτων δεν υφίσταται για εκπομπές που έχουν πιστοποιηθεί ότι δεσμεύτηκαν και μεταφέρθηκαν για μόνιμη αποθήκευση σε εγκατάσταση η οποία διαθέτει έγκυρη άδεια, σύμφωνα με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον τίτλο «Οοδηγία 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με τη γεωλογική αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα», όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(6)(α) Η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε τα δικαιώματα να ακυρώνονται ανά πάσα στιγμή, ύστερα από αίτηση του κατόχου τους.

(β) Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Δημοκρατία λόγω συμπληρωματικών εθνικών μέτρων, η Αρμόδια Αρχή μπορεί να ακυρώνει δικαιώματα από τη συνολική ποσότητα των δικαιωμάτων που θέτει σε πλειστηριασμό και αναφέρονται στις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 21 μέχρι ποσού που αντιστοιχεί στον μέσο όρο εξακριβωμένων εκπομπών της συγκεκριμένης εγκατάστασης κατά την πενταετία που προηγείται της παύσης, η δε Αρμόδια Αρχή ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με την πρόθεση ανάκλησης.

Ισχύς δικαιωμάτων

29. Τα δικαιώματα που εκδίδονται από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά ισχύουν επ' αόριστον∙ δικαιώματα που εκδίδονται από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά περιλαμβάνουν ένδειξη με την οποία δηλώνεται σε ποια δεκαετία, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2021, εκδόθηκαν και ισχύουν για τις εκπομπές από το πρώτο έτος της εν λόγω περιόδου και μετά.

Παρακολούθηση

30. Η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει ότι κάθε φορέας εκμετάλλευσης μίας εγκατάστασης ή στην περίπτωση που η Κυπριακή Δημοκρατία είναι εντεταλμένο κράτος, κάθε φορέας εκμετάλλευσης αεροσκάφους, παρακολουθεί και υποβάλλει προς αυτήν έκθεση περί των εκπομπών της εν λόγω εγκατάστασης ή, από την 1η Ιανουαρίου 2010, των αεροσκαφών που εκμεταλλεύεται, κατά τη διάρκεια κάθε ημερολογιακού έτους, μετά το τέλος του εκάστοτε έτους, σύμφωνα με πράξη που τυχόν εκδίδεται από την Επιτροπή δυνάμει του Άρθρου 14, παράγραφος 1, της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

Εξακρίβωση και διαπίστευση

31.-(1) Η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει ότι οι εκθέσεις που υποβάλλουν οι φορείς εκμετάλλευσης εγκατάστασης και στην περίπτωση που η Κυπριακή Δημοκρατία είναι το εντεταλμένο κράτος, οι φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών δυνάμει του άρθρου 30, έχουν ελεχθεί και συνάδουν σύμφωνα με τα κριτήρια που εκτίθενται στο Παράρτημα V και στις λεπτομερείς διατάξεις που τυχόν θεσπίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με το Άρθρο 15, της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

(2) Η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει ότι οι εκθέσεις που υποβάλλουν οι φορείς εκμετάλλευσης εγκατάστασης και στην περίπτωση που η Κυπριακή Δημοκρατία είναι το εντεταλμένο κράτος ή φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών, η έκθεση των οποίων δεν έχει κριθεί ως ικανοποιητική σύμφωνα με τα κριτήρια του Παραρτήματος V και των λεπτομερών διατάξεων που τυχόν θεσπίζονται από την Επιτροπή, σύμφωνα με το Άρθρο 15 της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους, όσον αφορά τις εκπομπές κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, δε θα μπορεί να πραγματοποιεί περαιτέρω μεταβιβάσεις δικαιωμάτων μέχρις ότου η έκθεσή του κριθεί ικανοποιητική.

(3) Η εξακρίβωση των εκπομπών των εκθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 30, διενεργείται από άτομο το οποίο κατέχει έγκριση ελεγκτή από την Αρμόδια Αρχή.

Προϋποθέσεις έγκρισης ελεγκτή.

(4) Αίτηση για έγκριση ελεγκτή υποβάλλεται στην Αρμόδια Αρχή και συνοδεύεται με τα ακόλουθα έγγραφα:

(α) αντίγραφο πιστοποιητικού ότι έχει εγκριθεί από κατάλληλο διαπιστευμένο σώμα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

(β) αντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας προσώπου που θα αναλάβει την εργασία του ελεγκτή·

(γ) αντίγραφο πιστοποίησης (βεβαίωσης) από εταιρεία διαπίστευσης ότι ο συγκεκριμένος ελεγκτής που θα αναλάβει την εργασία έχει την ανάλογη πείρα ·

(δ) αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής της εταιρείας διαπίστευσης.

(4Α) (α) Για κάθε αίτηση που υποβάλλεται για έγκριση ελεγκτή σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4), αποστέλλεται στον αιτητή, το ταχύτερο, βεβαίωση παραλαβής, στην οποία αναφέρονται -

(i) η προθεσμία εξέτασης της αίτησής του που καθορίζεται στο εδάφιο (4Β),

(ii) τα έγγραφα που ελλείπουν, σε περίπτωση που υπολείπονται απαραίτητα έγγραφα για την εξέταση της αίτησης, και την προθεσμία εντός της οποίας αυτά πρέπει να υποβληθούν, και

(iii) τα ένδικα μέσα που έχει στη διάθεσή του.

(β) Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα ελλείποντα έγγραφα εντός της καθορισμένης προθεσμίας, ο χρόνος που καθορίζεται στο εδάφιο (4), εντός του οποίου πρέπει να εξεταστεί η αίτηση, αναστέλλεται μέχρι την προσκόμιση των απαιτούμενων εγγράφων.

(4Β) Κάθε αίτηση για έγκριση ελεγκτή που υποβάλλεται δυνάμει του εδαφίου (4) εξετάζεται εντός δύο μηνών και η προθεσμία αυτή υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής όλων των απαιτούμενων εγγράφων.

(4Γ) Σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή δεν απαντήσει εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο εδάφιο (4Β), η έγκριση ελεγκτή δε θεωρείται ως χορηγηθείσα.

(4Δ) Στην περίπτωση που αίτηση για έγκριση ελεγκτή απορρίπτεται για λόγους που αφορούν στη μη συμμόρφωση με τη διαδικασία που προβλέπεται στα εδάφια (4Α), 4(Β) και (4Γ), η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει τον αιτητή σχετικά, το ταχύτερο δυνατό.

(5) Η έγκριση ελεγκτή χορηγείται από τον Αρχιεπιθεωρητή, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των παραγράφων (α), (β), (γ) και (δ) του εδαφίου (4).

(6) Τα εδάφια (3) έως και (5) παύουν να ισχύουν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Κανονισμού της Επιτροπής που αναφέρεται στο Άρθρο 15, της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ και ρυθμίζει την διαπίστευση και την εποπτεία των ελεγκτών.

Αποκάλυψη πληροφοριών και επαγγελματικό απόρρητο

32.-(1) Η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει ότι όλες οι αποφάσεις και οι εκθέσεις που αναφέρονται στην ποιότητα, στην κατανομή δικαιωμάτων, στην εποπτεία, στην υποβολή εκθέσεων και στην επαλήθευση των εκπομπών, γνωστοποιούνται αμέσως με τρόπο που διασφαλίζει την αμερόληπτη πρόσβαση.

(2) Πληροφορίες που καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο δεν γνωστοποιούνται σε κανένα άλλο πρόσωπο ή αρχή, εκτός αν το προβλέπουν οι εφαρμοστέες νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις.

Πρόσβαση σε πληροφορίες

33. Οι αποφάσεις σχετικά με την κατανομή των δικαιωμάτων, οι πληροφορίες σχετικά με δραστηριότητες έργων, στις οποίες συμμετέχει η Κυπριακή Δημοκρατία ή εξουσιοδοτεί ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς να συμμετάσχουν και οι εκθέσεις για τις εκπομπές που απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 30 και φυλάσσονται από την Αρμόδια Αρχή, τίθενται στη διάθεση του κοινού σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που είναι Σχετικές με το Περιβάλλον Νόμου.

Εντεταλμένο κράτος μέλος

34.-(1) Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι εντεταλμένο κράτος μέλος-

(α) για φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών που διαθέτει έγκυρη άδεια εκμετάλλευσης, η οποία έχει χορηγηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2407/92· και

(β) για κάθε άλλο φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, σε περίπτωση που η Κυπριακή Δημοκρατία έχει το υψηλότερο κατ’ εκτίμησιν επίπεδο αποδιδόμενων στην αεροπορία εκπομπών από πτήσεις που πραγματοποιήθηκαν από συγκεκριμένο φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών κατά το έτος αναφοράς.

(2) Εάν, κατά τα πρώτα δύο (2) έτη της περιόδου που καθορίζεται από το άρθρο 7, ένας φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών που εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου (β), του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, στην περίπτωση που εντεταλμένο κράτος είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, δεν έχει παραδώσει στην Αρμόδια Αρχή κανένα κατανεμημένο δικαίωμα εκπομπής από πτήσεις που έχει εκτελέσει, ο φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών μεταβιβάζεται σε άλλο εντεταλμένο κράτος μέλος για την επόμενη περίοδο. Το νέο εντεταλμένο κράτος μέλος είναι το κράτος μέλος με τις περισσότερες κατ’ εκτίμηση παραδιδόμενες εκπομπές από πτήσεις που έχει εκτελέσει ο εν λόγω φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών κατά τα δύο (2) πρώτα έτη της προηγούμενης περιόδου.

(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, «έτος αναφοράς» σημαίνει, στην περίπτωση φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών που άρχισε να λειτουργεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την 1η Ιανουαρίου 2006, το πρώτο ημερολογιακό έτος λειτουργίας, σε όλες δε τις άλλες περιπτώσεις, το ημερολογιακό έτος που άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2006.

Βοήθεια από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol)

35. Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που πηγάζουν από το άρθρο 7 και από το άρθρο 34, η Αρμόδια Αρχή μπορεί να ζητεί τη βοήθεια του Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol) ή άλλου σχετικού οργανισμού και να συνάπτει προς τούτο κάθε ενδεδειγμένη συμφωνία με τους εν λόγω οργανισμούς.

Υποβολή εκθέσεων από την Αρμόδια Αρχή

36(α). Κάθε χρόνο, η Αρμόδια Αρχή υποβάλλει στην Επιτροπή και στη Βουλή των Αντιπροσώπων έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου. Στην έκθεση αυτή αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις ρυθμίσεις για την κατανομή των δικαιωμάτων, τη λειτουργία του εθνικού μητρώου, που προβλέπεται στο άρθρο 23 και στο εδάφιο (5), του άρθρου 9, την εφαρμογή των εκτελεστικών μέτρων για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων, την εξακρίβωση και τη διαπίστευση, καθώς και για θέματα σχετικά με τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και με τη φορολογική μεταχείριση των δικαιωμάτων, εάν υπάρχει. Η έκθεση συντάσσεται με βάση ερωτηματολόγιο ή σχεδιάγραμμα που εγκρίνεται από την Επιτροπή με εκτελεστική πράξη δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

(β) Ανά τριετία, η έκθεση που αναφέρεται στην παράγραφο (α) δίνει επίσης ιδιαίτερη προσοχή στα ισοδύναμα μέτρα που έχουν θεσπιστεί για μικρές εγκαταστάσεις που εξαιρούνται από το ΣΕΔΕ της ΕΕ. Το θέμα των ισοδύναμων μέτρων που έχουν θεσπιστεί για μικρές εγκαταστάσεις εξετάζεται επίσης κατά την ανταλλαγή των πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 21, παράγραφος 3 της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

Υποστήριξη δραστηριοτήτων ανάπτυξης υποδομής

37. Σύμφωνα με την Σύμβαση, το Πρωτόκολλο και κάθε μεταγενέστερη απόφαση που λαμβάνεται για την εφαρμογή τους, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη προσπαθούν να υποστηρίζουν δραστηριότητες ανάπτυξης υποδομής σε αναπτυσσόμενες χώρες και σε χώρες με μεταβατική οικονομία, ώστε να τις βοηθήσουν να επωφελούνται πλήρως από τον JI και τον CDM, κατά τρόπο που να ενισχύει τις στρατηγικές τους για αειφόρο ανάπτυξη, καθώς και να διευκολύνουν τη συμμετοχή φορέων στην ανάπτυξη και την υλοποίηση έργων JI και CDM.

Διαδικασίες για μονομερή ένταξη πρόσθετων δραστηριοτήτων και αερίων

38. Η Αρμόδια Αρχή δύναται να εφαρμόζει την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, σε δραστηριότητες και σε αέρια θερμοκηπίου που δεν απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ, λαμβανομένων υπόψη όλων των σχετικών κριτηρίων, ιδίως των επιπτώσεων στην εσωτερική αγορά, των δυνητικών στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, της περιβαλλοντικής ακεραιότητας του ΣΕΔΕ της ΕΕ και της αξιοπιστίας του ΣΕΔΕ της ΕΕ της σχεδιαζόμενης παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων, εφόσον η ένταξη αυτών των δραστηριοτήτων, εγκαταστάσεων και αερίων θερμοκηπίου εγκρίνεται από την Επιτροπή.

Άρνηση Αρμόδιας Αρχής για εκχώρηση δικαιωμάτων ή πιστωτικών μορίων

39. Αναφορικά με τα έργα που αναφέρονται στο Άρθρο 24α, της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ, η Αρμόδια Αρχή δύναται να αρνείται να εκχωρεί δικαιώματα ή πιστωτικά μόρια για έργα ορισμένων τύπων που μειώνουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Εξαίρεση μικρών εγκαταστάσεων υπό την επιφύλαξη ισοδύναμων μέτρων

40.-(1) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να εξαιρεί από το ΣΕΔΕ της ΕΕ, κατόπιν διαβουλεύσεων με τον φορέα εκμετάλλευσης εγκατάστασης, εγκαταστάσεις που έχουν υποβάλει στην Αρμόδια Αρχή έκθεση περί εκπομπών χαμηλότερων από είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακαCO2 και, στις περιπτώσεις δραστηριοτήτων καύσης, έχουν ονομαστική θερμική ισχύ χαμηλότερη από τριάντα πέντε (35) MW, εξαιρουμένων των εκπομπών από βιομάζα για κάθε ένα από τα τρία (3) έτη που προηγούνται της κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο (α) και οι οποίες υπόκεινται σε μέτρα που πρόκειται να συμβάλλουν σε ισοδύναμες μειώσεις των εκπομπών, εφόσον η Κυπριακή Δημοκρατία πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) ενημερώνει την Επιτροπή, τη Βουλή των Αντιπροσώπων, και μέσω διαδικτύου το κοινό, για κάθε τέτοια εγκατάσταση, προσδιορίζοντας τα ισοδύναμα μέτρα που ισχύουν στην εν λόγω εγκατάσταση με τα οποία θα επιτευχθεί ισοδύναμη συμβολή σε μειώσεις εκπομπών, που εφαρμόζει, πριν από την υποβολή του καταλόγου των εγκαταστάσεων, όπως ορίζει το άρθρο 25, και το αργότερο κατά την υποβολή του καταλόγου αυτού στην Επιτροπή·

(β) βεβαιώνει ότι εφαρμόζονται ρυθμίσεις παρακολούθησης, προκειμένου να αξιολογείται εάν υπάρχει κάποια εγκατάσταση που εκπέμπει τουλάχιστον είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακαCO2, εξαιρουμένων των εκπομπών από βιομάζα, σε οποιοδήποτε ημερολογιακό έτος· η Αρμόδια Αρχή δύναται να επιτρέπει απλουστευμένα μέτρα εποπτείας, επαλήθευσης και υποβολής εκθέσεων για τις εγκαταστάσεις των οποίων οι μέσες ετήσιες ελεγμένες εκπομπές κατά την περίοδο 2008 έως 2010 δεν υπερβαίνουν τους πέντε χιλιάδες (5.000) τόνους ετησίως, σύμφωνα με το άρθρο 30·

(γ) βεβαιώνει ότι εάν υπάρχει κάποια εγκατάσταση που εκπέμπει τουλάχιστον είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακαCO2, εξαιρουμένων των εκπομπών από βιομάζα, σε οποιοδήποτε ημερολογιακό έτος ή, εάν τα μέτρα που εφαρμόζονται στην εν λόγω εγκατάσταση με τα οποία θα επιτευχθεί ισοδύναμη συμβολή σε μειώσεις εκπομπών, δεν εφαρμόζονται πλέον, η εγκατάσταση θα επανεισαχθεί στο ΣΕΔΕ της ΕΕ·

(δ) δημοσιεύει τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ) για δημόσιο σχολιασμό.

(2) Επιτρέπεται να εξαιρεθούν επίσης τα νοσοκομεία, εάν αυτά αναλάβουν ισοδύναμα μέτρα.

(3) Εάν μετά το πέρας περιόδου τριών (3) μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης για δημόσιο σχολιασμό, η Επιτροπή δεν προβάλει αντίρρηση εντός περαιτέρω περιόδου έξι (6) μηνών, τότε ο αποκλεισμός λογίζεται εγκριθείς.

(4) Μετά την επιστροφή των δικαιωμάτων για την περίοδο κατά την οποία η εγκατάσταση εντάσσεται στο ΣΕΔΕ της ΕΕ, η εγκατάσταση εξαιρείται και η Αρμόδια Αρχή δεν εκχωρεί στην εγκατάσταση περαιτέρω δωρεάν δικαιώματα σύμφωνα το άρθρο 22.

(5) Όταν μία εγκατάσταση επανεντάσσεται στο ΣΕΔΕ της ΕΕ σύμφωνα με την παράγραφο (γ), του εδαφίου (1), χορηγούνται όλα τα δικαιώματα που έχουν εκχωρηθεί σύμφωνα με το άρθρο 22, αρχής γενομένης από το έτος επανένταξης. Τα δικαιώματα που εκχωρούνται στις εγκαταστάσεις αυτές αφαιρούνται από την ποσότητα που πρόκειται να εκπλειστηριάσει η Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με το άρθρο 21, όταν η εγκατάσταση βρίσκεται στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κάθε τέτοια εγκατάσταση παραμένει στο ΣΕΔΕ της ΕΕ για το υπόλοιπο της περιόδου που προβλέπεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 25, στη διάρκεια της οποίας επανεισήχθη.

(6) Στις εγκαταστάσεις που δεν περιελήφθησαν στο ΣΕΔΕ της ΕΕ κατά την περίοδο 2008 έως 2012, δύναται να εφαρμοστούν απλουστευμένες απαιτήσεις όσον αφορά την εποπτεία, την υποβολή εκθέσεων και την επαλήθευση για τον καθορισμό εκπομπών κατά τα τρία (3) έτη που προηγούνται της κοινοποίησης που ορίζεται στην παράγραφο (α), του εδαφίου (1).

Προαιρετική εξαίρεση των εγκαταστάσεων που εκπέμπουν λιγότερους από 2500 τόνους

40Α.-(1) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να εξαιρεί από το ΣΕΔΕ της ΕΕ εγκαταστάσεις που έχουν υποβάλει στην Αρμόδια Αρχή έκθεση περί εκπομπών λιγότερων από δυόμισι χιλιάδες (2.500) τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα, εξαιρουμένων των εκπομπών από βιομάζα, για καθένα από τα τρία (3) έτη που προηγούνται της γνωστοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο (α), εφόσον η Αρμόδια Αρχή-

(α) γνωστοποιεί στην Επιτροπή κάθε τέτοια εγκατάσταση πριν από την ημερομηνία για την υποβολή του καταλόγου εγκαταστάσεων που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 25 ή το αργότερο όταν υποβάλλεται η εν λόγω κατάσταση στην Επιτροπή·

(β) βεβαιώνει ότι εφαρμόζονται απλουστευμένες ρυθμίσεις παρακολούθησης, προκειμένου να αξιολογείται εάν υπάρχει κάποια εγκατάσταση που εκπέμπει τουλάχιστον δυόμισι χιλιάδες (2500) τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα, εξαιρουμένων των εκπομπών από βιομάζα, σε οποιοδήποτε ημερολογιακό έτος·

(γ)  βεβαιώνει ότι εάν οποιαδήποτε εγκατάσταση εκπέμπει δυόμισι χιλιάδες (2500) τόνους ή περισσότερο ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα, εξαιρουμένων των εκπομπών από βιομάζα, σε οποιοδήποτε ημερολογιακό έτος, η εγκατάσταση θα επανενταχθεί στο ΣΕΔΕ της ΕΕ· και

(δ) θέτει στη διάθεση του κοινού τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ).

(2) Όταν μια εγκατάσταση επανεντάσσεται στο ΣΕΔΕ της ΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1), χορηγούνται όλα τα δικαιώματα που έχουν εκχωρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22, αρχής γενομένης από το έτος επανένταξης∙ τα δικαιώματα που εκχωρούνται σε τέτοια εγκατάσταση αφαιρούνται από την ποσότητα που θα εκπλειστηριαστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 21 από την Αρμόδια Αρχή.

(3) Η Αρμόδια Αρχή  μπορεί επίσης να εξαιρεί από τις μονάδες αποθεματικού ή τις εφεδρικές μονάδες του ΣΕΔΕ της ΕΕ που δεν λειτούργησαν περισσότερο από 300 ώρες ανά έτος για κάθε ένα από τα τρία (3) έτη που προηγούνται της γνωστοποίησης της που προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), υπό τους ίδιους όρους που αναφέρονται στις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2).

ΜΕΡΟΣ V ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συμβουλευτική Επιτροπή

41.-(1) Ιδρύεται Συμβουλευτική Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν-

(α) ένας εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ως πρόεδρος·

(β) ένας εκπρόσωπος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου·

(γ) ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων·

(δ) ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού·

(ε) ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων·

(στ) ένας εκπρόσωπος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου· και

(ζ) ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου.

(2) Ο κάθε φορέας που αναφέρεται στο εδάφιο (1) δύναται να εκπροσωπείται σε κάθε συνεδρία της Συμβουλευτικής Επιτροπής από διαφορετικό εκπρόσωπο, ο οποίος μπορεί να συνοδεύεται από ένα ή δύο συμβούλους.

(3) Σε κάθε συνεδρία της Συμβουλευτικής Επιτροπής, η παρουσία του προέδρου και τριών μελών αποτελεί απαρτία.

(4) Οι συνεδρίες της Συμβουλευτικής Επιτροπής συγκαλούνται από τον πρόεδρό της. Οποιοδήποτε μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής δύναται να ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης συνεδρίας, αφού δηλώσει γραπτώς τους λόγους που την επιβάλλουν και το θέμα που πρέπει να συζητηθεί και τέτοια συνεδρία συγκαλείται από τον πρόεδρο μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από την ημερομηνία που ζητήθηκε η σύγκληση αυτής.

(5) Ο πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής μεριμνά ώστε για κάθε συνεδρία στην οποία πρόκειται να συζητηθεί θέμα που αφορά συγκεκριμένη εγκατάσταση, καλούνται έγκαιρα για να συμμετάσχουν σ’ αυτή εκπρόσωπος του Επάρχου και εκπρόσωπος της αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιοχή της οποίας ασκεί τις εργασίες της η εγκατάσταση. Οι εκπρόσωποι έχουν δικαίωμα να εκφράσουν τις απόψεις τους κατά τη συνεδρία χωρίς, όμως, να έχουν δικαίωμα ψήφου.

(6) Η Συμβουλευτική Επιτροπή έχει αρμοδιότητα να συμβουλεύει την Αρμόδια Αρχή για τα θέματα που ορίζει ο παρών Νόμος.

(7) Ο πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής μεριμνά για την έγκαιρη αποστολή των ειδοποιήσεων για συνεδρίες, ώστε να παραληφθούν από τα μέλη της επτά (7) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρία. Στην ειδοποίηση αναφέρονται λεπτομέρειες σχετικές με το κάθε θέμα που θα συζητηθεί και κάθε εργασία που θα διεξαχθεί.

Γνώμη κοινού

42. Κατά την άσκηση των εξουσιών της, η Αρμόδια Αρχή είναι υποχρεωμένη, πριν τη χορήγηση οποιασδήποτε άδειας με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, να λαμβάνει υπόψη τις θέσεις, παρατηρήσεις και εισηγήσεις του κοινού.

Αρχιεπιθεωρητής και Επιθεωρητές

43.-(1) Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των κανονισμών ή διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ο Υπουργός εξουσιοδοτεί λειτουργό του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος να ενεργεί ως Αρχιεπιθεωρητής και λειτουργούς του ίδιου Υπουργείου να ενεργούν ως Επιθεωρητές.

(2) Ο Υπουργός, μετά από υπόδειξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ως επίσης και του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων, δύναται να εξουσιοδοτεί τους λειτουργούς των υπουργείων αυτών ως Επιθεωρητές για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(3) Τα ονόματα των λειτουργών που διορίζονται ως Επιθεωρητές με βάση τα εδάφια (1) και (2), δημοσιεύονται με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4) Χωρίς να επηρεάζονται οι διατάξεις των εδαφίων (1), (2) και (3), ο Υπουργός δύναται με σχετικές γνωστοποιήσεις που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να εξουσιοδοτεί γραπτώς οποιαδήποτε πρόσωπα που δεν υπηρετούν στη δημόσια υπηρεσία, τα οποία κρίνει ότι κατέχουν κατάλληλα προσόντα, να ασκούν τέτοιες από τις εξουσίες και τα καθήκοντα των Επιθεωρητών και να υπόκεινται σε τέτοιους όρους, όπως θα καθορίζεται στην εξουσιοδότηση.

(5) Οι Επιθεωρητές και τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται με βάση το εδάφιο (4), ασκούν τα καθήκοντά τους υπό το συντονισμό του Αρχιεπιθεωρητή και η εξουσιοδότηση μπορεί να τερματίζεται σύμφωνα με τους όρους που διαλαμβάνονται σε αυτήν.

(6) Κάθε πρόσωπο που εξουσιοδοτείται με βάση το εδάφιο (4), δύναται να λαμβάνει αμοιβή ανάλογη με τις υπηρεσίες που παρέχει, η οποία καθορίζεται από τον Υπουργό, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών.

(7) Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι Επιθεωρητές και τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται με βάση το εδάφιο (4) οφείλουν-

(α) να επιδεικνύουν δελτίο ταυτότητας που εκδίδει η Αρμόδια Αρχή, στο οποίο αναγράφεται η ιδιότητά τους· και

(β) να ενεργούν μόνο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που καθορίζει ο παρών Νόμος.

Καθήκοντα και εξουσίες Αρχιεπιθεωρητών και Επιθεωρητών

44.-(1) Ο Αρχιεπιθεωρητής και οι Επιθεωρητές πραγματοποιούν τακτικούς και έκτακτους ελέγχους των φορέων εκμετάλλευσης, που εντεταλμένο κράτος είναι η Κυπριακή Δημοκρατία για να διαπιστώνεται κατά πόσο οι εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Κατά τη διενέργεια των πιο πάνω ελέγχων, ο Αρχιεπιθεωρητής ή/και κάθε Επιθεωρητής δύναται-

(α) Να εισέρχεται σε οποιαδήποτε υποστατικά φορέα εκμετάλλευσης διενεργείται ή υπάρχει εύλογη αιτία να πιστεύεται ότι διενεργείται δραστηριότητα ή λαμβάνει χώρα διεργασία η οποία αποτελεί ή δυνατό να αποτελεί παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου κανονισμού ή/και διατάγματος εκδιδομένου δυνάμει αυτού· ή είσοδος στα υποστατικά ή αεροσκάφη, δύναται να επιτευχθεί ενόσω βρίσκεται σε εξέλιξη η δραστηριότητα ή η διεργασία ή σε οποιοδήποτε χρόνο·

(β) να διενεργεί δοκιμές ή μετρήσεις τις οποίες κρίνει αναγκαίες στην εκτέλεση των καθηκόντων του·

(γ) να επιθεωρεί, εξετάζει και ελέγχει τη λειτουργία οποιωνδήποτε κατασκευών, μηχανημάτων, συσκευών ή εξοπλισμού που βρίσκονται στα υποστατικά ή αεροσκάφη και να προβαίνει σε κινηματογραφήσεις ή φωτογραφίσεις, εφόσον τις κρίνει αναγκαίες·

(δ) να αξιώνει την παρουσίαση και να προβαίνει σε επιθεώρηση οποιωνδήποτε βιβλίων ή εγγράφων που αφορούν ή σχετίζονται με το φορέα εκμετάλλευσης, και τα οποία θεωρεί ότι περιέχουν πληροφορίες χρήσιμες για σκοπούς διερεύνησης οποιουδήποτε θέματος που αφορά τον φορέα εκμετάλλευσης·

(ε) να παραλαμβάνει και μεταφέρει οποιοδήποτε αντικείμενο ή ουσία ή δείγμα ουσίας, που κρίνει ότι είναι αναγκαίο για σκοπούς διερεύνησης αδικήματος ή για σκοπούς απόδειξης ενώπιον δικαστηρίου·

(στ) να αξιώνει από το φορέα εκμετάλλευσης όπως-

(i) παρέχει σ’ αυτόν ασφαλή πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος του υπό έρευνα χώρου,

(ii) θέτει στη διάθεσή του εύλογες διευκολύνσεις ή μέσα για τη διενέργεια δοκιμών, μετρήσεων, επιθεωρήσεων ή εξετάσεων, που κρίνει αναγκαίες για σκοπούς ελέγχου ή για διερεύνηση πιθανού αδικήματος,

(iii) παρέχει σ’ αυτόν οποιεσδήποτε πληροφορίες που δυνατό να κατέχουν ή στις οποίες δυνατό να έχουν πρόσβαση και τις οποίες θεωρεί χρήσιμες για το σκοπό έρευνας που διενεργεί·

(ζ) να αξιώνει όπως ο φορέας εκμετάλλευσης ή οποιοδήποτε μέρος του, ή οποιαδήποτε μηχανήματα, συσκευές, εξοπλισμός ή ουσίες που βρίσκονται σε αυτό, παραμένουν ως έχουν για όσο χρόνο θεωρεί εύλογα αναγκαίο για σκοπούς ελέγχου, δοκιμής, μέτρησης ή εξέτασης, νοουμένου ότι η συμμόρφωση με την αξίωση αυτή δε συνεπάγεται τον τερματισμό ή τη διακοπή οποιασδήποτε ουσιώδους λειτουργίας του φορέα εκμετάλλευσης.

(η) να αξιώνει από οποιοδήποτε πρόσωπο για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είχε απασχοληθεί στον φορέα εκμετάλλευσης ή είχε σχέση με οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διεργασία σε αυτόν εντός της περιόδου των τελευταίων τριών (3) μηνών, όπως του παράσχει οποιεσδήποτε πληροφορίες που δυνατό να κατέχει ή στις οποίες έχει πρόσβαση, εφόσον αυτές είναι σχετικές με το σκοπό της έρευνας που διενεργεί.

(3) Εάν ο Αρχιεπιθεωρητής ή Επιθεωρητής έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι οποιοσδήποτε φορέας εκμετάλλευσης, λειτουργεί ή πρόκειται να λειτουργήσει κατά τρόπο ο οποίος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα που διαπίστωσε την παράβαση δεν είναι σύμφωνος με τις πρόνοιες του νόμου, τότε έχει εξουσία να επιδώσει στο φορέα εκμετάλλευσης ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία ή επίβλεψη του φορέα εκμετάλλευσης γραπτή ειδοποίηση με την οποία να -

(α) αναφέρει τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση με συγκεκριμένες πρόνοιες του νόμου·

(β) δίνει οδηγίες για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων·

(γ) ορίζει χρονική περίοδο εντός της οποίας πρέπει να ληφθούν τα μέτρα· και

(δ) αξιώνει όπως η λειτουργία του φορέα εκμετάλλευσης τερματιστεί μετά τη λήξη της πιο πάνω περιόδου, εφόσον δε ληφθούν τα μέτρα που όρισε.

(4) Εάν κατά την είσοδό του σε οποιοδήποτε φορέα εκμετάλλευσης για σκοπούς εκτέλεσης των καθηκόντων του, ο Αρχιεπιθεωρητής ή ο Επιθεωρητής κρίνει ότι είναι αναγκαία η παρουσία και άλλου προσώπου που θα τον υποβοηθήσει στο έργο του, τότε μπορεί να συνοδεύεται είτε από αστυνομικό, είτε από άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον ίδιο ή τον Αρχιεπιθεωρητή και ο φορέας εκμετάλλευσης οφείλει σε τέτοια περίπτωση να επιτρέψει την είσοδο στα υποστατικά και του εν λόγω προσώπου.

Ειδοποίηση βελτίωσης και απαγορευτικής ειδοποίησης

45.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Αρχιεπιθεωρητής ή ο Επιθεωρητής διαπιστώσει παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου, δύναται να επιδώσει στον φορέα εκμετάλλευσης εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία διαπίστωσης της παράβασης ειδοποίηση βελτίωσης, η οποία να-

(α) αναφέρει ότι διαπίστωσε παράβαση διάταξης του παρόντος Νόμου,

(β) αναφέρει την ή τις πρόνοιες του Νόμου που έχουν παραβιαστεί, και να

(γ) καθορίζει χρονική περίοδο, όχι μικρότερη από είκοσι μία (21) ημέρες, μέσα στην οποία η παράβαση πρέπει να αρθεί.

(2) Σε περίπτωση που ο φορέας εκμετάλλευσης έχει ένσταση αναφορικά με την ειδοποίηση βελτίωσης που του επιδόθηκε δύναται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης να υποβάλει γραπτώς ένσταση στην Αρμόδια Αρχή, η οποία εξετάζει κατόπιν ακρόασης των ενδιαφερομένων μερών και αποφασίζει εντός ευλόγου χρόνου κατά πόσο υπήρξε παράβαση. Σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή αποφασίσει ότι υπήρξε παράβαση τότε ο φορέας εκμετάλλευσης πρέπει να συμμορφωθεί με την ειδοποίηση βελτίωσης εντός τριάντα (30) ημερών, η οποία διαπιστώνεται κατόπιν ελέγχου επιθεώρησης από τον Αρχιεπιθεωρητή ή Επιθεωρητή.

(3) Σε περίπτωση που ο Αρχιεπιθεωρητής ή ο Επιθεωρητής διαπιστώσει ότι ο φορέας εκμετάλλευσης δεν έχει συμμορφωθεί με τα μέτρα που ορίζονται στην ειδοποίηση βελτίωσης εντός της καθοριζόμενης χρονικής περιόδου, δύναται να επιδώσει εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία διαπίστωσης στο φορέα εκμετάλλευσης απαγορευτική ειδοποίηση.

(4) Η προβλεπόμενη στο εδάφιο (3) απαγορευτική ειδοποίηση-

(α) αναφέρει ότι ο Αρχιεπιθεωρητής ή ο Επιθεωρητής διαπίστωσε ότι ο φορέας εκμετάλλευσης δεν έχει συμμορφωθεί με τα μέτρα που ορίζονται στην ειδοποίηση βελτίωσης εντός της καθοριζόμενης χρονικής περιόδου,

(β) αναφέρει τους λόγους για τους οποίους, κατά την άποψη του Αρχιεπιθεωρητή ή Επιθεωρητή, δεν πληρούνται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου,

(γ) περιέχει οδηγίες για συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τήρηση των διατάξεων του παρόντος Νόμου,

(δ) ορίζει xρονική περίοδο μετά την παρέλευση της οποίας ο φορέας εκμετάλλευσης θα πρέπει να παύσει να λειτουργεί, αν δεν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Νόμου και αν δεν ληφθούν τα μέτρα για τα οποία έδωσε οδηγίες σύμφωνα με την παράγραφο (γ).

(5) Σε περίπτωση που ο φορέας εκμετάλλευσης έχει ένσταση αναφορικά με την επιβολή απαγορευτικής ειδοποίησης που του επιδόθηκε δύναται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης να υποβάλει γραπτώς ένσταση στην Αρμόδια Αρχή, η οποία εξετάζει κατόπιν ακρόασης όλων των ενδιαφερομένων μερών και αποφασίζει εντός ευλόγου χρόνου τη διατήρηση της επιβολής της απαγορευτικής ειδοποίησης ή την άρση της.

Αδικήματα και ποινές

46.- (1) Πρόσωπο το οποίο -

(α) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τον παρόντα Νόμο ή οποιουσδήποτε κανονισμούς ή διατάγματα που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο ή με πρότυπο που αναφέρεται στο άρθρο 54, ή

(β) αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί προς απαγόρευση ή υποχρέωση, η οποία του επιβάλλεται από το Νόμο ή από οποιουσδήποτε Κανονισμούς ή διατάγματα που εκδίδονται με βάση το Νόμο, ή

(γ) αρνείται ή παραλείπει να τηρήσει οποιοδήποτε όρο άδειας η οποία του χορηγήθηκε με βάση το Νόμο,

είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρια (3) χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€35.000) ή και στις δύο ποινές.

Επιβολή διοικητικού προστίμου

47.-(1)(α) Κάθε φορέας εκμετάλλευσης και φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών που δεν παραδίδει έως την 30ή Απριλίου κάθε έτους επαρκή δικαιώματα για την κάλυψη των εκπομπών του, κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, υπόκειται στην καταβολή προστίμου για υπέρβαση εκπομπών, από την Αρμόδια Αρχή. Το πρόστιμο ανέρχεται σε εκατόν ευρώ (€100) για κάθε τόνο ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα για τον οποίο ο φορέας δεν παρέδωσε δικαιώματα.

(β) Η καταβολή του προστίμου δεν απαλλάσσει το φορέα από την υποχρέωση να παραδώσει, κατά την παράδοση δικαιωμάτων για το επόμενο ημερολογιακό έτος, δικαιώματα για ποσότητες εκπομπών ίσες με τις καθ’ υπέρβαση εκπομπές.

(2) Το πρόστιμο για τις καθ’ υπέρβαση εκπομπές που σχετίζεται με δικαιώματα που εκχωρούνται από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά αυξάνεται σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό δείκτη καταναλωτή.

(3) Η διαδικασία επιβολής προστίμου που προβλέπεται στα εδάφια (1) και (2) αρχίζει με την κοινοποίηση στον παραβάτη σχετικής έκθεσης που συντάσσεται από την Αρμόδια Αρχή και έγγραφης κλήτευσης προς τον παραβάτη να υποβάλει τις απόψεις του εντός διαστήματος δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της κλήτευσης. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί, ύστερα από αίτηση του παραβάτη, για δέκα (10) επιπλέον ημέρες.

(4) Το προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) επιβαλλόμενο διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται στον παραβάτη, με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας αρχής που βεβαιώνει την παράβαση, αφού ακουστεί ή δώσει την ευκαιρία στον ενδιαφερόμενο παραβάτη ή εκπρόσωπό του να ακουστεί προφορικώς ή γραπτώς.

(5) Κατά της απόφασης για επιβολή διοικητικού προστίμου επιτρέπεται η άσκηση ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Υπουργού, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης στον παραβάτη.

(6) Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται από την Αρμόδια Αρχή, όταν περάσει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε (75) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης για επιβολή χρηματικής ποινής ή σε περίπτωση που ασκείται προσφυγή ενώπιον του Υπουργού σύμφωνα με το εδάφιο (5), από την κοινοποίηση της επί της ιεραρχικής προσφυγής, απόφασης, του Υπουργού.

(7) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής του κατά τον παρόντα Νόμο επιβαλλόμενου από την Αρμόδια Αρχή διοικητικού προστίμου, η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττεται το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

Ειδικότερες διατάξεις για επιβολή διοικητικού προστίμου στις περιπτώσεις του άρθρου 45

47Α.-(1) Σε περίπτωση που, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 45, η Αρμόδια Αρχή διαπιστώσει παράβαση, δύναται να επιδώσει στο φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών ειδοποίηση επιβολής διοικητικού προστίμου, η οποία-

(α)αναφέρει ότι ο φορέας εκμετάλλευσης ή φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών υπόκειται σε επιβολή διοικητικού προστίμου, και

(β)αναφέρει κατά πόσο υπόκειται σε ημερήσια επιβολή διοικητικού προστίμου για κάθε επιπρόσθετη μέρα από τη μέρα της ειδοποίησης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 47Δ, 47Ε, 47ΣΤ και 47Ζ.

(2) Σε περίπτωση που ο φορέας εκμετάλλευσης ή φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών υπόκειται σε επιπρόσθετη ημερήσια επιβολή διοικητικού προστίμου, η ειδοποίηση της Αρμόδιας Αρχής ενημερώνει τον φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών για το συνολικό ακριβές ύψος της επιβολής διοικητικού προστίμου.

(3) Σε περίπτωση που δεν υπόκειται σε επιπρόσθετη ημερήσια επιβολή διοικητικού προστίμου, η Αρμόδια Αρχή γνωστοποιεί στον φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών το συνολικό οφειλόμενο ποσό και την ακριβή ημερομηνία κατά την οποία το οφειλόμενο ποσό πρέπει να πληρωθεί μετά την επίδοση της ειδοποίησης δυνάμει της παρούσας παραγράφου.

(4) Σε περίπτωση που ένα διοικητικό πρόστιμο υπόκειται σε επιπρόσθετη ημερήσια επιβολή προστίμου, το πρόστιμο καταβάλλεται εντός (30) τριάντα ημερών από την ημερομηνία επίδοσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2).

(5) Σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή έχει κοινοποιήσει στον παραβάτη σχετική έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) ή (2) αλλά οποιαδήποτε στιγμή πριν τη λήξη τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης, η Αρμόδια Αρχή είναι πεπεισμένη ότι ο φορέας εκμετάλλευσης ή φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών παύει να υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, η Αρμόδια Αρχή μπορεί, με νεότερη έκθεσή της-

(α)να ακυρώσει την αρχική ειδοποίηση, ή

(β)να τροποποιήσει την ειδοποίηση με την επιβολή χαμηλότερου διοικητικού προστίμου.

Επιβολή χαμηλότερου διοικητικού προστίμου

47Β.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), σε περίπτωση που-

(α)φορέας εκμετάλλευσης ή φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών υπόκειται σε διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 47Ε ή 47ΣΤ,

(β)φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών υπόκειται σε διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47ΙΑ,

η Αρμόδια Αρχή μπορεί, με ειδοποίηση που εκδίδεται βάσει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 47Α, να αντικαταστήσει το διοικητικό πρόστιμο με χαμηλότερο διοικητικό πρόστιμο από αυτό που αρχικά καθορίστηκε.

(2) Πριν από την αντικατάσταση χαμηλότερου διοικητικού προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), η Αρμόδια Αρχή-

(α)λαμβάνει υπόψη τη σοβαρότητα της μη συμμόρφωσης, και

(β)διασφαλίζει ότι το νέο διοικητικό πρόστιμο αποτελεί αποτελεσματική και αποτρεπτική κύρωση.

Ακύρωση ή τροποποίηση ειδοποίησης

47Γ.-(1) Εντός οκτώ (8) εβδομάδων από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης που αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 47Α, ο φορέας εκμετάλλευσης ή φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών αποδεικνύει, προς ικανοποίηση της Αρμόδιας Αρχής, ότι κατέβαλε κάθε δέουσα επιμέλεια και έλαβε όλα τα δυνατά μέτρα-

(i)για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων αναφορικά με τα οποία επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, ή

(ii)για την αποκατάσταση τυχόν αποτυχημένης προσπάθειας για συμμόρφωση μόλις περιέπεσε στην αντίληψή του, με την προϋπόθεση ότι ο φορέας εκμετάλλευσης αγνοούσε την αποτυχία συμμόρφωσης.

(2) Στην περίπτωση που ο φορέας εκμετάλλευσης ή ο φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών ικανοποιεί την Αρμόδια Αρχή, αυτή δύναται-

(α)να ακυρώσει την αρχική ειδοποίηση, ή

(β)να τροποποιήσει την ειδοποίηση με την επιβολή χαμηλότερου διοικητικού προστίμου, ή

(γ)να δώσει στο φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών χρονικό περιθώριο που δεν υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες για την αποκατάσταση της μη συμμόρφωσης, με την επιφύλαξη τυχόν όρων, όπου κρίνεται σκόπιμο, ή(δ)να επεκτείνει την προθεσμία για την πληρωμή του διοικητικού προστίμου.

(3) Οι διατάξεις του εδαφίου (2) δεν ισχύουν στις περιπτώσεις που στον φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47.

Μη υποβολή ή επαναϋποβολή σχεδίου παρακολούθησης

47Δ. Κάθε φορέας εκμετάλλευσης ή φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών που δεν υποβάλλει ή δεν υποβάλλει εγκαίρως ή δεν επαναϋποβάλλει ή δεν επαναϋποβάλλει εγκαίρως σχέδιο παρακολούθησης εκπομπών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, υπόκειται στην καταβολή προστίμου ως ακολούθως:

(α)Μέχρι χίλια πεντακόσια ευρώ (€1.500)∙ και

(β)εκατόν πενήντα ευρώ (€150) για κάθε επιπρόσθετη μέρα μη υποβολής ή μη επαναϋποβολής σχεδίου παρακολούθησης εκπομπών από την ημέρα ειδοποίησης για την εν λόγω παράβαση, νοουμένου ότι το συνολικό ύψος του διοικητικού προστίμου δεν υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (€15.000).

Μη τήρηση σχεδίου παρακολούθησης εκπομπών ή και τονοχιλιομετρικών δεδομένων

47Ε. Κάθε φορέας εκμετάλλευσης εγκατάστασης και φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών που δεν τηρεί ή δεν τηρεί εγκαίρως το σχέδιο παρακολούθησης για την εγκατάσταση ή τα αεροσκάφη που εκμεταλλεύεται, υπόκειται στην καταβολή προστίμου ως ακολούθως:

(α) Μέχρι χίλια πεντακόσια ευρώ (€1.500)∙ και

(β) εκατόν πενήντα ευρώ (€150) για κάθε επιπρόσθετη μέρα μη τήρησης του σχεδίου παρακολούθησης από την ημέρα ειδοποίησης για την εν λόγω παράβαση, νοουμένου ότι το συνολικό ύψος του διοικητικού προστίμου δεν υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (€15.000).

Αποτυχία παρακολούθησης εκπομπών εγκατάστασης ή αεροσκαφών

47ΣΤ. Κάθε φορέας εκμετάλλευσης που αποτυγχάνει να παρακολουθεί τις εκπομπές της εγκατάστασης του ή των αεροσκαφών που εκμεταλλεύεται, υπόκειται στην καταβολή προστίμου ως ακολούθως:

(α)Μέχρι χίλια πεντακόσια ευρώ (€1.500)· και

(β)εκατόν πενήντα ευρώ (€150) για κάθε επιπρόσθετη μέρα μη παρακολούθησης των εκπομπών από την ημέρα ειδοποίησης για την εν λόγω παράβαση, νοουμένου ότι το συνολικό ύψος του διοικητικού προστίμου δεν υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (€15.000).

Μη υποβολή έκθεσης εκπομπών

47Ζ. Κάθε φορέας εκμετάλλευσης εγκατάστασης ή φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών που δεν υποβάλλει έκθεση εξακριβωμένων εκπομπών για την εγκατάσταση του ή των αεροσκαφών που εκμεταλλεύεται, υπόκειται στην καταβολή προστίμου ως ακολούθως:

(α)Μέχρι χίλια πεντακόσια ευρώ (€1.500)· και

(β)εκατόν πενήντα ευρώ (€150) για κάθε επιπρόσθετη μέρα μη υποβολής έκθεσης εξακριβωμένων εκπομπών από την ημέρα ειδοποίησης για την εν λόγω παράβαση, νοουμένου ότι το συνολικό ύψος του διοικητικού προστίμου δεν υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (€15.000).

Ψευδείς ή παραπλανητικές αιτήσεις/ εκθέσεις

47Η. Κάθε φορέας εκμετάλλευσης ή φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών υπόκειται στην καταβολή προστίμου ύψους μέχρι χίλια διακόσια ευρώ (€1.200) για ψευδείς ή παραπλανητικές αιτήσεις και εκθέσεις οι οποίες υποβάλλονται στην Αρμόδια Αρχή.

Παράλειψη ή/ και άρνηση παροχής πληροφοριών

47Θ. Κάθε φορέας εκμετάλλευσης ή φορέας εκμετάλλευσης αερο-σκαφών που δεν παρέχει στην Αρμόδια Αρχή πληροφορίες και διευκολύνσεις κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 44 υπόκειται σε διοικητικό πρόστιμο ύψους μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (€15.000).

Κράτηση και πώληση αεροσκάφους

47Ι.-(1) Η Αρμόδια Αρχή μπορεί να ζητήσει από δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας την κράτηση οποιαδήποτε αεροσκάφους που ανήκει σε φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών-

(α)ο οποίος δεν έχει πληρώσει το οφειλόμενο πρόστιμο που του επιβλήθηκε μέσα σε έξι (6) μήνες από την οφειλόμενη ημερομηνία, ή

(β)στον οποίο έχει επιβληθεί απαγόρευση λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 49.

(2) Η Αρμόδια Αρχή δύναται επίσης να ζητήσει από το δικαστήριο, άδεια πώλησης του αεροσκάφους, το οποίο έχει τεθεί υπό κράτηση για τους πιο πάνω λόγους και για το οποίο-

(α)στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου 1, δεν έχει καταβληθεί το διοικητικό πρόστιμο μέσα σε πενήντα έξι (56) ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της κράτησης, ή

(β)στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου 1 δεν έχει ανασταλεί η απαγόρευση μέσα σε πενήντα έξι (56) ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της κράτησης και ο φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών δεν έχει πληρώσει τις οποιεσδήποτε δαπάνες που επιβαρύνουν την Αρμόδια Αρχή και έχουν σχέση με την κράτηση, τήρηση ή και πώληση των αεροσκαφών, περιλαμβανο-μένων οποιωνδήποτε δαπανών σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Μη συμμόρφωση με την επιβολή απαγόρευσης λειτουργίας του φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών

47ΙΑ. Κάθε φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών που παραλείπει να συμμορφωθεί με την επιβολή απαγόρευσης λειτουργίας φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 49, υπόκειται στην καταβολή διοικητικού προστίμου που δεν υπερβαίνει το ποσό των οκτώ χιλιάδων ευρώ (€8.000) ή ποσοστό δέκα τοις εκατόν (10%) του ετήσιου κύκλου εργασιών στο οικείο πεδίο δραστηριότητας του φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών.

Δημοσίευση ονομάτων

48. Η Αρμόδια Αρχή μεριμνά για τη δημοσίευση των ονομάτων των φορέων εκμετάλλευσης που έχουν παραβιάσει απαιτήσεις για την παράδοση επαρκών δικαιωμάτων δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Επιβολή απαγόρευσης λειτουργίας φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών από την Επιτροπή

49.-(1) Σε περίπτωση που ένας φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών του οποίου εντεταλμένο κράτος είναι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου και όταν άλλα μέτρα εφαρμογής δεν εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση, η Αρμόδια Αρχή δύναται να ζητεί από την Επιτροπή να αποφασίσει την επιβολή απαγόρευσης λειτουργίας για το συγκεκριμένο φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών.

(1Α) Στην περίπτωση του εδαφίου (1), η αίτηση της Κυπριακής Δημοκρατίας περιλαμβάνει:

(α) στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών δεν συμμορφώνεται με τις δυνάμει του παρόντος Νόμου υποχρεώσεις του,

(β) λεπτομερή στοιχεία για τις ενέργειες επιβολής που έχει αναλάβει η Κυπριακή Δημοκρατία,

(γ) στοιχεία που δικαιολογούν την επιβαλλόμενη απαγόρευση λειτουργίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, και

(δ) σύσταση για τη σκοπιμότητα απαγόρευσης λειτουργίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και τυχόν προϋποθέσεις που θα πρέπει να ισχύουν.

(2) Κατόπιν σχετικού αιτήματος της Αρμόδιας Αρχής, η Επιτροπή δύναται, να αποφασίσει την επιβολή απαγόρευσης λειτουργίας για το συγκεκριμένο φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών.

(3) Η Αρμόδια Αρχή μεριμνά ώστε να επιβληθεί η επιβολή απαγόρευσης, στο έδαφός της Κυπριακής Δημοκρατίας δυνάμει του εδαφίου (2) και ενημερώνει την Επιτροπή, την Βουλή των Αντιπροσώπων, και μέσω διαδικτύου το κοινό.

Αρχείο

50.-(1) Η Αρμόδια Αρχή τηρεί αρχείο, στο οποίο καταχωρούνται λεπτομέρειες για θέματα που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο, περιλαμβανομένων και των θεμάτων που αφορούν-

(α) τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για χορήγηση άδειας εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, και

(β) τα αποτελέσματα των ελέγχων ή/ και μετρήσεων ή/ και υπολογισμών που διεξάγονται στις εγκαταστάσεις.

(γ) τις ετήσιες εκθέσεις.

(2) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, η Αρμόδια Αρχή δύναται, τηρουμένων των διατάξεων του περί της Ελεύθερης Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που Σχετίζονται με Θέματα Περιβάλλοντος Νόμου, να επιτρέψει εξαίρεση από την καταχώρηση στο αρχείο οποιασδήποτε κατηγορίας πληροφοριών, η δημοσίευση της οποίας μπορεί κατά τη γνώμη του:

(α) να βλάψει σε βαθμό πέραν του εύλογου μέτρου ιδιωτικό συμφέρον, με την αποκάλυψη πληροφοριών αναφορικά με εμπορικό μυστικό, ή

(β) να βλάψει το δημόσιο συμφέρον.

(3) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του περί της Ελεύθερης Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που Σχετίζονται με Θέματα Περιβάλλοντος Νόμου, κάθε πρόσωπο δικαιούται έπειτα από αίτηση, να λαμβάνει αντίγραφο καταχώρησης του αρχείου, έναντι καταβολής τέλους που καθορίζεται από την Αρμόδια Αρχή με διάταγμα.

Τέλη

51.-(1) Η Αρμόδια Αρχή δύναται με διάταγμα-

(α) να επιβάλλει τέλος που κρίνει επαρκές για την κάλυψη των εξόδων που συνεπάγεται η εξέταση της αίτησης για χορήγηση άδειας· και

(β) για όσο χρονικό διάστημα παραμένει σε ισχύ η άδεια, να επιβάλλει ετήσιο τέλος για την κάλυψη των εξόδων της συνήθους παρακολούθησης και διεξαγωγής μετρήσεων ή/ και υπολογισμών των εκπομπών.

(2) Σε περίπτωση που ο φορέας εκμετάλλευσης που εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου εγκαθιστά εξοπλισμό μέτρησης ή και καταγραφής οποιασδήποτε ουσίας ή παραμέτρου στις εκπομπές, είτε οικειοθελώς είτε σύμφωνα με όρο της άδειας, η Αρμόδια Αρχή μπορεί να επιστρέψει μέρος του ανωτέρω ετήσιου τέλους το οποίο θεωρεί εύλογο.

(3) Το ύψος των τελών που αναφέρονται στο εδάφιο (1) επιτρέπεται να διαφέρει κατά περίπτωση.

ΜΕΡΟΣ VI ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Έκδοση κανονισμών

52.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισμούς που απαιτούνται για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού και γενικά για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου·

(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί ρυθμίζουν ειδικότερα, ή περιέχουν διατάξεις που αφορούν τα ακόλουθα θέματα:

(α) τον καθορισμό νέων δραστηριοτήτων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ:

(β) τη ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την αδειοδότηση, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη λειτουργία των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες δραστηριοτήτων του Παραρτήματος ΙΙ.

(γ) την επιβολή τελών ή άλλων οικονομικών επιβαρύνσεων με βάση την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»·

Τροποποιήσεις Παραρτημάτων του παρόντος Νόμου

53. Ο Υπουργός δύναται, με διάταγμα, να τροποποιεί ή αντικαθιστά οποιοδήποτε Παράρτημα του παρόντος Νόμου.

Εξουσία Υπουργού για εφαρμογή προτύπων

54. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός δύναται με διάταγμα του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να επιβάλλει την υποχρεωτική εφαρμογή Ευρωπαϊκών ή διεθνών προτύπων ή προτύπων τα οποία έχουν υιοθετηθεί ως κυπριακά δυνάμει του περί Διαπίστευσης, Τυποποίησης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμου.

Κατάργηση

55. Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου Νόμος του 2004 καταργείται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

(άρθρα 2, 3, 14)

ΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

 

Διοξείδιο του άνθρακα (CO2)

Μεθάνιο (CH4)

Υποξείδιο του αζώτου (N2O)

Υδροφθοράνθρακες (HFCs)

Υπερφθοράνθρακες (PFCs)

Εξαφθοριούχο θείο (SF6)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

(άρθρα 2, 3,6, 9, 10, 12, 13, 20, 28, 38, 52)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 

1. Οι εγκαταστάσεις ή μέρη εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για έρευνα, ανάπτυξη και δοκιμή νέων προϊόντων και διεργασιών και οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν αποκλειστικά βιομάζα δεν καλύπτονται από τον παρόντα Νόμο.

2. Οι αναφερόμενες κάτωθι ανώτατες τιμές αναφέρονται κατά κανόνα σε παραγωγική δυναμικότητα ή σε αποδόσεις. Σε περίπτωση που διάφορες δραστηριότητες που εμπίπτουν στην ίδια κατηγορία πραγματοποιούνται στην ίδια εγκατάσταση, οι παραγωγικές δυναμικότητες των δραστηριοτήτων αυτών προστίθενται από κοινού.

3. Για τον υπολογισμό της συνολικής ονομαστικής θερμικής ισχύος μιας εγκατάστασης προκειμένου να αποφασιστεί κατά πόσον αυτή θα περιληφθεί στο ΣΕΔΕ της ΕΕ, αθροίζονται οι ονομαστικές θερμικές ισχείς όλων των συμμετεχουσών σε αυτήν τεχνικών μονάδων όπου η καύση καυσίμου γίνεται εντός της εγκατάστασης. Στις μονάδες αυτές μπορεί να περιλαμβάνονται όλες οι μορφές λεβήτων, καυστήρων, στροβίλων, κλιβάνων, αποτεφρωτήρων, φρυκτήρων, καμίνων, φούρνων, στεγνωτήρων, κινητήρων, κυψελών καυσίμου, μονάδων καύσης χημικής ανακύκλωσης, χοανών φλόγας και θερμικών ή καταλυτικών μονάδων μετάκαυσης. Για τους σκοπούς του υπολογισμού αυτού δεν λαμβάνονται υπόψη οι μονάδες με ονομαστική θερμική ισχύ κάτω των 3 MW και μονάδες που χρησιμοποιούν αποκλειστικά βιομάζα. Στις «μονάδες που χρησιμοποιούν αποκλειστικά βιομάζα» περιλαμβάνονται και αυτές που χρησιμοποιούν στερεά καύσιμα μόνο κατά την έναρξη λειτουργίας ή την παύση λειτουργίας της μονάδας.

4. Σε περίπτωση που μία μονάδα εξυπηρετεί λειτουργία για την οποία το ανώτατο όριο δεν εκφράζεται ως ονομαστική θερμική ισχύς, το ανώτατο όριο της εν λόγω δραστηριότητας λαμβάνει προτεραιότητα ως προς την απόφαση για τη συμπερίληψη στο ΣΕΔΕ της ΕΕ.

5. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί υπέρβαση του ανωτάτου ορίου παραγωγικής ικανότητας οιασδήποτε δραστηριότητας του παρόντος Παραρτήματος, όλες οι μονάδες στις οποίες καίονται καύσιμα, πέρα από αυτές στις οποίες γίνεται αποτέφρωση επικίνδυνων ή τοξικών αποβλήτων, περιλαμβάνονται στην άδεια εκπομπής αερίων θερμοκηπίου.

6. Από την 1η Ιανουαρίου 2012 θα περιληφθούν όλες οι πτήσεις από ή προς περιφερειακό αεροδρόμιο ευρισκόμενο στο έδαφος κράτους μέλους όπου εφαρμόζεται η Συνθήκη.

Δραστηριότητες Αέρια του θερμοκηπίου

Καύση καυσίμων σε εγκαταστάσεις με

συνολική ονομαστική θερμική κατανάλωση

άνω των 20 MW (εκτός των εγκαταστάσεων

αποτέφρωσης επικινδύνων ή αστικών αποβλήτων)

Διοξείδιο του άνθρακα
Διύλιση ορυκτελαίων Διοξείδιο του άνθρακα
Παραγωγή οπτάνθρακα Διοξείδιο του άνθρακα

Μεταλλεύματα (συμπεριλαμβανομένων των

θειούχων ενώσεων) φρύξη ή πυροσυσσωμάτωση,

συμπεριλαμβανομένης της σφαιροσυσσωμάτωσης

Διοξείδιο του άνθρακα

Παραγωγή χυτοσιδήρου ή χάλυβα (πρωτογενής ή

δευτερογενής τήξη) συμπεριλαμβανομένης και της

συνεχούς χυτεύσεως, με δυναμικότητα άνω των

2,5 τόνων την ώρα

Διοξείδιο του άνθρακα

Παραγωγή ή επεξεργασία σιδηρούχων μετάλλων

(περιλαμβανομένων σιδηροκραμάτων) όπου

λειτουργούν μονάδες καύσης με συνολική ονομαστική

θερμική κατανάλωση άνω των 20 MW. Στις μονάδες

επεξεργασίας περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μονάδες

έλασης, κλίβανοι αναθέρμανσης, κλίβανοι ανόπτησης,

μονάδες σφυρηλάτησης, χυτήρια, μονάδες επίστρωσης

και όξινου καθαρισμού.

Διοξείδιο του άνθρακα
Πρωτογενής παραγωγή αλουμινίου

Διοξείδιο του άνθρακα και

υπερφθοράνθρακες

Δευτερογενής παραγωγή αλουμινίου όπου λειτουργούν

εγκαταστάσεις καύσης με συνολική ονομαστική θερμική

κατανάλωση άνω των 20 MW

Διοξείδιο του άνθρακα

Παραγωγή κλίνκερ τσιμέντου σε περιστροφικούς

κλιβάνους παραγωγικού δυναμικού άνω των 500 τόνων

την ημέρα ή σε άλλους κλιβάνους παραγωγικού δυναμικού

άνω των 50 τόνων την ημέρα

Διοξείδιο του άνθρακα

Παραγωγή ασβέστου ή ασβεστοποίηση δολομίτη ή

μαγνησίτη σε περιστροφικούς κλιβάνους ή άλλους

καμίνους παραγωγικού δυναμικού άνω των 50 τόνων

την ημέρα

Διοξείδιο του άνθρακα

Παραγωγή γυαλιού, συμπεριλαμβανομένων των

εγκαταστάσεων παραγωγής ινών γυαλιού, με τηκτική

δυναμικότητα άνω των 20 τόνων την ημέρα

Διοξείδιο του άνθρακα

Παραγωγή κεραμικών προϊόντων με ψήσιμο,

κεραμίδια στέγης, πλίνθοι, πυρίμαχοι πλίνθοι,

πλακίδια, ψευδοπορσελάνη ή πορσελάνη, με

παραγωγική δυναμικότητα άνω των 75 τόνων

την ημέρα

Διοξείδιο του άνθρακα

Παραγωγή ορυκτοβάμβακα ή πετροβάμβακα με

χρήση γυαλιού, πετρώματος ή σκωρίας με τηκτική

παραγωγική δυναμικότητα άνω των 20 τόνων την

ημέρα

Διοξείδιο του άνθρακα

Ξήρανση ή πύρωση ασβεστοποίηση γύψου ή

για την παραγωγή γυψοσανίδων και άλλων

προϊόντων γύψου, όπου λειτουργούν μονάδες

καύσης με συνολική ονομαστική θερμική κατανάλωση

άνω των 20 MW

Διοξείδιο του άνθρακα
Παραγωγή πολτού από ξυλεία ή άλλα ινώδη υλικά Διοξείδιο του άνθρακα

Παραγωγή χαρτιού ή χαρτονιού παραγωγικού

δυναμικού άνω των 20 τόνων την ημέρα

Διοξείδιο του άνθρακα

Παραγωγή αιθάλης όπου περιλαμβάνεται η

απανθράκωση οργανικών ουσιών όπως ελαίων,

πισσών, υπολειμμάτων απόσταξης και πυρόλυσης,

όπου λειτουργούν μονάδες καύσης με συνολική

ονομαστική θερμική κατανάλωση άνω των 20 MW

Διοξείδιο του άνθρακα
Παραγωγή νιτρικού οξέος

Διοξείδιο του άνθρακα και

οξείδιο του αζώτου

Παραγωγή απιδικού οξέους

Διοξείδιο του άνθρακα και

οξείδιο του αζώτου

Παραγωγή γλυοξαλικού και γλυοξυλικού οξέος

Διοξείδιο του άνθρακα και

οξείδιο του αζώτου

Παραγωγή αμμωνίας Διοξείδιο του άνθρακα

Παραγωγή χύδην οργανικών χημικών προϊόντων

με πυρόλυση, αναμόρφωση, μερική ή πλήρη

οξείδωση ή με παρόμοιες διεργασίες, παραγωγικού

δυναμικού άνω των 100 τόνων την ημέρα

Διοξείδιο του άνθρακα

Παραγωγή υδρογόνου (H2) και αερίου σύνθεσης

με αναμόρφωση ή μερική οξείδωση παραγωγικού

δυναμικού άνω των 25 τόνων την ημέρα

Διοξείδιο του άνθρακα

Παραγωγή ανθρακικού νατρίου (Na2CO3) και

διτανθρακικού νατρίου (NaHCO3)

Διοξείδιο του άνθρακα

Δέσμευση αερίων θερμοκηπίου από εγκαταστάσεις

που καλύπτονται από τον παρόντα Νόμο για τους

σκοπούς μεταφοράς και γεωλογικής αποθήκευσης

σε αποθηκευτική εγκατάσταση δυνάμει της οδηγίας

2009/31/ΕΚ

Διοξείδιο του άνθρακα

Μεταφορά αερίων θερμοκηπίου με αγωγούς για

γεωλογική αποθήκευση σε αποθηκευτική εγκατάσταση

δυνάμει της οδηγίας 2009/31/ΕΚ

Διοξείδιο του άνθρακα

Γεωλογική αποθήκευση αερίων θερμοκηπίου

σε αποθηκευτική εγκατάσταση δυνάμει της

οδηγίας 2009/31/ΕΚ

Διοξείδιο του άνθρακα
Αεροπορικές μεταφορές Διοξείδιο του άνθρακα

Πτήσεις από ή προς αεροδρόμια ευρισκόμενα

στο έδαφος κράτους μέλους όπου εφαρμόζεται

η συνθήκη

 

 

Στη δραστηριότητα αυτή δεν περιλαμβάνονται:

α) οι πτήσεις που εκτελούνται αποκλειστικά

για τη μεταφορά, στο πλαίσιο επίσημης

αποστολής, βασιλεύοντος μονάρχη και

του στενού οικογενειακού κύκλου του,

αρχηγών κρατών, αρχηγών κυβερνήσεων

και υπουργών χωρών που δεν είναι κράτη

μέλη, εφόσον η εν λόγω μετακίνηση

τεκμηριώνεται με το κατάλληλο δηλωτικό

στο σχέδιο πτήσης

β) οι στρατιωτικές πτήσεις που εκτελούνται

με στρατιωτικό αεροσκάφος, καθώς και οι

τελωνειακές και αστυνομικές πτήσεις

γ) οι πτήσεις που αφορούν έρευνα και διάσωση,

οι πυροσβεστικές πτήσεις, οι ανθρωπιστικές

πτήσεις και οι πτήσεις των ιατρικών υπηρεσιών

έκτακτης ανάγκης που έχουν εγκριθεί από

την ενδεδειγμένη Αρμόδια Αρχή

δ) οι πτήσεις που εκτελούνται αποκλειστικώς

βάσει κανόνων πτήσης εξ όψεως, όπως

αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα 2 του περί

της Σύμβασης Διεθνούς Πολιτικής

Αεροπορίας του 1944 και Δεκατριών

Προτοκόλλων αυτής του 1947 έως

1984 (κυρωτικός)  και περί Συναφών

θεμάτων  Νόμος του 1988

ε) οι πτήσεις που τερματίζονται στο αεροδρόμιο

από το οποίο απογειώθηκε το αεροσκάφος

και κατά τη διάρκεια των οποίων δεν

πραγματοποιήθηκε ενδιάμεση προσγείωση

στ) οι εκπαιδευτικές πτήσεις που εκτελούνται

αποκλειστικά για την απόκτηση πτυχίου ή

τη βαθμολόγηση πληρώματος θαλάμου

διακυβέρνησης, όταν αυτό τεκμηριώνεται

με κατάλληλη σημείωση στο σχέδιο πτήσης,

υπό τον όρο ότι οι πτήσεις αυτές δεν

χρησιμεύουν για τη μεταφορά επιβατών ή/και

φορτίου, ούτε για τον εντοπισμό θέσης ή τη

διαπεραίωση αεροσκάφους

ζ) οι πτήσεις που εκτελούνται αποκλειστικά για

επιστημονική έρευνα ή για τον έλεγχο, τη

δοκιμή ή την πιστοποίηση αεροσκαφών ή

εξοπλισμού, είτε αερομεταφερόμενου είτε

επίγειου

η) οι πτήσεις που εκτελούνται με αεροσκάφος

με πιστοποιημένη μέγιστη μάζα απογείωσης

κάτω των  5.700 kg

θ) οι πτήσεις που εκτελούνται στα πλαίσια των

υποχρεώσεων παροχής δημόσιων υπηρεσιών

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92

του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992 για την

πρόσβαση των κοινοτικών αερομεταφορέων σε

δρομολόγια ενδοκοινοτικών αεροπορικών γραμμών,

ή για δρομολόγια όπου η προβλεπόμενη

χωρητικότητα δεν υπερβαίνει τις 30 000 θέσεις

ετησίως και

ι) οι πτήσεις οι οποίες, εάν δεν υπήρχε η παρούσα

διάταξη, θα ενέπιπταν στο πεδίο της

δραστηριότητας αυτής, που εκτελούνται από

φορέα εμπορικής εκμετάλλευσης αεροπορικών

μεταφορών:

- λιγότερες από 243 πτήσεις ανά περίοδο

για τρεις συνεχόμενες τετράμηνες

περιόδους, ή

- πτήσεις με συνολικές ετήσιες εκπομπές

μικρότερες από 10 000 τόνους ετησίως.

Οι πτήσεις που εκτελούνται αποκλειστικά για τη

μεταφορά, στο πλαίσιο επίσημης αποστολής, βασιλεύοντος

μονάρχη και του στενού οικογενειακού κύκλου του/της,

αρχηγών κρατών, αρχηγών κυβερνήσεων και υπουργών,

κράτους μέλους δεν μπορούν να εξαιρούνται βάσει της

παρούσας διάταξης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

(άρθρο 3)

-------------

 

Πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις οποίες

η Αρμόδια Αρχή έχει την αρμοδιότητα να εφαρμόζει.

 

Απόφαση 2002/358/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Απριλίου 2002, για την έγκριση, εξ' ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση- Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την από κοινού τήρηση των σχετικών δεσμεύσεων·

Απόφαση 280/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για μηχανισμό παρακολούθησης των εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου στην Κοινότητα και εφαρμογής του πρωτοκόλλου του Κιότο·

Απόφαση C(2004)5295 της Επιτροπής της 27ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με το εθνικό σχέδιο κατανομής δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου που κοινοποίησε η Κυπριακή Δημοκρατία κατ' εφαρμογή της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

Απόφαση 2009/73/ΕΚ της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2008 για την τροποποίηση της απόφασης 2007/589/ΕΚ ώστε να περιληφθούν κατευθυντήριες γραμμές για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων όσον αφορά τις εκπομπές υποξειδίου του αζώτου·

Απόφαση 2009/339/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης Απριλίου 2009 για τροποποίηση της απόφασης 2007/589/ΕΚ με σκοπό την προσθήκη κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά την παρακολούθηση των εκπομπών και των τονοχιλιομετρικών δεδομένων από αεροπορικές δραστηριότητες και την υποβολή σχετικής έκθεσης·

Απόφαση 2006/780/ΕΚ της Επιτροπής της 13ης Νοεμβρίου 2006 για την αποφυγή της διπλής καταγραφής των μειώσεων των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στο πλαίσιο του κοινοτικού συστήματος εμπορίας εκπομπών για δραστηριότητες έργων με βάση το πρωτόκολλο του Κιότο σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

Απόφαση 2007/589/ΕΚ της Επιτροπής της 18ης Ιουλίου 2007 περί θεσπίσεως κατευθυντηρίων γραμμών για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατ' εφαρμογή της οδηγίας 2003/87/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

Απόφαση 2010/2/ΕΕ της Επιτροπής, της 24ης Δεκεμβρίου 2009, που προσδιορίζει, σύμφωνα με την Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, κατάλογο τομέων και κλάδων οι οποίοι θεωρείται ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακαι·

Απόφαση 2009/450/ΕΚ της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2009 σχετικά με τη λεπτομερή ερμηνεία των αεροπορικών δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο Παράρτημα I της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

Απόφαση 2006/803/ΕΚ της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με τροποποίηση της απόφασης 2005/381/ΕΚ για την καθιέρωση ερωτηματολογίου όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/2008 της Επιτροπής της 8ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με τυποποιημένο και ασφαλές σύστημα μητρώων δυνάμει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Κανονισμός (EE) αριθ. 82/2010 της Επιτροπής της 28ης Ιανουαρίου 2010 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 748/2009 σχετικά με τον κατάλογο των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών που ασκούσαν αεροπορική δραστηριότητα του Παραρτήματος I της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, την 1η Ιανουαρίου 2006, ή μετά την ημερομηνία αυτή, στον οποίο προσδιορίζεται το εντεταλμένο κράτος μέλος για κάθε φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών·

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 της Επιτροπής της 12ης Νοεμβρίου 2010 για τον χρόνο διεξαγωγής, τη διαχείριση και τις λοιπές πτυχές των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου κατ΄ εφαρμογήν της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας·

Απόφαση 2011/278/ΕΕ της Επιτροπής, της 27ης Απριλίου 2011, σχετικά με τον καθορισμό ενωσιακών μεταβατικών κανόνων για την εναρμονισμένη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10α της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

Απόφαση αριθ. 377/2013/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Απριλίου 2013, για προσωρινή παρέκκλιση από την οδηγία 2003/87/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας·

Απόφαση αρ. 2013/448/ΕΕ της Επιτροπής, της 5ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με τα εθνικά μέτρα εφαρμογής για τη μεταβατική δωρεάν κατανομή των δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

Απόφαση αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, περί των προσπαθειών των κρατών μελών να μειώσουν τις οικείες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, ώστε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της Κοινότητας για μείωση των εκπομπών αυτών μέχρι το 2020, όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

Απόφαση (ΕΕ) 2015/1814 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με τη θέσπιση και τη λειτουργία αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς όσον αφορά το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου και την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

Απόφαση 2014/746/ΕΕ της Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 2014, σχετικά με τον προσδιορισμό, σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καταλόγου τομέων και κλάδων, οι οποίοι θεωρείται ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, για την περίοδο 2015 έως 2019, όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1210/2011 της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2011, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 με σκοπό, ιδίως, τον καθορισμό της ποσότητας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου που θα τεθεί σε πλειστηριασμό πριν από το 2013, όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 601/2012 της Επιτροπής, της 21ης Ιουνίου 2012, για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 600/2012 της Επιτροπής, της 21ης Ιουνίου 2012, για την επαλήθευση των εκθέσεων που αφορούν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και τα τονοχιλιόμετρα και για τη διαπίστευση των ελεγκτών σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 389/2013 της Επιτροπής, της 2ας Μαΐου 2013, για τη σύσταση ενωσιακού μητρώου δυνάμει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των αποφάσεων αριθ. 280/2004/ΕΚ και αριθ. 406/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 920/2010 και αριθ. 1193/2011 της Επιτροπής, όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1123/2013 της Επιτροπής, της 8ης Νοεμβρίου 2013, σχετικά με τον προσδιορισμό διεθνών δικαιωμάτων πιστωτικών μορίων δυνάμει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 421/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας, ενόψει της εφαρμογής έως το 2020 μιας διεθνούς συμφωνίας για τη θέσπιση ενός ενιαίου παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου σχετικά με τις εκπομπές που οφείλονται στις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές, όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1844 της Επιτροπής, της 13ης Ιουλίου 2015, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 389/2013 όσον αφορά την τεχνική εφαρμογή του πρωτοκόλλου του Κιότο μετά το 2012, όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2392 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2017, για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ για τη συνέχιση των ισχυόντων περιορισμών του πεδίου εφαρμογής για τις αεροπορικές δραστηριότητες και για την προετοιμασία για την εφαρμογή ενός παγκόσμιου αγορακεντρικού μέτρου από το 2021, όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/2066 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2018, για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατ' εφαρμογή της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 601/2012 της Επιτροπής, όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/2067 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με την επαλήθευση των δεδομένων και τη διαπίστευση των ελεγκτών σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/336 της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2018, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 748/2009 σχετικά με τον κατάλογο των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών που ασκούσαν αεροπορική δραστηριότητα του παραρτήματος I της οδηγίας 2003/87/ΕΚ την 1η Ιανουαρίου 2006 ή μετά την ημερομηνία αυτή, στον οποίο προσδιορίζεται το εντεταλμένο κράτος μέλος για κάθε φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2019/856 της Επιτροπής, της 26ης Φεβρουαρίου 2019, για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη λειτουργία του Ταμείου Καινοτομίας, όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 525/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2013, σχετικά με μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και άλλων πληροφοριών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο που αφορούν την αλλαγή του κλίματος και την κατάργηση της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ, όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 της Επιτροπής, της 12ης Νοεμβρίου 2010, για το χρόνο διεξαγωγής, τη διαχείριση και τις υπόλοιπες πτυχές των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου κατ' εφαρμογήν της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας, όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1842 της Επιτροπής, της 31ης Οκτωβρίου 2019, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για την εφαρμογή της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά περαιτέρω ρυθμίσεις για τις προσαρμογές της δωρεάν κατανομής δικαιωμάτων εκπομπής λόγω μεταβολών του επιπέδου δραστηριότητας∙

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2019/331 της Επιτροπής, της 19ης Δεκεμβρίου 2018, σχετικά με τον καθορισμό ενωσιακών μεταβατικών κανόνων για την εναρμονισμένη δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων εκπομπής κατ' εφαρμογή του άρθρου 10α της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

(άρθρα 9, 10)

ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ

ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 30

 

ΜΕΡΟΣ A

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων για τις εκπομπές από σταθερές

εγκαταστάσεις

 

Παρακολούθηση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Οι εκπομπές παρακολουθούνται είτε με υπολογισμό είτε με μετρήσεις.

 

Υπολογισμός

Οι εκπομπές υπολογίζονται με τον τύπο:

Δεδομένα δραστηριότητας x συντελεστής εκπομπών x συντελεστής οξειδώσεως

Τα δεδομένα δραστηριότητας (χρησιμοποιούμενο καύσιμο, ρυθμός παραγωγής, κ.λπ.) παρακολουθούνται βάσει στοιχείων εφοδιασμού ή με μετρήσεις.

Χρησιμοποιούνται αποδεκτοί συντελεστές εκπομπών. Για όλα τα καύσιμα γίνονται δεκτοί ειδικοί κατά δραστηριότητα συντελεστές εκπομπών. Εξ ορισμού συντελεστές είναι αποδεκτοί για όλα τα καύσιμα εκτός από την περίπτωση μη διαθέσιμων στο εμπόριο καυσίμων (π.χ. απόβλητα καύσιμα όπως ελαστικά και αέρια βιομηχανικών διεργασιών). Πρέπει να εκπονηθούν, για μεν τον άνθρακα, ειδικοί συντελεστές ανά κοίτασμα, για δε το φυσικό αέριο, εξ ορισμού συντελεστές για την ΕΕ ή κατά χώρα παραγωγής. Για τα προϊόντα διυλίσεως είναι αποδεκτές οι εξ ορισμού τιμές της διακυβερνητικής ομάδας για τις κλιματικές μεταβολές (IPCC). Ο συντελεστής εκπομπών για τη βιομάζα είναι μηδέν.

Εάν στο συντελεστή εκπομπών δεν λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι μέρος του άνθρακα δεν οξειδώνεται, πρέπει να χρησιμοποιείται ένας πρόσθετος συντελεστής οξειδώσεως. Εάν έχουν υπολογισθεί ειδικοί κατά δραστηριότητα συντελεστές εκπομπών στους οποίους έχει ήδη ληφθεί υπόψη η οξείδωση, δεν χρειάζεται να εφαρμοστεί συντελεστής οξειδώσεως.

Πρέπει να χρησιμοποιούνται οι εξ ορισμού συντελεστές οξειδώσεως που καθορίζονται βάσει των περί της ολοκληρωμένης πρόληψης και ελέγχου της ρύπανσης Νόμων 2003 μέχρι 2008, εκτός εάν ο φορέας εκμετάλλευσης μπορεί να αποδείξει ότι οι ειδικοί κατά δραστηριότητα συντελεστές είναι ακριβέστεροι.

Για κάθε δραστηριότητα, εγκατάσταση και καύσιμο πρέπει να γίνεται χωριστός υπολογισμός.

 

Μετρήσεις

Για τις μετρήσεις εκπομπών χρησιμοποιούνται τυποποιημένες ή αποδεκτές μέθοδοι που επιβεβαιώνονται με υπολογισμό των εκπομπών.

 

Παρακολούθηση εκπομπών άλλων αερίων θερμοκηπίου

Χρησιμοποιούνται τυποποιημένες ή αποδεκτές μέθοδοι που θα εκπονηθούν από την Επιτροπή, σε συνεργασία με όλους τους οικείους ενδιαφερομένους.

 

Υποβολή έκθεσης για τις εκπομπές

Στις εκθέσεις τους για τις εγκαταστάσεις, οι φορείς εκμετάλλευσης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

Α. Στοιχεία ταυτότητας της εγκατάστασης, στα οποία συμπεριλαμβάνονται:

- ονομασία της εγκατάστασης,

- διεύθυνση της εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομικού τομέα και της χώρας,

- τύπος και αριθμός δραστηριοτήτων του Παραρτήματος ΙΙ που λαμβάνουν χώρα στην εγκατάσταση,

- διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ενός ατόμου επαφής και

- όνομα του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης και της τυχόν μητρικής επιχείρησης.

Β. Για κάθε δραστηριότητα του Παραρτήματος ΙΙ που λαμβάνει χώρα στον χώρο εγκατάστασης για τον οποίο υπολογίζονται οι εκπομπές:

- στοιχεία δραστηριότητας,

- συντελεστές εκπομπών,

- συντελεστές οξειδώσεως,

- συνολικές εκπομπές και

- αβεβαιότητα.

Γ. Για κάθε δραστηριότητα του Παραρτήματος ΙΙ που λαμβάνει χώρα στον χώρο εγκατάστασης για τον οποίο γίνονται μετρήσεις εκπομπών:

- συνολικές εκπομπές και

- πληροφορίες για την αξιοπιστία των μεθόδων μέτρησης και

- αβεβαιότητα.

Δ. Για εκπομπές από καύση, η έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει και τον συντελεστή οξειδώσεως, εκτός εάν η οξείδωση έχει ήδη ληφθεί υπόψη στην εκπόνηση ειδικού κατά δραστηριότητα συντελεστή εκπομπών.

Η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει μέτρα για τον συντονισμό των απαιτήσεων υποβολής έκθεσης με τυχόν υφιστάμενες σχετικές απαιτήσεις ώστε να ελαχιστοποιείται ο όγκος εργασίας των επιχειρήσεων για την υποβολή εκθέσεων.

 

ΜΕΡΟΣ B

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων για τις εκπομπές από αεροπορικές

δραστηριότητες

 

Παρακολούθηση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Οι εκπομπές παρακολουθούνται με υπολογισμούς. Οι εκπομπές υπολογίζονται με τον τύπο:

Κατανάλωση καυσίμου x συντελεστή εκπομπών

 

Στην κατανάλωση καυσίμου συμπεριλαμβάνεται το καύσιμο που καταναλώνει η εφεδρική μονάδα παραγωγής ισχύος. Εφόσον είναι δυνατό, χρησιμοποιείται η πραγματική κατανάλωση καυσίμου για κάθε πτήση, η οποία υπολογίζεται με τον τύπο:

Ποσότητα καυσίμου που περιέχουν οι δεξαμενές του αεροσκάφους μετά την ολοκλήρωση του εφοδιασμού με καύσιμο για την πτήση Ποσότητα καυσίμου που περιέχουν οι δεξαμενές του αεροσκάφους μετά την ολοκλήρωση του εφοδιασμού με καύσιμο για την επόμενη πτήση + Εφοδιασμός με καύσιμο για την επόμενη πτήση.

 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν δεδομένα σχετικά με την πραγματική κατανάλωση καυσίμου, χρησιμοποιείται τυποποιημένη βαθμιδωτή μέθοδος για την κατ' εκτίμηση κατανάλωση καυσίμου από δεδομένα βασιζόμενα στις βέλτιστες διαθέσιμες πληροφορίες.

 

Χρησιμοποιούνται οι προκαθορισμένοι από την IPCC (Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος) συντελεστές εκπομπών, που περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές της IPCC του 2006 για τις απογραφές αερίων θερμοκηπίου ή σε μεταγενέστερες επικαιροποιήσεις αυτών των κατευθυντηρίων γραμμών, εκτός εάν υπάρχουν ακριβέστεροι, ειδικοί για συγκεκριμένες δραστηριότητες συντελεστές εκπομπών, οι οποίοι προέρχονται από ανεξάρτητα διαπιστευμένα εργαστήρια που χρησιμοποιούν αποδεκτές αναλυτικές μεθόδους. Ο συντελεστής εκπομπών για τη βιομάζα είναι μηδέν.

 

Ο υπολογισμός είναι χωριστός για κάθε πτήση και κάθε είδος καυσίμου.

 

Υποβολή έκθεσης για τις εκπομπές

Στην έκθεση που υποβάλλει δυνάμει του άρθρου 30, κάθε φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

A. Στοιχεία ταυτοποίησης του φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών όπου περιλαμβάνονται:

- Επωνυμία του φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών,

- Εντεταλμένο κράτος μέλος στο οποίο υπάγεται,

- Διεύθυνση του φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομικού κώδικα και της χώρας, και, εφόσον είναι διαφορετική, διεύθυνση επικοινωνίας στο εντεταλμένο κράτος μέλος,

- Αριθμοί νηολόγησης και τύποι των αεροσκαφών τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά την περίοδο που καλύπτει η έκθεση για την εκτέλεση των αεροπορικών δραστηριοτήτων του παραρτήματος ΙΙ από τον συγκεκριμένο φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών,

- Αριθμός και αρχή έκδοσης του πιστοποιητικού και της άδειας εκμετάλλευσης δυνάμει των οποίων ο συγκεκριμένος φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών εκτέλεσε τις απαριθμούμενες στο Παράρτημα ΙΙ αεροπορικές δραστηριότητες

- Διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ και ηλεκτρονική διεύθυνση ενός προσώπου επικοινωνίας, και

- Όνομα του ιδιοκτήτη του αεροσκάφους.

 

B. Για κάθε είδος καυσίμου για το οποίο υπολογίζονται οι εκπομπές:

- Κατανάλωση καυσίμου,

- Συντελεστής εκπομπών,

- Σύνολο σωρευμένων εκπομπών από όλες τις πτήσεις οι οποίες εκτελέστηκαν κατά την περίοδο που καλύπτει η έκθεση και εμπίπτουν στις αεροπορικές δραστηριότητες του παραρτήματος ΙΙ που άσκησε ο συγκεκριμένος φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών,

- Σωρευμένες εκπομπές από:

* όλες τις πτήσεις οι οποίες εκτελέστηκαν κατά την περίοδο που καλύπτει η έκθεση και εμπίπτουν στις απαριθμούμενες στο Παράρτημα ΙΙ αεροπορικές δραστηριότητες που άσκησε ο συγκεκριμένος φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών από και προς αεροδρόμιο στο έδαφος του ίδιου κράτους μέλους,

* όλες τις άλλες πτήσεις οι οποίες εκτελέστηκαν κατά την περίοδο που καλύπτει η έκθεση και εμπίπτουν στις αεροπορικές δραστηριότητες από τον συγκεκριμένο φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών,

- Σωρευμένες εκπομπές από όλες τις πτήσεις οι οποίες εκτελέστηκαν κατά την περίοδο που καλύπτει η έκθεση και εμπίπτουν στις αεροπορικές δραστηριότητες που άσκησε ο φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών και οι οποίες:

* αναχώρησαν από κράτος μέλος, και

* αφίχθηκαν σε κράτος μέλος προερχόμενες από τρίτη χώρα,

- Αβεβαιότητα.

 

Παρακολούθηση των τονοχιλιομετρικών δεδομένων για τους σκοπούς των άρθρων 9 και 10

Για την υποβολή αίτησης για την κατανομή δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 9 ή το άρθρο 10, η ποσότητα αεροπορικής δραστηριότητας υπολογίζεται σε τονοχιλιόμετρα με τον ακόλουθο τύπο:

τονοχιλιόμετρα = απόσταση x ωφέλιμο φορτίο

όπου:

«απόσταση» σημαίνει την απόσταση ορθοδρομίας μεταξύ του αεροδρομίου αναχώρησης και του αεροδρομίου άφιξης, συν έναν πρόσθετο πάγιο συντελεστή 95 km, και

«ωφέλιμο φορτίο» σημαίνει το άθροισμα της μάζας των μεταφερόμενων εμπορευμάτων, ταχυδρομείου και επιβατών.

Για τον υπολογισμό του ωφέλιμου φορτίου:

- ο αριθμός επιβατών είναι ο αριθμός των ατόμων στο αεροσκάφος εκτός των μελών του πληρώματος,

- ο φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών δύναται να επιλέξει να εφαρμόσει για τους επιβάτες και τις ελεγμένες αποσκευές είτε την πραγματική είτε την τυπική μάζα που αναφέρεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της μάζας και της ζυγοστάθμισης για τις αντίστοιχες πτήσεις, είτε προκαθορισμένη τιμή 100 kg για κάθε επιβάτη και τις ελεγμένες αποσκευές του.

Δήλωση τονοχιλιομετρικών δεδομένων για τους σκοπούς των άρθρων 9 και 10

Στην αίτηση που υποβάλλει δυνάμει του εδαφίου 1 του άρθρου 9, ή του εδαφίου 2 του άρθρου 10, κάθε φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

 

A. Στοιχεία ταυτοποίησης του φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, όπου περιλαμβάνονται:

- Επωνυμία του φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών,

- Εντεταλμένο κράτος μέλος στο οποίο υπάγεται,

- Διεύθυνση του φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομικού κώδικα και της χώρας, και, εφόσον είναι διαφορετική, διεύθυνση επικοινωνίας στο εντεταλμένο κράτος μέλος,

- Αριθμοί νηολόγησης και τύποι των αεροσκαφών τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά το έτος που καλύπτει η αίτηση για την εκτέλεση των αεροπορικών δραστηριοτήτων του παραρτήματος IΙ από τον συγκεκριμένο φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών,

- Αριθμός και αρχή έκδοσης του πιστοποιητικού και της άδειας εκμετάλλευσης δυνάμει των οποίων ο συγκεκριμένος φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών εκτέλεσε τις αεροπορικές δραστηριότητες του παραρτήματος ΙI,

- Διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ενός αρμόδιου για επικοινωνία προσώπου, και

- Όνομα του ιδιοκτήτη του αεροσκάφους.

 

B. Τονοχιλιομετρικά δεδομένα:

- Πλήθος πτήσεων ανά ζεύγος αεροδρομίων,

- Επιβατοχιλιόμετρα ανά ζεύγος αεροδρομίων,

- Τονοχιλιόμετρα ανά ζεύγος αεροδρομίων,

- Επιλεγείσα μέθοδος υπολογισμού της μάζας επιβατών και ελεγμένων αποσκευών,

- Σύνολο τονοχιλιομέτρων όλων των πτήσεων οι οποίες εκτελέστηκαν κατά το έτος που καλύπτει η δήλωση και εμπίπτουν στις αεροπορικές δραστηριότητες του παραρτήματος IΙ που άσκησε ο συγκεκριμένος φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

(άρθρο 21)

 

Αυξήσεις στο ποσοστό των δικαιωμάτων που τίθενται προς πλειστηριασμό

από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 21, για τους σκοπούς της

αλληλεγγύης και της ανάπτυξης στην Κοινότητα με στόχο τη μείωση των

εκπομπών και την προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος

 

Ποσοστό του κράτους μέλους
Βέλγιο 10 %
Βουλγαρία 53 %
Τσεχική Δημοκρατία 31 %
Εσθονία 42 %
Ελλάδα 17 %
Ισπανία 13 %
Ιταλία 2 %
Κύπρος 20 %
Λεττονία 56 %
Λιθουανία 46 %
Λουξεμβούργο 10 %
Ουγγαρία 28 %
Μάλτα 23 %
Πολωνία 39 %
Πορτογαλία 16 %
Ρουμανία 53 %
Σλοβενία 20 %
Σλοβακία 41 %
Σουηδία 10 %
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

(άρθρο 21)

Κατανομή δικαιωμάτων προς πλειστηριασμό από τα κράτη μέλη σύμφωνα με

το άρθρο 21, που αντικατοπτρίζει τις πρώιμες προσπάθειες μερικών κρατών

μελών να επιτύχουν μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 20 %

 

Κράτος μέλος

Κατανομή του 2 % έναντι της βάσεως του Κιότο

σε ποσοστά

Βουλγαρία 15 %
Τσεχική Δημοκρατία 4 %
Εσθονία 6 %
Ουγγαρία 5%
Λεττονία 4%
Λιθουανία 7%
Πολωνία 27%
Ρουμανία 29%
Σλοβακία 3%
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ

(άρθρο 25)

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2008-2012

 

 

 

TABLE PHOTO "ANNEX TO THE COMMISSION DECISION ON THE NATIONAL ALLOCATION

PLANTABLE OF CYPRUS FOR THE 2008-2012 PERIOD"

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
(άρθρα 9, 10, 16, 31)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 31

ΜΕΡΟΣ A
Εξακρίβωση των εκπομπών από σταθερές εγκαταστάσεις

Γενικές αρχές

1.Οι εκπομπές από κάθε δραστηριότητα που αναφέρεται στο Παράρτημα ΙI υπόκεινται σε εξακρίβωση.

2. Η διαδικασία εξακρίβωσης περιλαμβάνει εξέταση της βάσει του άρθρου 30 εκθέσεως και της παρακολούθησης κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους. Εξετάζεται η εγκυρότητα, η αξιοπιστία, και η ακρίβεια των συστημάτων παρακολούθησης και των σχετικών με τις εκπομπές αναφερόμενων στοιχείων και πληροφοριών, και ειδικότερα:

α)τα αναφερόμενα για τη δραστηριότητα στοιχεία και οι σχετικές μετρήσεις και υπολογισμοί·

β) η επιλογή και η χρήση συντελεστών εκπομπής·

γ) οι υπολογισμοί για τον προσδιορισμό των συνολικών εκπομπών και

δ) εφόσον γίνεται χρήση μετρήσεων, η καταλληλότητα της επιλογής και χρήσης των μεθόδων μέτρησης.

3.Οι αναφερόμενες εκπομπές μπορούν να επικυρώνονται μόνον εφόσον έγκυρα αξιόπιστα στοιχεία και πληροφορίες επιτρέπουν τον προσδιορισμό των εκπομπών με υψηλό βαθμό βεβαιότητας. Υψηλός βαθμός βεβαιότητας σημαίνει ότι ο φορέας εκμετάλλευσης πρέπει να αποδείξει ότι:

α)τα αναφερόμενα στοιχεία είναι απηλλαγμένα ασυνεπειών·

β) η συγκέντρωση των στοιχείων έχει γίνει σύμφωνα με τα ισχύοντα επιστημονικά πρότυπα και

γ) τα σχετικά αρχεία της εγκατάστασης είναι πλήρη και συνεπή.

4.Ο ελεγκτής πρέπει να έχει πρόσβαση σε κάθε χώρο και σε κάθε πληροφορία σχετικά με το αντικείμενο της διαπίστωσης της ακρίβειας.

5.Ο ελεγκτής πρέπει να λαμβάνει υπόψη του εάν η εγκατάσταση είναι εγγεγραμμένη στο κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS).

 

Μεθοδολογία

Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή  α ν ά λ υ σ η
6.Η διαπίστωση της ακρίβειας βασίζεται σε στρατηγική ανάλυση όλων των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στην εγκατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι ο ελεγκτής πρέπει να έχει εποπτεία όλων των δραστηριοτήτων και της σημασίας τους για τις εκπομπές.

Α ν ά λ υ σ η  δ ι ε ρ γ α σ ί α ς
7.Η διαπίστωση της ακρίβειας των υποβαλλόμενων πληροφοριών, εφόσον απαιτείται, πρέπει να γίνεται στον χώρο της εγκατάστασης. Ο ελεγκτής πρέπει να προβαίνει σε δειγματοληπτικούς ελέγχους για τον προσδιορισμό της αξιοπιστίας των αναφερόμενων στοιχείων και πληροφοριών.

Α ν ά λ υ σ η  κ ι ν δ ύ ν ω ν
8.Ο ελεγκτής αξιολογεί όλες τις πηγές εκπομπών της εγκατάστασης ως προς την αξιοπιστία των δεδομένων κάθε πηγής που συντελεί στις συνολικές εκπομπές της εγκατάστασης.

9.Βάσει της αναλύσεως αυτής, ο ελεγκτής εντοπίζει επακριβώς τις πηγές με υψηλό κίνδυνο σφάλματος και άλλες πτυχές της διαδικασίας παρακολούθησης και υποβολής έκθεσης που είναι πιθανόν να οδηγήσουν σε σφάλματα κατά τον προσδιορισμό των συνολικών εκπομπών. Στην ανάλυση περιλαμβάνεται ιδιαίτερα η επιλογή των συντελεστών εκπομπής και οι υπολογισμοί που είναι αναγκαίοι για τον προσδιορισμό του επιπέδου των εκπομπών από μεμονωμένες πηγές εκπομπών. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στις πηγές που παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο σφάλματος και στις προαναφερθείσες πτυχές της διαδικασίας παρακολούθησης.

10.Ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη όλες τις μεθόδους διαχείρισης του κινδύνου που εφαρμόζει ο φορέας εκμετάλλευσης για να ελαχιστοποιεί τον βαθμό αβεβαιότητας.


Έ κ θ ε σ η
11.Ο ελεγκτής συντάσσει έκθεση σχετικά με τη διαδικασία επικύρωσης, στην οποία δηλώνει εάν η βάσει του άρθρου 30 έκθεση είναι ικανοποιητική. Στην έκθεση αυτή προσδιορίζονται όλα τα θέματα σχετικά με την εκτελεσθείσα εργασία. Δήλωση ότι η βάσει του άρθρου 30 έκθεση είναι ικανοποιητική μπορεί να γίνεται εάν, κατά τη γνώμη του ελεγκτή, δεν υπάρχουν ουσιώδεις ανακρίβειες στις δηλούμενες συνολικές εκπομπές.


Ε λ ά χ ι σ τ ε ς  α π α ι τ ή σ ε ι ς  ε π ά ρ κ ε ι α ς  τ ο υ  ε λ ε γ κ τ ή
12.Ο ελεγκτής πρέπει να είναι ανεξάρτητος από τον φορέα εκμετάλλευσης, να εκτελεί το έργο του με ορθό και αντικειμενικό επαγγελματικό τρόπο και να γνωρίζει σε βάθος:

α)τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, καθώς και τα σχετικά πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές που έχουν θεσπισθεί από την Αρμόδια Αρχή βάσει του άρθρου 30·

β)τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές απαιτήσεις σχετικά με τις ελεγχόμενες δραστηριότητες· και

γ)την πηγή όλων των πληροφοριών σχετικά με κάθε πηγή εκπομπών στην εγκατάσταση, ιδιαίτερα, σχετικά με τη συγκέντρωση, τη μέτρηση, τον υπολογισμό και την αναφορά των στοιχείων.


ΜΕΡΟΣ Β
Εξακρίβωση των εκπομπών από αεροπορικές δραστηριότητες

13.Οι γενικές αρχές και η μεθοδολογία που ορίζονται στο παρόν Παράρτημα εφαρμόζονται για την εξακρίβωση των εκθέσεων για τις εκπομπές από πτήσεις που εμπίπτουν στις αεροπορικές δραστηριότητες του Παραρτήματος ΙI.
Για τον σκοπό αυτό:

α) στο εδάφιο 3, η μνεία «φορέας εκμετάλλευσης» νοείται ως «φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών» και, στην παράγραφο (γ) του εδαφίου 3, η μνεία «εγκατάσταση» νοείται ως μνεία «αεροσκάφος που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση των αεροπορικών δραστηριοτήτων που καλύπτει η έκθεση»·

β) στο εδάφιο 5, η μνεία «η εγκατάσταση» νοείται ως «ο φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών»·

γ) στο εδάφιο 6, η μνεία «δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στην εγκατάσταση» νοείται ως «αεροπορικών δραστηριοτήτων που καλύπτει η έκθεση και ασκεί ο φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών»·

δ) στο εδάφιο 7, η μνεία «στον χώρο της εγκατάστασης» νοείται ως «στους χώρους που χρησιμοποιεί ο φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών για την εκτέλεση των αεροπορικών δραστηριοτήτων που καλύπτει η έκθεση»·

ε) στα εδάφια 8 και 9, η μνεία «τις πηγές εκπομπών της εγκατάστασης» νοείται ως «αεροσκάφος για το οποίο είναι υπεύθυνος ο φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών»· και

στ) στα εδάφια 10 και 12, η μνεία «φορέας εκμετάλλευσης» νοείται ως «φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών».

 

Πρόσθετες διατάξεις για τον έλεγχο των εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές των αεροπορικών μεταφορών

14.Ο ελεγκτής εξακριβώνει ιδίως ότι:

α)έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι πτήσεις οι οποίες εμπίπτουν στις αεροπορικές δραστηριότητες του Παραρτήματος ΙI. Για την εκτέλεση αυτού του καθήκοντος, ο ελεγκτής χρησιμοποιεί δεδομένα για τα δρομολόγια και άλλα δεδομένα σχετικά με την αεροπορική κίνηση του φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων από τον Eurocontrol που έχει ζητήσει ο εν λόγω φορέας·

β)υφίσταται γενική συνέπεια μεταξύ των δεδομένων για τη σωρευμένη κατανάλωση καυσίμων και των δεδομένων για την αγορά ή τον κατ’ άλλο τρόπο εφοδιασμό με καύσιμα του αεροσκάφους που εκτελεί την αεροπορική δραστηριότητα.


Πρόσθετες διατάξεις για την εξακρίβωση των τονοχιλιομετρικών δεδομένων που υποβάλλονται για τους σκοπούς των άρθρων 9 και 10

15.Οι γενικές αρχές και η μεθοδολογία που ορίζονται στο παρόν Παράρτημα για τον έλεγχο των εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές δυνάμει του άρθρου 30 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία, όπου αρμόζει, και στην εξακρίβωση των αεροπορικών τονοχιλιομετρικών δεδομένων.

16.Ο ελεγκτής εξακριβώνει ιδίως ότι στην αίτηση του φορέα εκμετάλλευσης δυνάμει του εδαφίου 1 άρθρου 9 και του εδαφίου 2 του άρθρου 10, έχουν ληφθεί υπόψη μόνον οι πτήσεις οι οποίες πράγματι εκτελέστηκαν και εμπίπτουν στις αεροπορικές δραστηριότητες του Παραρτήματος ΙI για τις οποίες είναι υπεύθυνος ο φορέας εκμετάλλευσης. Για την εκτέλεση αυτού του καθήκοντος, ο ελεγκτής χρησιμοποιεί δεδομένα σχετικά με την αεροπορική κίνηση του φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων από τον Eurocontrol που έχει ζητήσει ο εν λόγω φορέας. Επιπλέον, ο ελεγκτής εξακριβώνει ότι το ωφέλιμο φορτίο που δηλώνει ο φορέας εκμετάλλευσης αντιστοιχεί στα στοιχεία του αρχείου ωφέλιμου φορτίου που τηρεί ο φορέας εκμετάλλευσης για λόγους ασφαλείας.