Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με με τίτλο

«Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου»,

«Οδηγία 2004/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004 για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας, όσον αφορά τους μηχανισμούς έργων του πρωτοκόλλου του Κιότο»,

«Οδηγία 2008/101/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ ώστε να ενταχθούν οι αεροπορικές δραστηριότητες στο σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας»,

«Οδηγία 2009/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου της Κοινότητας»,

Για σκοπούς ορθότερης εναρμόνισης με τις διατάξεις του άρθρου 6, παράγραφος 2, σημείο ε), του άρθρου 16, παράγραφος 6 και του άρθρου 18α, παράγραφος 1, σημείο α), της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -

«Oδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου», όπως αυτή τροποποιήθηκε μέχρι και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 421/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου Νόμος του 2011.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«άδεια εκπομπής αερίων θερμοκηπίου» σημαίνει άδεια εκπομπής αερίων θερμοκηπίου που εκδίδεται σύμφωνα ΅ε το άρθρο 15·

«αέρια θερμοκηπίου» σημαίνει τα αέρια που απαριθ΅ούνται στο Παράρτη΅α Ι και άλλα αέρια συστατικά της ατμόσφαιρας, τόσο φυσικά όσο και ανθρωπογενή, τα οποία απορροφούν και επανεκπέμπουν υπέρυθρη ακτινοβολία·

«αποδιδόμενες στις αεροπορικές μεταφορές εκπομπές» σημαίνει τις εκπομπές από όλες τις πτήσεις από αεροδρόμιο ευρισκόμενο στο έδαφος κράτους μέλους και τις πτήσεις που φθάνουν στο αεροδρόμιο αυτό από τρίτη χώρα, οι οποίες οφείλονται στις αεροπορικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες δραστηριοτήτων του Παραρτήματος ΙΙ·

«Αρμόδια Αρχή» σημαίνει τον Υπουργό·

«αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης» σημαίνει δήμο ή κοινοτικό συμβούλιο·

«Αρχιεπιθεωρητής» σημαίνει το λειτουργό που εξουσιοδοτείται να ενεργεί ως αρχιεπιθεωρητής με βάση το άρθρο 43·

«δημόσια αρχή» σημαίνει το κράτος, κρατική υπηρεσία, αρχή που καθιδρύεται με βάση νόμο, αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, οργανισμό δημοσίου δικαίου, τις ενώσεις που συγκροτούνται από μία ή περισσότερες από αυτές τις αρχές ή από ένα ή περισσότερους από αυτούς τους οργανισμούς και περιλαμβάνει δημόσια επιχείρηση·

«δημόσια επιχείρηση» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου·

«δικαίωμα» σημαίνει το δικαίωμα εκπομπής ενός (1) τόνου ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα κατά τη διάρκεια καθορισμένης περιόδου, το οποίο ισχύει μόνο για τους σκοπούς της τήρησης των απαιτήσεων του παρόντος Νόμου και το οποίο μπορεί να μεταβιβάζεται σύμφωνα ΅ε τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

«δραστηριότητα έργου» σημαίνει δραστηριότητα έργου, η οποία έχει εγκριθεί από ένα ή περισσότερα μέρη του Παραρτήματος Ι της Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 6 ή 12 του Πρωτοκόλλου και τις αποφάσεις που λαμβάνονται με βάση τη Σύμβαση και το Πρωτόκολλο·

«εγκατάσταση» σημαίνει τη σταθερή τεχνική μονάδα όπου διεξάγονται ΅ία ή περισσότερες δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες δραστηριοτήτων του Παραρτήματος ΙΙ και οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες άμεσα σχετιζό΅ενες ΅ε αυτές, οι οποίες συνδέονται, τεχνικά, ΅ε τις διεξαγόμενες δραστηριότητες στο συγκεκριμένο τόπο και θα μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις στις εκπομπές και τη ρύπανση·

«εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου» σημαίνει την απελευθέρωση αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα από πηγές μιας εγκατάστασης ή την απελευθέρωση από αεροσκάφος που εκτελεί δραστηριότητα που περιλαμβάνεται στις κατηγορίες δραστηριοτήτων του Παραρτήματος ΙΙ των προσδιοριζόμενων σε σχέση με τη δραστηριότητα αυτή αερίων·

«ελεγκτής» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το παράρτημα Ι σημείο 5 στοιχεία (ιγ) της απόφασης 2007/589/ΕΚ της Επιτροπής·

«εντεταλμένο κράτος μέλος» σημαίνει το κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για τη διαχείριση του συστήματος ως προς έναν φορέα εκμετάλλευσης αεροσκάφους σύμφωνα με το άρθρο 34·

«Επιτροπή» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·

«ιστορικές εκπομπές των αεροπορικών μεταφορών» σημαίνει τον αριθμητικό μέσο των ετήσιων εκπομπών κατά τα ημερολογιακά έτη 2004, 2005 και 2006 από αεροσκάφη που εκτελούσαν αεροπορικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες δραστηριοτήτων του Παραρτήματος ΙΙ·

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1031/2010» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 της Επιτροπής της 12ης Νοεμβρίου 2010 για τον χρόνο διεξαγωγής, τη διαχείριση και τις λοιπές πτυχές των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου κατ΄ εφαρμογήν της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας»·

«Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2407/92» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2407/92 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992 περί της εκδόσεως αδειών των αερομεταφορέων·

«καύση» σημαίνει κάθε οξείδωση καυσίμων, ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η παραγόμενη από τη διαδικασία αυτήν θερμότητα ή ηλεκτρική ή μηχανική ενέργεια και οποιεσδήποτε άλλες άμεσα συνδεόμενες δραστηριότητες, περιλαμβανομένου του καθαρισμού απαερίων·

«κοινό» σημαίνει ένα ή περισσότερα πρόσωπα και περιλαμβάνει ενώσεις, οργανώσεις ή ομάδες προσώπων·

«νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης» σημαίνει το σύνολο των κανονισμών, οδηγιών και αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι δεσμευτικές για όλα τα κράτη μέλη·

«κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» σημαίνει τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει τις προσωρινές παρεκκλίσεις κρατών μελών, της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, όπως καθορίζονται στις οικείες Συνθήκες Προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση·

«κοινό» σημαίνει ένα ή περισσότερα πρόσωπα και περιλαμβάνει ενώσεις, οργανώσεις ή ομάδες προσώπων·

«κρατική υπηρεσία» σημαίνει υπουργείο ή υπηρεσία που υπάγεται σε υπουργείο ή σε ανεξάρτητο αξιωματούχο της Δημοκρατίας και περιλαμβάνει τμήμα, κλάδο ή υπηρεσία υπουργείου·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιλαμβάνει τα κράτη που αποτελούν συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και την Ελβετία·

«μέρος του Παραρτήματος Ι της Σύμβασης» σημαίνει συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης, το οποίο αναφέρεται στο Παράρτημα Ι της Σύμβασης και έχει επικυρώσει το Πρωτόκολλο, σύμφωνα με το σημείο 7 του ’ρθρου 1 του Πρωτοκόλλου·

«μητρώο» σημαίνει το μητρώο που αναφέρεται στο άρθρο 19 της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ·

«μηχανισμός καθαρής ανάπτυξης» ή «CDM» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το ’ρθρο 12 του Πρωτοκόλλου·

«μηχανισμός κοινής εφαρμογής» ή «JI» σημαίνει το μηχανισμό κοινής εφαρμογής που προβλέπεται στο Πρωτόκολλο·

«μονάδα μείωσης των εκπομπών» ή «ERU» σημαίνει μονάδα, η οποία εκχωρείται σύμφωνα με το ’ρθρο 6 του Πρωτοκόλλου και τις αποφάσεις που λαμβάνονται με βάση τη Σύμβαση και το Πρωτόκολλο·

«νεοεισερχόμενος» σημαίνει-

(α) κάθε εγκατάσταση όπου διεξάγεται μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες δραστηριοτήτων του Παραρτήματος ΙΙ και στην οποία έχει χορηγηθεί άδεια εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για πρώτη φορά, μετά την 30ή Ιουνίου 2011, ή

(β) κάθε εγκατάσταση όπου διεξάγεται μία από τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο σύστημα, σύμφωνα με το άρθρο 38 για πρώτη φορά, ή

(γ) κάθε εγκατάσταση όπου διεξάγεται μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες δραστηριοτήτων του Παραρτήματος ΙΙ ή μια δραστηριότητα που περιλαμβάνεται στο σύστημα σύμφωνα με το άρθρο 4338 και η οποία υπέστη μία σημαντική επέκταση μετά την 30ή Ιουνίου 2011, μόνο σε ό,τι αφορά την επέκταση αυτή·

«νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης» σημαίνει το σύνολο των κανονισμών, οδηγιών και αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι δεσμευτικές για όλα τα κράτη μέλη·

«Οδηγία 2003/87/ΕΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της Οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2009/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009·

«οργανισμός δημοσίου δικαίου» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί του Συντονισμού των Διαδικασιών Σύναψης Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων και Υπηρεσιών στους Τομείς του Ύδατος, της Ενέργειας, των Μεταφορών και των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και για Συναφή Θέματα Νόμου·

«πιστοποιημένη μείωση των εκπομπών» ή «CER» σημαίνει μονάδα, η οποία εκχωρείται σύμφωνα με το ’ρθρο 12 του Πρωτοκόλλου και τις αποφάσεις που λαμβάνονται με βάση τη Σύμβαση και το Πρωτόκολλο·

«Πρωτόκολλο» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί του Πρωτοκόλλου του Κιότο για τις Εκπομπές Αερίων που Συμβάλλουν στο Φαινόμενο του Θερμοκηπίου (Κυρωτικού) Νόμου·

«Σύμβαση» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί της Σύμβασης - Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Μεταβολές (Κυρωτικού) Νόμου·

«Συμβουλευτική Επιτροπή» σημαίνει την επιτροπή που ιδρύεται με βάση το άρθρο 41·

«Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο» σημαίνει τη Συμφωνία που υπογράφηκε στο Οπόρτο την 2α Μαΐου 1992 και προσαρμόστηκε από το Πρωτόκολλο το οποίο υπογράφηκε στις Βρυξέλλες την 17η Μαΐου 1993 και όπως αυτή περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«σύστημα» σημαίνει το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θεσπίζεται με βάση την Οδηγία 2003/87/ΕΚ·

«Σχέδιο» σημαίνει το Εθνικό Σχέδιο Κατανομής που αναφέρεται στο άρθρο 25·

«τόνος ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα» σημαίνει ένα μετρικό τόνο διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ή ποσότητα οποιουδήποτε άλλου αερίου θερμοκηπίου απαριθ΅ού΅ενου στο Παράρτημα Ι, ΅ε ένα ισοδύναμο δυναμικό θέρμανσης του πλανήτη·

«τρίτη χώρα» σημαίνει χώρα που δεν είναι κράτος μέλος·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

«υφιστάμενη εγκατάσταση» σημαίνει εγκατάσταση που λειτουργεί κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου·

«"φορέας εκμετάλλευσης»" σημαίνει το φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, το φορέα εκμετάλλευσης εγκατάστασης και το φορέα εμπορικής εκμετάλλευσης αεροπορικών μεταφορών·

«φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών» σημαίνει το πρόσωπο που εκμεταλλεύεται ένα αεροσκάφος κατά το χρόνο που αυτό εκτελεί δραστηριότητα που περιλαμβάνεται στις κατηγορίες δραστηριοτήτων του Παραρτήματος ΙΙ ή ο ιδιοκτήτης του αεροσκάφους, εάν το πρόσωπο δεν είναι γνωστό ή η ταυτότητά του δεν προσδιορίζεται από τον ιδιοκτήτη του αεροσκάφους·

«φορέας εκμετάλλευσης δικτύου» σημαίνει τον Ιδιοκτήτη Συστήματος Διανομής, όπως αυτός ορίζεται στον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο·

«φορέας εκμετάλλευσης εγκατάστασης» σημαίνει κάθε πρόσωπο το οποίο εκμεταλλεύεται ή διευθύνει την εγκατάσταση ή στο οποίο έχουν μεταβιβασθεί αποφασιστικές οικονομικές εξουσίες όσον αφορά την τεχνική λειτουργία της εγκατάστασης·

«φορέας εμπορικής εκμετάλλευσης αεροπορικών μεταφορών» σημαίνει φορέα εκμετάλλευσης ο οποίος παρέχει, επ’ αμοιβή, στο κοινό προγραμματισμένες ή μη προγραμματισμένες υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών για τη μεταφορά επιβατών, φορτίου ή ταχυδρομείου·

«φορέας εκμετάλλευσης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας» σημαίνει κάθε πρόσωπο το οποίο εκμεταλλεύεται ή διευθύνει την εγκατάσταση ή στο οποίο έχουν μεταβιβασθεί αποφασιστικές οικονομικές εξουσίες όσον αφορά την τεχνική λειτουργία της εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω καύσης καυσίμων με συνολική ονομαστική θερμική κατανάλωση άνω των είκοσι (20) MW.

(2) Στον παρόντα Νόμο, αναφορά σε πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει την εν λόγω πράξη όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου

3. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι -

(1)(α) η καθιέρωση ενός συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, από τις δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες δραστηριοτήτων του Παραρτήματος ΙΙ και στα αέρια του θερμοκηπίου που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι, προκειμένου να προωθηθεί η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τρόπο αποδοτικό, από πλευράς κόστους και οικονομικά αποτελεσματικό, και

(β) η αποτελεσματική εφαρμογή από την Αρμόδια Αρχή των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ.

(2) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που απορρέουν από τον περί Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόμου.

’σκηση εξουσιών και εκτέλεση καθηκόντων κρατικών λειτουργών και αξιωματούχων

4.-(1)(α) Ο Υπουργός έχει εξουσία να μεταβιβάζει γραπτώς την άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας, εξαιρουμένης της εξουσίας περί έκδοσης διαταγμάτων, και την εκτέλεση οποιουδήποτε καθήκοντος που ο παρών Νόμος ή οι εκδιδόμενοι δυνάμει αυτού κανονισμοί χορηγούν ή αναθέτουν, αντίστοιχα, στην Αρμόδια Αρχή, στο Διευθυντή ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο υπηρετεί στο Τμήμα Περιβάλλοντος·

(β) Σε περίπτωση τέτοιας μεταβίβασης, ο Υπουργός διατηρεί την εξουσία να ασκεί την ούτως μεταβιβαζόμενη εξουσία και να εκτελεί το ούτως μεταβιβαζόμενο καθήκον, από και κατά τη διάρκεια της εν λόγω μεταβίβασης.

(2) Πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η άσκηση εξουσίας ή η εκτέλεση καθήκοντος, δυνάμει του εδαφίου (1), έχει υποχρέωση να ασκεί την εξουσία και να εκτελεί το καθήκον σύμφωνα με τις τυχόν οδηγίες του Υπουργού.

(3) Ο Υπουργός έχει εξουσία να τροποποιεί και να ανακαλεί μεταβίβαση που έκανε δυνάμει του εδαφίου (1) με γραπτή ειδοποίηση προς το πρόσωπο στο οποίο έγινε η μεταβίβαση.

(4) Σε περίπτωση που δυνάμει του παρόντος άρθρου δύο ή περισσότερα πρόσωπα ταυτόχρονα ασκούν την ίδια εξουσία ή εκτελούν το ίδιο καθήκον, ο ιεραρχικά υφιστάμενος από τα εν λόγω πρόσωπα λαμβάνει τα δέοντα μέτρα ούτως ώστε να μην ασκεί την εξουσία ή εκτελεί το καθήκον στα ίδια πραγματικά γεγονότα με τον ιεραρχικά ανώτερό του, εκτός εάν ο τελευταίος το επιτρέπει και σύμφωνα με τυχόν οδηγίες του τελευταίου.

(5) Σε περίπτωση που δυνάμει του παρόντος άρθρου πρόσωπο ασκεί εξουσία ή εκτελεί καθήκον, που ο παρών Νόμος ή οι εκδιδόμενοι δυνάμει αυτού κανονισμοί χορηγούν ή αναθέτουν, αντίστοιχα, σε άλλο πρόσωπο, ο παρών Νόμος και οι εκδιδόμενοι δυνάμει αυτού κανονισμοί εφαρμόζονται ως εάν να είχαν χορηγήσει ρητά την εν λόγω εξουσία στο ασκών αυτήν πρόσωπο και είχαν αναθέσει ρητά το εν λόγω καθήκον στο εκτελών αυτό πρόσωπο.

Συντονισμός διαδικασιών

5. Όταν υποβάλλεται αίτηση για άδεια με βάση τον παρόντα Νόμο και η αίτηση αφορά εγκατάσταση που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι του περί της Ολοκληρωμένης Πρόληψης και Ελέγχου της Ρύπανσης Νόμου, ο Υπουργός διαβουλεύεται με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για τους σκοπούς του αναγκαίου συντονισμού.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Μέρους

6. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρμόζονται στην κατανομή και την εκχώρηση δικαιωμάτων για τις αεροπορικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες δραστηριοτήτων του Παραρτήματος IΙ.

Συνολική ποσότητα δικαιωμάτων για τις αεροπορικές μεταφορές

7.-(1) Για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012, η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων προς κατανομή σε φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών ισοδυναμεί με το 97% των ιστορικών εκπομπών των αεροπορικών μεταφορών.

(2) Για την πενταετή περίοδο που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2013 και ελλείψει τροποποιήσεων συνεπεία της απόφασης της Επιτροπής που προβλέπεται δυνάμει του ’ρθρου 30, παράγραφος 4, της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ και στο άρθρο 49 για κάθε πενταετή περίοδο που ακολουθεί, η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων προς κατανομή σε φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών ισοδυναμεί με το 95% του γινομένου των ιστορικών εκπομπών των αεροπορικών μεταφορών επί τον αριθμό ετών της περιόδου.

Μέθοδος κατανομής των δικαιωμάτων για τις αεροπορικές μεταφορές μέσω πλειστηριασμού

8.-(1) Κατά την περίοδο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 7, το 15 % των δικαιωμάτων τίθεται σε πλειστηριασμό.

(2) Από 1η Ιανουαρίου 2013, το 15% των δικαιωμάτων τίθεται σε πλειστηριασμό.

(3)(α) Τα έσοδα από τον εκπλειστηριασμό των δικαιωμάτων θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρίτες χώρες, ιδίως σε αναπτυσσόμενες χώρες, τη χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης για το μετριασμό και την προσαρμογή, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των τομέων της αεροπλοΐας και των αεροπορικών μεταφορών, για τη μείωση των εκπομπών μέσω των μεταφορών με χαμηλές εκπομπές και για την κάλυψη του κόστους διαχείρισης του κοινοτικού συστήματος. Με τα έσοδα από τον πλειστηριασμό θα πρέπει επίσης να χρηματοδοτούνται οι συνεισφορές στο Παγκόσμιο Ταμείο Ενεργειακής Απόδοσης και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και τα μέτρα για την αποτροπή της αποψίλωσης και τη διευκόλυνση της προσαρμογής των αναπτυσσόμενων χωρών·

(β) Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει την Επιτροπή, τη Βουλή των Αντιπροσώπων, και μέσω διαδικτύου το κοινό, σχετικά με τις δράσεις που αναλαμβάνονται από την Κυπριακή Δημοκρατία κατ’ εφαρμογή του παρόντος εδαφίου:

Νοείται ότι η Αρμόδια Αρχή υποβάλλει γραπτώς στη Βουλή των Αντιπροσώπων κάθε έτος το σχεδιασμό του επόμενου έτους αναφορικά με τη χρήση των εσόδων που θα προκύψουν από τη δημοπράτηση των δικαιωμάτων, στον οποίο παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανομή των εσόδων προς κάθε σκοπό που αναφέρεται στο παρόν εδάφιο:

Νοείται περαιτέρω ότι η Αρμόδια Αρχή υποβάλλει ετησίως στη Βουλή των Αντιπροσώπων αναλυτική κατάσταση στην οποία παρουσιάζεται η κατανομή του συνόλου των εσόδων που πραγματοποιήθηκαν από τον πλειστηριασμό των δικαιωμάτων του προηγούμενου έτους.

Κατανομή και εκχώρηση δικαιωμάτων σε φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών

9.-(1) Για κάθε περίοδο που ορίζει το άρθρο 7, κάθε φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών του οποίου εντεταλμένο κράτος μέλος είναι η Κυπριακή Δημοκρατία δύναται να καταθέσει αίτηση για δικαιώματα που πρόκειται να κατανεμηθούν δωρεάν. Η αίτηση αυτή μπορεί να κατατεθεί με την υποβολή στην Αρμόδια Αρχή εξακριβωμένων τονοχιλιομετρικών δεδομένων για τις αεροπορικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες δραστηριοτήτων του Παραρτήματος ΙΙ που άσκησε ο εν λόγω φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών κατά το έτος παρακολούθησης. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, το έτος παρακολούθησης είναι το ημερολογιακό έτος που λήγει είκοσι τέσσερις (24) μήνες πριν από την έναρξη της περιόδου την οποία αφορά η αίτηση σύμφωνα με τα Παραρτήματα ΙV και V, ή, όσον αφορά την περίοδο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 7, το έτος 2010. Οι αιτήσεις υποβάλλονται τουλάχιστον είκοσι ένα (21) μήνες πριν από την έναρξη της περιόδου στην οποία αφορούν., ή, όσον αφορά την περίοδο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 7, έως την 31η Μαρτίου 2011

(2) Η Αρμόδια Αρχή υποβάλλει στη Επιτροπή τις αιτήσεις που λαμβάνει βάσει του εδαφίου (1) τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) μήνες πριν από την έναρξη της περιόδου την οποία αφορούν ή, όσον αφορά την περίοδο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 7, έως την 30η Ιουνίου 2011.

(3) Εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης απόφασης της Επιτροπής δυνάμει του ’ρθρου 3ε, παράγραφος 3, της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ, η Αρμόδια Αρχή υπολογίζει και δημοσιεύει για τις περιπτώσεις που εντεταλμένο κράτος μέλος είναι η Κυπριακή Δημοκρατία:

(α) τη συνολική κατανομή δικαιωμάτων για τη συγκεκριμένη περίοδο σε κάθε φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών του οποίου η αίτηση υποβλήθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα με το έδαφιο (2), υπολογιζόμενη με πολλαπλασιασμό των τονοχιλιομετρικών δεδομένων που περιλαμβάνονται στην αίτηση επί τον συντελεστή σύγκρισης που προβλέπεται στο ’ρθρο 3ε, παράγραφος 3, της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ· και

(β) την κατανομή δικαιωμάτων σε κάθε φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών ανά έτος, προσδιοριζόμενη με διαίρεση της οικείας συνολικής κατανομής δικαιωμάτων για την περίοδο, όπως υπολογίζεται δυνάμει της παραγράφου (α), του παρόντος εδαφίου διά του αριθμού ετών της περιόδου κατά την οποία ο εν λόγω φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών άσκησε αεροπορική δραστηριότητα που περιλαμβάνεται στις κατηγορίες δραστηριοτήτων του Παραρτήματος ΙΙ.

(4) Η Αρμόδια Αρχή εκχωρεί σε κάθε φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών του οποίου εντεταλμένο κράτος μέλος είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2012 και μέχρι την 28η Φεβρουαρίου κάθε επόμενου έτους, τον αριθμό δικαιωμάτων που του αναλογεί βάσει της κατανομής για το δεδομένο έτος, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου ή του άρθρου 10.

(5) Η Αρμόδια Αρχή τηρεί μητρώο προς επακριβή καταγραφή κάθε εκχώρησης, κατοχής, μεταβίβασης και ακύρωσης δικαιωμάτων.

Ειδικό αποθεματικό για ορισμένους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών

10.-(1) Σε κάθε περίοδο προβλεπόμενη στο εδάφιο (2) του άρθρου 7, το 3% του συνολικού αριθμού δικαιωμάτων προς κατανομή εγγράφεται σε ειδικό αποθεματικό για τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών -

(α) οι οποίοι αρχίζουν να εκτελούν αεροπορικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες δραστηριοτήτων του Παραρτήματος ΙΙ μετά το έτος παρακολούθησης σχετικά με το οποίο υπεβλήθησαν τονοχιλιομετρικά δεδομένα δυνάμει του εδαφίου (1), του άρθρου 9, όσον αφορά την περίοδο που προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 7· ή

(β) των οποίων τα τονοχιλιομετρικά δεδομένα δείχνουν μέση ετήσια αύξηση άνω του 18% μεταξύ του έτους παρακολούθησης για το οποίο υπεβλήθησαν τονοχιλιομετρικά δεδομένα δυνάμει του εδαφίου (1), του άρθρου 9, όσον αφορά την περίοδο που προβλέπεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 7 και του δεύτερου ημερολογιακού έτους αυτής της περιόδου και των οποίων η δραστηριότητα που προβλέπεται στην παράγραφο (α) ή η πρόσθετη δραστηριότητα που προβλέπεται στην παρούσα παράγραφο δεν αποτελεί, είτε εξ ολοκλήρου είτε εν μέρει, τη συνέχιση αεροπορικής δραστηριότητας που εκτελούσε προηγουμένως άλλος φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών.

(2)(α) Ο φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών του οποίου εντεταλμένο κράτος μέλος είναι η Κυπριακή Δημοκρατία που είναι επιλέξιμος δυνάμει του εδαφίου (1) δύναται να ζητήσει δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων από το ειδικό αποθεματικό υποβάλλοντας αίτηση στην Αρμόδια Αρχή. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι την 30ή Ιουνίου του τρίτου έτους της σχετικής περιόδου που αναφέρεται στο εδάφιο (2), του άρθρου 7.

(β) Μία κατανομή σε φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών βάσει της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) δικαιώματα.

(3) Η αίτηση που προβλέπεται στο εδάφιο (2) -

(α) περιλαμβάνει εξακριβωμένα τονοχιλιομετρικά δεδομένα κατά τα προβλεπόμενα στα Παραρτήματα IV και V για τις αεροπορικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες δραστηριοτήτων του Παραρτήματος IΙ, τις οποίες έχει εκτελέσει ο φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών κατά το δεύτερο ημερολογιακό έτος της σχετικής με την αίτηση περιόδου που αναφέρεται στο εδάφιο (2), του άρθρου 7·

(β) παρέχει αποδείξεις ότι πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας του εδαφίου (1), και

(γ) στην περίπτωση φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου (β), του εδαφίου (1) αναφέρει-

(i) την ποσοστιαία αύξηση τονοχιλιομέτρων που διήνυσε ο συγκεκριμένος φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών μεταξύ του έτους παρακολούθησης για το οποίο υποβλήθηκαν τονοχιλιομετρικά δεδομένα δυνάμει του εδαφίου (1), του άρθρου 9, σε σχέση με την περίοδο προβλεπόμενη στο εδάφιο (2), του άρθρου 7 περίοδο και το δεύτερο ημερολογιακό έτος αυτής της περιόδου·

(ii) την απόλυτη αύξηση τονοχιλιομέτρων που διήνυσε ο συγκεκριμένος φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών μεταξύ του έτους παρακολούθησης για το οποίο υποβλήθηκαν τονοχιλιομετρικά δεδομένα δυνάμει του εδαφίου (1), του άρθρου 9, σε σχέση με την περίοδο προβλεπόμενη στο εδάφιο (2) του άρθρου 7 περίοδο και το δεύτερο ημερολογιακό έτος αυτής της περιόδου·

(iii) την απόλυτη αύξηση τονοχιλιομέτρων που διήνυσε ο συγκεκριμένος φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών μεταξύ του έτους παρακολούθησης για το οποίο υποβλήθηκαν τονοχιλιομετρικά δεδομένα δυνάμει του εδαφίου (1), του άρθρου 9, σε σχέση με τηνπερίοδο προβλεπόμενη στο εδάφιο (2), του άρθρου 7 περίοδο και το δεύτερο ημερολογιακό έτος αυτής της περιόδου, η οποία υπερβαίνει το ποσοστό που ορίζεται στην παράγραφο (β), του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου.

(4) Το αργότερο έξι (6) μήνες από την προθεσμία υποβολής αίτησης δυνάμει της παραγράφου (α), του εδαφίου (2), η Αρμόδια Αρχή υποβάλλει στην Επιτροπή τις αιτήσεις που παρέλαβε δυνάμει των διατάξεων αυτών.

(5) Εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία η Επιτροπή εκδίδει απόφαση δυνάμει του ’ρθρου 3στ, παράγραφος 5, της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ, η Αρμόδια Αρχή υπολογίζει και δημοσιεύει για τις περιπτώσεις που εντεταλμένο κράτος μέλος είναι η Κυπριακή Δημοκρατία-

(α) την κατανομή δικαιωμάτων από το ειδικό αποθεματικό προς κάθε φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών που υπέβαλε αίτηση προς την Επιτροπή σύμφωνα με το εδάφιο (4). Η κατανομή αυτή υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό του συντελεστή σύγκρισης που προβλέπει το ’ρθρο 3στ, παράγραφος 5, της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ·

(i) στην περίπτωση φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου (α), του εδαφίου (1), τα τονοχιλιομετρικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στην αίτηση, η οποία υποβάλλεται προς την Επιτροπή δυνάμει της παραγράφου (α), του εδαφίου (3) και του εδαφίου (4)·

(ii) στην περίπτωση φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών που εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου (β), του εδαφίου (1), την απόλυτη αύξηση τονοχιλιομέτρων που υπερβαίνει το ποσοστό που ορίζεται στην παράγραφο (β), του εδαφίου (1) τα οποία περιλαμβάνονται στην αίτηση που υποβάλλεται προς την Επιτροπή δυνάμει της υποπαραγράφου (iii), της παραγράφου (γ), του εδαφίου (3) και του εδαφίου (4)· και

(β) την κατανομή δικαιωμάτων για κάθε φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών και για κάθε έτος, η οποία καθορίζεται με διαίρεση της οικείας κατανομής δικαιωμάτων δυνάμει της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου διά του αριθμού των πλήρων ημερολογιακών ετών που απομένουν κατά την περίοδο που προβλέπει το εδάφιο (2), του άρθρου 7, το οποίο αφορά η κατανομή.

(6) Δικαιώματα του ειδικού αποθεματικού που δεν κατανεμήθηκαν εκπλειστηριάζονται από την Αρμόδια Αρχή.

Σχέδια παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων

11. Η Αρμόδια Αρχή, για τις περιπτώσεις για τις οποίες εντεταλμένο κράτος μέλος είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, μεριμνά ώστε κάθε φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών να υποβάλλει σε αυτή σχέδιο παρακολούθησης, στο οποίο καθορίζονται μέτρα για την παρακολούθηση και την υποβολή σχετικής έκθεσης όσον αφορά τις εκπομπές και τα τονοχιλιομετρικά δεδομένα, προκειμένου για αιτήσεις του άρθρου 10, ώστε τα σχέδια αυτά να εγκρίνονται από την Αρμόδια Αρχή σύμφωνα με Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκδίδει η Επιτροπή δυνάμει του ’ρθρου 14 της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Μέρους

12. Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρμόζονται στις άδειες εκπομπής αερίων θερμοκηπίου και στην κατανομή και εκχώρηση δικαιωμάτων για τις δραστηριότητες που περιλαμβάνοται στις του Παραρτήματος ΙI, εκτός των αεροπορικών δραστηριοτήτων.

’δεια εκπο΅πής αερίων θερ΅οκηπίου

13. Κάθε εγκατάσταση που πραγματοποιεί οποιαδήποτε δραστηριότητα που περιλαμβάνεται στις κατηγορίες δραστηιροτήτων του Παραρτήματος ΙΙ, η οποία οδηγεί σε εκπομπές οριζόμενες σε σχέση ΅ε την εν λόγω δραστηριότητα, οφείλει να εξασφαλίσει άδεια εκπομπής αερίων θερμοκηπίου από την Αρμόδια Αρχή για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός εάν ο φορέας εκμετάλλευσης της εγκατάστασης είναι κάτοχος άδειας εκδοθείσας από την Αρμόδια Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 15, είτε η εγκατάσταση εξαιρείται από το σύστημα σύμφωνα με το άρθρο 40. Η εν λόγω υποχρέωση εφαρμόζεται επίσης στις εγκαταστάσεις που εντάχθηκαν βάσει του άρθρου 38.

Αιτήσεις, προϋποθέσεις και περιεχόμενο αδειών εκπομπής αερίων θερμοκηπίου

14.-(1) Κάθε υφιστάμενη εγκατάσταση οφείλει να υποβάλει αίτηση στην Αρμόδια Αρχή για χορήγηση άδειας εκπομπής αερίων θερμοκηπίου μέσα σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου·

(2) Κάθε νέα εγκατάσταση οφείλει να υποβάλει αίτηση στην Αρμόδια Αρχή για χορήγηση άδειας εκπομπής αερίων θερμοκηπίου πριν αυτή τεθεί σε λειτουργία.

(3) Αίτηση για χορήγηση άδειας εκπομπής αερίων θερμοκηπίου θα υποβάλλεται στην Αρμόδια Αρχή σε ειδικό έντυπο το οποίο περιλαμβάνει περιγραφή τουλάχιστον των πιο κάτω:

(α) της εγκατάστασης και των δραστηριοτήτων της, καθώς και της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας·

(β) των πρώτων και των βοηθητικών υλών, η χρήση των οποίων είναι πιθανόν να οδηγήσει σε εκπομπές αερίων απαριθμούμενων στο Παράρτημα Ι·

(γ) των πηγών των απαριθμούμενων στο Παράρτημα Ι αερίων τα οποία εκπέμπονται από την εγκατάσταση· και

(δ) των μέτρων παρακολούθησης των εκπομπών και των σχετικών εκθέσεων, σύμφωνα με Κανονισμό της Επιτροπής που θεσπίζεται δυνάμει του ’ρθρου 14, της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

(4) Επιπρόσθετα από τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (3), στο έντυπο πρέπει να περιλαμβάνεται, μη τεχνικού περιεχομένου περίληψη των λεπτομερειών αναφορικά με τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (3).

(5) Εφόσον αυτό αιτιολογείται από τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης, μαζί με τις άλλες πληροφορίες που υποβάλλονται, είναι δυνατό να ζητείται και η υποβολή οποιασδήποτε πρόσθετης πληροφορίας, στοιχείου ή μελέτης που ο Υπουργός κρίνει αναγκαία για την πλήρη αξιολόγηση της υποβληθείσας αίτησης.

(6) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις που υπέβαλαν αίτηση, πριν την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, δυνάμει των διατάξεων του περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου Νόμου, δεν υποχρεούνται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση.

Έκδοση άδειας

15.-(1) Η άδεια εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εκδίδεται από την Αρμόδια Αρχή, μετά από γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Εφόσον η Αρμόδια Αρχή κρίνει ότι ο φορέας εκμετάλλευσης εγκατάστασης είναι ικανός να υπολογίζει τις εκπομπές και να υποβάλλει εκθέσεις γι' αυτές, εκδίδει άδεια με την οποία επιτρέπονται οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από ολόκληρη την εγκατάσταση ή τμήμα της.

(2) Η άδεια που αναφέρεται στο εδάφιο (1) δύναται να καλύπτει ΅ία ή περισσότερες εγκαταστάσεις που λειτουργούν στον ίδιο τόπο και υπό τον ίδιο φορέα εκμετάλλευσης εγκατάστασης·

(3) Η Αρμόδια Αρχή επανεξετάζει, ανά πέντε (5) έτη τουλάχιστον, την άδεια εκπομπής αερίων θερμοκηπίου και προβαίνει στις δέουσες τροποποιήσεις.

(4) Η άδεια που αναφέρεται στο εδάφιο (1) περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

(α) το όνομα και τη διεύθυνση του φορέα εκμετάλλευσης·

(β) περιγραφή των δραστηριοτήτων και των εκπομπών από την εγκατάσταση·

(γ) σχέδιο παρακολούθησης που πληροί τις απαιτήσεις δυνάμει του Κανονισμού της Επιτροπής που θεσπίζεται δυνάμει του ’ρθρου 14, της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ. Η Αρμόδια Αρχή δύναται να επιτρέπει στους φορείς εκμετάλλευσης εγκατάστασης να ενημερώνουν τα σχέδια παρακολούθησης χωρίς να τροποποιούν την άδεια. Οι φορείς εκμετάλλευσης εγκατάστασης υποβάλλουν τα τυχόν ενημερωμένα σχέδια παρακολούθησης στην Αρμόδια Αρχή προς έγκριση·

(δ) απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων δυνάμει του άρθρου 30· και

(ε) υποχρέωση παράδοσης δικαιωμάτων, εκτός των δικαιωμάτων που έχουν εκχωρηθεί δυνάμει των άρθρων 6, 7, 8, 9, 10 και 11, ίσων με τις συνολικές εκπομπές της εγκατάστασης ανά ημερολογιακό έτος, όπως πιστοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 31, μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη λήξη του εν λόγω έτους.

(5) Η άδεια που αναφέρεται στο εδάφιο (1) ισχύει για την περίοδο που η Αρμόδια Αρχή ορίζει για κάθε εγκατάσταση και δύναται να ανανεωθεί μετά από αίτηση για ανανέωση, η οποία υποβάλλεται από τον φορέα εκμετάλλευσης εγκατάστασης τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από τη λήξη της άδειας.

Όροι άδειας εκπομπής αερίων θερμοκηπίου

16.-(1) Κατά τη χορήγηση ή την ανανέωση της άδειας, η Αρμόδια Αρχή δύναται να επισυνάψει σε αυτήν οποιουσδήποτε όρους οι οποίοι πρέπει να τηρούνται κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(2) Οι όροι που αναφέρονται στο εδάφιο (1) περιλαμβάνουν-

(α) όρους τους οποίους η Αρμόδια Αρχή θεωρεί κατάλληλους για να διασφαλίζεται ότι οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από την εγκατάσταση παρακολουθούνται και καταγράφονται και οι οποίοι όροι περιλαμβάνουν περιγραφή τουλάχιστον των πιο κάτω:

(i) των μεθόδων παρακολούθησης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της συχνότητας παρακολούθησης που πρέπει ο φορέας εκμετάλλευσης εγκατάστασης να εφαρμόζει, και

(ii) των εκθέσεων που θα πρέπει να υποβάλλονται από το φορέα εκμετάλλευσης εγκατάστασης αναφορικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου της εγκατάστασης·

(β) τη διαδικασία εξακρίβωσης των εκθέσεων που θα υποβάλλονται, σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στο Παράρτημα V·

(γ) τις υποχρεώσεις για ενημέρωση της Αρμόδιας Αρχής από το φορέα εκμετάλλευσης εγκατάστασης για απρόοπτους παράγοντες που τυχόν προκύπτουν και που πιθανόν να επηρεάσουν την εγκατάσταση ως προς τη συμμόρφωση με τους όρους της άδειας.

(3) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να επισυνάπτει στην άδεια όρους οι οποίοι θα διασφαλίζουν ότι ο φορέας εκμετάλλευσης κάθε εγκατάστασης θα παραδίδει μέχρι την 30ή Απριλίου κάθε έτους αριθμό δικαιωμάτων που αντιστοιχεί στις συνολικές εκπομπές από την εν λόγω εγκατάσταση κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

(4) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να επισυνάπτει στην άδεια όρους οι οποίοι αφορούν την περίοδο όπου η εγκατάσταση έχει τυχόν εγκριθεί για προσωρινή εξαίρεση, σύμφωνα με το άρθρο 40 και οι οποίοι όροι περιλαμβάνουν-

(α) την υποχρέωση του φορέα εκμετάλλευσης εγκατάστασης να υπόκειται σε απαιτήσεις παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και εξακρίβωσης ισοδύναμες προς εκείνες των εδαφίων (2) και (3), και

(β) την υποχρέωση του φορέα εκμετάλλευσης εγκατάστασης να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για κάθε σχεδιαζόμενη αλλαγή της φύσης ή της λειτουργίας ή κάθε επέκταση της εγκατάστασης η οποία μπορεί να απαιτεί ενημέρωση της άδειας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για την περίοδο της προσωρινής εξαίρεσης, τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν τη λήξη της περιόδου προσωρινής εξαίρεσης.

Αλλαγές που σχετίζονται με τις εγκαταστάσεις

17.-(1) Ο φορέας εκμετάλλευσης εγκατάστασης οφείλει να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για κάθε σχεδιαζόμενη αλλαγή της φύσης ή της λειτουργίας της εγκατάστασης ή κάθε επέκτασή ή σημαντική μείωση της παραγωγικής ικανότητας της εγκατάστασης, η οποία μπορεί να απαιτεί ενημέρωση της άδειας εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, και εάν ενδείκνυται, η Αρμόδια Αρχή τροποποιεί κατάλληλα την άδεια.

(2) Σε περίπτωση αλλαγής στην ταυτότητα του φορέα εκμετάλλευσης εγκατάστασης , η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει την άδεια ώστε να περιληφθεί το όνομα και η διεύθυνση του νέου φορέα εκμετάλλευσης εγκατάστασης.

Ανάκληση ή τροποποίηση της άδειας

18.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η Αρμόδια Αρχή δύναται να ανακαλέσει ή τροποποιήσει την άδεια εκπομπής αερίων θερμοκηπίου ή οποιοδήποτε όρο έχει τεθεί σε αυτήν ή να προσθέσει νέο όρο σε αυτήν, όταν προκύψουν τέτοιες αλλαγές σχετικά με την εγκατάσταση.

(2)(α) Η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει τη σχετική απόφαση για ανάκληση ή τροποποίηση της άδειας εκπομπής αερίων θερμοκηπίου ή των όρων της άδειας, αφού λάβει και σχετική γνωμοδότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής.

(β) Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει γραπτώς το φορέα εκμετάλλευσης εγκατάστασης για την απόφασή της για ανάκληση ή τροποποίηση της άδειας.

Κοινοτική ποσότητα των εκχωρητέων κάθε χρόνο δικαιωμάτων

19. Η κοινοτική ποσότητα των εκχωρητέων κάθε χρόνο δικαιωμάτων, αρχής γενομένης από το 2013 μειώνεται γραμμικά με βάση το μέσο όρο της περιόδου 2008 έως 2012. Η ποσότητα μειώνεται κατά γραμμικό συντελεστή 1,74 % σε σύγκριση με τη μέση ετήσια συνολική ποσότητα των δικαιωμάτων που εκχωρούν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με τα εθνικά σχέδια κατανομής τους για την περίοδο 2008 έως 2012.

Προσαρμογή της κοινοτικής ποσότητας δικαιωμάτων

20.-(1) Αναφορικά με τις εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονταν στο σύστημα κατά την περίοδο 2008 έως 2012, σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 38, η ποσότητα των δικαιωμάτων που είναι εκχωρητέα από την 1η Ιανουαρίου 2013 πρέπει να προσαρμόζεται ώστε να αντικατοπτρίζει τη μέση ετήσια ποσότητα των εκχωρητέων δικαιωμάτων προς τις εν λόγω εγκαταστάσεις κατά την περίοδο συμπερίληψής τους στο σύστημα, προσαρμοσμένη βάσει του γραμμικού συντελεστή που αναφέρεται στο άρθρο 19.

(2) Αναφορικά με τις εγκαταστάσεις που αναλαμβάνουν δραστηριότητες οι οποίες περιλαμβάνονται στις κατηγορίες δραστηριοτήτων του Παραρτήματος ΙΙ και περιλαμβάνονται στο σύστημα μόνο από το 2013 και μετά, οι φορείς εκμετάλλευσης υποβάλλουν δεόντως τεκμηριωμένα και ελεγμένα από ανεξάρτητο φορέαελεγκτή δεδομένα εκπομπών, ούτως ώστε αυτά να λαμβάνονται υπόψη για την προσαρμογή της ποσότητας των εκχωρητέων δικαιωμάτων για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

(3) Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται στην Αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 31.

(4) Εάν τα υποβληθέντα δεδομένα τεκμηριώνονται δεόντως, τότε η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή, τη Βουλή των Αντιπροσώπων, και μέσω διαδικτύου το κοινό, και η ποσότητα των εκχωρητέων δικαιωμάτων, προσαρμοσμένη κατά τον γραμμικό συντελεστή που αναφέρεται στο άρθρο 19, προσαρμόζεται αναλόγως.

(5) Στην περίπτωση εγκαταστάσεων που εκπέμπουν άλλα αέρια θερμοκηπίου, διαφορετικά του διοξειδίου του άνθρακαCO2, η Αρμόδια Αρχή μπορεί να δηλώνει μικρότερη ποσότητα εκπομπών, σύμφωνα με τις δυνατότητες μείωσης των εκπομπών των εγκαταστάσεων αυτών.

Πλειστηριασμός δικαιωμάτων

21.-(1) Από το 2013 και μετά, η Αρμόδια Αρχή θέτει σε πλειστηριασμό όλα τα δικαιώματα τα οποία δεν κατανέμονται δωρεάν, σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 24, των οποίων δικαιωμάτων οι προβλεπόμενες ποσότητες προς δημοπράτηση καθορίζονται και δημοσιεύονται από την Επιτροπή σύμφωνα με το ’ρθρο 10, παράγραφος 1, της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

(2) Η συνολική ποσότητα των δικαιωμάτων που τίθενται προς πλειστηριασμό από την Αρμόδια Αρχή συνίσταται στα ακόλουθα:

(α) 88% της συνολικής ποσότητας δικαιωμάτων που τίθενται προς πλειστηριασμό, η οποία διανέμεται μεταξύ των κρατών μελών σε μερίδια ίσα με το μερίδιο των ελεγμένων εκπομπών του εκάστοτε κράτους μέλους υπό το κοινοτικό σύστημα για το 2005 ή τη μέση τιμή της χρονικής περιόδου 2005 έως 2007, εάν αυτή είναι μεγαλύτερη·

(β) 10% της συνολικής ποσότητας δικαιωμάτων που τίθενται προς πλειστηριασμό, η οποία διανέμεται μεταξύ των κρατών μελών για τους σκοπούς της αλληλεγγύης και της ανάπτυξης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα η ποσότητα των δικαιωμάτων που τα κράτη μέλη θέτουν σε πλειστηριασμό δυνάμει της παραγράφου (α) να προσαυξάνεται επί των ποσοστών που καθορίζονται στο Παράρτημα VI και

(γ) 2% της συνολικής ποσότητας των δικαιωμάτων προς πλειστηριασμό, η οποία διανέμεται μεταξύ των κρατών μελών των οποίων οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου το 2005 ήταν κατά τουλάχιστον 20% κατώτερες των εκπομπών τους στα επίπεδα του έτους βάσης που ισχύουν γι’ αυτά δυνάμει του Πρωτοκόλλου. Η κατανομή αυτού του ποσοστού μεταξύ των σχετικών κρατών μελών ορίζεται στο Παράρτημα VII.

(δ) Εάν κριθεί αναγκαίο από την Επιτροπή, τα ποσοστά που αναφέρονται στις παραγράφους (β) και (γ) προσαρμόζονται αναλογικά ώστε να διασφαλίζεται ότι η ανακατανομή είναι αντιστοίχως 10% και 2%.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση της Αρμόδιας Αρχής, αποφασίζει τη χρήση των εσόδων από τη δημοπράτηση των δικαιωμάτων. Τουλάχιστον 50% των εισπράξεων που προέρχονται από τον πλειστηριασμό δικαιωμάτων που αναφέρονται στο εδάφιο (2), περιλαμβανομένων όλων των εισπράξεων από πλειστηριασμούς που αναφέρονται στις παραγράφους (β) και (γ), του εδαφίου (2) ή ποσού ίσου με τις συγκεκριμένες εισπράξεις, πρέπει να διατίθενται για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους σκοπούς:

(α) τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, με στόχο την προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος και τη χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης καθώς και έργων επίδειξης για τη μείωση των εκπομπών και την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές, περιλαμβανομένης της συμμετοχής σε πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του στρατηγικού ευρωπαϊκού σχεδίου ενεργειακών τεχνολογιών και των ευρωπαϊκών τεχνολογικών πλατφορμών·

(β) την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και την ανάπτυξη άλλων τεχνολογιών που συμβάλλουν στη μετάβαση προς μια ασφαλή και βιώσιμη οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα·

(γ) τη λήψη μέτρων με στόχο την αποφυγή της αποδάσωσης και μέτρα για την αύξηση της δάσωσης και της αναδάσωσης σε αναπτυσσόμενες χώρες, μέτρων για τη μεταφορά τεχνολογιών και τη διευκόλυνση της προσαρμογής στις αρνητικές συνέπειες της αλλαγής του κλίματος στις χώρες αυτές·

(δ) την απομόνωση του διοξειδίου του άνθρακα CO2 από τα δάση ·

(ε) την περιβαλλοντικώς ασφαλή δέσμευση και γεωλογική αποθήκευση του διοξειδίου του άνθρακαCO2, ιδίως από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με χρήση στερεών ορυκτών καυσίμων και από φάσμα κλάδων και επιμέρους κλάδων της βιομηχανίας, περιλαμβανομένων και εκείνων σε τρίτες χώρες·

(στ) την ενθάρρυνση της στροφής προς τατις χαμηλώνές εκπομπώνές και δημόσια μέσα συγκοινωνίας·

(ζ) τη χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και των καθαρών τεχνολογιών·

(η) τη λήψη μέτρων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και της θερμομόνωσης ή στην παροχή οικονομικής υποστήριξης για την αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων που αφορούν νοικοκυριά με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα·

(θ) την κάλυψη των διοικητικών δαπανών για τη διαχείριση του συστήματος:

Νοείται ότι η Αρμόδια Αρχή υποβάλλει γραπτώς στη Βουλή των Αντιπροσώπων κάθε έτος το σχεδιασμό του επόμενου έτους αναφορικά με τη χρήση των εσόδων που θα προκύψουν από τη δημοπράτηση των δικαιωμάτων, στον οποίο θα παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανομή των εσόδων προς κάθε σκοπό που αναφέρεται στο παρόν εδάφιο.

(4) Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει την Επιτροπή, τη Βουλή των Αντιπροσώπων, και μέσω διαδικτύου το κοινό, για τη χρήση των εσόδων και για τα μέτρα που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο των διατάξεων του παρόντος άρθρου, στις εκθέσεις που υποβάλλει κατ’ εφαρμογή της Απόφασης 280/2004/ΕΚ και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για μηχανισμό παρακολούθησης των εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου στην Κοινότητα και εφαρμογής του πρωτοκόλλου του Κιοτό»:

Νοείται ότι η Αρμόδια Αρχή υποβάλλει ετησίως στη Βουλή των Αντιπροσώπων αναλυτική κατάσταση στην οποία παρουσιάζεται η κατανομή του συνόλου των εισπράξεων που πραγματοποιήθηκαν από τη δημοπράτηση των δικαιωμάτων του προηγούμενου έτους.

(5) Η μορφή των πλειστηριασμών πρέπει να είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζεται ότι-

(α) η πρόσβαση των φορέων εκμετάλλευσης και ιδίως των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο σύστημα είναι πλήρης, ορθή και δίκαιη·

(β) όλοι οι συμμετέχοντες έχουν πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες ταυτόχρονα και οι συμμετέχοντες δεν υπονομεύουν τη λειτουργία του πλειστηριασμού·

(γ) η οργάνωση και η συμμετοχή στους πλειστηριασμούς είναι οικονομικά αποδοτική και αποφεύγεται το περιττό διοικητικό κόστος· και

(δ) χορηγείται πρόσβαση σε δικαιώματα και σε όλους τους μικρούς φορείς εκμετάλλευσηςεκπομπής.

(6) Η Αρμόδια Αρχή υποβάλλει στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την ορθή εφαρμογή των κανόνων πλειστηριασμού για κάθε πλειστηριασμό, ιδίως όσον αφορά τη δίκαιη και ανοικτή πρόσβαση, τη διαφάνεια, τη διαμόρφωση των τιμών και τις τεχνικές και λειτουργικές πτυχές. Οι εκθέσεις αυτές υποβάλλονται εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία διενέργειας του πλειστηριασμού και δημοσιεύονται, μεταξύ άλλων στην ιστοσελίδα της αρμόδιας αρχής.

Μεταβατικοί κοινοτικοί κανόνες για εναρμονισμένη δωρεάν κατανομή

22.-(1) Η Επιτροπή υιοθετεί πλήρως εναρμονισμένα μέτρα εφαρμογής που θα ισχύουν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατανομή των δικαιωμάτων που αναφέρονται στα εδάφια (7), (8), (10), (15) και (19).

(2) Τα μέτρα που αναφέρονται στο εδάφιο (1) καθορίζουν, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, κοινοτικής εμβέλειας εκ των προτέρων δείκτες αναφοράς, ούτως ώστε να διασφαλίσουν ότι η κατανομή πραγματοποιείται κατά τρόπο που παρέχει κίνητρα για μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τεχνικές ενεργειακά αποδοτικές τεχνικές, λαμβάνοντας υπόψη τις αποδοτικότερες τεχνικές, υποκατάστατα, εναλλακτικές διαδικασίες παραγωγής, υψηλής απόδοσης συμπαραγωγή ενεργείας, αποδοτική ανάκτηση ενεργείας από απαέρια, χρήση βιομάζας και δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακαCO2, όπου διατίθενται τέτοιου είδους εγκαταστάσεις, καθώς και ότι δεν παρέχουν κίνητρα για αύξηση των εκπομπών. Δεν πραγματοποιείται δωρεάν κατανομή σε παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας, εκτός από τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο άρθρο 24 και για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από απαέρια.

(3) Για κάθε κλάδο και επιμέρους κλάδο, ο δείκτης αναφοράς καθορίζεται κατά κανόνα για τα προϊόντα και όχι για την ισχύ, ούτως ώστε να μεγιστοποιούνται οι μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και η εξοικονόμηση ενεργειακής απόδοσης στο σύνολο της παραγωγικής διαδικασίας του εμπλεκομένου κλάδου ή επιμέρους κλάδου.

(4) Κατά τον προσδιορισμό των αρχών για τον εκ των προτέρων καθορισμό των δεικτών αναφοράς σε μεμονωμένους τομείς και υποτομείς, η Επιτροπή πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των ενδιαφερομένων τομέων και υποτομέων.

(5) Κατά τον προσδιορισμό των αρχών για τον καθορισμό των εκ των προτέρων δεικτών αναφοράς σε μεμονωμένους κλάδους ή επιμέρους κλάδους, ως σημείο αφετηρίας λαμβάνεται η μέση επίδοση των 10% αποδοτικότερων εγκαταστάσεων σε έναν κλάδο ή επιμέρους κλάδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά την περίοδο 2007-2008. Η Επιτροπή διαβουλεύεται με τους συναφείς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των ενδιαφερομένων κλάδων και επιμέρους κλάδωντομέων και υποτομέων.

(6) Με την επιφύλαξη των εδαφίων (7) και (11), του παρόντος άρθρου και με την επιφύλαξη του άρθρου 24, δεν παρέχεται δωρεάν κατανομή σε παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος, σε εγκαταστάσεις δέσμευσης, σε αγωγούς μεταφοράς ή σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακαCO2.

(7) Δωρεάν κατανομή παρέχεται στην αστική τηλεθέρμανση καθώς και στη συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, όπως ορίζεται στον περί της Προώθησης της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Νόμο για την οικονομικώς δικαιολογημένη ζήτηση, όσον αφορά την παραγωγή θέρμανσης ή ψύξης. Κάθε έτος μετά το 2013, η συνολική κατανομή σε τέτοιες εγκαταστάσεις παραγωγής θερμότητας προσαρμόζεται βάσει του γραμμικού συντελεστή που αναφέρεται στο άρθρο 19.

(8) Η μέγιστη ετήσια ποσότητα δικαιωμάτων που συνιστά τη βάση υπολογισμού των κατανομών σε εγκαταστάσεις οι οποίες δεν καλύπτονται από το εδάφιο (6) και δεν είναι νεοεισερχόμενες, δεν υπερβαίνει-

(α) τη συνολική ετήσια κοινοτική ποσότητα των εκχωρητέων κάθε χρόνο δικαιωμάτων, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 19, πολλαπλασιαζόμενο επί το μερίδιο των εκπομπών από εγκαταστάσεις που δεν καλύπτονται από το εδάφιο (6) στο μέσο σύνολο ελεγμένων εκπομπών κατά την περίοδο 2005 έως 2007 από εγκαταστάσεις που καλύπτονταν από το κοινοτικό σύστημα κατά την περίοδο 2008 έως 2012, και

(β) το σύνολο των μέσων ετησίων ελεγμένων εκπομπών των εγκαταστάσεων κατά την περίοδο 2005 έως 2007 που περιλαμβάνονται στο σχετικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο από το 2013 και εφεξής και δεν καλύπτονται από το εδάφιο (6), προσαρμοσμένων με τον γραμμικό συντελεστή που αναφέρεται στο άρθρο 19.

(9) Το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από σχετική πρόταση της Αρμόδιας Αρχής, δύναται επίσης να θεσπίσει οικονομικά μέτρα υπέρ των κλάδων ή επιμέρους κλάδων που αναμένεται να εκτεθούν σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, για το κόστος που σχετίζεται με τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου που μετακυλίεται στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να αντισταθμιστεί το κόστος αυτό και, εφόσον τα οικονομικά αυτά μέτρα συνάδουν προς τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων που εφαρμόζονται και πρόκειται να θεσπιστούν στον τομέα κλάδο αυτό.

(10) Τα μέτρα αυτά βασίζονται στους εκ των προτέρων δείκτες αναφοράς των έμμεσων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακαCO2 ανά μονάδα παραγωγής. Οι εν λόγω δείκτες αναφοράς υπολογίζονται για ένα συγκεκριμένο κλάδο και επιμέρους κλάδοτομέα ή υποτομέα ως το αποτέλεσμα της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενεργείας ανά μονάδα παραγωγής που αντιστοιχεί στην πλέον αποδοτική διαθέσιμη τεχνολογία και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακαCO2 του σχετικού ευρωπαϊκού μείγματος παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας.

(11) Ποσοστό 5% της κοινοτικής ποσότητας δικαιωμάτων που καθορίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 20 κατά την περίοδο 2013 έως 2020 διατηρείται ως απόθεμα για νεοεισερχόμενους, ως η μέγιστη ποσότητα που μπορεί να κατανεμηθεί στους νεοεισερχόμενους σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου. Τα δικαιώματα στο απόθεμα εμβέλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν χορηγούνται στους νεοεισερχόμενους ούτε χρησιμοποιούνται είτε σύμφωνα με το εδάφιο (12), του παρόντος άρθρου κατά την περίοδο 2013 έως 2020 είτε σύμφωνα με το ’ρθρο 10α, παράγραφος 9 και παράγραφος 10, της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ, εκπλειστηριάζονται από την Αρμόδια Αρχή, η οποία λαμβάνει υπόψη το επίπεδο ωφέλειας που αποκόμισαν εγκαταστάσεις των κρατών μελών από το απόθεμα αυτό, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 21 του παρόντος Νόμου και αναφορικά με τις διαδικασίες και τη χρονική συγκυρία, το ’ρθρο 10, παράγραφος 4, της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ και τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.1031/2010. Οι κατανομές προσαρμόζονται βάσει του γραμμικού συντελεστή που αναφέρεται στο άρθρο 19. Δεν προβλέπεται δωρεάν κατανομή για την παραγωγή ηλεκτρικής ενεργείας από νεοεισερχόμενους.

(12) Ποσό δικαιωμάτων έως τριακόσια εκατομμύρια (300.000.000) από το απόθεμα για τους νεοεισερχόμενους διατίθεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015, προκειμένου να συμβάλει στην τόνωση της κατασκευής και λειτουργίας μέχρι και δώδεκα (12) εμπορικών έργων επίδειξης που αποσκοπούν στην περιβαλλοντικά ασφαλή δέσμευση και γεωλογική αποθήκευση (CCS) διοξειδίου του άνθρακαCO2, καθώς και σε έργα επίδειξης για τις καινοτόμες τεχνολογίες ανανεώσιμης ενέργειας, στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(13) Τα δικαιώματα διατίθενται για τη στήριξη έργων επίδειξης που συμβάλλουν στην ανάπτυξη σε γεωγραφικά ισορροπημένες τοποθεσίες, ενός ευρέος φάσματος δέσμευσης και αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακαCO2 και καινοτόμων τεχνολογιών ανανέωσης της ενέργειας που δεν είναι ακόμη εμπορικά βιώσιμες. Η επιβράβευσή τους εξαρτάται από τη διακριβωμένη αποφυγή εκπομπών διοξειδίου του άνθρακαCO2.

(14) Τα έργα επιλέγονται με βάση αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια που περιλαμβάνουν απαιτήσεις για διάδοση της γνώσης. Σε περίπτωση που τα συγκεκριμένα κριτήρια θεσπιστούν σύμφωνα με τα αναμενόμενα στο ’ρθρο 10α, παράγραφος 8, πρώτο εδάφιο, της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ, εφαρμόζονται τα κριτήρια αυτά.

(15) Με την επιφύλαξη του ’ρθρου 10β, της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ, η ποσότητα των δωρεάν κατανεμητέων δικαιωμάτων δυνάμει των εδαφίων (7) έως και (11) του παρόντος άρθρου για το 2013 αντιστοιχεί σε 80% της ποσότητας που καθορίζεται σύμφωνα με τα μέτρα που αναφέρονται στο εδάφιο (1). Στη συνέχεια, η δωρεάν κατανομή μειώνεται ισόποσα ετησίως έως ότου φτάσει στο 30% το 2020 με στόχο να καταστεί μηδενική το 2027.

(16) Με την επιφύλαξη του άρθρου 10β της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ, από το 2013 και κάθε επόμενο έτος μέχρι το 2020, για εγκαταστάσεις σε κλάδους και επιμέρους κλάδουςτομείς ή επιμέρους τομείς που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα προβλέπεται η δωρεάν κατανομή, σύμφωνα με το εδάφιο (1), δικαιωμάτων σε ποσοστό 100% της ποσότητας που προσδιορίζεται σύμφωνα με τα μέτρα που αναφέρονται στο εδάφιο (1).

(17) Ένας κλάδος και επιμέρους κλάδοςτομέας ή επιμέρους τομέας θεωρείται ότι εκτίθεται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα-

(α) στο βαθμό που το άθροισμα του άμεσου και του έμμεσου πρόσθετου κόστους λόγω της εφαρμογής των διατάξεων της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ οδηγεί σε σημαντική αύξηση του κόστους παραγωγής, που υπολογίζεται ως ποσοστό της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας, τουλάχιστον κατά 5%, και

(β) εφόσον η ένταση των συναλλαγών με τρίτες χώρες, που ορίζεται ως η σχέση μεταξύ της συνολικής αξίας των εξαγωγών συν την αξία των εισαγωγών από τρίτες χώρες, και το συνολικό μέγεθος της αγοράς για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ετήσιος κύκλος εργασιών + σύνολο εισαγωγών από τρίτες χώρες), υπερβαίνει το 10%.

(18) Επιπρόσθετα των προνοιών του εδαφίου (17), ένας κλάδος και επιμέρους κλάδοςτομέας ή επιμέρους τομέας θεωρείται επίσης ότι εκτίθεται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, εάν-

(α) το άθροισμα του άμεσου και του έμμεσου πρόσθετου κόστους λόγω της εφαρμογής της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ οδηγεί σε ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση του κόστους παραγωγής, που υπολογίζεται ως ποσοστό της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας, τουλάχιστον κατά 30%· ή

(β) η ένταση των συναλλαγών με τρίτες χώρες, που ορίζεται ως η σχέση μεταξύ της συνολικής αξίας των εξαγωγών προς τρίτες χώρες συν την αξία των εισαγωγών από τρίτες χώρες, και το συνολικό μέγεθος της αγοράς για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ετήσιος κύκλος εργασιών + σύνολο εισαγωγών από τρίτες χώρες), υπερβαίνει το 30%.

(19) Δε χορηγείται δωρεάν δικαίωμα σε εγκατάσταση που διέκοψε τη λειτουργία της, εκτός αν ο φορέας εκμετάλλευσης εγκατάστασης αποδείξει στην Αρμόδια Αρχή ότι η εν λόγω εγκατάσταση θα επαναλειτουργήσει εντός καθορισμένου και εύλογου χρονικού διαστήματος. Εγκαταστάσεις για τις οποίες έχει λήξει ή έχει ανασταλεί η άδεια εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, καθώς και εγκαταστάσεις των οποίων η λειτουργία ή η επαναλειτουργία είναι τεχνικώς αδύνατη, θεωρούνται ότι έχουν διακόψει τη λειτουργία τους.

Μητρώο

23. Η Αρμόδια Αρχή τηρεί μητρώο προς επακριβή καταγραφή κάθε εκχώρησης, κατοχής, μεταβίβασης και ακύρωσης δικαιωμάτων.

Επιλογή της μεταβατικής δωρεάν κατανομής για εκσυγχρονισμό της παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας

24.-(1) Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις των εδαφίων (1) έως και (8) του άρθρου 22, η Αρμόδια Αρχή δύναται να προβεί σε μεταβατική δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρισμού που λειτουργούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2008 ή σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρισμού για τις οποίες τα επενδυτικά έργα είχαν αρχίσει έως την ως άνω ημερομηνία, εφόσον πληρούται μία από τις κάτωθι προϋποθέσεις:

(α) το εθνικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας δεν ήταν το 2007 άμεσα ή έμμεσα διασυνδεδεμένο με το δίκτυο που λειτουργεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το Συντονισμό Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενεργείας (UCTE)·

(β) το εθνικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας ήταν συνδεδεμένο το 2007, άμεσα ή έμμεσα, μόνο με το δίκτυο που εκμεταλλεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για το Συντονισμό της Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενεργείας (UCTE), μέσω μοναδικής γραμμής χωρητικότητας μικρότερης των τετρακοσίων (400) MW· ή

(γ) το 2006, περισσότερο από το 30% της ηλεκτρικής ενεργείας παραγόταν από ενιαίο ορυκτό καύσιμο και εφόσον το 2006 το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εθνικό Εγχώριο Προϊόν σε τιμές αγοράς δεν υπερέβαινε το 50% του μέσου κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εγχώριου Εθνικού Προϊόντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τιμές αγοράς.

(2) Σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή επιθυμεί να προβεί σε μεταβατική δωρεάν κατανομή σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρισμού, δυνάμει του παρόντος εδαφίου, υποβάλλει στην Επιτροπή εθνικό σχέδιο που προβλέπει επενδύσεις για μετασκευή και αναβάθμιση των υποδομών και των καθαρών τεχνολογιών. Το εθνικό σχέδιο θα προβλέπει και τη διαφοροποίηση του ενεργειακού μείγματος της Δημοκρατίας, καθώς και των πηγών εφοδιασμού σε ποσότητα ισοδύναμη, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, με την αγοραία αξία της δωρεάν κατανομής όσον αφορά τις σχεδιαζόμενες επενδύσεις, ενώ λαμβάνει παράλληλα υπόψη την ανάγκη κατά το δυνατόν συγκράτησης των άμεσα συνδεδεμένων αυξήσεων των τιμών. Η Αρμόδια Αρχή υποβάλλει κάθε χρόνο στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν όσον αφορά την αναβάθμιση της υποδομής και τις καθαρές τεχνολογίες. Προς το σκοπό αυτό, μπορούν να προσμετρηθούν οι επενδύσεις που έγιναν από την 25η Ιουνίου 2009.

(3) Οι μεταβατικές δωρεάν κατανομές αφαιρούνται από την ποσότητα δικαιωμάτων που θα εκπλειστηρίαζε σε διαφορετική περίπτωση η Αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 21. Το 2013, οι συνολικές μεταβατικές δωρεάν κατανομές δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 70% των μέσων ετήσιων επαληθευμένων εκπομπών κατά την περίοδο 2005 έως 2007 από τέτοιους παραγωγούς ενεργείας για την ποσότητα που αντιστοιχεί στη μεικτή τελική εθνική κατανάλωση, σύμφωνα με τις ελεγμένες εκπομπές της περιόδου 2005 έως 2007 της Κυπριακής Δημοκρατίας και, εν συνεχεία, μειώνονται βαθμιαία καταλήγοντας σε μηδενική δωρεάν κατανομή το 2020.

(4) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να αποφασίσει ότι τα δικαιώματα που κατανέμονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από το φορέα εκμετάλλευσης της οικείας εγκατάστασης για επιστροφή δικαιωμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28, όσον αφορά τις εκπομπές της ίδιας εγκατάστασης κατά τη διάρκεια του έτους για το οποίο εκχωρούνται τα δικαιώματα.

(5) Τα δικαιώματα που κατανέμονται σε φορείς εκμετάλλευσης εγκατάστασης βασίζονται σε κατανομή με βάση τα ελεγμένα δεδομένα εκπομπών της περιόδου 2005 έως 2007 ή σε εκ των προτέρων καθορισθέντα δείκτη αναφοράς απόδοσης, με βάση το σταθμισμένο μέσο όρο των επιπέδων εκπομπών των πλέον αποδοτικών από απόψεως εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που καλύπτονται από το σύστημα για τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν διαφορετικά καύσιμα. Οι σταθμίσεις δύνανται να αντικατοπτρίζουν τα μερίδια των διαφόρων καυσίμων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Κυπριακή Δημοκρατία.

(6) Η Αρμόδια Αρχή απαιτεί από τους επωφελούμενους φορείς εκμετάλλευσης παραγωγής ηλεκτρικής ενεργείας και τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύου να υποβάλλουν κάθε δώδεκα (12) μήνες έκθεση σχετικά με την υλοποίηση των επενδύσεων που αναφέρονται στο εθνικό τους σχέδιο. Η Αρμόδια Αρχή υποβάλλει προς τούτο έκθεση στην Επιτροπή και δημοσιοποιεί τις εκθέσεις αυτές.

(7) Η Αρμόδια Αρχή, στην περίπτωση που προτίθεται να κατανείμει δικαιώματα με βάση το παρόν άρθρο, υποβάλλει, μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2011, αίτηση στην Επιτροπή, στην οποία περιλαμβάνει την προτεινόμενη μεθοδολογία κατανομής και τις επιμέρους εκχωρήσεις. Η αίτηση περιλαμβάνει-

(α) στοιχεία που δεικνύουν ότι η Δημοκρατία πληροί τουλάχιστον μία από τις προϋποθέσεις του εδαφίου (1)·

(β) κατάλογο των εγκαταστάσεων που καλύπτονται από την εφαρμογή και το ποσό των δικαιωμάτων που πρόκειται να κατανεμηθούν σε κάθε εγκατάσταση, σύμφωνα με το εδάφιο (5)·

(γ) το εθνικό σχέδιο που αναφέρεται στοην παράγραφο (β) του εδάαφίιου (1)·

(δ) διατάξεις σχετικά με την παρακολούθηση και επιβολή όσον αφορά τις προβλεπόμενες επενδύσεις, σύμφωνα με το εθνικό σχέδιο·

(ε) πληροφορίες που δεικνύουν ότι οι εκχωρήσεις δεν προκαλούν αναίτια στρέβλωση του ανταγωνισμού.

Εθνικά μέτρα εφαρμογής

25.-(1) Η Αρμόδια Αρχή δημοσιεύει και υποβάλλει στην Επιτροπή, έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2011, κατάλογο με τις εγκαταστάσεις που καλύπτονται από τον παρόντα Νόμο στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας και οποιαδήποτε δωρεάν κατανομή σε κάθε εγκατάσταση στην επικράτεια αυτής, η οποία έχει υπολογιστεί σύμφωνα με το εδάφιο (1) του άρθρου 22 και σύμφωνα με το άρθρο 24·

(2) Γιά την περίοδο 2013 και μετέπειτα, έως την 28η Φεβρουαρίου κάθε χρόνου, η Αρμόδια Αρχή εκχωρεί την ποσότητα δικαιωμάτων που πρόκειται να κατανεμηθούν για το εκάστοτε έτος, υπολογισμένες σύμφωνα με τα άρθρα 21, 22 και 24·

(3) Για την περίοδο 2008 έως 2012, έως την 28η Φεβρουαρίου κάθε χρόνο, η Αρμόδια Αρχή εκχωρεί δωρεάν την ποσότητα δικαιωμάτων που πρόκειται να κατανεμηθούν στις σταθερές εγκαταστάσεις σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων Θερμοκηπίου για την περίοδο 2008 έως 2012 το οποίο παρατίθεται στο Παράρτημα VΙΙΙ, ως αυτό εκάστοτε τροποποιείται από την Επιτροπή.

(4) Η Αρμόδια Αρχή δεν εκχωρεί, με βάση το εδάφιο (2), δωρεάν δικαιώματα σε εγκαταστάσεις των οποίων η εγγραφή στον κατάλογο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) απορρίφθηκε από την Επιτροπή.

ΜΕΡΟΣ ΙV ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Χρήση CER και ERU που απορρέουν από δραστηριότητες έργων

26.-(1) Στο βαθμό που τα επιτρεπόμενα από την Κυπριακή Δημοκρατία επίπεδα χρήσης μορίων CER/ERU εκ μέρους των φορέων εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων ή των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών, για την περίοδο 2008 έως 2012 δεν έχουν εξαντληθεί ή έχει χορηγηθεί δικαίωμα χρήσης των μορίων βάσει του εδαφίου (8), οι φορείς εκμετάλλευσης δύνανται να αιτηθούν από την Αρμόδια Αρχή, την εκχώρηση των δικαιωμάτων αυτών για λογαριασμό τους με ισχύ από το 2013 και μετά σε αντάλλαγμα με μόρια CER και ERU που έχουν εκχωρηθεί για τις μειώσεις εκπομπών έως το 2012 από τύπους έργων τα οποία ήταν επιλέξιμα για χρήση στο κοινοτικό σύστημα κατά την περίοδο 2008 έως 2012.

(2) Έως την 31η Μαρτίου 2015, η Αρμόδια Αρχή πραγματοποιεί τέτοια ανταλλαγή κατόπιν σχετικού αιτήματος.

(3)(α) Στο βαθμό που τα επίπεδα της χρήσης μορίων CER/ERU, τα οποία επιτρέπονται σε φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων ή φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών από την Κυπριακή Δημοκρατία για την περίοδο 2008 έως 2012, δεν έχουν εξαντληθεί ή έχει χορηγηθεί δικαίωμα χρήσης των μορίων βάσει του εδαφίου (8), η Αρμόδια Αρχή επιτρέπει στους φορείς εκμετάλλευσης να ανταλλάσσουν μόρια CER και ERU που απορρέουν από έργα τα οποία έχουν καταχωρηθεί πριν από το 2013 και έχουν εκχωρηθεί για μειώσεις εκπομπών από το 2013 και μετά, με δικαιώματα με ισχύ από το 2013 και μετά.

(β) Το παρόν εδάφιο εφαρμόζεται στα CER και ERU για όλους τους τύπους έργων που είναι επιλέξιμα για χρήση στο σύστημα κατά την περίοδο 2008 έως 2012.

(4)(α) Στο βαθμό που τα επίπεδα της χρήσης μορίων CER/ERU, τα οποία επιτρέπονται σε φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων ή φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών από την Κυπριακή Δημοκρατία για την περίοδο 2008 έως 2012, δεν έχουν εξαντληθεί ή έχει χορηγηθεί δικαίωμα χρήσης των μορίων βάσει του εδαφίου (8), η Αρμόδια Αρχή επιτρέπει στους φορείς εκμετάλλευσης να ανταλλάσσουν μόρια CER που έχουν εκχωρηθεί για μειώσεις εκπομπών από το 2013 και μετά, με δικαιώματα νέων έργων που ξεκινούν από το 2013 και μετά σε λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.

(β) Το παρόν εδάφιο ισχύει για μόρια CER για όλους τους τύπους έργων που είναι επιλέξιμα για χρήση στο σύστημα κατά την περίοδο 2008 έως 2012, μέχρι οι χώρες αυτές να επικυρώσουν σύμβαση με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή μέχρι το 2020, ανάλογα με το ποιο από τα δύο λαμβάνει χώραν πρώτο.

(5)(α) Στο βαθμό που τα επίπεδα της χρήσης μορίων CER/ERU, τα οποία επιτρέπονται σε φορείς εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων ή φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών από την Κυπριακή Δημοκρατία για την περίοδο 2008 έως 2012, δεν έχουν εξαντληθεί ή έχει χορηγηθεί δικαίωμα χρήσης των μορίων βάσει του εδαφίου (8) μπορούν να χρησιμοποιούνται στο σύστημα πιστωτικά μόρια που απορρέουν από έργα ή άλλες δραστηριότητες μείωσης εκπομπών με βάση συμφωνίες που έχουν συναφθεί με τρίτες χώρες, καθορίζοντας τα επίπεδα χρήσης.

(β) Σύμφωνα με τις συμφωνίες αυτές, οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να χρησιμοποιούν πιστωτικά μόρια που απορρέουν από δραστηριότητες έργων σε αυτές τις τρίτες χώρες, ώστε να πληρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το σύστημα.

(6) Οι συμφωνίες που αναφέρονται στο εδάφιο (5) προβλέπουν τη χρήση πιστωτικών μορίων στο σύστημα από τύπους έργων που είναι επιλέξιμοι για χρήση στο σύστημα κατά την περίοδο 2008 έως 2012, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή για ενεργειακή απόδοση, που προάγουν τη μεταφορά τεχνολογίας και την αειφόρο ανάπτυξη. Οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία δύναται επίσης να προβλέπει τη χρήση πιστωτικών μορίων που απορρέουν από έργα όπου η βάση που χρησιμοποιείται είναι χαμηλότερη από το επίπεδο της δωρεάν κατανομής δυνάμει των μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 22 ή κάτω από τα επίπεδα που απαιτεί η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(7) Μετά τη σύναψη μίας διεθνούς συμφωνίας για τις κλιματικές αλλαγές, από 1η Ιανουαρίου 2013 δεκτά στο σύστημα θα είναι μόνο μόρια από έργα σε τρίτες χώρες οι οποίες έχουν επικυρώσει την εν λόγω συμφωνία.

(8)(α) Η Επιτροπή δύναται να επιτρέπει σε όλους τους υφιστάμενους φορείς εκμετάλλευσης να χρησιμοποιούν πιστωτικά μόρια κατά την περίοδο 2008 έως 2020 είτε μέχρι την ποσότητα που τους επιτρεπόταν για την περίοδο 2008 έως 2012, είτε σε ποσότητα που αντιστοιχεί σε ένα ορισμένο ποσοστό, το οποίο δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερο του 11% της κατανομής τους για την περίοδο 2008 έως 2012, και σε οποιαδήποτε περίπτωση, το υψηλότερο από τα δύο·

(β) Οι φορείς εκμετάλλευσης δύνανται να χρησιμοποιούν πιστωτικά μόρια άνω του 11% που προβλέπεται στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου, μέχρι την ποσότητα με την οποία η συνδυασμένη δωρεάνελεύθερη κατανομή τους για την περίοδο 2008 έως 2012 και τα συνολικά δικαιώματα πιστωτικών μορίων ισούνται με ένα ορισμένο ποσοστό των ελεγμένων εκπομπών τους κατά την περίοδο 2005 έως 2007·

(γ) Οι νεοεισερχόμενοι, συμπεριλαμβανομένων των νεοεισερχόμενων της περιόδου 2008 έως 2012, που δεν έλαβαν ούτε ελεύθερη δωρεάν κατανομή, ούτε δικαίωμα χρήσης πιστωτικών μορίων CER/ ERU κατά την περίοδο 2008 έως 2012, και οι νέοι κλάδοι θα έχουν δυνατότητα να χρησιμοποιούν πιστωτικά μόρια μέχρι την ποσότητα που αντιστοιχεί σε ορισμένο ποσοστό, το οποίο δεν μπορεί να οριστεί κάτω του 4,5%, των ελεγμένων εκπομπών τους κατά την περίοδο 2013 έως 2020. Οι φορείς αερομεταφορών δύνανται να χρησιμοποιούν πιστωτικά μόρια μέχρι ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό το οποίο δεν μπορεί να καθοριστεί κάτω του 1,5% των ελεγμένων εκπομπών τους για το διάστημα 2013 έως 2020.

(δ) Τα ακριβή ποσοστά που εφαρμόζονται όσον αφορά τις παραγράφους (α), (β) και (γ) του παρόντος εδαφίου είναι αυτά που θεσπίζονται από την Επιτροπή δυνάμει του ’ρθρου 11α, της Οδηγίας 2003/78/ΕΚ. Τουλάχιστον το ένα τρίτο της συνολικής ποσότητας που πρόκειται να κατανεμηθεί στους υφιστάμενους φορείς εκμετάλλευσης, πέραν του πρώτου ποσοστού που αναφέρεται στην παράγραφο (α), θα κατανεμηθεί στους φορείς εκμετάλλευσης που παρουσίασαν το χαμηλότερο επίπεδο συνδυασμένου μέσου όρου ελεύθερης κατανομής και χρήσης πιστωτικών μορίων έργου κατά την περίοδο 2008 έως 2012.

(ε) Τα μέτρα αυτά διασφαλίζουν ότι η συνολική χρήση των επιτρεπόμενων πιστωτικών μορίων δεν υπερβαίνει το 50% των μειώσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης κάτω από τα επίπεδα του 2005 των υφιστάμενων κλάδων στο πλαίσιο του συστήματος, κατά την περίοδο 2008 έως 2020 και κατά 50% των μειώσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης κάτω από τα επίπεδα του 2005 των νέων κλάδων και της αεροπορίας, κατά την περίοδο από την ημέρα υπαγωγής τους στο σύστημα έως το 2020.

Δραστηριότητες έργων

27.-(1) Η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο προκειμένου να διασφαλίζει ότι οι γραμμές βάσης για τις δραστηριότητες έργων, όπως ορίζονται με μεταγενέστερες αποφάσεις που λαμβάνονται βάσει της Σύμβασης ή του Πρωτοκόλλου, οι οποίες δραστηριότητες έργων αναλαμβάνονται σε χώρες που έχουν υπογράψει τη Συνθήκη Προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι απολύτως σύμφωνες με το κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών παρεκκλίσεων που ορίζονται στη Συνθήκη Προσχώρησης.

(2) Η Αρμόδια Αρχή επιτρέπει μόνο δραστηριότητες έργων οι φορείς εκμετάλλευσης των οποίων εδρεύουν είτε σε χώρα η οποία έχει προσυπογράψει τη Σύμβαση για τα έργα αυτά, είτε σε χώρα ή υπο-ομοσπονδιακή ή περιφερειακή οντότητα που είναι συνδεδεμένη με το κοινοτικό σύστημα σύμφωνα με το ’ρθρο 25, της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

(3) Εξαιρουμένων των περιπτώσεων που προβλέπονται στα εδάφια (4) και (5), η Αρμόδια Αρχή στην περίπτωση που φιλοξενεί δραστηριότητες έργων, φροντίζει να μην εκχωρούνται ERU ή CER για μειώσεις ή περιορισμούς των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου.

(4) Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012, για τις δραστηριότητες έργων JI και CDM που μειώνουν ή περιορίζουν άμεσα τις εκπομπές μίας εγκατάστασης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, η Αρμόδια Αρχή δύναται να εκχωρεί ERU και CER μόνο εφόσον ακυρωθούν ισάριθμα δικαιώματα από το φορέα εκμετάλλευσης της συγκεκριμένης εγκατάστασης.

(5) Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012, για τις δραστηριότητες έργων JI και CDM που μειώνουν ή περιορίζουν έμμεσα τις εκπομπές εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, η Αρμόδια Αρχή δύναται να εκχωρεί ERU και CER μόνον εφόσον ακυρωθούν ισάριθμα δικαιώματα από το εθνικό μητρώομητρώο του κράτους μέλους προέλευσης των ERU ή CER.

(6) Σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή επιτρέπει σε ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς να συμμετέχουν σε δραστηριότητες έργων, διατηρεί την ευθύνη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της δυνάμει της Σύμβασης και του Πρωτοκόλλου και πρέπει να εξασφαλίζει ότι αυτή η συμμετοχή είναι συμβατή με τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές, τους όρους και τις διαδικασίες που εγκρίθηκαν με βάση την Σύμβαση και το Πρωτόκολλο.

(7) Σε περίπτωση δραστηριοτήτων υδροηλεκτρικών έργων με δυνατότητα παραγωγής άνω των είκοσι (20) MW, η Αρμόδια Αρχή, όταν εγκρίνει ανάλογες δραστηριότητες έργων, εξασφαλίζει ότι, κατά την εκτέλεση αυτών των δραστηριοτήτων έργων, γίνονται σεβαστά σχετικά διεθνή κριτήρια και κατευθυντήριες γραμμές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιέχονται στην έκθεση του Νοεμβρίου 2000 της Παγκόσμιας Επιτροπής για τα Φράγματα «Φράγματα και Ανάπτυξη - Νέο πλαίσιο λήψεως αποφάσεων».

(8) Οι διατάξεις των εδαφίων (4) και (5), ιδίως όσον αφορά την αποφυγή διπλής μέτρησης, είναι αυτές που θεσπίζονται από την Επιτροπή δυνάμει του ’ρθρου 11β, της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ και οι οποίες πρέπει να υιοθετούνται από την Αρμόδια Αρχή.

Μεταβίβαση, επιστροφή και ακύρωση δικαιωμάτων

28.-(1) Η Αρμόδια Αρχή μεριμνά ώστε να μπορούν να μεταβιβάζονται δικαιώματα μεταξύ -

(α) προσώπων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

(β) προσώπων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσώπων σε τρίτες χώρες, όπου τέτοια δικαιώματα αναγνωρίζονται με τη διαδικασία του ’ρθρου 25, της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ χωρίς άλλους περιορισμούς, εκτός από εκείνους που περιλαμβάνονται στον παρόντα Νόμο ή θεσπίζονται βάσει αυτού.

(2) Η Αρμόδια Αρχή μεριμνά ώστε τα δικαιώματα που εκχωρούνται από την Αρμόδια Αρχή άλλου κράτους μέλους να αναγνωρίζονται για τους σκοπούς τήρησης των υποχρεώσεων φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών βάσει του εδαφίου (3) ή τήρησης των υποχρεώσεων φορέα εκμετάλλευσης βάσει του εδαφίου (5).

(3) Η Αρμόδια Αρχή στην περίπτωση που η Κυπριακή Δημοκρατία είναι εντεταλμένο κράτος μέλος, μεριμνά ώστε, το αργότερο έως την 30ή Απριλίου κάθε έτους, κάθε φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών παραδίδει αριθμό δικαιωμάτων που αντιστοιχεί στις συνολικές εκπομπές κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, όπως έχουν εξακριβωθεί σύμφωνα με το άρθρο 31, από αεροπορικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες δραστηριοτήτων του Παραρτήματος ΙΙ, τις οποίες άσκησε ο συγκεκριμένος φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών. Η Αρμόδια Αρχή μεριμνά, στη συνέχεια, για την ακύρωση των δικαιωμάτων που παραδίδονται σύμφωνα με το παρόν εδάφιο.

(4) Η Αρμόδια Αρχή μεριμνά ώστε, το αργότερο έως την 30ή Απριλίου κάθε έτους, ο φορέας εκμετάλλευσης εγκατάστασης παραδίδει αριθμό δικαιωμάτων, εκτός των δικαιωμάτων που έχουν εκχωρηθεί δυνάμει του Μέρους ΙΙΙ, που αντιστοιχεί στις συνολικές εκπομπές από την εν λόγω εγκατάσταση κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, όπως έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 31 και στη συνέχεια τα εν λόγω δικαιώματα να ακυρώνονται.

(5) Υποχρέωση παραχώρησης δικαιωμάτων δεν υφίσταται για εκπομπές που έχουν πιστοποιηθεί ότι δεσμεύτηκαν και μεταφέρθηκαν για μόνιμη αποθήκευση σε εγκατάσταση η οποία διαθέτει έγκυρη άδεια, σύμφωνα με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τον τίτλο «Οοδηγία 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με τη γεωλογική αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα», όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(6) Η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε τα δικαιώματα να ακυρώνονται ανά πάσα στιγμή, ύστερα από αίτηση του κατόχου τους.

Μεταβατικές διατάξεις

29.-(1) Τα δικαιώματα που εκχωρούνται από την 1η Ιανουαρίου 2008 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012 ισχύουν για εκπομπές της περιόδου 2008 μέχρι και 2020.

(2) Τα δικαιώματα που εκχωρούνται από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά ισχύουν για εκπομπές οκταετών περιόδων, αρχής γενομένης από την 1η Ιανουαρίου 2013.

(3) Τέσσερις (4) μήνες μετά την έναρξη εκάστης περιόδου που αναφέρεται στο εδάφιο (2), τα δικαιώματα που δεν ισχύουν πλέον και δεν έχουν επιστραφεί και ακυρωθεί σύμφωνα με το άρθρο 28, ακυρώνονται από την Αρμόδια Αρχή.

(4) Η Αρμόδια Αρχή εκχωρεί δικαιώματα σε πρόσωπα για την τρέχουσα περίοδο προς αντικατάσταση τυχόν δικαιωμάτων τους ακυρωθέντων σύμφωνα με το εδάφιο (3).

Στις εν λόγω απαιτήσεις δύναται να περιλαμβάνεται η υποβολή εκθέσεων περί εκπομπών από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που καλύπτεται από το σύστημα και συνδέεται με την παραγωγή τέτοιων αγαθών.

Παρακολούθηση

30. Η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει ότι κάθε φορέας εκμετάλλευσης μίας εγκατάστασης ή στην περίπτωση που η Κυπριακή Δημοκρατία είναι εντεταλμένο κράτος, κάθε φορέας εκμετάλλευσης αεροσκάφους, παρακολουθεί και υποβάλλει προς αυτήν έκθεση περί των εκπομπών της εν λόγω εγκατάστασης ή, από την 1η Ιανουαρίου 2010, των αεροσκαφών που εκμεταλλεύεται, κατά τη διάρκεια κάθε ημερολογιακού έτους, μετά το τέλος του εκάστοτε έτους, σύμφωνα με Κανονισμό που τυχόν εκδίδεται από την Επιτροπή δυνάμει του ’ρθρου 14, παράγραφος 1, της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

Εξακρίβωση και διαπίστευση

31.-(1) Η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει ότι οι εκθέσεις που υποβάλλουν οι φορείς εκμετάλλευσης εγκατάστασης και στην περίπτωση που η Κυπριακή Δημοκρατία είναι το εντεταλμένο κράτος, οι φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών δυνάμει του άρθρου 30, έχουν ελεχθεί και συνάδουν σύμφωνα με τα κριτήρια που εκτίθενται στο Παράρτημα V και στις λεπτομερείς διατάξεις που τυχόν θεσπίζονται από την Επιτροπή σύμφωνα με το ’ρθρο 15, της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ.

(2) Η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει ότι οι εκθέσεις που υποβάλλουν οι φορείς εκμετάλλευσης εγκατάστασης και στην περίπτωση που η Κυπριακή Δημοκρατία είναι το εντεταλμένο κράτος ή φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών, η έκθεση των οποίων δεν έχει κριθεί ως ικανοποιητική σύμφωνα με τα κριτήρια του Παραρτήματος V και των λεπτομερών διατάξεων που τυχόν θεσπίζονται από την Επιτροπή, σύμφωνα με το ’ρθρο 15 της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ έως την 31η Μαρτίου κάθε έτους, όσον αφορά τις εκπομπές κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, δε θα μπορεί να πραγματοποιεί περαιτέρω μεταβιβάσεις δικαιωμάτων μέχρις ότου η έκθεσή του κριθεί ικανοποιητική.

(3) Η εξακρίβωση των εκπομπών των εκθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 30, διενεργείται από άτομο το οποίο κατέχει έγκριση ελεγκτή από την Αρμόδια Αρχή.

Προϋποθέσεις έγκρισης ελεγκτή.

(4) Αίτηση για έγκριση ελεγκτή υποβάλλεται στην Αρμόδια Αρχή και συνοδεύεται με τα ακόλουθα έγγραφα:

(α) αντίγραφο πιστοποιητικού ότι έχει εγκριθεί από κατάλληλο διαπιστευμένο σώμα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

(β) αντίγραφο διαβατηρίου ή ταυτότητας προσώπου που θα αναλάβει την εργασία του ελεγκτή·

(γ) αντίγραφο πιστοποίησης (βεβαίωσης) από εταιρεία διαπίστευσης ότι ο συγκεκριμένος ελεγκτής που θα αναλάβει την εργασία έχει την ανάλογη πείρα ·

(δ) αντίγραφο πιστοποιητικού εγγραφής της εταιρείας διαπίστευσης.

(4Α) (α) Για κάθε αίτηση που υποβάλλεται για έγκριση ελεγκτή σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4), αποστέλλεται στον αιτητή, το ταχύτερο, βεβαίωση παραλαβής, στην οποία αναφέρονται -

(i) η προθεσμία εξέτασης της αίτησής του που καθορίζεται στο εδάφιο (4Β),

(ii) τα έγγραφα που ελλείπουν, σε περίπτωση που υπολείπονται απαραίτητα έγγραφα για την εξέταση της αίτησης, και την προθεσμία εντός της οποίας αυτά πρέπει να υποβληθούν, και

(iii) τα ένδικα μέσα που έχει στη διάθεσή του.

(β) Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα ελλείποντα έγγραφα εντός της καθορισμένης προθεσμίας, ο χρόνος που καθορίζεται στο εδάφιο (4), εντός του οποίου πρέπει να εξεταστεί η αίτηση, αναστέλλεται μέχρι την προσκόμιση των απαιτούμενων εγγράφων.

(4Β) Κάθε αίτηση για έγκριση ελεγκτή που υποβάλλεται δυνάμει του εδαφίου (4) εξετάζεται εντός δύο μηνών και η προθεσμία αυτή υπολογίζεται από την ημερομηνία υποβολής όλων των απαιτούμενων εγγράφων.

(4Γ) Σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή δεν απαντήσει εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο εδάφιο (4Β), η έγκριση ελεγκτή δε θεωρείται ως χορηγηθείσα.

(4Δ) Στην περίπτωση που αίτηση για έγκριση ελεγκτή απορρίπτεται για λόγους που αφορούν στη μη συμμόρφωση με τη διαδικασία που προβλέπεται στα εδάφια (4Α), 4(Β) και (4Γ), η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει τον αιτητή σχετικά, το ταχύτερο δυνατό.

(5) Η έγκριση ελεγκτή χορηγείται από τον Αρχιεπιθεωρητή, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των παραγράφων (α), (β), (γ) και (δ) του εδαφίου (4).

(6) Τα εδάφια (3) έως και (5) παύουν να ισχύουν κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του Κανονισμού της Επιτροπής που αναφέρεται στο ’ρθρο 15, της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ και ρυθμίζει την διαπίστευση και την εποπτεία των ελεγκτών.

Αποκάλυψη πληροφοριών και επαγγελματικό απόρρητο

32.-(1) Η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει ότι όλες οι αποφάσεις και οι εκθέσεις που αναφέρονται στην ποιότητα, στην κατανομή δικαιωμάτων, στην εποπτεία, στην υποβολή εκθέσεων και στην επαλήθευση των εκπομπών, γνωστοποιούνται αμέσως με τρόπο που διασφαλίζει την αμερόληπτη πρόσβαση.

(2) Πληροφορίες που καλύπτονται από το επαγγελματικό απόρρητο δεν γνωστοποιούνται σε κανένα άλλο πρόσωπο ή αρχή, εκτός αν το προβλέπουν οι εφαρμοστέες νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις.

Πρόσβαση σε πληροφορίες

33. Οι αποφάσεις σχετικά με την κατανομή των δικαιωμάτων, οι πληροφορίες σχετικά με δραστηριότητες έργων, στις οποίες συμμετέχει η Κυπριακή Δημοκρατία ή εξουσιοδοτεί ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς να συμμετάσχουν και οι εκθέσεις για τις εκπομπές που απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 30 και φυλάσσονται από την Αρμόδια Αρχή, τίθενται στη διάθεση του κοινού σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που είναι Σχετικές με το Περιβάλλον Νόμου.

Εντεταλμένο κράτος μέλος

34.-(1) Η Κυπριακή Δημοκρατία είναι εντεταλμένο κράτος μέλος-

(α) για φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών που διαθέτει έγκυρη άδεια εκμετάλλευσης, η οποία έχει χορηγηθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2407/92· και

(β) για κάθε άλλο φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, σε περίπτωση που η Κυπριακή Δημοκρατία έχει το υψηλότερο κατ’ εκτίμησιν επίπεδο αποδιδόμενων στην αεροπορία εκπομπών από πτήσεις που πραγματοποιήθηκαν από συγκεκριμένο φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών κατά το έτος αναφοράς.

(2) Εάν, κατά τα πρώτα δύο (2) έτη της περιόδου που καθορίζεται από το άρθρο 7, ένας φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών που εμπίπτει στις διατάξεις της παραγράφου (β), του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, στην περίπτωση που εντεταλμένο κράτος είναι η Κυπριακή Δημοκρατία, δεν έχει παραδώσει στην Αρμόδια Αρχή κανένα κατανεμημένο δικαίωμα εκπομπής από πτήσεις που έχει εκτελέσει, ο φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών μεταβιβάζεται σε άλλο εντεταλμένο κράτος μέλος για την επόμενη περίοδο. Το νέο εντεταλμένο κράτος μέλος είναι το κράτος μέλος με τις περισσότερες κατ’ εκτίμηση παραδιδόμενες εκπομπές από πτήσεις που έχει εκτελέσει ο εν λόγω φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών κατά τα δύο (2) πρώτα έτη της προηγούμενης περιόδου.

(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, «έτος αναφοράς» σημαίνει, στην περίπτωση φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών που άρχισε να λειτουργεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά την 1η Ιανουαρίου 2006, το πρώτο ημερολογιακό έτος λειτουργίας, σε όλες δε τις άλλες περιπτώσεις, το ημερολογιακό έτος που άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2006.

Βοήθεια από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol)

35. Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που πηγάζουν από το άρθρο 7 και από το άρθρο 34, η Αρμόδια Αρχή μπορεί να ζητεί τη βοήθεια του Οργανισμού για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol) ή άλλου σχετικού οργανισμού και να συνάπτει προς τούτο κάθε ενδεδειγμένη συμφωνία με τους εν λόγω οργανισμούς.

Υποβολή εκθέσεων από την Αρμόδια Αρχή

36. Κάθε χρόνο, η Αρμόδια Αρχή υποβάλλει στην Επιτροπή και στη Βουλή των Αντιπροσώπων έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου. Στην έκθεση αυτή αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις ρυθμίσεις για την κατανομή των δικαιωμάτων, τη λειτουργία του εθνικού μητρώου, που προβλέπεται στο άρθρο 23 και στο εδάφιο (5), του άρθρου 9, την εφαρμογή των εκτελεστικών μέτρων για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων, την εξακρίβωση και τη διαπίστευση, καθώς και για θέματα σχετικά με τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και με τη φορολογική μεταχείριση των δικαιωμάτων, εάν υπάρχει. Η έκθεση διαβιβάζεται κάθε χρόνο στην Επιτροπή και στη Βουλή των Αντιπροσώπων και αναρτάται στο διαδίκτυο έως την 30ή Ιουνίου και αφορά το προηγούμενο έτος. Η έκθεση συντάσσεται με βάση ερωτηματολόγιο ή σχέδιο γενικών γραμμών που εκπονεί η Επιτροπή.

Υποστήριξη δραστηριοτήτων ανάπτυξης υποδομής

37. Σύμφωνα με την Σύμβαση, το Πρωτόκολλο και κάθε μεταγενέστερη απόφαση που λαμβάνεται για την εφαρμογή τους, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη προσπαθούν να υποστηρίζουν δραστηριότητες ανάπτυξης υποδομής σε αναπτυσσόμενες χώρες και σε χώρες με μεταβατική οικονομία, ώστε να τις βοηθήσουν να επωφελούνται πλήρως από τον JI και τον CDM, κατά τρόπο που να ενισχύει τις στρατηγικές τους για αειφόρο ανάπτυξη, καθώς και να διευκολύνουν τη συμμετοχή φορέων στην ανάπτυξη και την υλοποίηση έργων JI και CDM.

Διαδικασίες για μονομερή ένταξη πρόσθετων δραστηριοτήτων και αερίων

38. Η Αρμόδια Αρχή δύναται να εφαρμόζει την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, σε δραστηριότητες και σε αέρια θερμοκηπίου που δεν απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ, λαμβανομένων υπόψη όλων των σχετικών κριτηρίων, ιδίως των επιπτώσεων στην εσωτερική αγορά, των δυνητικών στρεβλώσεων του ανταγωνισμού, της περιβαλλοντικής ακεραιότητας του συστήματος και της αξιοπιστίας του συστήματος της σχεδιαζόμενης παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων, εφόσον η ένταξη αυτών των δραστηριοτήτων, εγκαταστάσεων και αερίων θερμοκηπίου εγκρίνεται από την Επιτροπή.

’ρνηση Αρμόδιας Αρχής για εκχώρηση δικαιωμάτων ή πιστωτικών μορίων

39. Αναφορικά με τα έργα που αναφέρονται στο ’ρθρο 24α, της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ, η Αρμόδια Αρχή δύναται να αρνείται να εκχωρεί δικαιώματα ή πιστωτικά μόρια για έργα ορισμένων τύπων που μειώνουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Εξαίρεση μικρών εγκαταστάσεων υπό την επιφύλαξη ισοδύναμων μέτρων

40.-(1) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να εξαιρεί από το σύστημα, κατόπιν διαβουλεύσεων με τον φορέα εκμετάλλευσης εγκατάστασης, εγκαταστάσεις που έχουν υποβάλει στην Αρμόδια Αρχή έκθεση περί εκπομπών χαμηλότερων από είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακαCO2 και, στις περιπτώσεις δραστηριοτήτων καύσης, έχουν ονομαστική θερμική ισχύ χαμηλότερη από τριάντα πέντε (35) MW, εξαιρουμένων των εκπομπών από βιομάζα για κάθε ένα από τα τρία (3) έτη που προηγούνται της κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο (α) και οι οποίες υπόκεινται σε μέτρα που πρόκειται να συμβάλλουν σε ισοδύναμες μειώσεις των εκπομπών, εφόσον η Κυπριακή Δημοκρατία πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) ενημερώνει την Επιτροπή, τη Βουλή των Αντιπροσώπων, και μέσω διαδικτύου το κοινό, για κάθε τέτοια εγκατάσταση, προσδιορίζοντας τα ισοδύναμα μέτρα που ισχύουν στην εν λόγω εγκατάσταση με τα οποία θα επιτευχθεί ισοδύναμη συμβολή σε μειώσεις εκπομπών, που εφαρμόζει, πριν από την υποβολή του καταλόγου των εγκαταστάσεων, όπως ορίζει το άρθρο 25, και το αργότερο κατά την υποβολή του καταλόγου αυτού στην Επιτροπή·

(β) βεβαιώνει ότι εφαρμόζονται ρυθμίσεις παρακολούθησης, προκειμένου να αξιολογείται εάν υπάρχει κάποια εγκατάσταση που εκπέμπει τουλάχιστον είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακαCO2, εξαιρουμένων των εκπομπών από βιομάζα, σε οποιοδήποτε ημερολογιακό έτος· η Αρμόδια Αρχή δύναται να επιτρέπει απλουστευμένα μέτρα εποπτείας, επαλήθευσης και υποβολής εκθέσεων για τις εγκαταστάσεις των οποίων οι μέσες ετήσιες ελεγμένες εκπομπές κατά την περίοδο 2008 έως 2010 δεν υπερβαίνουν τους πέντε χιλιάδες (5.000) τόνους ετησίως, σύμφωνα με το άρθρο 30·

(γ) βεβαιώνει ότι εάν υπάρχει κάποια εγκατάσταση που εκπέμπει τουλάχιστον είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακαCO2, εξαιρουμένων των εκπομπών από βιομάζα, σε οποιοδήποτε ημερολογιακό έτος ή, εάν τα μέτρα που εφαρμόζονται στην εν λόγω εγκατάσταση με τα οποία θα επιτευχθεί ισοδύναμη συμβολή σε μειώσεις εκπομπών, δεν εφαρμόζονται πλέον, η εγκατάσταση θα επανεισαχθεί στο σύστημα·

(δ) δημοσιεύει τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ) για δημόσιο σχολιασμό.

(2) Επιτρέπεται να εξαιρεθούν επίσης τα νοσοκομεία, εάν αυτά αναλάβουν ισοδύναμα μέτρα.

(3) Εάν μετά το πέρας περιόδου τριών (3) μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης για δημόσιο σχολιασμό, η Επιτροπή δεν προβάλει αντίρρηση εντός περαιτέρω περιόδου έξι (6) μηνών, τότε ο αποκλεισμός λογίζεται εγκριθείς.

(4) Μετά την επιστροφή των δικαιωμάτων για την περίοδο κατά την οποία η εγκατάσταση εντάσσεται στο σύστημα, η εγκατάσταση εξαιρείται και η Αρμόδια Αρχή δεν εκχωρεί στην εγκατάσταση περαιτέρω δωρεάν δικαιώματα σύμφωνα το άρθρο 22.

(5) Όταν μία εγκατάσταση επανεντάσσεται στο σύστημα σύμφωνα με την παράγραφο (γ), του εδαφίου (1), χορηγούνται όλα τα δικαιώματα που έχουν εκχωρηθεί σύμφωνα με το άρθρο 22, αρχής γενομένης από το έτος επανένταξης. Τα δικαιώματα που εκχωρούνται στις εγκαταστάσεις αυτές αφαιρούνται από την ποσότητα που πρόκειται να εκπλειστηριάσει η Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με το άρθρο 21, όταν η εγκατάσταση βρίσκεται στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κάθε τέτοια εγκατάσταση παραμένει στο σύστημα για το υπόλοιπο της περιόδου εμπορίας.

(6) Στις εγκαταστάσεις που δεν περιελήφθησαν στο σύστημα κατά την περίοδο 2008 έως 2012, δύναται να εφαρμοστούν απλουστευμένες απαιτήσεις όσον αφορά την εποπτεία, την υποβολή εκθέσεων και την επαλήθευση για τον καθορισμό εκπομπών κατά τα τρία (3) έτη που προηγούνται της κοινοποίησης που ορίζεται στην παράγραφο (α), του εδαφίου (1).

ΜΕΡΟΣ V ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συμβουλευτική Επιτροπή

41.-(1) Ιδρύεται Συμβουλευτική Επιτροπή στην οποία συμμετέχουν-

(α) ένας εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ως πρόεδρος·

(β) ένας εκπρόσωπος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου·

(γ) ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων·

(δ) ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού·

(ε) ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων·

(στ) ένας εκπρόσωπος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου· και

(ζ) ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου.

(2) Ο κάθε φορέας που αναφέρεται στο εδάφιο (1) δύναται να εκπροσωπείται σε κάθε συνεδρία της Συμβουλευτικής Επιτροπής από διαφορετικό εκπρόσωπο, ο οποίος μπορεί να συνοδεύεται από ένα ή δύο συμβούλους.

(3) Σε κάθε συνεδρία της Συμβουλευτικής Επιτροπής, η παρουσία του προέδρου και τριών μελών αποτελεί απαρτία.

(4) Οι συνεδρίες της Συμβουλευτικής Επιτροπής συγκαλούνται από τον πρόεδρό της. Οποιοδήποτε μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής δύναται να ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης συνεδρίας, αφού δηλώσει γραπτώς τους λόγους που την επιβάλλουν και το θέμα που πρέπει να συζητηθεί και τέτοια συνεδρία συγκαλείται από τον πρόεδρο μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημέρες από την ημερομηνία που ζητήθηκε η σύγκληση αυτής.

(5) Ο πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής μεριμνά ώστε για κάθε συνεδρία στην οποία πρόκειται να συζητηθεί θέμα που αφορά συγκεκριμένη εγκατάσταση, καλούνται έγκαιρα για να συμμετάσχουν σ’ αυτή εκπρόσωπος του Επάρχου και εκπρόσωπος της αρχής τοπικής αυτοδιοίκησης στην περιοχή της οποίας ασκεί τις εργασίες της η εγκατάσταση. Οι εκπρόσωποι έχουν δικαίωμα να εκφράσουν τις απόψεις τους κατά τη συνεδρία χωρίς, όμως, να έχουν δικαίωμα ψήφου.

(6) Η Συμβουλευτική Επιτροπή έχει αρμοδιότητα να συμβουλεύει την Αρμόδια Αρχή για τα θέματα που ορίζει ο παρών Νόμος.

(7) Ο πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής μεριμνά για την έγκαιρη αποστολή των ειδοποιήσεων για συνεδρίες, ώστε να παραληφθούν από τα μέλη της επτά (7) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρία. Στην ειδοποίηση αναφέρονται λεπτομέρειες σχετικές με το κάθε θέμα που θα συζητηθεί και κάθε εργασία που θα διεξαχθεί.

Γνώμη κοινού

42. Κατά την άσκηση των εξουσιών της, η Αρμόδια Αρχή είναι υποχρεωμένη, πριν τη χορήγηση οποιασδήποτε άδειας με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, να λαμβάνει υπόψη τις θέσεις, παρατηρήσεις και εισηγήσεις του κοινού.

Αρχιεπιθεωρητής και Επιθεωρητές

43.-(1) Για σκοπούς αποτελεσματικότερης εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των κανονισμών ή διαταγμάτων που εκδίδονται δυνάμει αυτού, ο Υπουργός εξουσιοδοτεί λειτουργό του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος να ενεργεί ως Αρχιεπιθεωρητής και λειτουργούς του ίδιου Υπουργείου να ενεργούν ως Επιθεωρητές.

(2) Ο Υπουργός, μετά από υπόδειξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ως επίσης και του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων, δύναται να εξουσιοδοτεί τους λειτουργούς των υπουργείων αυτών ως Επιθεωρητές για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(3) Τα ονόματα των λειτουργών που διορίζονται ως Επιθεωρητές με βάση τα εδάφια (1) και (2), δημοσιεύονται με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4) Χωρίς να επηρεάζονται οι διατάξεις των εδαφίων (1), (2) και (3), ο Υπουργός δύναται με σχετικές γνωστοποιήσεις που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να εξουσιοδοτεί γραπτώς οποιαδήποτε πρόσωπα που δεν υπηρετούν στη δημόσια υπηρεσία, τα οποία κρίνει ότι κατέχουν κατάλληλα προσόντα, να ασκούν τέτοιες από τις εξουσίες και τα καθήκοντα των Επιθεωρητών και να υπόκεινται σε τέτοιους όρους, όπως θα καθορίζεται στην εξουσιοδότηση.

(5) Οι Επιθεωρητές και τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται με βάση το εδάφιο (4), ασκούν τα καθήκοντά τους υπό το συντονισμό του Αρχιεπιθεωρητή και η εξουσιοδότηση μπορεί να τερματίζεται σύμφωνα με τους όρους που διαλαμβάνονται σε αυτήν.

(6) Κάθε πρόσωπο που εξουσιοδοτείται με βάση το εδάφιο (4), δύναται να λαμβάνει αμοιβή ανάλογη με τις υπηρεσίες που παρέχει, η οποία καθορίζεται από τον Υπουργό, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών.

(7) Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, οι Επιθεωρητές και τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται με βάση το εδάφιο (4) οφείλουν-

(α) να επιδεικνύουν δελτίο ταυτότητας που εκδίδει η Αρμόδια Αρχή, στο οποίο αναγράφεται η ιδιότητά τους· και

(β) να ενεργούν μόνο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που καθορίζει ο παρών Νόμος.

Καθήκοντα και εξουσίες Αρχιεπιθεωρητών και Επιθεωρητών

44.-(1) Ο Αρχιεπιθεωρητής και οι Επιθεωρητές πραγματοποιούν τακτικούς και έκτακτους ελέγχους των φορέων εκμετάλλευσης, που εντεταλμένο κράτος είναι η Κυπριακή Δημοκρατία για να διαπιστώνεται κατά πόσο οι εργασίες εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Κατά τη διενέργεια των πιο πάνω ελέγχων, ο Αρχιεπιθεωρητής ή/και κάθε Επιθεωρητής δύναται-

(α) Να εισέρχεται σε οποιαδήποτε υποστατικά φορέα εκμετάλλευσης διενεργείται ή υπάρχει εύλογη αιτία να πιστεύεται ότι διενεργείται δραστηριότητα ή λαμβάνει χώρα διεργασία η οποία αποτελεί ή δυνατό να αποτελεί παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου κανονισμού ή/και διατάγματος εκδιδομένου δυνάμει αυτού· ή είσοδος στα υποστατικά ή αεροσκάφη, δύναται να επιτευχθεί ενόσω βρίσκεται σε εξέλιξη η δραστηριότητα ή η διεργασία ή σε οποιοδήποτε χρόνο·

(β) να διενεργεί δοκιμές ή μετρήσεις τις οποίες κρίνει αναγκαίες στην εκτέλεση των καθηκόντων του·

(γ) να επιθεωρεί, εξετάζει και ελέγχει τη λειτουργία οποιωνδήποτε κατασκευών, μηχανημάτων, συσκευών ή εξοπλισμού που βρίσκονται στα υποστατικά ή αεροσκάφη και να προβαίνει σε κινηματογραφήσεις ή φωτογραφίσεις, εφόσον τις κρίνει αναγκαίες·

(δ) να αξιώνει την παρουσίαση και να προβαίνει σε επιθεώρηση οποιωνδήποτε βιβλίων ή εγγράφων που αφορούν ή σχετίζονται με το φορέα εκμετάλλευσης, και τα οποία θεωρεί ότι περιέχουν πληροφορίες χρήσιμες για σκοπούς διερεύνησης οποιουδήποτε θέματος που αφορά τον φορέα εκμετάλλευσης·

(ε) να παραλαμβάνει και μεταφέρει οποιοδήποτε αντικείμενο ή ουσία ή δείγμα ουσίας, που κρίνει ότι είναι αναγκαίο για σκοπούς διερεύνησης αδικήματος ή για σκοπούς απόδειξης ενώπιον δικαστηρίου·

(στ) να αξιώνει από το φορέα εκμετάλλευσης όπως-

(i) παρέχει σ’ αυτόν ασφαλή πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος του υπό έρευνα χώρου,

(ii) θέτει στη διάθεσή του εύλογες διευκολύνσεις ή μέσα για τη διενέργεια δοκιμών, μετρήσεων, επιθεωρήσεων ή εξετάσεων, που κρίνει αναγκαίες για σκοπούς ελέγχου ή για διερεύνηση πιθανού αδικήματος,

(iii) παρέχει σ’ αυτόν οποιεσδήποτε πληροφορίες που δυνατό να κατέχουν ή στις οποίες δυνατό να έχουν πρόσβαση και τις οποίες θεωρεί χρήσιμες για το σκοπό έρευνας που διενεργεί·

(ζ) να αξιώνει όπως ο φορέας εκμετάλλευσης ή οποιοδήποτε μέρος του, ή οποιαδήποτε μηχανήματα, συσκευές, εξοπλισμός ή ουσίες που βρίσκονται σε αυτό, παραμένουν ως έχουν για όσο χρόνο θεωρεί εύλογα αναγκαίο για σκοπούς ελέγχου, δοκιμής, μέτρησης ή εξέτασης, νοουμένου ότι η συμμόρφωση με την αξίωση αυτή δε συνεπάγεται τον τερματισμό ή τη διακοπή οποιασδήποτε ουσιώδους λειτουργίας του φορέα εκμετάλλευσης.

(η) να αξιώνει από οποιοδήποτε πρόσωπο για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι είχε απασχοληθεί στον φορέα εκμετάλλευσης ή είχε σχέση με οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διεργασία σε αυτόν εντός της περιόδου των τελευταίων τριών (3) μηνών, όπως του παράσχει οποιεσδήποτε πληροφορίες που δυνατό να κατέχει ή στις οποίες έχει πρόσβαση, εφόσον αυτές είναι σχετικές με το σκοπό της έρευνας που διενεργεί.

(3) Εάν ο Αρχιεπιθεωρητής ή Επιθεωρητής έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι οποιοσδήποτε φορέας εκμετάλλευσης, λειτουργεί ή πρόκειται να λειτουργήσει κατά τρόπο ο οποίος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα που διαπίστωσε την παράβαση δεν είναι σύμφωνος με τις πρόνοιες του νόμου, τότε έχει εξουσία να επιδώσει στο φορέα εκμετάλλευσης ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία ή επίβλεψη του φορέα εκμετάλλευσης γραπτή ειδοποίηση με την οποία να -

(α) αναφέρει τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση με συγκεκριμένες πρόνοιες του νόμου·

(β) δίνει οδηγίες για τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων·

(γ) ορίζει χρονική περίοδο εντός της οποίας πρέπει να ληφθούν τα μέτρα· και

(δ) αξιώνει όπως η λειτουργία του φορέα εκμετάλλευσης τερματιστεί μετά τη λήξη της πιο πάνω περιόδου, εφόσον δε ληφθούν τα μέτρα που όρισε.

(4) Εάν κατά την είσοδό του σε οποιοδήποτε φορέα εκμετάλλευσης για σκοπούς εκτέλεσης των καθηκόντων του, ο Αρχιεπιθεωρητής ή ο Επιθεωρητής κρίνει ότι είναι αναγκαία η παρουσία και άλλου προσώπου που θα τον υποβοηθήσει στο έργο του, τότε μπορεί να συνοδεύεται είτε από αστυνομικό, είτε από άλλο πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον ίδιο ή τον Αρχιεπιθεωρητή και ο φορέας εκμετάλλευσης οφείλει σε τέτοια περίπτωση να επιτρέψει την είσοδο στα υποστατικά και του εν λόγω προσώπου.

Ειδοποίηση βελτίωσης και απαγορευτικής ειδοποίησης

45.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Αρχιεπιθεωρητής ή ο Επιθεωρητής διαπιστώσει παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου, δύναται να επιδώσει στον φορέα εκμετάλλευσης εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία διαπίστωσης της παράβασης ειδοποίηση βελτίωσης, η οποία να-

(α) αναφέρει ότι διαπίστωσε παράβαση διάταξης του παρόντος Νόμου,

(β) αναφέρει την ή τις πρόνοιες του Νόμου που έχουν παραβιαστεί, και να

(γ) καθορίζει χρονική περίοδο, όχι μικρότερη από είκοσι μία (21) ημέρες, μέσα στην οποία η παράβαση πρέπει να αρθεί.

(2) Σε περίπτωση που ο φορέας εκμετάλλευσης έχει ένσταση αναφορικά με την ειδοποίηση βελτίωσης που του επιδόθηκε δύναται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης να υποβάλει γραπτώς ένσταση στην Αρμόδια Αρχή, η οποία εξετάζει κατόπιν ακρόασης των ενδιαφερομένων μερών και αποφασίζει εντός ευλόγου χρόνου κατά πόσο υπήρξε παράβαση. Σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή αποφασίσει ότι υπήρξε παράβαση τότε ο φορέας εκμετάλλευσης πρέπει να συμμορφωθεί με την ειδοποίηση βελτίωσης εντός τριάντα (30) ημερών, η οποία διαπιστώνεται κατόπιν ελέγχου επιθεώρησης από τον Αρχιεπιθεωρητή ή Επιθεωρητή.

(3) Σε περίπτωση που ο Αρχιεπιθεωρητής ή ο Επιθεωρητής διαπιστώσει ότι ο φορέας εκμετάλλευσης δεν έχει συμμορφωθεί με τα μέτρα που ορίζονται στην ειδοποίηση βελτίωσης εντός της καθοριζόμενης χρονικής περιόδου, δύναται να επιδώσει εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία διαπίστωσης στο φορέα εκμετάλλευσης απαγορευτική ειδοποίηση.

(4) Η προβλεπόμενη στο εδάφιο (3) απαγορευτική ειδοποίηση-

(α) αναφέρει ότι ο Αρχιεπιθεωρητής ή ο Επιθεωρητής διαπίστωσε ότι ο φορέας εκμετάλλευσης δεν έχει συμμορφωθεί με τα μέτρα που ορίζονται στην ειδοποίηση βελτίωσης εντός της καθοριζόμενης χρονικής περιόδου,

(β) αναφέρει τους λόγους για τους οποίους, κατά την άποψη του Αρχιεπιθεωρητή ή Επιθεωρητή, δεν πληρούνται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου,

(γ) περιέχει οδηγίες για συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τήρηση των διατάξεων του παρόντος Νόμου,

(δ) ορίζει xρονική περίοδο μετά την παρέλευση της οποίας ο φορέας εκμετάλλευσης θα πρέπει να παύσει να λειτουργεί, αν δεν συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Νόμου και αν δεν ληφθούν τα μέτρα για τα οποία έδωσε οδηγίες σύμφωνα με την παράγραφο (γ).

(5) Σε περίπτωση που ο φορέας εκμετάλλευσης έχει ένσταση αναφορικά με την επιβολή απαγορευτικής ειδοποίησης που του επιδόθηκε δύναται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης να υποβάλει γραπτώς ένσταση στην Αρμόδια Αρχή, η οποία εξετάζει κατόπιν ακρόασης όλων των ενδιαφερομένων μερών και αποφασίζει εντός ευλόγου χρόνου τη διατήρηση της επιβολής της απαγορευτικής ειδοποίησης ή την άρση της.

Αδικήματα και ποινές

46.- (1) Πρόσωπο το οποίο -

(α) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με τον παρόντα Νόμο ή οποιουσδήποτε κανονισμούς ή διατάγματα που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο ή με πρότυπο που αναφέρεται στο άρθρο 54, ή

(β) αρνείται ή παραλείπει να συμμορφωθεί προς απαγόρευση ή υποχρέωση, η οποία του επιβάλλεται από το Νόμο ή από οποιουσδήποτε Κανονισμούς ή διατάγματα που εκδίδονται με βάση το Νόμο, ή

(γ) αρνείται ή παραλείπει να τηρήσει οποιοδήποτε όρο άδειας η οποία του χορηγήθηκε με βάση το Νόμο,

είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τρια (3) χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€35.000) ή και στις δύο ποινές.

Επιβολή διοικητικού προστίμου

47.-(1)(α) Κάθε φορέας εκμετάλλευσης και φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών που δεν παραδίδει έως την 30ή Απριλίου κάθε έτους επαρκή δικαιώματα για την κάλυψη των εκπομπών του, κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, υπόκειται στην καταβολή προστίμου για υπέρβαση εκπομπών, από την Αρμόδια Αρχή. Το πρόστιμο ανέρχεται σε εκατόν ευρώ (€100) για κάθε τόνο ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα για τον οποίο ο φορέας δεν παρέδωσε δικαιώματα.

(β) Η καταβολή του προστίμου δεν απαλλάσσει το φορέα από την υποχρέωση να παραδώσει, κατά την επιστροφή δικαιωμάτων για το επόμενο ημερολογιακό έτος, δικαιώματα για ποσότητες εκπομπών ίσες με τις καθ’ υπέρβαση εκπομπές.

(2) Το πρόστιμο για τις καθ’ υπέρβαση εκπομπές που σχετίζεται με δικαιώματα που εκχωρούνται από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά αυξάνεται σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό δείκτη καταναλωτή.

(3) Η διαδικασία επιβολής προστίμου που προβλέπεται στα εδάφια (1) και (2) αρχίζει με την κοινοποίηση στον παραβάτη σχετικής έκθεσης που συντάσσεται από την Αρμόδια Αρχή και έγγραφης κλήτευσης προς τον παραβάτη να υποβάλει τις απόψεις του εντός διαστήματος δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της κλήτευσης. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί, ύστερα από αίτηση του παραβάτη, για δέκα (10) επιπλέον ημέρες.

(4) Το προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) επιβαλλόμενο διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται στον παραβάτη, με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας αρχής που βεβαιώνει την παράβαση, αφού ακουστεί ή δώσει την ευκαιρία στον ενδιαφερόμενο παραβάτη ή εκπρόσωπό του να ακουστεί προφορικώς ή γραπτώς.

(5) Κατά της απόφασης για επιβολή διοικητικού προστίμου επιτρέπεται η άσκηση ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Υπουργού, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης στον παραβάτη.

(6) Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται από την Αρμόδια Αρχή, όταν περάσει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε (75) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης για επιβολή χρηματικής ποινής ή σε περίπτωση που ασκείται προσφυγή ενώπιον του Υπουργού σύμφωνα με το εδάφιο (5), από την κοινοποίηση της επί της ιεραρχικής προσφυγής, απόφασης, του Υπουργού.

(7) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής του κατά τον παρόντα Νόμο επιβαλλόμενου από την Αρμόδια Αρχή διοικητικού προστίμου, η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττεται το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

Δημοσίευση ονομάτων

48. Η Αρμόδια Αρχή μεριμνά για τη δημοσίευση των ονομάτων των φορέων εκμετάλλευσης που έχουν παραβιάσει απαιτήσεις για την παράδοση επαρκών δικαιωμάτων δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Επιβολή απαγόρευσης λειτουργίας φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών από την Επιτροπή

49.-(1) Σε περίπτωση που ένας φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών του οποίου εντεταλμένο κράτος είναι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου και όταν άλλα μέτρα εφαρμογής δεν εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση, η Αρμόδια Αρχή δύναται να ζητεί από την Επιτροπή να αποφασίσει την επιβολή απαγόρευσης λειτουργίας για το συγκεκριμένο φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών.

(1Α) Στην περίπτωση του εδαφίου (1), η αίτηση της Κυπριακής Δημοκρατίας περιλαμβάνει:

(α) στοιχεία που αποδεικνύουν ότι ο φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών δεν συμμορφώνεται με τις δυνάμει του παρόντος Νόμου υποχρεώσεις του,

(β) λεπτομερή στοιχεία για τις ενέργειες επιβολής που έχει αναλάβει η Κυπριακή Δημοκρατία,

(γ) στοιχεία που δικαιολογούν την επιβαλλόμενη απαγόρευση λειτουργίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, και

(δ) σύσταση για τη σκοπιμότητα απαγόρευσης λειτουργίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και τυχόν προϋποθέσεις που θα πρέπει να ισχύουν.

(2) Κατόπιν σχετικού αιτήματος της Αρμόδιας Αρχής, η Επιτροπή δύναται, να αποφασίσει την επιβολή απαγόρευσης λειτουργίας για το συγκεκριμένο φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών.

(3) Η Αρμόδια Αρχή μεριμνά ώστε να επιβληθεί η επιβολή απαγόρευσης, στο έδαφός της Κυπριακής Δημοκρατίας δυνάμει του εδαφίου (2) και ενημερώνει την Επιτροπή, την Βουλή των Αντιπροσώπων, και μέσω διαδικτύου το κοινό.

Αρχείο

50.-(1) Η Αρμόδια Αρχή τηρεί αρχείο, στο οποίο καταχωρούνται λεπτομέρειες για θέματα που καθορίζονται στον παρόντα Νόμο, περιλαμβανομένων και των θεμάτων που αφορούν-

(α) τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για χορήγηση άδειας εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, και

(β) τα αποτελέσματα των ελέγχων ή/ και μετρήσεων ή/ και υπολογισμών που διεξάγονται στις εγκαταστάσεις.

(γ) τις ετήσιες εκθέσεις.

(2) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, η Αρμόδια Αρχή δύναται, τηρουμένων των διατάξεων του περί της Ελεύθερης Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που Σχετίζονται με Θέματα Περιβάλλοντος Νόμου, να επιτρέψει εξαίρεση από την καταχώρηση στο αρχείο οποιασδήποτε κατηγορίας πληροφοριών, η δημοσίευση της οποίας μπορεί κατά τη γνώμη του:

(α) να βλάψει σε βαθμό πέραν του εύλογου μέτρου ιδιωτικό συμφέρον, με την αποκάλυψη πληροφοριών αναφορικά με εμπορικό μυστικό, ή

(β) να βλάψει το δημόσιο συμφέρον.

(3) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του περί της Ελεύθερης Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που Σχετίζονται με Θέματα Περιβάλλοντος Νόμου, κάθε πρόσωπο δικαιούται έπειτα από αίτηση, να λαμβάνει αντίγραφο καταχώρησης του αρχείου, έναντι καταβολής τέλους που καθορίζεται από την Αρμόδια Αρχή με διάταγμα.

Τέλη

51.-(1) Η Αρμόδια Αρχή δύναται με διάταγμα-

(α) να επιβάλλει τέλος που κρίνει επαρκές για την κάλυψη των εξόδων που συνεπάγεται η εξέταση της αίτησης για χορήγηση άδειας· και

(β) για όσο χρονικό διάστημα παραμένει σε ισχύ η άδεια, να επιβάλλει ετήσιο τέλος για την κάλυψη των εξόδων της συνήθους παρακολούθησης και διεξαγωγής μετρήσεων ή/ και υπολογισμών των εκπομπών.

(2) Σε περίπτωση που ο φορέας εκμετάλλευσης που εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου εγκαθιστά εξοπλισμό μέτρησης ή και καταγραφής οποιασδήποτε ουσίας ή παραμέτρου στις εκπομπές, είτε οικειοθελώς είτε σύμφωνα με όρο της άδειας, η Αρμόδια Αρχή μπορεί να επιστρέψει μέρος του ανωτέρω ετήσιου τέλους το οποίο θεωρεί εύλογο.

(3) Το ύψος των τελών που αναφέρονται στο εδάφιο (1) επιτρέπεται να διαφέρει κατά περίπτωση.

ΜΕΡΟΣ VI ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Έκδοση κανονισμών

52.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισμούς που απαιτούνται για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού και γενικά για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου·

(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί ρυθμίζουν ειδικότερα, ή περιέχουν διατάξεις που αφορούν τα ακόλουθα θέματα:

(α) τον καθορισμό νέων δραστηριοτήτων, πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙ:

(β) τη ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την αδειοδότηση, την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη λειτουργία των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες δραστηριοτήτων του Παραρτήματος ΙΙ.

(γ) την επιβολή τελών ή άλλων οικονομικών επιβαρύνσεων με βάση την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»·

Τροποποιήσεις Παραρτημάτων του παρόντος Νόμου

53. Ο Υπουργός δύναται, με διάταγμα, να τροποποιεί ή αντικαθιστά οποιοδήποτε Παράρτημα του παρόντος Νόμου.

Εξουσία Υπουργού για εφαρμογή προτύπων

54. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ο Υπουργός δύναται με διάταγμα του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να επιβάλλει την υποχρεωτική εφαρμογή Ευρωπαϊκών ή διεθνών προτύπων ή προτύπων τα οποία έχουν υιοθετηθεί ως κυπριακά δυνάμει του περί Διαπίστευσης, Τυποποίησης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμου.

Κατάργηση

55. Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου Νόμος του 2004 καταργείται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

(άρθρα 2, 3, 14)

ΑΕΡΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

 

Διοξείδιο του άνθρακα (CO2)

Μεθάνιο (CH4)

Υποξείδιο του αζώτου (N2O)

Υδροφθοράνθρακες (HFCs)

Υπερφθοράνθρακες (PFCs)

Εξαφθοριούχο θείο (SF6)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

(άρθρα 2, 3,6, 9, 10, 12, 13, 20, 28, 38, 52)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

 

1. Οι εγκαταστάσεις ή μέρη εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για έρευνα, ανάπτυξη και δοκιμή νέων προϊόντων και διεργασιών και οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν αποκλειστικά βιομάζα δεν καλύπτονται από τον παρόντα Νόμο.

2. Οι αναφερόμενες κάτωθι ανώτατες τιμές αναφέρονται κατά κανόνα σε παραγωγική δυναμικότητα ή σε αποδόσεις. Σε περίπτωση που διάφορες δραστηριότητες που εμπίπτουν στην ίδια κατηγορία πραγματοποιούνται στην ίδια εγκατάσταση, οι παραγωγικές δυναμικότητες των δραστηριοτήτων αυτών προστίθενται από κοινού.

3. Για τον υπολογισμό της συνολικής ονομαστικής θερμικής ισχύος μιας εγκατάστασης προκειμένου να αποφασιστεί κατά πόσον αυτή θα περιληφθεί στο σύστημα, αθροίζονται οι ονομαστικές θερμικές ισχείς όλων των συμμετεχουσών σε αυτήν τεχνικών μονάδων όπου η καύση καυσίμου γίνεται εντός της εγκατάστασης. Στις μονάδες αυτές μπορεί να περιλαμβάνονται όλες οι μορφές λεβήτων, καυστήρων, στροβίλων, κλιβάνων, αποτεφρωτήρων, φρυκτήρων, καμίνων, φούρνων, στεγνωτήρων, κινητήρων, κυψελών καυσίμου, μονάδων καύσης χημικής ανακύκλωσης, χοανών φλόγας και θερμικών ή καταλυτικών μονάδων μετάκαυσης. Για τους σκοπούς του υπολογισμού αυτού δεν λαμβάνονται υπόψη οι μονάδες με ονομαστική θερμική ισχύ κάτω των 3 MW και μονάδες που χρησιμοποιούν αποκλειστικά βιομάζα. Στις «μονάδες που χρησιμοποιούν αποκλειστικά βιομάζα» περιλαμβάνονται και αυτές που χρησιμοποιούν στερεά καύσιμα μόνο κατά την έναρξη λειτουργίας ή την παύση λειτουργίας της μονάδας.

4. Σε περίπτωση που μία μονάδα εξυπηρετεί λειτουργία για την οποία το ανώτατο όριο δεν εκφράζεται ως ονομαστική θερμική ισχύς, το ανώτατο όριο της εν λόγω δραστηριότητας λαμβάνει προτεραιότητα ως προς την απόφαση για τη συμπερίληψη στο σύστημα.

5. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί υπέρβαση του ανωτάτου ορίου παραγωγικής ικανότητας οιασδήποτε δραστηριότητας του παρόντος Παραρτήματος, όλες οι μονάδες στις οποίες καίονται καύσιμα, πέρα από αυτές στις οποίες γίνεται αποτέφρωση επικίνδυνων ή τοξικών αποβλήτων, περιλαμβάνονται στην άδεια εκπομπής αερίων θερμοκηπίου.

6. Από την 1η Ιανουαρίου 2012 θα περιληφθούν όλες οι πτήσεις από ή προς περιφερειακό αεροδρόμιο ευρισκόμενο στο έδαφος κράτους μέλους όπου εφαρμόζεται η Συνθήκη.

Δραστηριότητες Αέρια του θερμοκηπίου

Καύση καυσίμων σε εγκαταστάσεις με

συνολική ονομαστική θερμική κατανάλωση

άνω των 20 MW (εκτός των εγκαταστάσεων

αποτέφρωσης επικινδύνων ή αστικών αποβλήτων)

Διοξείδιο του άνθρακα
Διύλιση ορυκτελαίων Διοξείδιο του άνθρακα
Παραγωγή οπτάνθρακα Διοξείδιο του άνθρακα

Μεταλλεύματα (συμπεριλαμβανομένων των

θειούχων ενώσεων) φρύξη ή πυροσυσσωμάτωση,

συμπεριλαμβανομένης της σφαιροσυσσωμάτωσης

Διοξείδιο του άνθρακα

Παραγωγή χυτοσιδήρου ή χάλυβα (πρωτογενής ή

δευτερογενής τήξη) συμπεριλαμβανομένης και της

συνεχούς χυτεύσεως, με δυναμικότητα άνω των

2,5 τόνων την ώρα

Διοξείδιο του άνθρακα

Παραγωγή ή επεξεργασία σιδηρούχων μετάλλων

(περιλαμβανομένων σιδηροκραμάτων) όπου

λειτουργούν μονάδες καύσης με συνολική ονομαστική

θερμική κατανάλωση άνω των 20 MW. Στις μονάδες

επεξεργασίας περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, μονάδες

έλασης, κλίβανοι αναθέρμανσης, κλίβανοι ανόπτησης,

μονάδες σφυρηλάτησης, χυτήρια, μονάδες επίστρωσης

και όξινου καθαρισμού.

Διοξείδιο του άνθρακα
Πρωτογενής παραγωγή αλουμινίου

Διοξείδιο του άνθρακα και

υπερφθοράνθρακες

Δευτερογενής παραγωγή αλουμινίου όπου λειτουργούν

εγκαταστάσεις καύσης με συνολική ονομαστική θερμική

κατανάλωση άνω των 20 MW

Διοξείδιο του άνθρακα

Παραγωγή κλίνκερ τσιμέντου σε περιστροφικούς

κλιβάνους παραγωγικού δυναμικού άνω των 500 τόνων

την ημέρα ή σε άλλους κλιβάνους παραγωγικού δυναμικού

άνω των 50 τόνων την ημέρα

Διοξείδιο του άνθρακα

Παραγωγή ασβέστου ή ασβεστοποίηση δολομίτη ή

μαγνησίτη σε περιστροφικούς κλιβάνους ή άλλους

καμίνους παραγωγικού δυναμικού άνω των 50 τόνων

την ημέρα

Διοξείδιο του άνθρακα

Παραγωγή γυαλιού, συμπεριλαμβανομένων των

εγκαταστάσεων παραγωγής ινών γυαλιού, με τηκτική

δυναμικότητα άνω των 20 τόνων την ημέρα

Διοξείδιο του άνθρακα

Παραγωγή κεραμικών προϊόντων με ψήσιμο,

κεραμίδια στέγης, πλίνθοι, πυρίμαχοι πλίνθοι,

πλακίδια, ψευδοπορσελάνη ή πορσελάνη, με

παραγωγική δυναμικότητα άνω των 75 τόνων

την ημέρα

Διοξείδιο του άνθρακα

Παραγωγή ορυκτοβάμβακα ή πετροβάμβακα με

χρήση γυαλιού, πετρώματος ή σκωρίας με τηκτική

παραγωγική δυναμικότητα άνω των 20 τόνων την

ημέρα

Διοξείδιο του άνθρακα

Ξήρανση ή πύρωση ασβεστοποίηση γύψου ή

για την παραγωγή γυψοσανίδων και άλλων

προϊόντων γύψου, όπου λειτουργούν μονάδες

καύσης με συνολική ονομαστική θερμική κατανάλωση

άνω των 20 MW

Διοξείδιο του άνθρακα
Παραγωγή πολτού από ξυλεία ή άλλα ινώδη υλικά Διοξείδιο του άνθρακα

Παραγωγή χαρτιού ή χαρτονιού παραγωγικού

δυναμικού άνω των 20 τόνων την ημέρα

Διοξείδιο του άνθρακα

Παραγωγή αιθάλης όπου περιλαμβάνεται η

απανθράκωση οργανικών ουσιών όπως ελαίων,

πισσών, υπολειμμάτων απόσταξης και πυρόλυσης,

όπου λειτουργούν μονάδες καύσης με συνολική

ονομαστική θερμική κατανάλωση άνω των 20 MW

Διοξείδιο του άνθρακα
Παραγωγή νιτρικού οξέος

Διοξείδιο του άνθρακα και

οξείδιο του αζώτου

Παραγωγή απιδικού οξέους

Διοξείδιο του άνθρακα και

οξείδιο του αζώτου

Παραγωγή γλυοξαλικού και γλυοξυλικού οξέος

Διοξείδιο του άνθρακα και

οξείδιο του αζώτου

Παραγωγή αμμωνίας Διοξείδιο του άνθρακα

Παραγωγή χύδην οργανικών χημικών προϊόντων

με πυρόλυση, αναμόρφωση, μερική ή πλήρη

οξείδωση ή με παρόμοιες διεργασίες, παραγωγικού

δυναμικού άνω των 100 τόνων την ημέρα

Διοξείδιο του άνθρακα

Παραγωγή υδρογόνου (H2) και αερίου σύνθεσης

με αναμόρφωση ή μερική οξείδωση παραγωγικού

δυναμικού άνω των 25 τόνων την ημέρα

Διοξείδιο του άνθρακα

Παραγωγή ανθρακικού νατρίου (Na2CO3) και

διτανθρακικού νατρίου (NaHCO3)

Διοξείδιο του άνθρακα

Δέσμευση αερίων θερμοκηπίου από εγκαταστάσεις

που καλύπτονται από τον παρόντα Νόμο για τους

σκοπούς μεταφοράς και γεωλογικής αποθήκευσης

σε αποθηκευτική εγκατάσταση δυνάμει της οδηγίας

2009/31/ΕΚ

Διοξείδιο του άνθρακα

Μεταφορά αερίων θερμοκηπίου με αγωγούς για

γεωλογική αποθήκευση σε αποθηκευτική εγκατάσταση

δυνάμει της οδηγίας 2009/31/ΕΚ

Διοξείδιο του άνθρακα

Γεωλογική αποθήκευση αερίων θερμοκηπίου

σε αποθηκευτική εγκατάσταση δυνάμει της

οδηγίας 2009/31/ΕΚ

Διοξείδιο του άνθρακα
Αεροπορικές μεταφορές Διοξείδιο του άνθρακα

Πτήσεις από ή προς αεροδρόμια ευρισκόμενα

στο έδαφος κράτους μέλους όπου εφαρμόζεται

η συνθήκη

 

 

Στη δραστηριότητα αυτή δεν περιλαμβάνονται:

α) οι πτήσεις που εκτελούνται αποκλειστικά

για τη μεταφορά, στο πλαίσιο επίσημης

αποστολής, βασιλεύοντος μονάρχη και

του στενού οικογενειακού κύκλου του,

αρχηγών κρατών, αρχηγών κυβερνήσεων

και υπουργών χωρών που δεν είναι κράτη

μέλη, εφόσον η εν λόγω μετακίνηση

τεκμηριώνεται με το κατάλληλο δηλωτικό

στο σχέδιο πτήσης

β) οι στρατιωτικές πτήσεις που εκτελούνται

με στρατιωτικό αεροσκάφος, καθώς και οι

τελωνειακές και αστυνομικές πτήσεις

γ) οι πτήσεις που αφορούν έρευνα και διάσωση,

οι πυροσβεστικές πτήσεις, οι ανθρωπιστικές

πτήσεις και οι πτήσεις των ιατρικών υπηρεσιών

έκτακτης ανάγκης που έχουν εγκριθεί από

την ενδεδειγμένη Αρμόδια Αρχή

δ) οι πτήσεις που εκτελούνται αποκλειστικώς

βάσει κανόνων πτήσης εξ όψεως, όπως

αυτοί ορίζονται στο Παράρτημα 2 του περί

της Σύμβασης Διεθνούς Πολιτικής

Αεροπορίας του 1944 και Δεκατριών

Προτοκόλλων αυτής του 1947 έως

1984 (κυρωτικός)  και περί Συναφών

θεμάτων  Νόμος του 1988

ε) οι πτήσεις που τερματίζονται στο αεροδρόμιο

από το οποίο απογειώθηκε το αεροσκάφος

και κατά τη διάρκεια των οποίων δεν

πραγματοποιήθηκε ενδιάμεση προσγείωση

στ) οι εκπαιδευτικές πτήσεις που εκτελούνται

αποκλειστικά για την απόκτηση πτυχίου ή

τη βαθμολόγηση πληρώματος θαλάμου

διακυβέρνησης, όταν αυτό τεκμηριώνεται

με κατάλληλη σημείωση στο σχέδιο πτήσης,

υπό τον όρο ότι οι πτήσεις αυτές δεν

χρησιμεύουν για τη μεταφορά επιβατών ή/και

φορτίου, ούτε για τον εντοπισμό θέσης ή τη

διαπεραίωση αεροσκάφους

ζ) οι πτήσεις που εκτελούνται αποκλειστικά για

επιστημονική έρευνα ή για τον έλεγχο, τη

δοκιμή ή την πιστοποίηση αεροσκαφών ή

εξοπλισμού, είτε αερομεταφερόμενου είτε

επίγειου

η) οι πτήσεις που εκτελούνται με αεροσκάφος

με πιστοποιημένη μέγιστη μάζα απογείωσης

κάτω των  5.700 kg

θ) οι πτήσεις που εκτελούνται στα πλαίσια των

υποχρεώσεων παροχής δημόσιων υπηρεσιών

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2408/92

του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1992 για την

πρόσβαση των κοινοτικών αερομεταφορέων σε

δρομολόγια ενδοκοινοτικών αεροπορικών γραμμών,

ή για δρομολόγια όπου η προβλεπόμενη

χωρητικότητα δεν υπερβαίνει τις 30 000 θέσεις

ετησίως και

ι) οι πτήσεις οι οποίες, εάν δεν υπήρχε η παρούσα

διάταξη, θα ενέπιπταν στο πεδίο της

δραστηριότητας αυτής, που εκτελούνται από

φορέα εμπορικής εκμετάλλευσης αεροπορικών

μεταφορών:

- λιγότερες από 243 πτήσεις ανά περίοδο

για τρεις συνεχόμενες τετράμηνες

περιόδους, ή

- πτήσεις με συνολικές ετήσιες εκπομπές

μικρότερες από 10 000 τόνους ετησίως.

Οι πτήσεις που εκτελούνται αποκλειστικά για τη

μεταφορά, στο πλαίσιο επίσημης αποστολής, βασιλεύοντος

μονάρχη και του στενού οικογενειακού κύκλου του/της,

αρχηγών κρατών, αρχηγών κυβερνήσεων και υπουργών,

κράτους μέλους δεν μπορούν να εξαιρούνται βάσει της

παρούσας διάταξης.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

(άρθρο 3)

-------------

 

Πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις οποίες

η Αρμόδια Αρχή έχει την αρμοδιότητα να εφαρμόζει.

 

Απόφαση 2002/358/ΕΚ του Συμβουλίου, της 25ης Απριλίου 2002, για την έγκριση, εξ' ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση- Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την από κοινού τήρηση των σχετικών δεσμεύσεων·

Απόφαση 280/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004, για μηχανισμό παρακολούθησης των εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου στην Κοινότητα και εφαρμογής του πρωτοκόλλου του Κιότο·

Απόφαση C(2004)5295 της Επιτροπής της 27ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με το εθνικό σχέδιο κατανομής δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου που κοινοποίησε η Κυπριακή Δημοκρατία κατ' εφαρμογή της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

Απόφαση 2009/73/ΕΚ της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2008 για την τροποποίηση της απόφασης 2007/589/ΕΚ ώστε να περιληφθούν κατευθυντήριες γραμμές για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων όσον αφορά τις εκπομπές υποξειδίου του αζώτου·

Απόφαση 2009/339/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης Απριλίου 2009 για τροποποίηση της απόφασης 2007/589/ΕΚ με σκοπό την προσθήκη κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά την παρακολούθηση των εκπομπών και των τονοχιλιομετρικών δεδομένων από αεροπορικές δραστηριότητες και την υποβολή σχετικής έκθεσης·

Απόφαση 2006/780/ΕΚ της Επιτροπής της 13ης Νοεμβρίου 2006 για την αποφυγή της διπλής καταγραφής των μειώσεων των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στο πλαίσιο του κοινοτικού συστήματος εμπορίας εκπομπών για δραστηριότητες έργων με βάση το πρωτόκολλο του Κιότο σύμφωνα με την οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

Απόφαση 2007/589/ΕΚ της Επιτροπής της 18ης Ιουλίου 2007 περί θεσπίσεως κατευθυντηρίων γραμμών για την παρακολούθηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατ' εφαρμογή της οδηγίας 2003/87/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

Απόφαση 2010/2/ΕΕ της Επιτροπής, της 24ης Δεκεμβρίου 2009, που προσδιορίζει, σύμφωνα με την Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, κατάλογο τομέων και κλάδων οι οποίοι θεωρείται ότι εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακαι·

Απόφαση 2009/450/ΕΚ της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2009 σχετικά με τη λεπτομερή ερμηνεία των αεροπορικών δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο Παράρτημα I της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

Απόφαση 2006/803/ΕΚ της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με τροποποίηση της απόφασης 2005/381/ΕΚ για την καθιέρωση ερωτηματολογίου όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου·

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/2008 της Επιτροπής της 8ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με τυποποιημένο και ασφαλές σύστημα μητρώων δυνάμει της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της απόφασης αριθ. 280/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

Κανονισμός (EE) αριθ. 82/2010 της Επιτροπής της 28ης Ιανουαρίου 2010 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 748/2009 σχετικά με τον κατάλογο των φορέων εκμετάλλευσης αεροσκαφών που ασκούσαν αεροπορική δραστηριότητα του Παραρτήματος I της οδηγίας 2003/87/ΕΚ, την 1η Ιανουαρίου 2006, ή μετά την ημερομηνία αυτή, στον οποίο προσδιορίζεται το εντεταλμένο κράτος μέλος για κάθε φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών·

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1031/2010 της Επιτροπής της 12ης Νοεμβρίου 2010 για τον χρόνο διεξαγωγής, τη διαχείριση και τις λοιπές πτυχές των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου κατ΄ εφαρμογήν της οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας·

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

(άρθρα 9, 10)

ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ

ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 30

 

ΜΕΡΟΣ A

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων για τις εκπομπές από σταθερές

εγκαταστάσεις

 

Παρακολούθηση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Οι εκπομπές παρακολουθούνται είτε με υπολογισμό είτε με μετρήσεις.

 

Υπολογισμός

Οι εκπομπές υπολογίζονται με τον τύπο:

Δεδομένα δραστηριότητας x συντελεστής εκπομπών x συντελεστής οξειδώσεως

Τα δεδομένα δραστηριότητας (χρησιμοποιούμενο καύσιμο, ρυθμός παραγωγής, κ.λπ.) παρακολουθούνται βάσει στοιχείων εφοδιασμού ή με μετρήσεις.

Χρησιμοποιούνται αποδεκτοί συντελεστές εκπομπών. Για όλα τα καύσιμα γίνονται δεκτοί ειδικοί κατά δραστηριότητα συντελεστές εκπομπών. Εξ ορισμού συντελεστές είναι αποδεκτοί για όλα τα καύσιμα εκτός από την περίπτωση μη διαθέσιμων στο εμπόριο καυσίμων (π.χ. απόβλητα καύσιμα όπως ελαστικά και αέρια βιομηχανικών διεργασιών). Πρέπει να εκπονηθούν, για μεν τον άνθρακα, ειδικοί συντελεστές ανά κοίτασμα, για δε το φυσικό αέριο, εξ ορισμού συντελεστές για την ΕΕ ή κατά χώρα παραγωγής. Για τα προϊόντα διυλίσεως είναι αποδεκτές οι εξ ορισμού τιμές της διακυβερνητικής ομάδας για τις κλιματικές μεταβολές (IPCC). Ο συντελεστής εκπομπών για τη βιομάζα είναι μηδέν.

Εάν στο συντελεστή εκπομπών δεν λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι μέρος του άνθρακα δεν οξειδώνεται, πρέπει να χρησιμοποιείται ένας πρόσθετος συντελεστής οξειδώσεως. Εάν έχουν υπολογισθεί ειδικοί κατά δραστηριότητα συντελεστές εκπομπών στους οποίους έχει ήδη ληφθεί υπόψη η οξείδωση, δεν χρειάζεται να εφαρμοστεί συντελεστής οξειδώσεως.

Πρέπει να χρησιμοποιούνται οι εξ ορισμού συντελεστές οξειδώσεως που καθορίζονται βάσει των περί της ολοκληρωμένης πρόληψης και ελέγχου της ρύπανσης Νόμων 2003 μέχρι 2008, εκτός εάν ο φορέας εκμετάλλευσης μπορεί να αποδείξει ότι οι ειδικοί κατά δραστηριότητα συντελεστές είναι ακριβέστεροι.

Για κάθε δραστηριότητα, εγκατάσταση και καύσιμο πρέπει να γίνεται χωριστός υπολογισμός.

 

Μετρήσεις

Για τις μετρήσεις εκπομπών χρησιμοποιούνται τυποποιημένες ή αποδεκτές μέθοδοι που επιβεβαιώνονται με υπολογισμό των εκπομπών.

 

Παρακολούθηση εκπομπών άλλων αερίων θερμοκηπίου

Χρησιμοποιούνται τυποποιημένες ή αποδεκτές μέθοδοι που θα εκπονηθούν από την Επιτροπή, σε συνεργασία με όλους τους οικείους ενδιαφερομένους.

 

Υποβολή έκθεσης για τις εκπομπές

Στις εκθέσεις τους για τις εγκαταστάσεις, οι φορείς εκμετάλλευσης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

Α. Στοιχεία ταυτότητας της εγκατάστασης, στα οποία συμπεριλαμβάνονται:

- ονομασία της εγκατάστασης,

- διεύθυνση της εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομικού τομέα και της χώρας,

- τύπος και αριθμός δραστηριοτήτων του Παραρτήματος ΙΙ που λαμβάνουν χώρα στην εγκατάσταση,

- διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ενός ατόμου επαφής και

- όνομα του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης και της τυχόν μητρικής επιχείρησης.

Β. Για κάθε δραστηριότητα του Παραρτήματος ΙΙ που λαμβάνει χώρα στον χώρο εγκατάστασης για τον οποίο υπολογίζονται οι εκπομπές:

- στοιχεία δραστηριότητας,

- συντελεστές εκπομπών,

- συντελεστές οξειδώσεως,

- συνολικές εκπομπές και

- αβεβαιότητα.

Γ. Για κάθε δραστηριότητα του Παραρτήματος ΙΙ που λαμβάνει χώρα στον χώρο εγκατάστασης για τον οποίο γίνονται μετρήσεις εκπομπών:

- συνολικές εκπομπές και

- πληροφορίες για την αξιοπιστία των μεθόδων μέτρησης και

- αβεβαιότητα.

Δ. Για εκπομπές από καύση, η έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει και τον συντελεστή οξειδώσεως, εκτός εάν η οξείδωση έχει ήδη ληφθεί υπόψη στην εκπόνηση ειδικού κατά δραστηριότητα συντελεστή εκπομπών.

Η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει μέτρα για τον συντονισμό των απαιτήσεων υποβολής έκθεσης με τυχόν υφιστάμενες σχετικές απαιτήσεις ώστε να ελαχιστοποιείται ο όγκος εργασίας των επιχειρήσεων για την υποβολή εκθέσεων.

 

ΜΕΡΟΣ B

Παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων για τις εκπομπές από αεροπορικές

δραστηριότητες

 

Παρακολούθηση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Οι εκπομπές παρακολουθούνται με υπολογισμούς. Οι εκπομπές υπολογίζονται με τον τύπο:

Κατανάλωση καυσίμου x συντελεστή εκπομπών

 

Στην κατανάλωση καυσίμου συμπεριλαμβάνεται το καύσιμο που καταναλώνει η εφεδρική μονάδα παραγωγής ισχύος. Εφόσον είναι δυνατό, χρησιμοποιείται η πραγματική κατανάλωση καυσίμου για κάθε πτήση, η οποία υπολογίζεται με τον τύπο:

Ποσότητα καυσίμου που περιέχουν οι δεξαμενές του αεροσκάφους μετά την ολοκλήρωση του εφοδιασμού με καύσιμο για την πτήση Ποσότητα καυσίμου που περιέχουν οι δεξαμενές του αεροσκάφους μετά την ολοκλήρωση του εφοδιασμού με καύσιμο για την επόμενη πτήση + Εφοδιασμός με καύσιμο για την επόμενη πτήση.

 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν δεδομένα σχετικά με την πραγματική κατανάλωση καυσίμου, χρησιμοποιείται τυποποιημένη βαθμιδωτή μέθοδος για την κατ' εκτίμηση κατανάλωση καυσίμου από δεδομένα βασιζόμενα στις βέλτιστες διαθέσιμες πληροφορίες.

 

Χρησιμοποιούνται οι προκαθορισμένοι από την IPCC (Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος) συντελεστές εκπομπών, που περιλαμβάνονται στις κατευθυντήριες γραμμές της IPCC του 2006 για τις απογραφές αερίων θερμοκηπίου ή σε μεταγενέστερες επικαιροποιήσεις αυτών των κατευθυντηρίων γραμμών, εκτός εάν υπάρχουν ακριβέστεροι, ειδικοί για συγκεκριμένες δραστηριότητες συντελεστές εκπομπών, οι οποίοι προέρχονται από ανεξάρτητα διαπιστευμένα εργαστήρια που χρησιμοποιούν αποδεκτές αναλυτικές μεθόδους. Ο συντελεστής εκπομπών για τη βιομάζα είναι μηδέν.

 

Ο υπολογισμός είναι χωριστός για κάθε πτήση και κάθε είδος καυσίμου.

 

Υποβολή έκθεσης για τις εκπομπές

Στην έκθεση που υποβάλλει δυνάμει του άρθρου 30, κάθε φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

A. Στοιχεία ταυτοποίησης του φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών όπου περιλαμβάνονται:

- Επωνυμία του φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών,

- Εντεταλμένο κράτος μέλος στο οποίο υπάγεται,

- Διεύθυνση του φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομικού κώδικα και της χώρας, και, εφόσον είναι διαφορετική, διεύθυνση επικοινωνίας στο εντεταλμένο κράτος μέλος,

- Αριθμοί νηολόγησης και τύποι των αεροσκαφών τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά την περίοδο που καλύπτει η έκθεση για την εκτέλεση των αεροπορικών δραστηριοτήτων του παραρτήματος ΙΙ από τον συγκεκριμένο φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών,

- Αριθμός και αρχή έκδοσης του πιστοποιητικού και της άδειας εκμετάλλευσης δυνάμει των οποίων ο συγκεκριμένος φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών εκτέλεσε τις απαριθμούμενες στο Παράρτημα ΙΙ αεροπορικές δραστηριότητες

- Διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ και ηλεκτρονική διεύθυνση ενός προσώπου επικοινωνίας, και

- Όνομα του ιδιοκτήτη του αεροσκάφους.

 

B. Για κάθε είδος καυσίμου για το οποίο υπολογίζονται οι εκπομπές:

- Κατανάλωση καυσίμου,

- Συντελεστής εκπομπών,

- Σύνολο σωρευμένων εκπομπών από όλες τις πτήσεις οι οποίες εκτελέστηκαν κατά την περίοδο που καλύπτει η έκθεση και εμπίπτουν στις αεροπορικές δραστηριότητες του παραρτήματος ΙΙ που άσκησε ο συγκεκριμένος φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών,

- Σωρευμένες εκπομπές από:

* όλες τις πτήσεις οι οποίες εκτελέστηκαν κατά την περίοδο που καλύπτει η έκθεση και εμπίπτουν στις απαριθμούμενες στο Παράρτημα ΙΙ αεροπορικές δραστηριότητες που άσκησε ο συγκεκριμένος φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών από και προς αεροδρόμιο στο έδαφος του ίδιου κράτους μέλους,

* όλες τις άλλες πτήσεις οι οποίες εκτελέστηκαν κατά την περίοδο που καλύπτει η έκθεση και εμπίπτουν στις αεροπορικές δραστηριότητες από τον συγκεκριμένο φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών,

- Σωρευμένες εκπομπές από όλες τις πτήσεις οι οποίες εκτελέστηκαν κατά την περίοδο που καλύπτει η έκθεση και εμπίπτουν στις αεροπορικές δραστηριότητες που άσκησε ο φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών και οι οποίες:

* αναχώρησαν από κράτος μέλος, και

* αφίχθηκαν σε κράτος μέλος προερχόμενες από τρίτη χώρα,

- Αβεβαιότητα.

 

Παρακολούθηση των τονοχιλιομετρικών δεδομένων για τους σκοπούς των άρθρων 9 και 10

Για την υποβολή αίτησης για την κατανομή δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 9 ή το άρθρο 10, η ποσότητα αεροπορικής δραστηριότητας υπολογίζεται σε τονοχιλιόμετρα με τον ακόλουθο τύπο:

τονοχιλιόμετρα = απόσταση x ωφέλιμο φορτίο

όπου:

«απόσταση» σημαίνει την απόσταση ορθοδρομίας μεταξύ του αεροδρομίου αναχώρησης και του αεροδρομίου άφιξης, συν έναν πρόσθετο πάγιο συντελεστή 95 km, και

«ωφέλιμο φορτίο» σημαίνει το άθροισμα της μάζας των μεταφερόμενων εμπορευμάτων, ταχυδρομείου και επιβατών.

Για τον υπολογισμό του ωφέλιμου φορτίου:

- ο αριθμός επιβατών είναι ο αριθμός των ατόμων στο αεροσκάφος εκτός των μελών του πληρώματος,

- ο φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών δύναται να επιλέξει να εφαρμόσει για τους επιβάτες και τις ελεγμένες αποσκευές είτε την πραγματική είτε την τυπική μάζα που αναφέρεται στα έγγραφα τεκμηρίωσης της μάζας και της ζυγοστάθμισης για τις αντίστοιχες πτήσεις, είτε προκαθορισμένη τιμή 100 kg για κάθε επιβάτη και τις ελεγμένες αποσκευές του.

Δήλωση τονοχιλιομετρικών δεδομένων για τους σκοπούς των άρθρων 9 και 10

Στην αίτηση που υποβάλλει δυνάμει του εδαφίου 1 του άρθρου 9, ή του εδαφίου 2 του άρθρου 10, κάθε φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:

 

A. Στοιχεία ταυτοποίησης του φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών, όπου περιλαμβάνονται:

- Επωνυμία του φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών,

- Εντεταλμένο κράτος μέλος στο οποίο υπάγεται,

- Διεύθυνση του φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών συμπεριλαμβανομένου του ταχυδρομικού κώδικα και της χώρας, και, εφόσον είναι διαφορετική, διεύθυνση επικοινωνίας στο εντεταλμένο κράτος μέλος,

- Αριθμοί νηολόγησης και τύποι των αεροσκαφών τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά το έτος που καλύπτει η αίτηση για την εκτέλεση των αεροπορικών δραστηριοτήτων του παραρτήματος IΙ από τον συγκεκριμένο φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών,

- Αριθμός και αρχή έκδοσης του πιστοποιητικού και της άδειας εκμετάλλευσης δυνάμει των οποίων ο συγκεκριμένος φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών εκτέλεσε τις αεροπορικές δραστηριότητες του παραρτήματος ΙI,

- Διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ενός αρμόδιου για επικοινωνία προσώπου, και

- Όνομα του ιδιοκτήτη του αεροσκάφους.

 

B. Τονοχιλιομετρικά δεδομένα:

- Πλήθος πτήσεων ανά ζεύγος αεροδρομίων,

- Επιβατοχιλιόμετρα ανά ζεύγος αεροδρομίων,

- Τονοχιλιόμετρα ανά ζεύγος αεροδρομίων,

- Επιλεγείσα μέθοδος υπολογισμού της μάζας επιβατών και ελεγμένων αποσκευών,

- Σύνολο τονοχιλιομέτρων όλων των πτήσεων οι οποίες εκτελέστηκαν κατά το έτος που καλύπτει η δήλωση και εμπίπτουν στις αεροπορικές δραστηριότητες του παραρτήματος IΙ που άσκησε ο συγκεκριμένος φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

(άρθρο 21)

 

Αυξήσεις στο ποσοστό των δικαιωμάτων που τίθενται προς πλειστηριασμό

από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το άρθρο 21, για τους σκοπούς της

αλληλεγγύης και της ανάπτυξης στην Κοινότητα με στόχο τη μείωση των

εκπομπών και την προσαρμογή στις επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος

 

Ποσοστό του κράτους μέλους
Βέλγιο 10 %
Βουλγαρία 53 %
Τσεχική Δημοκρατία 31 %
Εσθονία 42 %
Ελλάδα 17 %
Ισπανία 13 %
Ιταλία 2 %
Κύπρος 20 %
Λεττονία 56 %
Λιθουανία 46 %
Λουξεμβούργο 10 %
Ουγγαρία 28 %
Μάλτα 23 %
Πολωνία 39 %
Πορτογαλία 16 %
Ρουμανία 53 %
Σλοβενία 20 %
Σλοβακία 41 %
Σουηδία 10 %
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

(άρθρο 21)

Κατανομή δικαιωμάτων προς πλειστηριασμό από τα κράτη μέλη σύμφωνα με

το άρθρο 21, που αντικατοπτρίζει τις πρώιμες προσπάθειες μερικών κρατών

μελών να επιτύχουν μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 20 %

 

Κράτος μέλος

Κατανομή του 2 % έναντι της βάσεως του Κιότο

σε ποσοστά

Βουλγαρία 15 %
Τσεχική Δημοκρατία 4 %
Εσθονία 6 %
Ουγγαρία 5%
Λεττονία 4%
Λιθουανία 7%
Πολωνία 27%
Ρουμανία 29%
Σλοβακία 3%
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙΙ

(άρθρο 25)

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2008-2012

 

 

 

TABLE PHOTO "ANNEX TO THE COMMISSION DECISION ON THE NATIONAL ALLOCATION

PLANTABLE OF CYPRUS FOR THE 2008-2012 PERIOD"