Εξαίρεση μικρών εγκαταστάσεων υπό την επιφύλαξη ισοδύναμων μέτρων

40.-(1) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να εξαιρεί από το σύστημα, κατόπιν διαβουλεύσεων με τον φορέα εκμετάλλευσης εγκατάστασης, εγκαταστάσεις που έχουν υποβάλει στην Αρμόδια Αρχή έκθεση περί εκπομπών χαμηλότερων από είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακαCO2 και, στις περιπτώσεις δραστηριοτήτων καύσης, έχουν ονομαστική θερμική ισχύ χαμηλότερη από τριάντα πέντε (35) MW, εξαιρουμένων των εκπομπών από βιομάζα για κάθε ένα από τα τρία (3) έτη που προηγούνται της κοινοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο (α) και οι οποίες υπόκεινται σε μέτρα που πρόκειται να συμβάλλουν σε ισοδύναμες μειώσεις των εκπομπών, εφόσον η Κυπριακή Δημοκρατία πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) ενημερώνει την Επιτροπή, τη Βουλή των Αντιπροσώπων, και μέσω διαδικτύου το κοινό, για κάθε τέτοια εγκατάσταση, προσδιορίζοντας τα ισοδύναμα μέτρα που ισχύουν στην εν λόγω εγκατάσταση με τα οποία θα επιτευχθεί ισοδύναμη συμβολή σε μειώσεις εκπομπών, που εφαρμόζει, πριν από την υποβολή του καταλόγου των εγκαταστάσεων, όπως ορίζει το άρθρο 25, και το αργότερο κατά την υποβολή του καταλόγου αυτού στην Επιτροπή·

(β) βεβαιώνει ότι εφαρμόζονται ρυθμίσεις παρακολούθησης, προκειμένου να αξιολογείται εάν υπάρχει κάποια εγκατάσταση που εκπέμπει τουλάχιστον είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακαCO2, εξαιρουμένων των εκπομπών από βιομάζα, σε οποιοδήποτε ημερολογιακό έτος· η Αρμόδια Αρχή δύναται να επιτρέπει απλουστευμένα μέτρα εποπτείας, επαλήθευσης και υποβολής εκθέσεων για τις εγκαταστάσεις των οποίων οι μέσες ετήσιες ελεγμένες εκπομπές κατά την περίοδο 2008 έως 2010 δεν υπερβαίνουν τους πέντε χιλιάδες (5.000) τόνους ετησίως, σύμφωνα με το άρθρο 30·

(γ) βεβαιώνει ότι εάν υπάρχει κάποια εγκατάσταση που εκπέμπει τουλάχιστον είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακαCO2, εξαιρουμένων των εκπομπών από βιομάζα, σε οποιοδήποτε ημερολογιακό έτος ή, εάν τα μέτρα που εφαρμόζονται στην εν λόγω εγκατάσταση με τα οποία θα επιτευχθεί ισοδύναμη συμβολή σε μειώσεις εκπομπών, δεν εφαρμόζονται πλέον, η εγκατάσταση θα επανεισαχθεί στο σύστημα·

(δ) δημοσιεύει τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ) για δημόσιο σχολιασμό.

(2) Επιτρέπεται να εξαιρεθούν επίσης τα νοσοκομεία, εάν αυτά αναλάβουν ισοδύναμα μέτρα.

(3) Εάν μετά το πέρας περιόδου τριών (3) μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης για δημόσιο σχολιασμό, η Επιτροπή δεν προβάλει αντίρρηση εντός περαιτέρω περιόδου έξι (6) μηνών, τότε ο αποκλεισμός λογίζεται εγκριθείς.

(4) Μετά την επιστροφή των δικαιωμάτων για την περίοδο κατά την οποία η εγκατάσταση εντάσσεται στο σύστημα, η εγκατάσταση εξαιρείται και η Αρμόδια Αρχή δεν εκχωρεί στην εγκατάσταση περαιτέρω δωρεάν δικαιώματα σύμφωνα το άρθρο 22.

(5) Όταν μία εγκατάσταση επανεντάσσεται στο σύστημα σύμφωνα με την παράγραφο (γ), του εδαφίου (1), χορηγούνται όλα τα δικαιώματα που έχουν εκχωρηθεί σύμφωνα με το άρθρο 22, αρχής γενομένης από το έτος επανένταξης. Τα δικαιώματα που εκχωρούνται στις εγκαταστάσεις αυτές αφαιρούνται από την ποσότητα που πρόκειται να εκπλειστηριάσει η Κυπριακή Δημοκρατία, σύμφωνα με το άρθρο 21, όταν η εγκατάσταση βρίσκεται στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κάθε τέτοια εγκατάσταση παραμένει στο σύστημα για το υπόλοιπο της περιόδου εμπορίας.

(6) Στις εγκαταστάσεις που δεν περιελήφθησαν στο σύστημα κατά την περίοδο 2008 έως 2012, δύναται να εφαρμοστούν απλουστευμένες απαιτήσεις όσον αφορά την εποπτεία, την υποβολή εκθέσεων και την επαλήθευση για τον καθορισμό εκπομπών κατά τα τρία (3) έτη που προηγούνται της κοινοποίησης που ορίζεται στην παράγραφο (α), του εδαφίου (1).