Προαιρετική εξαίρεση των εγκαταστάσεων που εκπέμπουν λιγότερους από 2500 τόνους

40Α.-(1) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να εξαιρεί από το ΣΕΔΕ της ΕΕ εγκαταστάσεις που έχουν υποβάλει στην Αρμόδια Αρχή έκθεση περί εκπομπών λιγότερων από δυόμισι χιλιάδες (2.500) τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα, εξαιρουμένων των εκπομπών από βιομάζα, για καθένα από τα τρία (3) έτη που προηγούνται της γνωστοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο (α), εφόσον η Αρμόδια Αρχή-

(α) γνωστοποιεί στην Επιτροπή κάθε τέτοια εγκατάσταση πριν από την ημερομηνία για την υποβολή του καταλόγου εγκαταστάσεων που προβλέπεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 25 ή το αργότερο όταν υποβάλλεται η εν λόγω κατάσταση στην Επιτροπή·

(β) βεβαιώνει ότι εφαρμόζονται απλουστευμένες ρυθμίσεις παρακολούθησης, προκειμένου να αξιολογείται εάν υπάρχει κάποια εγκατάσταση που εκπέμπει τουλάχιστον δυόμισι χιλιάδες (2500) τόνους ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα, εξαιρουμένων των εκπομπών από βιομάζα, σε οποιοδήποτε ημερολογιακό έτος·

(γ)  βεβαιώνει ότι εάν οποιαδήποτε εγκατάσταση εκπέμπει δυόμισι χιλιάδες (2500) τόνους ή περισσότερο ισοδυνάμου διοξειδίου του άνθρακα, εξαιρουμένων των εκπομπών από βιομάζα, σε οποιοδήποτε ημερολογιακό έτος, η εγκατάσταση θα επανενταχθεί στο ΣΕΔΕ της ΕΕ· και

(δ) θέτει στη διάθεση του κοινού τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ).

(2) Όταν μια εγκατάσταση επανεντάσσεται στο ΣΕΔΕ της ΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1), χορηγούνται όλα τα δικαιώματα που έχουν εκχωρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22, αρχής γενομένης από το έτος επανένταξης∙ τα δικαιώματα που εκχωρούνται σε τέτοια εγκατάσταση αφαιρούνται από την ποσότητα που θα εκπλειστηριαστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) του άρθρου 21 από την Αρμόδια Αρχή.

(3) Η Αρμόδια Αρχή  μπορεί επίσης να εξαιρεί από τις μονάδες αποθεματικού ή τις εφεδρικές μονάδες του ΣΕΔΕ της ΕΕ που δεν λειτούργησαν περισσότερο από 300 ώρες ανά έτος για κάθε ένα από τα τρία (3) έτη που προηγούνται της γνωστοποίησης της που προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), υπό τους ίδιους όρους που αναφέρονται στις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2).