Άρνηση Αρμόδιας Αρχής για εκχώρηση δικαιωμάτων ή πιστωτικών μορίων

39. Αναφορικά με τα έργα που αναφέρονται στο Άρθρο 24α, της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ, η Αρμόδια Αρχή δύναται να αρνείται να εκχωρεί δικαιώματα ή πιστωτικά μόρια για έργα ορισμένων τύπων που μειώνουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας.