Ακύρωση ή τροποποίηση ειδοποίησης

47Γ.-(1) Εντός οκτώ (8) εβδομάδων από την ημερομηνία επίδοσης της ειδοποίησης που αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 47Α, ο φορέας εκμετάλλευσης ή φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών αποδεικνύει, προς ικανοποίηση της Αρμόδιας Αρχής, ότι κατέβαλε κάθε δέουσα επιμέλεια και έλαβε όλα τα δυνατά μέτρα-

(i)για τη συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων αναφορικά με τα οποία επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, ή

(ii)για την αποκατάσταση τυχόν αποτυχημένης προσπάθειας για συμμόρφωση μόλις περιέπεσε στην αντίληψή του, με την προϋπόθεση ότι ο φορέας εκμετάλλευσης αγνοούσε την αποτυχία συμμόρφωσης.

(2) Στην περίπτωση που ο φορέας εκμετάλλευσης ή ο φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών ικανοποιεί την Αρμόδια Αρχή, αυτή δύναται-

(α)να ακυρώσει την αρχική ειδοποίηση, ή

(β)να τροποποιήσει την ειδοποίηση με την επιβολή χαμηλότερου διοικητικού προστίμου, ή

(γ)να δώσει στο φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών χρονικό περιθώριο που δεν υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες για την αποκατάσταση της μη συμμόρφωσης, με την επιφύλαξη τυχόν όρων, όπου κρίνεται σκόπιμο, ή(δ)να επεκτείνει την προθεσμία για την πληρωμή του διοικητικού προστίμου.

(3) Οι διατάξεις του εδαφίου (2) δεν ισχύουν στις περιπτώσεις που στον φορέα εκμετάλλευσης ή φορέα εκμετάλλευσης αεροσκαφών επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47.