Επιβολή χαμηλότερου διοικητικού προστίμου

47Β.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), σε περίπτωση που-

(α)φορέας εκμετάλλευσης ή φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών υπόκειται σε διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 47Ε ή 47ΣΤ,

(β)φορέας εκμετάλλευσης αεροσκαφών υπόκειται σε διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47ΙΑ,

η Αρμόδια Αρχή μπορεί, με ειδοποίηση που εκδίδεται βάσει των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 47Α, να αντικαταστήσει το διοικητικό πρόστιμο με χαμηλότερο διοικητικό πρόστιμο από αυτό που αρχικά καθορίστηκε.

(2) Πριν από την αντικατάσταση χαμηλότερου διοικητικού προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), η Αρμόδια Αρχή-

(α)λαμβάνει υπόψη τη σοβαρότητα της μη συμμόρφωσης, και

(β)διασφαλίζει ότι το νέο διοικητικό πρόστιμο αποτελεί αποτελεσματική και αποτρεπτική κύρωση.